Sdělení ze dne 9.10.1998 k postupům účtování pro pojišťovny ve věci obchodovatelných cenných papírů

9.10.1998 | Sbírka:  282/71 867/1998 | Částka:  10/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: V/2-25 430/1992
Pasivní derogace: 28/78 511/2007-282
282/71 867/1998
Sdělení
Ministerstva financí
k postupům účtování pro pojišťovny ve věci obchodovatelných cenných papírů
Referent:
JUDr. Huleš,
tel. 5704 3377
9. října 1998
Ministerstvo financí tímto sděluje:
S odvoláním na Čl. XV Cenné papíry v části A. Obecná ustanovení postupů účtování pro pojišťovny tyto mohou v případě
1. cenných papírů určených k obchodování (účet 121 a účet 122) účtovat také přímo o ziscích nebo ztrátách z realizace těchto cenných papírů souvztažně s účty 538 či 555 (ztráta) nebo účty 638 či 655 (zisk) a takto je také vykazují v odpovídajících položkách výkazu zisku a ztráty a rozvahy; v příloze uvedou jimi použitý postup účtování. Uvedený postup účtování se nepovažuje za porušení zákazu kompenzace podle Čl. V Obecných ustanovení postupů účtování pro pojišťovny;
2. obligací a jiných dluhopisů (cenných papírů) s pevným výnosem a jejich valorizace účtovat také o jejich kupónech odděleně od pláště dluhopisu jako o cenných papírech na účtu 122, a to odděleně v analytické evidenci, souvztažně s účty 636 či 653, včetně ustanovení o převodech výnosů z finančního umístění podle Čl. IIa postupů účtování v účtové třídě 6 - Výnosy. Kupóny a výnosy se vykazují v odpovídajících položkách rozvahy a výkazu zisků a ztráty; v příloze pojišťovny uvedou jimi použitý postup účtování.
Ředitel odboru účetnictví
Ministerstva financí:
Ing. Antonín Jeřábek, v. r.