Pokyn ze dne 16.4.1998 Uplatňování daně z přidané hodnoty u majetkového vkladu a při prodeji podniku

16.4.1998 | Sbírka:  D-173 | Částka:  4/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb., 513/1991 Sb.
Pasivní derogace: MF-11
D-173
Pokyn
Uplatňování daně z přidané hodnoty u majetkového vkladu a při prodeji podniku
Tento metodický pokyn obsahuje výklad postupu při uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) u majetkového vkladu a při prodeji podniku podle zákona o DPH platného od 1.1.1998.
1.
Majetkový vklad
Podle § 7 odst. 3 zákona o DPH, platného od 1.1.1998, se za zdanitelné plnění považuje pouze vklad v nepeněžité podobě při vložení do právnické osoby, která není plátcem daně, pokud u vloženého majetku byl uplatněn odpočet daně nebo byl pořízen bez daně.
Do konce roku 1997 se za zdanitelné plnění považoval i vklad v nepeněžité podobě vložený fyzické osobě.
Nadále zůstává v platnosti, že peněžitý vklad není zdanitelným plněním a nepeněžitý vklad vložený osobě, která je plátcem DPH, není také zdanitelným plněním.
V případě vkladu nemovitosti se při uplatňování DPH postupuje podle § 30 odst.1 zákona o DPH, protože dochází k převodu nemovitosti. Z tohoto ustanovení vyplývá, že převod nemovitosti podléhá dani z přidané hodnoty, pokud je uskutečněn do dvou let po kolaudaci nebo po nabytí nemovitosti.
Vklad nemovitosti tedy podléhá dani z přidané hodnoty, pokud je nemovitost vložena právnické osobě, která není plátcem, byl u nemovitosti uplatněn odpočet daně nebo byla pořízena bez daně a vklad je uskutečněn do dvou let od nabytí nemovitosti nebo od kolaudace nemovitosti.
Jestliže je vkládán movitý majetek ve formě akcií, postupuje se podle § 28 odst. 2 písm. b) zákona o DPH, protože dochází k převodu cenných papírů. Při vložení akcií právnické osobě, která není plátcem daně, se jedná o zdanitelné plnění, a to osvobozené od daně bez nároku na odpočet, pokud je vklad uskutečněn finanční institucí. Podle zákona o DPH platného od 1.1.1998 se plátce stává finanční institucí, jestliže jeho příjmy za finanční činnosti překročí 20% celkových příjmů za rok. Pokud vklad akcií uskuteční osoba, která není finanční institucí, pak se nejedná o zdanitelné plnění.
Vklad akcií jako osvobozené zdanitelné plnění nekrátí nárok na odpočet daně, protože se jedná o převod cenných papírů podle § 28 odst. 2 písm. b), který nekrátí nárok na odpočet daně podle § 20 odst. 2 zákona o DPH.
Uskutečnění zdanitelného plnění
Za den uskutečnění zdanitelného plnění při vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě se považuje den, ke kterému dochází k převodu vlastnického práva ke vkládanému majetku.
Při vložení akcií se za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den převodu cenných papírů, t.j. den, ke kterému dochází k převodu vlastnického práva ke vkládanému majetku.
K převodu listinného cenného papíru dochází jeho předáním nabyvateli tedy příjemci vkladu a k převodu zaknihovaného cenného papíru dochází registrací převodu provedenou střediskem na základě příkazu k registraci převodu.
Při vložení nemovitého majetku dochází k převodu vlastnického práva k nemovitosti vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, t.j. za den uskutečnění zdanitelného plnění, se považuje podle § 9 odst. 1 písm. d) zákona o DPH, den doručení rozhodnutí o právních účincích vkladu do katastru nemovitostí.
V případě vkladu movitého majetku do nově zakládané společnosti dochází k převodu vlastnického práva dnem vzniku společnosti, t.j. dnem zápisu nově vzniklé společnosti do obchodního rejstříku a tedy dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
Sazby daně a základ daně
Při vkladu movitého majetku se uplatňuje sazba daně, která se stanoví pro jednotlivé druhy vkládaného majetku na základě zatřídění podle Celního sazebníku, při vkladu nemovitého majetku se uplatňuje snížená sazba daně 5%, protože se jedná o převod nemovitosti a při vkladu akcií se jedná o osvobozené plnění.
Pokud se nemovitost vkládá současně s pozemkem, je nutné stanovit základ daně, t.j. cenu za zdanitelné plnění samostatně pro nemovitost, protože převod pozemku není zdanitelným plněním. Základ daně z ceny vkládané nemovitosti včetně pozemku se pro nemovitost stanoví v poměrné výši odpovídající poměru ceny nemovitosti a ceny pozemku. Při stanovení těchto cen se postupuje podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.
2.
Prodej podniku na základě smlouvy o prodeji podniku podle § 476 a násl. ObchZ
Prodej podniku nebo jeho části, za podmínek stanovených v ObchZ pro prodej podniku, osobě, která je plátcem daně, je podle § 35 zákona o DPH osvobozeným zdanitelným plněním, a proto prodej podniku plátci nepodléhá DPH.
Pokud je však podnik nebo jeho část prodáván osobě, která není plátcem daně, pak prodej podniku podléhá DPH.
Uskutečnění zdanitelného plnění
Při prodeji podniku se převod nemovitosti považuje za uskutečněný podle § 9 odst. 1 písm. d) zákona o DPH dnem doručení rozhodnutí o právních účincích vkladu do katastru nemovitostí, převod movitých věcí se považuje za uskutečněný podle § 9 odst. 1 písm. a) dnem převzetí nebo zaplacení movitých věcí, a to tím dnem, který nastane dříve a převod jiných práv, jež slouží provozování podniku, se považuje za uskutečněný podle § 9 odst. 1 písm. i) dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu práv.
Sazby daně a základ daně
Při prodeji podniku se uplatňuje sazba daně stanovená pro jednotlivé věci a práva podle § 16 zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že prodej podniku zahrnuje plnění s různými sazbami, osvobozená plnění, popřípadě i plnění, která nejsou zdanitelná, je nutné stanovit základ daně z prodejní ceny podniku samostatně pro jednotlivá zdanitelná plnění.
Při stanovení základu daně pro jednotlivá zdanitelná plnění se postupuje obdobně jako při stanovení základu u prodeje věcí ve veřejné dražbě podle § 14 odst. 8 zákona o DPH, t.j. základ daně pro jednotlivá zdanitelná plnění z prodejní ceny podniku se stanoví v poměrné výši odpovídající poměru cen jednotlivých věcí zahrnutých do prodeje podniku. Při stanovení těchto cen se postupuje podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.
Michal Frankl v. r.
náměstek ministra