Opatření ze dne 20.8.1998, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

11.9.1998 | Sbírka:  283/50 989/1998 | Částka:  73/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 530/1992
Pasivní derogace: 283/76 104/2000
283/50 989/98
Opatření,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Referent : Ing. J. Podhorský,
tel. 5704 2653
Ing. J. Eminger,
tel. 5704 2675
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví :
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravují postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.
(2) Úprava postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, vydané FMF č.j. V/20 530/1992 ze dne 30. července 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků uvedených v příloze k tomuto opatření.
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1999.
Ministr financí České republiky
Mgr. Ivo Svoboda v. r.
Příloha
   Účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové
organizace a obce vydaná FMF č.j. V/20 530/1992 ze dne 30.
července 1992 ve znění změn a doplňků
č.j. 283/16 421/1993 ze dne 15. 3. 1993
č.j. 283/69 817/1993 ze dne 27. 12. 1993
č.j. 283/16 890/1994 ze dne 25. 3. 1994
č.j. 283/73 246/1994 ze dne 28. 12. 1994
č.j. 283/47 773/1995 ze dne 27. 7. 1995
č.j. 283/71 706/1995 ze dne 29. 12. 1995
č.j. 283/ 3 770/1996 ze dne 24. 1. 1996
č.j. 283/51 437/1996 ze dne 11. 10. 1996
č.j. 283/71 761/1996 ze dne 11. 11. 1996
č.j. 283/74 734/1997 ze dne 2. 12. 1997

se mění a doplňuje takto :

        Účtová třída 0 - Investiční majetek

Čl. I bod (5) písmeno b)

V písmenu b) se částka "20 000 Kč" nahrazuje částkou "40 000 Kč".

Čl. I bod (6)

V bodu (6) se částky "20 000 Kč" nahrazují částkami "40 000 Kč".

Čl. I bod (12)

V článku I se nově zřizuje bod "(12) Hmotný investiční majetek,
který byl zaúčtován do 31. 12. 1998 na majetkové účty, se vede na
těchto účtech až do vyřazení".

Čl. III bod (5)

V druhém odstavci bodu (5) se nahrazuje částka "20 000 Kč" částkou
"40 000 Kč".