Opatření ze dne 4.12.1997 k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1997 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

31.12.1997 | Sbírka:  283/89 069/1997 | Částka:  109/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/83 887/1996
Pasivní derogace: 283/76 106/2000, 283/85 143/1998
283/89 069/97
Opatření
k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1997 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Referent : Ing. Jaroslav Eminger,
tel. 5704 2675
Ministerstvo financí podle § 10 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
Při roční účetní uzávěrce a při předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1997 postupují podle tohoto opatření a podle pokynů v jeho příloze
a) okresní úřady,
b) obce (včetně dobrovolných svazků obcí),
c) rozpočtové a příspěvkové organizace jimi zřizované.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení, které bude provedeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů. Tímto opatřením se ruší opatření Ministerstva financí ČR č.j. 283/71 695/1995 ze dne 15. prosince 1995, uveřejněné ve finančním zpravodaji č. 12/1/1995.
Ministr financí České republiky v zastoupení
Ing. Jana Fürstová, v. r.
Příloha
Pokyny Ministerstva financí České republiky k roční účetní uzávěrce okresních úřadů,obcí a jimi zřizovaných rozpočtových a příspěvkových organizací.
Oddíl I
Okresní úřady, obce a jimi zřizované rozpočtové organizace (dále jen organizace)
A.Závěrečné účtování
1. Při sestavení ročních účetních výkazů rozpočtových organizací se postupuje podle Opatření FMF č.j. V/2-31 393/1992 ze dne 30.12.1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 12/2 z roku 1992, ve znění pozdějších předpisů a podle Opatření č.j. 283/51 437/1996 ze dne 11. 10. 1996 uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 10/1996.
Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy, týkající se roku 1997. Jde zejména o všechny účetní případy podle výpisů z účtů u peněžních ústavů, dále je nutno vyúčtovat spotřebu materiálových zásob za rok 1997 v souladu s variantou A nebo variantou B způsobu účtování zásob, rozdíly zjištěné při inventarizaci hospodářských prostředků, zálohy poskytnuté jednak pracovníkům , jednak zálohovaným organizacím, údaje ze zúčtovacích a výplatních listin sestavených za prosinec 1997, tvorbu zdrojů k profinancovanému hmotnému a nehmotnému investičnímu majetku, neuhrazené faktury v případě, kdy kniha došlých faktur nahrazuje účet dodavatelů.
2. Organizace vyúčtují vrácení nespotřebovaných finančních prostředků z vkladového výdajového účtu na základní běžný účet okresního úřadu nebo obce, takže vkladový výdajový účet musí být po tomto převodu bez zůstatku. Účtuje se na vrub účtu 211 - Financování výdajů rozpočtových organizací a ve prospěch účtu 232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací.
Vrácené nespotřebované finanční prostředky se zaúčtují u okresního úřadu a obce na vrub účtu 231 - Základní běžný účet a ve prospěch účtu 212 - Poskytnuté dotace rozpočtovým organizacím.
3. Organizace provedou převod zůstatku příjmového účtu rozpočtových organizací na základní běžný účet okresního úřadu nebo obce. Po tomto převodu je příjmový účet bez zůstatku. Účtuje se na vrub účtu 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových organizací a ve prospěch účtu 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací.. Odvedené příjmy se u okresního úřadu a obce zaúčtují na vrub účtu 231 - Základní běžný účet a ve prospěch účtu 217 - Zúčtování rozpočtových příjmů okresních úřadů a obcí.
4. Okresní úřady a obce zaúčtují úhrn profinancovaných výdajů uskutečněných z vkladového výdajového účtu jimi zřizovaných rozpočtových organizací, ve prospěch účtu 212 - Poskytnuté dotace rozpočtovým organizacím a na vrub účtu 218 - Zúčtování rozpočtových výdajů okresních úřadů a obcí. Po tomto zaúčtování výdajů a nespotřebovaných finančních prostředků na vkladovém výdajovém účtu podle bodu 2 bude účet 212 bez zůstatku.
5. Pokud organizace provozují hospodářskou činnost, zjistí hospodářský výsledek této činnosti po převodu účtů účtové třídy 5 - Náklady rozpočtových organizací vynaložené na hospodářskou činnost a účtové třídy 6 - Výnosy z hospodářské činnosti rozpočtových organizací na účet 963 - Účet hospodářského výsledku. Na účtu 963 se zjistí disponibilní zisk, t.j. zisk po vyúčtování daně z příjmů. Daň z příjmů se vyúčtuje zápisem na vrub účtu 591 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů.
Odvod vyúčtované daně z příjmů za hospodářskou činnost se uskuteční v roce 1998 a zaúčtuje se na vrub účtu 341 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 241 - Běžný účet.
Pokud rozpočtová organizace účtuje výjimečně o hospodářské činnosti na účtech rozpočtového hospodaření, vyúčtuje daň z příjmů na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací nebo na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů.
Odvod daně z příjmů z hospodářské činnosti účtované na účtech rozpočtového hospodaření se provede v roce 1998 z účtu 232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací, rozpočtová položka 5352 - Platby daní a poplatků.
6. Organizace vyúčtují daň z příjmů sraženou zaměstnancům z mezd zápisem ve prospěch účtu 342 - Ostatní přímé daně a na vrub účtu 331 - Zaměstnanci .
7. Organizace vyúčtují nárok na příděl do rezervního fondu z dosaženého zlepšeného výsledku rozpočtového hospodaření zápisem na vrub účtu 348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů místní samosprávy a ve prospěch účtu 914 - Fond rezervní.
8. Předpis odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a předpis odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění , účtovaný do nákladů organizace, zaúčtují organizace na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací, případně na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení.
9. Předpis podílu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podílu odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, připadající na zaměstnance, vyúčtují organizace na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení.
10. Odvod peněžních prostředků podle bodu 6, 8 a 9 se uskuteční v roce 1998 a zaúčtuje se jako případ roku 1998 ve prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků" a na vrub účtu 342 - Ostatní přímé daně, pokud jde o daň z příjmů sraženou zaměstnancům.
11. Účelové a systémové investiční dotace příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu poskytnuté Ministerstvem financí ČR nebo jiným ministerstvem a ústředním úřadem, musí procházet rozpočtovým hospodařením okresních úřadů a obcí v návaznosti na příslušný paragraf a položku rozpočtové skladby.
Není rozhodující, kterým peněžním ústavem je dotace příspěvkové organizaci uvolňována, zda prostřednictvím čerpacích účtů u České spořitelny nebo čerpacích účtů u jiného peněžního ústavu.
V účetnictví okresních úřadů a obcí se účtuje otevření limitu investičních výdajů zápisem na vrub účtu 221 - Limity investičních výdajů a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů rozpočtových organizací, provedené čerpání na dotace příspěvkovým organizacím zápisem na vrub účtu 213 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím a ve prospěch účtu 233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací, rozpočtová položka 6350 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím . Měsíčně se vyúčtuje částka realizovaného čerpání investiční dotace na vrub účtu 233, rozpočtová položka 4211 - Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů rozpočtových organizací, k 31.12.1997 dotace ve prospěch účtu 217 - Zúčtování rozpočtových příjmů okresních úřadů a obcí a na vrub účtu 218 - Zúčtování rozpočtových výdajů okresních úřadů a obcí.
12. Okresní úřady a obce vyúčtují vztah mezi účty 217 a 218 podle postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, účtová třída 2, čl. II, bod 4 a 5.
13. Účty 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací a 232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací se vypořádají podle bodu 2 a 3. Po tomto vypořádání jsou uvedené účty bez zůstatku a tím již nepřichází v úvahu jejich převod na účty 964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření a 965 - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření.
14. V návaznosti na bod 3 a 13 zůstávají na účtech 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových organizací a 216 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku pouze položky předepsaných příjmů,které nebyly k 31.12.1997 inkasovány. Zůstatky účtů 215 a 216 se převedou na účet 965 - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření.
15. Zůstatky účtů 211 , 213, 214, 233 a 234 a zůstatky účtů účtové třídy 4 - Náklady rozpočtových organizací se převedou na účet 964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření.
16. Aktivní zůstatky rozvahových účtů, t.j. včetně účtů 963 a 964 (podle povahy zůstatků) se převedou na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný.
Pasívní zůstatky rozvahových účtů , t.j. včetně účtů 963 a 964 (podle povahy zůstatků) a 965 se převedou ve prospěch účtu 962 - Konečný účet rozvažný.
B.Styk s peněžními ústavy.
1. Organizace projednají s peněžními ústavy lhůty pro předložení platebních dokladů, které mají být realizovány do konce roku 1997 a platebních dokladů, které bude možno realizovat začátkem roku 1998 na vrub rozpočtu roku 1997.
Jde např. o převod stavu příjmových účtů rozpočtových organizací na základní běžný účet (viz bod 3 části A), vrácení nevyčerpaných prostředků z vkladového výdajového účtu rozpočtových organizací na základní běžný účet (viz bod 2 části A), převod příjmů zálohovaných organizací z běžného účtu zálohovaných organizací na příjmový účet rozpočtových organizací, převod nevyčerpaného zůstatku provozní zálohy zálohovaných organizací na vkladový výdajový účet rozpočtových organizací, převod přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb, převod mezd za druhou polovinu měsíce prosince na běžný účet cizích prostředků, úroky a částky paušálu odměn a náhrad peněžním ústavům za 4. čtvrtletí roku 1997 z účtů u peněžních ústavů.
V případě, že peněžní ústav neprovede převody peněžních prostředků na příslušné bankovní účty podle této přílohy k Opatření s účinností k 31.12.1997, zaúčtují okresní úřady a obce tyto převody v účetnictví roku 1997 a dodatečně je doloží výpisy z účtů, které obdrží od peněžního ústavu začátkem roku 1998.
Organizace učiní na konci roku opatření, aby se v posledních dnech prosince 1997 zamezilo u peněžních ústavů nahromadění příkazů , které musí být provedeny ještě v roce 1997.
2. Před koncem roku 1997 převedou okresní úřady a obce a všechny rozpočtové organizace na běžný účet cizích prostředků (depozitní) částku, připadající na mzdy za druhou polovinu prosince 1997.
Součástí tohoto převodu je též částka předpokládaného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, vypočtená kvalifikovaným odhadem a snížená o částku vyplacených a dosud nevyúčtovaných dávek s institucemi sociálního zabezpečení.
Součástí převodu na depozitní účet je též částka pojistného na všeobecné zdravotní pojištění ve výši kvalifikovaného odhadu.
Konečný výpočet odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění se provede po vyúčtování skutečné výše vyměřovacích základů.
Způsob účtování uvedených odvodů je stanoven v bodech 8 až 10 části A.
Peněžní částky, které případně po provedení odvodů a vyplacení mezd zbývají na běžném účtu cizích prostředků se převedou na příjmový účet organizace v roce 1998. Převod se účtuje ve prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků" a na vrub účtu 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací, rozpočtová položka 4132 - Převody z ostatních vlastních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů.
Současně s tímto převodem se provede vyúčtování příjmů zápisem na vrub účtu 964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření a ve prospěch účtu 215 - vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnost rozpočtových organizací.
C.Závěrečné účtování malých obcí.
1. Malé obce vyúčtují vztah mezi účty 217 - Zúčtování rozpočtových příjmů okresních úřadů a obcí a 218 - Zúčtování rozpočtových výdajů okresních úřadů a obcí.
2. Aktivní zůstatky rozvahových účtů se převedou na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný, pasívní zůstatky rozvahových účtů se převedou ve prospěch účtu 962 - Konečný účet rozvažný.
3. Pokud obec provozuje hospodářskou činnost , zjistí hospodářský výsledek této činnosti po převodu účtů účtové třídy 5 - Náklady rozpočtových organizací vynaložené na hospodářskou činnost a účtové třídy 6 - Výnosy z hospodářské činnosti rozpočtových organizací na účet 963 - Účet hospodářského výsledku. Zůstatek účtu 963 se převede na účet 962 - Konečný účet rozvažný.
Oddíl II
Příspěvkové organizace
A.Závěrečné účtování
1. Při sestavení ročních účetních výkazů příspěvkových organizací se postupuje podle Opatření FMF č.j. V/2-31 393/1992 ze dne 30. 12. 1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 12/2 z roku 1992, ve znění pozdějších předpisů.
2. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy, týkající se roku 1997.
3. Účetní závěrku je nutno uskutečnit v těchto etapách:
a) ukončit běžné účetní zápisy měsíce prosince
b) převést zůstatky účtů účtových tříd 5 a 6 na účet 963 - Účet hospodářského výsledku. Po provedených převodech nevykazuje účet 962 zůstatek.
4. Pokud příspěvková organizace provozuje hospodářskou činnost sleduje náklady a výnosy hospodářské činnosti odděleně v analytické evidenci a tudíž odděleně zjišťuje hospodářský výsledek hlavní činnosti a hospodářské činnosti pro účely výpočtu daně z příjmů.
5. Předpis přídělů do fondů příspěvkových organizací se vyúčtuje až v následujícím roce v návaznosti na účet 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb se však vyúčtuje v sledovaném roce do nákladů organizace zápisem na vrub účtu 527 - Zákonné sociální náklady a ve prospěch účtu 912 - Fond kulturních a sociálních potřeb. Převod finančních prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb se zaúčtuje zápisem ve prospěch účtu 241 - Běžný účet a na vrub účtu 243 - Běžné účty prostředků finančních fondů, zpravidla až v následujícím roce.
6. Předpis odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a předpis odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění,účtovaný do nákladů, vyúčtují příspěvkové organizace na vrub účtu 524 - Zákonné sociální pojištění a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení.
7. Předpis podílu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podílu odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění připadající na zaměstnance, vyúčtují organizace na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení.
Peněžní převod odvodu se uskuteční až v roce 1998.
8. Příspěvkové organizace vyúčtují daň z příjmů sraženou zaměstnancům z mezd zápisem ve prospěch účtu 342 - Ostatní přímé daně a na vrub účtu 331 - Zaměstnanci. Odvod peněžních prostředků se uskuteční v roce 1998.
B.Malé příspěvkové organizace
1. Malé příspěvkové organizace, které vedou jednoduché účetnictví podle Opatření MF ČR č.j. 283/32 774/1996 ze dne 24. 6. 1996, uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 8/1996, ve znění Opatření MF ČR č.j. 283/33 165/1997 ze dne 16. 5. 1997, uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/1997, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací,účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, sestavují roční výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací MPO Úč 5 - 01, stanovený Opatřením FMF č.j. V/2-31 393/1992 uveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 12/2 z roku 1992, ve znění Opatření MF ČR č. j. 283/1 900/1994, uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 2/1994.
2. Podkladem pro sestavení ročního výkazu je peněžní deník malých příspěvkových organizací, obsahující podrobné údaje potřebné pro sestavení výkazu.
C.Styk s peněžními ústavy
1. Příspěvkové organizace projednají s peněžními ústavy lhůty pro předložení platebních dokladů,které musí být realizovány do konce roku 1997.
Organizace jsou povinny učinit na konci roku 1997 opatření, aby se v posledních dnech prosince 1997 zamezilo u peněžních ústavů nahromadění příkazů, které musí být provedeny ještě v roce 1997.
Oddíl III
Termíny předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1997
Termíny pro předkládání údajů roční závěrky za rok 1997 jsou stanoveny v Opatření MF ČR č. j. 111/61 721/1997 z 13. listopadu 1997, uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 11/1997 a to:
- měsíční a čtvrtletní výkazy 12. kalendářní den měsíce února 1998,
- pololetní a roční výkazy 24. kalendářní den měsíce února roku 1998.