Pokyn ze dne 27.8.1998 o uplatňování DPH při poskytování služeb lázeňské péče

27.8.1998 | Sbírka:  D-182 | Částka:  7/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Aktivní derogace: D-42
Pasivní derogace: MF-11
D-182
Pokyn
Ministerstva financí
o uplatňování DPH při poskytování služeb lázeňské péče
1) Výkony lázeňské péče zařazené do pododdílu SKP 85.1 (viz Opatření Českého statistického úřadu o zavedení Standardní klasifikace produkce čj.: 1174/93-3010) vymezené zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, poskytované oprávněnými subjekty jsou podle § 32, odst. 1 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") osvobozeny od DPH (dále jen "daň"). Oprávněnými subjekty se rozumí osoby uvedené v zákoně ČNR č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů , a v zákoně ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
2) Osvobození od daně podle § 32, odst. 1 zákona současně znamená, že ani plátce daně nemá podle § 25 zákona nárok na odpočet daně na vstupu.
Osvobození od daně podle odst. 1 tohoto pokynu se týká jak komplexní péče, tj. lázeňských služeb vč. ubytování a stravování, tak lázeňských služeb poskytovaných samostatně (např. ambulantně), a to bez ohledu na formu úhrady za tyto služby.
Osvobození od daně se vztahuje rovněž na služby poskytované doprovodu pacienta, pokud to zdravotní stav pacienta vyžaduje.
3) Poskytuje-li oprávněný subjekt uvedený v odst. 1 tohoto pokynu samostatně jiné služby bez výkonů lázeňské péče, např. služby stravování restauračního, ubytovací služby apod., uplatňuje v případě, že je plátcem daně, daň v plném rozsahu podle ustanovení zákona.
4) Služby lázeňské péče nakoupené plátci daně, kteří nejsou oprávněným subjektem uvedeným v odst. 1 tohoto pokynu, se považují, při jejich dalším prodeji, ve smyslu znění § 14 odst. 12 zákona za služby osvobozené podle odst. 1 tohoto pokynu pouze tehdy, použije-li plátce maximálně pořizovací cenu. Použije-li plátce cenu vyšší než pořizovací uplatní sníženou sazbu daně (5 %) podle § 16 a přílohy č. 2 zákona.
Výjimku tvoří plátci daně podnikající v oblasti cestovního ruchu (cestovní kanceláře nebo cestovní agentury), kteří mohou v případě nákupu a následného prodeje služeb lázeňské péče za cenu vyšší než pořizovací, uplatnit u nakoupených služeb osvobození od daně podle odst. 1 tohoto pokynu a u svojí přirážky na úroveň pořizovací ceny těchto služeb uplatní základní sazbu daně (22 %) odpovídající kompletací služeb cestovního ruchu (viz Pokyn č. D-169 o uplatňování DPH v cestovním ruchu).
Tento pokyn nahrazuje č.D-42 vydaný pod čj.: 181/43 191/1993.
Náměstek ministra financí:
Michal Frankl, v.r.