Opatření ze dne 23.10.1998 Program statistických zjišťování na rok 1999

17.11.1998 | Sbírka:  OP24/98 | Částka:  90/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb., OP09/99, OP05/99
OP24/98
PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ
na rok 1999
ze dne 23. října 1998
Změna: OP05/99
Změna: OP09/99
Pro statistická zjišťování uvedená v tomto programu jsou zpravodajské jednotky povinny podle § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, poskytovat veškeré požadované údaje.
V popisech jednotlivých statistických zjišťování je bodem "2. Okruh zpravodajských jednotek" stanovena zpravodajská povinnost podle převažující činnosti, charakterizované kódem "Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)", a počtem zaměstnanců zjištěným při posledním statistickém zjišťování nebo získaným z jiného administrativního zdroje. Tento údaj je rozhodující pro stanovení zpravodajské povinnosti pro rok, ke kterému se vztahuje Program statistických zjišťování.
I.
Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem
 1. P 3-04   Čtvrtletní  výkaz  pro  ekonomické  subjekty
         vybraných produkčních odvětví
 2. P 4-01   Roční  výkaz  pro  malé  ekonomické subjekty
         vybraných produkčních odvětví
 3. P 5-01   Roční  statistické zjišťování  u ekonomických
         subjektů vybraných produkčních odvětví
 4. Zem P 1-12 Měsíční podnikový výkaz v zemědělství
 5. Zem P 7-04 Čtvrtletní podnikový výkaz o prodeji rostlinných
         výrobků
 6. Zem 13-02  Pololetní výkaz o líhnutí drůbeže
 7. Zem S 2-01 Roční výkaz o strojích a zařízeních v zemědělství
         k 1. 2. 1999
 8. Zem V 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
 9. Les P 8-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
 10. Prům P 1-12 Měsíční výkaz v průmyslu
 11. Prům P 2-12 Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových
         výrobků
 12. Prům P 2-01 Roční výkaz v průmyslu
 13. Stav P 1-12 Měsíční podnikový výkaz ve stavebnictví
 14. Stav 2-12  Měsíční výkaz o vydaných stavebních povoleních
         a o zrušení bytu
 15. Stav P 6-04 Čtvrtletní podnikový výkaz stavebních zakázek
 16. Stav 8-04  Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě
 17. Stav 4-99  Hlášení o odstranění stavby (budovy) pro bydlení
         nebo zrušení bytu
 18. Stav 7-99  Hlášení o dokončení stavby (budovy), v níž je
         alespoň jeden byt
 19. Stav P 5-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
 20. S P 1-12  Měsíční dotazník
 21. Dop P 2-04 Čtvrtletní podnikový výkaz v silniční a městské
         hromadné dopravě
 22. CR 7-99   Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních
 23. CR 9-01   Dotazník o kapacitě ubytovacích zařízení
 24. CR 8-01   Dotazník o činnosti cestovních kanceláří
 25. Zdp P 3-04 Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
 26. Poj P 3-04 Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů
 27. Pen P 3a-04 Čtvrtletní výkaz peněžních institucí
 28. Pen P 3b-04 Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí
 29. Zdp P 5-01 Roční výkaz zdravotních pojišťoven
 30. Poj P 5a-01 Roční výkaz pojišťoven
 31. Poj P 5b-01 Roční výkaz penzijních fondů
 32. Pen P 5a-01 Roční výkaz peněžních institucí
 33. Pen P 5b-01 Roční výkaz nebankovních peněžních institucí
 34. RO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových
         organizací
 35. ROPO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových
         organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových
         organizací
 36. SONO V 1-01 Roční výkaz soukromých nevýdělečných organizací
 37. OPS V 1-01 Roční výkaz obecně prospěšných společností
 38. Kult V 7-01 Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
 39. Kult V 8-01 Roční výkaz o televizním vysílání
 40. Práce 2-04 Čtvrtletní výkaz o práci
 41. Práce 3-01 Roční výkaz o práci
 42. ÚNP 4-01  Výkaz o úplných nákladech práce
 43. Iv 1-04   Čtvrtletní výkaz o investicích
 44. Iv 4-02   Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby
 45. Iv 3-01   Roční výkaz o investicích
 46. Leasing 1-01 Šetření hmotných  investic  u  leasingových
         společností
 47. EP V 1-12  Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro
         zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů
 48. EP S 1-12  Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro
         obchodní,  skladovatelské  a  spotřebitelské
         subjekty
 49. EP 5-01   Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv
         a energie
 50. EP 7-01   Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
 51. EP 8-01   Roční  výkaz  o  energetických  pochodech
         zušlechťování paliv
 52. EP 9-01   Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu
         vybraných výrobků
 53. EP 10-01  Roční výkaz  o výrobě a  rozvodu elektrické
         a tepelné energie
 54. EP 11-01  Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv
         v obchodě
 55. Nem Úr 1-01 Roční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc
         a úraz
 56. Odp P 5-01 Roční výkaz o odpadech
 57. VTR P 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích
 58. VH P 8a-01 Roční  výkaz o  vodních tocích  a dodávkách
         povrchové vody
 59. VH P 8b-01 Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
 60. Obyv 1-12  Hlášení o uzavření manželství
 61. Obyv 2-12  Hlášení o narození
 62. Obyv 3-12  Hlášení o úmrtí
 63. Obyv 4-12  Hlášení o rozvodu
 64. Obyv 5-12  Hlášení o stěhování
 65. Ceny Prům 1-12 Měsíční výkaz o  pohybu cen průmyslových
           výrobců
 66. Ceny Prům 1a-12 Výkaz  parametrického  porovnání  užitných
           vlastností výrobků
 67. Ceny Prům 1b-12 Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
 68. Ceny Teplo 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen tepla
 69. Ceny ZO 1-12  Měsíční výkaz o pohybu cen v zahraničním
           obchodě
 70. Ceny Zem 1-12  Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
 71. Ceny D Zem 1-04 Čtvrtletní  výkaz o  cenách dodávek osiv
           a sadby pro zemědělství
 72. Ceny D Zem 2-04 Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv
           a agrochemikálií pro zemědělství
 73. Ceny D Zem 3-04 Čtvrtletní  výkaz  o  cenách  služeb pro
           zemědělství
 74. Ceny D Zem 4-04 Čtvrtletní  výkaz o  cenách veterinárních
           a plemenářských služeb pro zemědělství
 75. Ceny Les 1-12  Měsíční  výkaz  o  pohybu  cen v lesním
           hospodářství
 76. Ceny Vod 1-12  Měsíční  výkaz o  pohybu cen  ve vodním
           hospodářství
 77. Ceny Spoj 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za služby spojů
 78. Ceny Dop Ž 1-12 Měsíční  výkaz o  pohybu cen  za výkony
           vnitrostátní železniční nákladní dopravy
 79. Ceny Dop S 1-12 Měsíční  výkaz o  pohybu cen  za výkony
           vnitrostátní silniční nákladní dopravy
 80. Ceny Dop L 1-12 Měsíční  výkaz o  pohybu cen  za výkony
           vnitrostátní letecké nákladní dopravy
 81. Ceny Dop Ř 1-12 Měsíční  výkaz o  pohybu cen  za výkony
           vnitrostátní říční nákladní dopravy
 82. Ceny Dop P 1-12 Měsíční  výkaz o  pohybu cen  za výkony
           vnitrostátní potrubní dopravy
 83. Ceny Psn 1-12  Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb
           v oblasti nemovitostí
 84. Ceny Pss 1-12  Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb
           za pronájem strojů a přístrojů
 85. Ceny Psz 1-12  Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb
           v oblasti zpracování  dat a souvisejících
           činností
 86. Ceny Pso 1-12  Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních
           podnikatelských služeb
 87. Ceny Poj 1-12  Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
 88. Ceny Ban 1-12  Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb
 89. Ceny Ban 2-12  Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních
           služeb
 90. Ceny Leas 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb finančního
           leasingu
 91. Ceny Služ ZO 1-12 Měsíční  výkaz  o  cenách  mezinárodní
            železniční nákladní a osobní dopravy
 92. Ceny Služ ZO 2-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké
            dopravy
 93. Ceny Služ ZO 3-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní silniční
            nákladní dopravy
 94. Ceny Služ ZO 4-12 Měsíční výkaz o cenách potrubní dopravy ve
            styku se zahraničím
 95. Ceny Služ ZO 5-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve
            styku se zahraničím
 96. Ceny Služ ZO 6-12 Měsíční  výkaz o  cenách v zahraničním
            pojištění
 97. Ceny Stav 1-04  Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních
            prací
 98. Osev 3-01     Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
 99. Zem V 6 až 10   Odhady sklizně zemědělských plodin
100. Zem HZ 1-01    Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 1999
101. Zem HZV 1-04   Výběrové šetření o skotu
102. Zem HZV 2-04   Výběrové šetření o prasatech
103. Zem HZV 3-02   Výběrové šetření o drůbeži
104. Pozemky 1-01   Jednorázové zjišťování zastavěných pozemků
105. SP-99       Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování
106. MS 1-99      Census maloobchodní sítě
107. D OZOČ-04     Dotazník  pro      organizace  provádějící
            zahraniční obchod
108. přímé zjišťování Index světových cen průmyslových surovin
            a potravin ČSÚ
109. přímé zjišťování Měsíční zjišťování  spotřebitelských cen
            zboží a služeb
110. přímé zjišťování Týdenní zjišťování  spotřebitelských cen
            potravinářského zboží
111. přímé zjišťování Průměrné ceny a index cen nemovitostí
112. EV Prům 1-12   Konjunkturální průzkum v průmyslu
113. EV Stav 1-12   Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
114. EV Mob 1-12    Konjunkturální průzkum v obchodě
115. PANEL 1999    Dotazník pro podniky a podnikatele
116. RES 1999     Dotazník  pro  nově  vzniklé  podniky
            a podnikatele
II.
Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady
a) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
 1. Dop (MDS) 1-04   Čtvrtletní výkaz o přepravě zboží prováděné
            vnitrozemskou vodní dopravou
 2. Dop (MDS) 2-04   Čtvrtletní  souhrnný  výkaz  o činnosti
            dopravců veřejné autobusové dopravy
 3. Dop (MDS) 1-01   Roční výkaz o železniční dopravě
 4. Dop (MDS) 2-99   Výběrové  šetření  vozidel  v  silniční
            nákladní dopravě
 5. Dop (MDS) 3-99   Výběrové šetření silničních dopravců na
            hraničních přechodech ČR
 6. Dop (MDS) 4-99   Výběrové šetření o dopravě v Praze
 7. Dop (MDS) 4-01   Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
 8. Dop (MDS) 5-01   Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě
 9. Dop (MDS) 6-01   Roční výkaz o letecké dopravě
10. Dop (MDS) 7-01   Roční výkaz o kombinované dopravě
11. PO (MDS) 1-01   Roční výkaz  o technických prostředcích
            a zaměstnancích pošty
12. PO (MDS) 2-02   Pololetní výkaz o vnitrostátním poštovním
            provozu
13. PO (MDS) 4-02   Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních
            zásilek
14. PO (MDS) 6-02   Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním
            provozu
15. TS (MDS) 1-02   Pololetní  výkaz  o  telekomunikačních
            službách
16. TP (MDS) 1-02   Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu
17. TJ (MDS) 1-02   Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních
            služeb
18. TH (MDS) 1-02   Pololetní  výkaz  o  hustotě  hlavních
            telefonních stanic
19. TZ (MDS) 1-02   Pololetní  výkaz  o  telekomunikačních
            zařízeních
20. TR (MDS) 1-02   Pololetní výkaz o radiokomunikacích
21. FET (MDS) 1-02   Pololetní výkaz  o výnosech, nákladech,
            investicích     a     zaměstnancích
            v telekomunikacích
22. FER (MDS) 1-02   Pololetní výkaz  o výnosech, nákladech,
            investicích     a     zaměstnancích
            v radiokomunikacích
b) MINISTERSTVO KULTURY
 1. Kult (MK) V 1-01   Roční výkaz o divadle
 2. Kult (MK) V 2-01   Roční výkaz o hudebních souborech
 3. Kult (MK) V 4-01   Výkaz o repertoáru divadla
 4. Kult (MK) V 5-01   Roční výkaz o periodickém tisku
 5. Kult (MK) V 12-01   Roční výkaz o knihovně
 6. Kult (MK) V 14-01   Roční výkaz o muzeu, galerii (muzeu
             výtvarných umění) a muzeu a galerii
 7. Kult (MK) V 15-01   Roční výkaz o neperiodických publikacích
 8. Kult (MK) V 16-01   Roční výkaz  o hvězdárně, planetáriu
             a astronomické pozorovatelně
 9. Kult (MK) V 17-01   Roční výkaz  o památkových objektech
             s kulturním využitím
10. Kult (MK) V 18-01   Roční výkaz o vydavateli
11. Kult (MK) V 19-01   Roční  výkaz  o  výstavní  činnosti
             v oblasti  profesionálního  výtvarného
             umění a architektury
12. Kult (MK) V 20-01   Roční  výkaz o  hudebních aktivitách
             občanských sdružení
13. Kult (MK) V 21-01   Roční  výkaz o  výrobě a distribuci
             audiovizuálních děl
c) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
 1. Soc (MPSV) V 1-01  Roční výkaz o zařízeních sociální péče
 2. V (MPSV) 10-01    Roční výkaz o sociální péči a dávkách
             sociálního zabezpečení
 3. V (MPSV) 19a-01   Roční výkaz  o zaměstnancích, platech
             a odměnách  za  pracovní  pohotovost
             v oblasti zařízení sociální péče
 4. V (MPSV) 19b-01   Roční výkaz  o zaměstnancích, platech
             a odměnách  za  pracovní  pohotovost
             v oblasti   sociálního   zabezpečení,
             zaměstnanosti a bezpečnosti práce
 5. V (MPSV) 20-01    Roční výkaz o výkonu sociálně právní
             ochrany  dětí  a  mládeže,  službách
             a dávkách  sociální  péče  pro rodiny
             s nezaopatřenými dětmi
 6. V (MPSV) 26-01    Roční  výkaz   o  sociální  práci
             s příslušníky marginálních skupin
 7. ISPV (MPSV) V 1-04  Čtvrtletní šetření o ceně práce
d) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
 1. Prům (MPO) P 1-04   Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji
              zbrojní techniky
 2. Prům (MPO) P 2-04   Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji
              vybraných zbrojních výrobků
 3. ENG (MPO) 1-12     Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení
              paliv
              Hnědé  uhlí  a  lignit,  Brikety
              hnědouhelné,  Černé  uhlí,  Brikety
              černouhelné, Koks
              a vybrané     technicko-ekonomické
              ukazatele těžby (výroby)
 4. ENG (MPO) 2-12     Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny,
              tepla a energetických plynů
 5. ENG (MPO) 3-04     Čtvrtletní  výkaz o  spotřebě paliv
              a energie a spotřebitelských zásobách
              paliva
 6. ENG (MPO) 4-01     Roční  výkaz  o  výrobě  energie
              z obnovitelných a ostatních zdrojů
 7. CRS (MPO) 1-01     Roční dotazník  o provozu čerpacích
              stanic pohonných hmot
 8. CRS (MPO) 1-02     Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic
              pohonných hmot
 9. IC (MPO) 1-01     Roční výkaz  dodavatelů investičních
              celků
10. Res (MPO) P 3-04    Čtvrtletní  výkaz  pro  ekonomické
              subjekty  v  průmyslu, stavebnictví,
              obchodě a vybraných službách
11. Tech (MPO) Ba 1-01   Roční výkaz bavlnářského průmyslu
12. Tech (MPO) Lv 1-01   Roční výkaz průmyslu lýkových vláken
13. Tech (MPO) Vl 1-01   Roční výkaz vlnařského průmyslu
14. Tech (MPO) Pl 1-01   Roční výkaz pletařského průmyslu
15. Tech (MPO) Op 1-01   Roční výkaz oděvního průmyslu
16. Tech (MPO) Kž 1-01   Roční výkaz kožedělného průmyslu
17. Tech (MPO) Chem 1-01  Roční výkaz chemického průmyslu
18. Tech (MPO) SK 1-01   Roční výkaz sklářského a keramického
              průmyslu
19. Tech (MPO) Dp 1-02   Pololetní  výkaz  dřevozpracujícího
              průmyslu
20. Tech (MPO) Dp 2-02   Pololetní  výkaz  dřevozpracujícího
              průmyslu
21. Tech (MPO) HU 1-02   Pololetní výkaz hutního průmyslu
22. Tech (MPO) SL 1-02   Pololetní výkaz slévárenství
23. Tech (MPO) NK 1-02   Pololetní  výkaz  hutního zpracování
              neželezných kovů
24. Stav (MPO) 1-02    Pololetní podnikový výkaz o regionální
              struktuře stavebních prací
25. Hor (MPO) 1-01     Roční   výkaz   báňsko-technických
              a provozních údajů
e) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
 1. Škol (MŠMT) V 1-01   Výkaz o mateřské škole
 2. Škol (MŠMT) V 2-01   Výkaz o školní družině-školním klubu
              samostatném, při mateřské škole, při
              víceleté střední škole
 3. Škol (MŠMT) V 3-01   Výkaz o základní škole
 4. Škol (MŠMT) V 3a-01   Příloha k výkazu o základní škole
              o speciálních-specializovaných třídách
 5. Škol (MŠMT) V 4-01   Výkaz o speciálních školách
 6. Škol (MŠMT) V 4a-01   Příloha k výkazu o speciálních školách
              o střední škole, odborném učilišti,
              praktické škole
 7. Škol (MŠMT) V 4b-01   Příloha k výkazu o speciálních školách
              o základní-zvláštní škole
 8. Škol (MŠMT) V 4c-01   Příloha k výkazu o speciálních školách
              o pomocné škole/přípravném stupni
 9. Škol (MŠMT) V 4d-01   Příloha k výkazu o speciálních školách
              o mateřské škole
10. Škol (MŠMT) V 5-01   Výkaz  o přihlášených  a přijatých
              uchazečích do 1. roč. denního studia
              na středních školách
11. Škol (MŠMT) V 6-99   Přijímací řízení ke studiu na vysoké
              škole
12. Škol (MŠMT) V 7-01   Výkaz  o  gymnáziu-střední  odborné
              škole-konzervatoři
13. Škol (MŠMT) V 7d-01   Příloha k výkazu o gymnáziu-střední
                  odborné škole-konzervatoři
14. Škol (MŠMT) V 10-01   Výkaz o vyšší odborné škole
15. Škol (MŠMT) V 11-01   Výkaz o vysoké škole
16. Škol (MŠMT) V 12-01   Roční výkaz o absolventech vysokých
              škol
17. Škol (MŠMT) V 14-01   Výkaz  o  zařízení  pro  výkon
              ústavní-ochranné výchovy
18. Škol (MŠMT) V 15-01   Výkaz o činnosti střediska pro volný
              čas dětí a mládeže
19. Škol (MŠMT) V 16-01   Roční výkaz o menzách
20. Škol (MŠMT) V 17-01   Výkaz o  společném stravování dětí
              a mládeže
21. Škol (MŠMT) V 18-01   Výkaz o státní jazykové škole
22. Škol (MŠMT) V 19-01   Výkaz o domově mládeže
23. Škol (MŠMT) V 20-01   Výkaz o vysokoškolských kolejích
24. Škol (MŠMT) V 22-01   Výkaz o školní knihovně
25. Škol (MŠMT) V 23-01   Výkaz  o  pedagogicko-psychologické
              poradně
26. Škol (MŠMT) V 24-01   Výkaz o základní umělecké škole
27. Škol (MŠMT) V 24a-01  Příloha k výkazu o základní umělecké
              škole
28. Škol (MŠMT) V 25-01   Výkaz o středním odborném učilišti,
              učilišti
29. Škol (MŠMT) V 26-01   Výkaz o sportovní třídě na základní
              škole-gymnáziu
30. Škol (MŠMT) V 27-01   Výkaz  o  středisku  praktického
              vyučování
31. Škol (MŠMT) V 33-01   Výkaz o speciálně pedagogickém centru
32. Škol (MŠMT) V 34-01   Výkaz o středisku výchovné péče pro
              děti a mládež
33. Škol (MŠMT) V 41-01   Přijímací řízení ke studiu na vyšší
              odborné škole
34. Škol (MŠMT) P 1-04   Čtvrtletní  výkaz  o  zaměstnancích
              a mzdových prostředcích v regionálním
              školství
35. Škol (MŠMT) P 1a-04   Čtvrtletní  výkaz  o  zaměstnancích
              a mzdových  prostředcích  za vysoké
              školy a přímo řízené organizace
36. Škol (MŠMT) Iv 1-01   Roční výkaz  o investiční výstavbě
              v resortu školství
f) MINISTERSTVO VNITRA
 1. Práce (MV) 2-04   Čtvrtletní  výkaz  o  zaměstnancích
             a osobních výdajích okresních úřadů
 2. J (MV MS) 1-01    Roční výkaz o přestupcích projednaných
             orgány místní správy
g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
 1. A (MZ) 1-01   Roční  výkaz  o  činnosti  zdravotnických
           zařízení
 2. E (MZ) 1-04   Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického
           zařízení, které  vede podvojné účetnictví
           - pro rozpočtové organizace
 3. E (MZ) 2-04   Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách
           mezd ve zdravotnických organizacích podle
           zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění
 4. E (MZ) 3-02   Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách
           mezd ve zdravotnických organizacích podle
           zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění
 5. E (MZ) 4-01   Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců
           a zaměstnavatelů
 6. E (MZ) 5-01   Roční  výkaz  o  ekonomice zdravotnického
           zařízení, které vede jednoduché účetnictví
 7. E (MZ) 6-04   Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického
           zařízení, které vede podvojné účetnictví --
           pro  příspěvkové  organizace,  rozpočtové
           organizace   s   hospodářskou  činností
           a podnikatelské subjekty
 8. H (MZ) 1-01   Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení
           hygienické služby
 9. H (MZ) 2-01   Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti
           orgánů hygienické služby
10. L (MZ) 1-02   Pololetní  výkaz   o  lůžkovém  fondu
           zdravotnického  zařízení  a  jeho využití
           (s přílohou)
11. L (MZ) 2-01   Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení
           (s přílohou)
12. L (MZ) 3-01   Roční výkaz o činnosti ženských oddělení
           nemocnic
13. O (MZ) 1-01   Roční   výkaz   knihovnicko-informačního
           pracoviště ve zdravotnictví
14. O (MZ) 2-04   Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv
           výrobcem
15. O (MZ) 3-04   Čtvrtletní  výkaz  o  prodeji  dovážených
           i tuzemských léčiv distributorem
16. O (MZ) 5-01   Roční  výkaz  o  zacházení  s  omamnými
           a psychotropními látkami, hromadně vyráběnými
           léčivými přípravky a jinými výrobky
17. T (MZ) 1-01   Roční  výkaz  o  přístrojovém  vybavení
           zdravotnického zařízení
18. Z (MZ) 1-99   Hlášení vzniku zdravotnického zařízení
19. Z (MZ) 2-99   Statistické  hlášení  příčin  a okolností
           dokonané sebevraždy
20. Z (MZ) 3-12   Hlášení hospitalizace
21. Z (MZ) 4-12   Statistické hlášení - zpráva o rodičce
22. Z (MZ) 5-12   Statistické hlášení - zpráva o novorozenci
23. Z (MZ) 6-12   Statistické hlášení - vrozená vada plodu nebo
           dítěte
24. Z (MZ) 7-12   Hlášení     pozitivního     výsledku
           mykobakteriologického vyšetření
h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
 1. SFTR (MZe) 1-12   Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa
 2. SFTR (MZe) 2-12   Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení
             výrobků z masa
 3. SFTR (MZe) 3-12   Měsíční výkaz o vývoji průměrných cen
             jatečných zvířat a cen vybraných druhů
             masa a výrobků
 4. Drůb (MZe) 4-12   Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji
             a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
 5. SFTR (MZe) 6-99   Ceny placené zemědělcům za dodaná jat.
             zvířata a ceny výrobců a zpracovatelů
             masa, za které prodávají své výrobky
             odběratelům
 6. SFTR (MZe) 6-12   Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě
             a užití vybraných mlékárenských výrobků
 7. SFTR (MZe) 7a-04   Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin
             ve  sklizňovém  roce  1999  -  2000
             v zemědělské prvovýrobě
 8. SFTR (MZe) 7b-04   Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin
             ve  sklizňovém  roce  1999  -  2000
             v obchodních   a   zpracovatelských
             organizacích
 9. Zem (MZe) 8-01    Výkaz osázených ploch raných brambor
10. Zem (MZe) 9-01    Výkaz  ploch osevu  vybraných ozimých
             plodin
11. Zem Vin (MZe) 10-01 Roční výkaz o vinařské produkci
12. Les (MZe) 1-01    Roční výkaz o hospodaření v lesích
13. Les (MZe) 2-01    Roční  výkaz o  nákladech a výnosech
             v lesním hospodářství
14. Mysl (MZe) 1-01   Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
15. Zem Ovo (MZe) 11-01 Roční výkaz o sklizni ovoce podle odrůd
16. Zem Ovo (MZe) 12-01 Naskladnění jablek a hrušek tuzemských
             pěstitelů
17. Zem Ovo (MZe) 6-01  Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 6.
             1999
18. Zem Ovo (MZe) 9-01  Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 9.
             1999
i) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 1. Vod (MŽP) 1-01   Roční  výkaz  o  placení  poplatků za
            vypouštění  odpadních  vod  do  vod
            povrchových
 2. Vod (MŽP) 3-01   Roční výkaz o znečištění vodních toků
 3. Mysl (MŽP) 2-01   Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
 4. Les (MŽP) 4-01   Roční výkaz o hospodaření v lesích ve
            státním vlastnictví na území národních
            parků ČR a jejich ochranných pásem
 5. Geo (MŽP) V 3-01  Roční výkaz  o pohybu a  stavu zásob
            výhradních ložisek nerostných surovin
 6. Popl (MŽP) 1-01   Roční výkaz o poplatcích za znečišťování
            ovzduší (střední zdroje znečištění)
 7. Popl (MŽP) 2-01   Roční výkaz o poplatcích za odnětí pozemků
            určených  k plnění  funkcí lesů podle
            lesního zákona
 8. Popl (MŽP) 3-01   Roční výkaz o  poplatcích za ukládání
            odpadů
 9. Odv (MŽP) 1-01   Roční výkaz o odvodech za odnětí půdy ze
            zemědělského půdního fondu podle zákona
            o ochraně zemědělského půdního fondu
I.
Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 3-04 (mutace a, b, bd, c, d)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů a pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků a fyzických osob (přesahujících stanovený minimální počet zaměstnanců) ve čtvrtletí v oblasti finančního hospodaření, investic, zaměstnanosti a mezd.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele - výnosy a náklady v příslušném členění, hospodářský výsledek před zdaněním, účetní přidaná hodnota, zásoby, pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti, vlastní jmění, pasiva, přímý vývoz a dovoz. Základní údaje o investicích, údaje o počtu zaměstnanců a mzdách.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické nefinanční subjekty - právnické a fyzické osoby (zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku) s převažující činností podle
- OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství) a počtem zaměstnanců 20 a více
- OKEČ 10 až 41 (průmysl) a počtem zaměstnanců 20 a více
- OKEČ 45 (stavebnictví) a počtem zaměstnanců 20 a více
- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování) a počtem zaměstnanců 1 a více
- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje) a počtem zaměstnanců 20 a více
- OKEČ 70 až 93 (tržní služby, výzkum a vývoj) a počtem zaměstnanců 1 a více.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, výběrové zjišťování u subjektů s menším počtem zaměstnanců
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27 kalendářních dnů po sledovaném čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů o ekonomickém vývoji malých ekonomických subjektů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele - příjmy a výdaje (výnosy a náklady), majetek a závazky v příslušném členění. Základní údaje o investicích, počtu zaměstnanců a mzdách.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické nefinanční subjekty - fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku bez omezení na počet zaměstnanců s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností
- OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)
- OKEČ 10 až 41 (průmysl)
- OKEČ 45 (stavebnictví)
- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)
- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)
- OKEČ 65 až 67 (peněžnictví,pojišťovnictví)
- OKEČ 70 až 93 (tržní služby, výzkum a vývoj).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování, u subjektů s větším počtem zaměstnanců vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůty k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 28. 4. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční statistické zjišťování u ekonomických subjektů vybraných
produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 5-01 (mutace a, b, c)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů a pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích, pro analytické účely a pro sestavení národních účtů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele - tvorba hospodářského výsledku, náklady a výnosy v položkovém členění, nehmotný a hmotný investiční majetek, pořízení nehmotných a hmotných investic, finanční investice, zásoby, finanční majetek, pohledávky a pasiva, základní údaje o investicích, počtu zaměstnanců a mzdách. Ukazatele charakterizující odvětvová specifika: tržby za vlastní výkony a zboží, aktivace, zásoby, tržby za dodávky na vývoz a spotřeba materiálu, energie a služeb strukturované podle SKP.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické nefinanční subjekty - právnické a fyzické osoby zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností podle
- OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)
- OKEČ 10 až 41 (průmysl)
- OKEČ 45 (stavebnictví)
- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)
- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)
- OKEČ 70 až 93 (tržní služby, výzkum a vývoj).
Výkaznická povinnost k jednotlivým mutacím výkazu je určena počtem zaměstnanců subjektu, a to
0 - 19 zaměstnanci bez akciových společností pro mutaci P 5-01 (a)
20 - 99 zaměstnanci včetně akciových společností s 0 -- 19 zaměstnanci pro mutaci P 5-01 (b)
100 a více zaměstnanci pro mutaci P 5-01 (c).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, výběrové zjišťování u subjektů s menším počtem zaměstnanců
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 4. 2000, v případě povinného auditu do 31. 7. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční podnikový výkaz v zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem P 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů z oblasti tržeb, pracovních sil a odměňování v odvětví zemědělství pro potřeby analýz v komoditním i územním členění.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tržby za celkový prodej, za prodej zemědělských výrobků celkem a v členění podle vybraných výrobků v hodnotovém vyjádření. Počty zaměstnanců, mzdy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha a velké specializované podniky s významným rozsahem výroby.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní podnikový výkaz o prodeji rostlinných výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem P 7-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o úrovni prodeje rostlinných výrobků podle odbytových směrů a úrovni zásob pro analýzy surovinových zdrojů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Objem prodeje vybraných rostlinných výrobků v členění na prodej celkem, prodej obchodním a zpracovatelským organizacím, ostatní prodej, přímý vývoz a stav zásob.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství s rostlinnou výrobou.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o líhnutí drůbeže
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 13-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů ke stanovování krátkodobých i dlouhodobých prognóz na trhu drůbežářských produktů. Informace budou sloužit jako podklad pro výpočet produkce drůbežího masa, k bilančním a analytickým účelům a pro mezinárodní potřeby. Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty drůbeže v plemenných a rozmnožovacích hejnech, počty vložených násadových vajec a vylíhnutých mláďat podle jednotlivých druhů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství včetně zájmových svazů zabývající se líhnutím drůbeže.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o strojích a zařízeních v zemědělství k 1. 2. 1999
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem S 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů k posouzení současného stavu vybavení zemědělských subjektů stroji a zařízením. Výsledky zabezpečí podklady pro ekonomická rozhodování, analýzy, pro mezinárodní statistiky a další publikace.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o počtu jednotlivých strojů v členění podle stáří, počet a kapacita zařízení.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství, rybářství a služeb pro zemědělství.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem V 6-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o plochách a výši sklizně jednotlivých plodin v zemědělské výrobě. Informace budou využity k hodnocení úrovně rostlinné produkce, k bilančním a analytickým účelům.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o plochách a výši sklizně zemědělských plodin, údaje o spotřebě hnojiv.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 10. 12. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les P 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů lesní hospodářské evidence u ekonomických subjektů v odvětví lesnictví s rozlohou 200 a více ha lesní půdy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o bilanci holin, zalesňování, těžbě dřeva, bilanci dříví, nahodilých těžbách a dodávkách dříví a počtech zaměstnanců v lesnictví.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 20 a více osob s převažující činností lesnictví a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 2. 3. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům P 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů k posouzení vývoje základních ukazatelů podle průmyslových odvětví. Výsledky zabezpečují podklady pro ekonomická rozhodování, slouží k veřejné publikaci ve statistické ročence ČR, mezinárodních ročenkách i dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tržby z průmyslové činnosti, průměrný evidenční počet zaměstnanců a mzdy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, s počtem zaměstnanců 20 a více.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 20 až 99 - výběrové zjišťování; ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 100 a více - vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 17. kalendářní den po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům P 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o produkci vybraných průmyslových výrobků. Výsledky slouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání, analytické práce a k veřejné publikaci ve statistických informacích, ročence a pro mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Produkce vybraných výrobků ve fyzických měrných jednotkách, příp. Kč, dle Seznamu vybraných výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, s počtem zaměstnanců 20 a více a vybrané ekonomické subjekty (právnické a fyzické osoby) s převažující neprůmyslovou činností (OKEČ 01, 02, 45, 51, 52, 60 až 63) s významným podílem průmyslové činnosti a s počtem zaměstnanců 20 a více.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí informací statistickou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům P 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o produkci vybraných průmyslových výrobků v peněžním vyjádření, o hodnotě průmyslové produkce, vlastní produkce, produkce obchodu, spotřeby materiálu, energií a služeb, o manuálně pracujících zaměstnancích. Výsledky slouží jako podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání, analytické práce a k veřejné publikaci ve statistických informacích, ročence a pro mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Produkce vybraných výrobků v Kč dle Seznamu vybraných výrobků, hodnota průmyslové produkce, vlastní produkce, obchodní produkce a spotřeby materiálu, energie a služeb. Manuálně pracující zaměstnanci ve fyzických osobách, mzdy, využití pracovní doby.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, s počtem zaměstnanců 20 a více a vybrané ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující neprůmyslovou činností (OKEČ 01, 02, 45, 51, 52, 60 až 63) s významným podílem průmyslové činnosti a s počtem zaměstnanců 20 a více.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční podnikový výkaz ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav P 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení základních informací k posouzení vývoje stavební výroby v krátkodobém pohledu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku a v zahraničí, tržby celkem a ze stavební činnosti, počet zaměstnanců a jejich mzdy, počet manuálně pracujících na stavebních pracích a jejich odpracované hodiny.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
14.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o vydaných stavebních povoleních a o zrušení bytu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o počtu a orientační hodnotě staveb povolených k zahájení jako podkladu pro posouzení očekávané investiční aktivity.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet a orientační hodnota staveb povolených k zahájení, v třídění na novou výstavbu, změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy) a stavby (budovy) pro bydlení, pro ochranu životního prostředí a ostatní.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady, obce nebo jiné orgány, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (úplné znění č. 197/1998 Sb.).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
15.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní podnikový výkaz stavebních zakázek
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav P 6-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o podnikatelské sféře odvětví stavebnictví pro posouzení vývoje ekonomiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zakázky stavebních prací v členění na bytové a nebytové budovy, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu a v členění na veřejné a soukromé zakázky.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (jen přípravné práce pro stavby a pozemní a inženýrské stavitelství - OKEČ 45. 1 a 45. 2) a počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
16.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 8-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o počtech zahájených, dokončených a rozestavěných (ke konci sledovaného období) bytech a v roce o kapacitách, získaných dokončením vybraných ubytovacích zařízení.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Bytová výstavba podle forem výstavby a stádia rozestavěnosti bytů a obytná plocha bytů ve vybraných ubytovacích zařízeních.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady, obce nebo jiné orgány, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (úplné znění č. 197/1998 Sb.).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (kumulativní)
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
17.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o odstranění stavby (budovy) pro bydlení nebo zrušení bytu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 4-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o úbytku bytového fondu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet odstraněných staveb (budov) pro bydlení nebo zrušených bytů a úbytek obytné a užitkové plochy zrušených bytů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady, obce nebo jiné orgány, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (úplné znění č. 197/1998 Sb.).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
18.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o dokončení stavby (budovy), v níž je alespoň jeden byt
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 7-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o nově postavených bytech v rodinných domech, v bytových domech, v nástavbách, přístavbách a stavebních úpravách (vestavbách) dokončených staveb, v domech s pečovatelskou službou a domovech-pensiónech, o nových bytech, získaných změnami dokončených nebytových staveb (budov) a stavebními úpravami stávajících nebytových prostor.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o stavbách, domech, bytových a nebytových prostorách, o hodnotách (nákladech) a o vybraných technických parametrech těchto ukazatelů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady, obce nebo jiné orgány, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (úplné znění č. 197/1998 Sb.).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
19.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav P 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání doplňujících údajů o stavební výrobě, využívaných zejména k hodnocení vývoje stavebnictví, pro cenovou statistiku a k mezinárodním srovnáním.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku -- jejich struktura jednak podle druhů prací a podle směrů výstavby, jednak podle Standardní klasifikace produkce; spotřeba vybraných výrobků pro stavební práce, počet dokončených bytů, počet vybraných stavebních strojů ke konci roku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
20.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční dotazník
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
S P 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení základních informací o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a vývoji jejich tržeb v jednotlivých měsících.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb, evidenční počet zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob), zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, bez ohledu na počet zaměstnanců, s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a opravy motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, velkoobchodu, zprostředkování obchodu, maloobchodu, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytování, dopravy a spojů, služeb v oblasti nemovitostí, zpracování dat a související činnosti, služeb převážně pro podniky a v oblasti ostatních osobních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování, u ekonomických subjektů s 50 a více zaměstnanci vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
21.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní podnikový výkaz v silniční a městské hromadné dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop P 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních přepravních a provozních ukazatelů silniční a městské hromadné dopravy pro analytické účely statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní přepravní a provozní ukazatele silniční a městské hromadné dopravy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob), zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, s počtem 20 a více zaměstnanců s převažující činností v silniční a městské hromadné dopravě (OKEČ 60. 2).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
22.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
CR 7-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o počtu hostů a přenocování v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu pro hodnocení vývoje cestovního ruchu a mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorie ubytovacího zařízení, počet hostů a počet přenocování podle měsíců a země stálého bydliště hosta u všech kategorií ubytovacích zařízení. Počet pokojů, celkový počet dnů, během kterých byly v daném měsíci pokoje obsazeny, počet stálých lůžek, zaměstnanců a provozních dnů u kategorií hotelů ***** až *, hotel garni a pension.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: 2x ročně
- za období listopad až duben (zimní sezona)
- za období květen až říjen (letní sezona)
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
- do 14. 5. 1999 za zimní období
- do 12. 11. 1999 za letní období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
23.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník o kapacitě ubytovacích zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
CR 9-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o kapacitě ubytovacích zařízení cestovního ruchu pro hodnocení vývoje cestovního ruchu a mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorie ubytovacího zařízení, provoz ubytovacího zařízení podle měsíců, kapacita ubytovacího zařízení - počet lůžek, pokojů, míst na volné ploše, počet zaměstnanců, charakteristika poskytovaných služeb.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování u hromadných ubytovacích zařízení, 10% výběr u individuálního ubytování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. 8. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
24.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník o činnosti cestovních kanceláří
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
CR 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o účastnících aktivního, pasivního a domácího cestovního ruchu, kteří využili služeb cestovních kanceláří.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristika činnosti cestovních kanceláří, služby poskytované cestovními kancelářemi, příjezdy zahraničních návštěvníků do České republiky, výjezdy občanů České republiky do zahraničí, účastníci domácího cestovního ruchu, tržby z cestovního ruchu.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, které jako jednu ze svých ekonomických činností uvádějí činnost cestovní kanceláře (OKEČ 63. 30 1) s počtem zaměstnanců 1 a více.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
25.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zdp P 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetnictví (finanční ukazatele, aktiva a pasiva) včetně údajů o zaměstnancích, mzdách, investicích, výdajích na zdravotní péči a příjmech z pojistného.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotní pojišťovny (OKEČ 75. 3) bez ohledu na počet zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
26.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj P 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Vybrané ukazatele z účetního výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát), údaje o zaměstnancích, mzdách, investicích, rezervách v pojišťovnictví, údaje o pojistném a držbě cenných papírů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců), zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66), tj. pojišťovny, které účtují podle účtové osnovy pro pojišťovny, a penzijní fondy, které účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po skončení sledovaného období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
27.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen P 3a-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Vybrané ukazatele z účetního výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát), základní údaje o zaměstnancích, mzdách, investicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65. 1, tj. banky, spořitelny atd.), kterým byla v souladu s platným zákonem o bankách udělena licence ČNB působit jako banka.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
28.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen P 3b-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetnictví (finanční ukazatele, aktiva, pasiva), údaje o zaměstnancích, mzdách, investicích a držbě cenných papírů. (Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření svých podílových fondů.)
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví - nebankovní instituce (OKEČ 65. 2 a 67, tj. investiční společnosti a jejich podílové fondy, investiční fondy, finanční leasingové společnosti, spořitelní a úvěrní družstva atd.). Tyto subjekty účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
29.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz zdravotních pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zdp P 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv v návaznosti na účetní výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát) a údaje o spotřebě materiálu, energie a služeb strukturované podle SKP.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotní pojišťovny (OKEČ 75. 3) bez ohledu na počet zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 4. 2000, v případě povinného auditu do 31. 7. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
30.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj P 5a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, rezervy, specifikace přijatého pojistného a vyplacených pojistných náhrad a údaje o spotřebě materiálu, energie a služeb strukturované podle SKP.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66. 01 a 66. 03), tj. komerční pojišťovny, které účtují podle účtové osnovy pro pojišťovny.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 4. 2000, v případě povinného auditu do 31. 7. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
31.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz penzijních fondů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj P 5b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, specifikace přijatého pojistného a vyplacených pojistných náhrad a údaje o spotřebě materiálu, energie a služeb strukturované podle SKP.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66. 02), tj. penzijní fondy -- účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 4. 2000, v případě povinného auditu do 31. 7. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
32.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen P 5a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv a údaje o spotřebě materiálu, energie a služeb strukturované podle SKP.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65), kterým byla v souladu s platným zákonem o bankách udělena licence ČNB působit jako banka.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 4. 2000, v případě povinného auditu do 31. 7. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
33.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz nebankovních peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen P 5b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv a údaje o spotřebě materiálu, energie a služeb strukturované podle SKP. (Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření svých podílových fondů.)
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65. 2 a 67).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 4. 2000, v případě povinného auditu do 31. 7. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
34.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
RO V 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Výsledků výběrového šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů, pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel (struktura vybraných výdajových položek, struktura vybraných příjmových položek).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Rozpočtové organizace patřící do sektoru vlády.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. 4. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
35.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací
a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ROPO V 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Výsledků výběrového šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů, pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel (struktura mezispotřeby, resp. nákladových položek, struktura příjmů, resp. výnosů, aktiva a pasiva, vybrané finanční ukazatele).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Příspěvkové organizace s výjimkou malých příspěvkových organizací a rozpočtové organizace, které provozují hospodářskou činnost.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. 4. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
36.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz soukromých nevýdělečných organizací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SONO V 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Výsledků výběrového zjišťování bude využito pro potřeby sestavení národních účtů, pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Vybrané ukazatele z účetního výkaznictví (Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát, struktura mezispotřeby, resp. nákladových položek, struktura příjmů, resp. výnosů).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Organizace účtující podle účtové osnovy pro politické strany a hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, organizace, které vedou jednoduché účetnictví, dále organizace, které účtují podle účtové osnovy pro podnikatele apod.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 4. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
37.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz obecně prospěšných společností
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
OPS V 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Výsledků výběrového zjišťování bude využito pro potřeby sestavení národních účtů, pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Vybrané ukazatele z účetního výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, struktura mezispotřeby, resp. nákladových položek, struktura příjmů, resp. výnosů).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Organizace účtující podle účtové osnovy pro obecně prospěšné společnosti.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 4. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
38.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult V 7-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkony rozhlasu podle typu programu, zahraniční rozhlasové vysílání podle jednotlivých jazyků, národnostní rozhlasové vysílání.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 3. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
39.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o televizním vysílání
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult V 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkony televize podle typu programu a původu pořadu v hod.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Česká televize, držitelé licencí pro televizní vysílání.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 3. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
40.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o práci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Práce 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd pro potřeby analýzy trhu práce, jakož i podkladů pro úpravy v sociální oblasti apod.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců, jejich mzdy a doplňující ukazatele.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Zpravodajskou povinnost k výkazu mají subjekty patřící do vládního sektoru, tj. rozpočtové a příspěvkové organizace, které odměňují zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích a některých dalších organizacích a orgánech. Dále organizace, které účtují podle účtové osnovy pro politické strany a hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace a které odměňují zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění, a to bez ohledu na počet zaměstnanců [např. nadace, občanská zájmová sdružení (svazy, spolky, společnosti, kluby, hnutí, odborové organizace aj.), polit. strany a polit. hnutí, stavovské organizace, komory, zájmová sdružení právnických osob, soukromé a církevní školy, církevní zdravot. zařízení, obecní úřady a jejich podřízené orgány a příspěvkové organizace, a veřejné vysoké školy].
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, výběrové zjišťování u subjektů do 50 zaměstnanců a s převažující činností podle OKEČ 75, 80, 91, 92
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
41.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o práci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Práce 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů pro hodnocení regionálního vývoje počtu zaměstnanců a mezd.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní ukazatele charakterizující počet zaměstnanců a mzdové prostředky podle okresů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty, na které se vztahuje předkládací povinnost k čtvrtletnímu výkazu:
- P 3-04 (b), (bd), (c), (d); Pen P 3a-04; Pen P 3b-04; Poj P 3-04; Zdp P 3-04
- Práce 2-04 a které mají dislokovaná pracoviště mimo okres svého sídla.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 3. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
42.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o úplných nákladech práce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ÚNP 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o úplných nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích národního hospodářství, včetně sociálních nákladů práce, a to pro analýzy trhu práce a podkladů pro úpravy v sociální oblasti a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců, struktura mezd, využití časového fondu a údaje o sociálních nákladech práce a doplňující údaje z oblasti statistiky práce.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (právnické osoby) všech odvětví (s výjimkou kódu OKEČ 95 a 99) bez ohledu na počet zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování u subjektů s 500 a více zaměstnanci, u subjektů do 500 zaměstnanců výběrové zjišťování.
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
43.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o investicích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o vývoji hmotných a nehmotných investic pro zprávy o vývoji národního hospodářství, mezinárodní srovnání a získání podkladů pro účet kapitálu v národním účetnictví za vládní sektor.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetku v peněžním vyjádření.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Rozpočtové, příspěvkové a jiné neziskové organizace, veřejné vysoké školy, případně právnické osoby zřízené pro zvláštní účely zákonem, bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
44.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 4-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o průběhu realizace rozhodujících staveb a zdrojích financování pro zhodnocení předpokládaných výsledků investiční aktivity.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o stavbě a financování výstavby.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty, které jsou investory staveb ekologického charakteru s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, staveb s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, na které byly poskytnuty individuální dotace ze státního rozpočtu, staveb bytových domů s celkovými náklady nad 50 mil. Kč, ostatních staveb s celkovými náklady nad 100 mil. Kč nebo staveb charakteru veřejných zakázek s celkovými náklady nad 5 mil. Kč.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
45.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o investicích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání definitivních informací o pořízení hmotných a nehmotných investic, v třídění do různých struktur v průběhu roku nesledovaných (životní prostředí, odvětví, území okresů), o rozestavěnosti staveb, zdrojích financování investic, o způsobech pořízení hmotného investičního majetku uvedeného do užívání a o způsobech jeho vyřazování.
Údaje budou využity při posuzování vývoje investic, jejich územním rozmístění, odvětvovém zaměření.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetku v peněžním vyjádření, rozestavěnost staveb podle stadií výstavby.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty patřící do sektoru nefinančních podniků s počtem zaměstnanců 20 a více, do sektoru finančních institucí bez ohledu na počet zaměstnanců a dále rozpočtové, příspěvkové a jiné neziskové organizace, veřejné vysoké školy, případně právnické osoby zřízené pro zvláštní účely zákonem, bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
46.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Šetření hmotných investic u leasingových společností
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Leasing 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o rozložení hmotného investičního majetku, pronajatého formou finančního leasingu, v rámci ekonomických činností, ve kterých je skutečně produkčně využíván.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotný investiční majetek leasingové společnosti pořízený a pronajatý v průběhu sledovaného roku, v třídění podle typu a podle charakteru ekonomické činnosti klienta; objem hmotného investičního majetku předaného do vlastnictví uživatelů; hodnota pronajatého hmotného investičního majetku ke konci roku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Leasingové společnosti s hlavní činností finančního leasingu (OKEČ 65. 21) a dále společnosti, které operace spojené s finančním leasingem nevykonávají jako svoji hlavní činnost.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. 3. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
47.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP V 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o těžbě ropy, rafinérském a petrochemickém zpracování ropy, o dovozech a vývozech ropy a ropných produktů pro zpracovatele, dodávkách ropných produktů do hlavních odvětví národního hospodářství (pro potřeby energetické bilance státu a pokrytí potřeb mezinárodní statistiky - IEA).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Těžba ropy, dovoz a vývoz ropy, zásoby a spotřeba ropy, výroba ropných produktů, zásoby a spotřeba ropných produktů a jejich dodávky (prodej) do hlavních odvětví národního hospodářství, dovoz a vývoz ropných produktů zpracovatelem.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností těžba ropy, rafinérské a petrochemické zpracování ropy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
48.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP S 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o dovozu a vývozu ropy a ropných produktů, o zásobách, vnitrostátním prodeji ropných produktů do hlavních odvětví národního hospodářství, o spotřebě ropy a ropných produktů u velkospotřebitelů (pro potřeby energetické bilance státu a pokrytí potřeb mezinárodní statistiky - IEA).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dovoz a vývoz ropy a ropných produktů, zásoby, spotřeba ropy a ropných produktů, dodávky (prodej) ropných produktů do hlavních odvětví národního hospodářství.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností obchodní a zprostředkovatelskou s ropou, ropnými palivy a ropnými výrobky, významné skladovatelské subjekty a spotřebitelé ropných výrobků v ČR.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
49.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o zásobách a spotřebě paliv a energií pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zásoby paliv podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty všech odvětví národního hospodářství s počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
50.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 7-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o zdrojích a rozdělení paliv pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zásoby paliv u dodavatelů, těžba, výroba paliv, dovoz, vývoz paliv, rozdělení prodeje paliv podle odvětví.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s činností dobývání uhlí, plynu a ropy, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv, výroby kovů, velkoobchodní organizace vč. zahraničního obchodu (kódy OKEČ 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 23.1, 23.2, 24.1, 27.1, 27.3, 40.2, 51.1, 51.5, 60.3) s počtem zaměstnanců 20 a více osob, u obchodních organizací 6 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 21. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
51.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, svítiplyn, generátorový plyn, kapalná paliva) pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenergetické produkty, provozovací spotřeba paliv a energie).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s činností výroba briket, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv (výroba kovů), výroba a rozvod plynu a další (výrobci generátorového plynu), s počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 21. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
52.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 9-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o konečné spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků pro sestavení energetické bilance státu a údajů o energetické náročnosti některých výrob (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, konečná spotřeba paliv a tepelné a elektrické energie na výrobu vybraných výrobků, konečná spotřeba paliv podle druhů na výrobu vybraných výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, rud, výroba potravin, textilní a oděvní průmysl, výroba usní, dřevařský a papírenský průmysl, výroba chemických a pryžových výrobků, výroba ostatních nekovových výrobků, výroba kovů, výroba a rozvod plynu vč. tranzitní dopravy plynu - kódy OKEČ 10.1, 10.2, 11.1, 13 - 27, 40.2, 60.3, s počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 3. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
53.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 10-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o výrobě a rozvodu elektřiny a tepla a údajů za některé technickoekonomické ukazatele s touto výrobou spojené v závodní i veřejné energetice (posouzení energetické situace, sestavení energetické bilance státu, potřeby mezinárodní statistiky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba elektřiny a tepla, výkonové ukazatele elektráren, počty a výkony kotlů v elektrárnách, teplárnách a výtopnách, spotřeba paliv podle druhů na výrobu elektřiny a tepla, dovoz, vývoz elektřiny, ztráty a vlastní spotřeba při výrobě elektřiny a tepla.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty, do jejichž činnosti patří výroba a rozvod elektrické a tepelné energie, a to subjekty veřejné energetiky (kód OKEČ 40. 1 a 40. 3) s počtem zaměstnanců 6 a více osob a subjekty ostatních činností s vlastní elektrárnou, teplárnou nebo výtopnou (ostatní kódy OKEČ - např. průmyslový podnik s vlastní teplárnou apod. ) s počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. 3. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
54.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v obchodě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 11-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o zásobách a prodeji tuhých paliv v obchodě pro potřeby sestavení energetické bilance státu, zejména pro odhad spotřeby tuhých paliv u podniků s počtem zaměstnanců pod 20 osob a v domácnostech (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zásoby a prodej tuhých paliv u obchodních ekonomických subjektů, rozdělení prodeje podle odvětví.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s činností (hlavní i vedlejší) prodej paliv a jiný specializovaný prodej (OKEČ 51. 12, 51. 13, 51. 51, 51. 70, 52. 48, 52. 63) s počtem zaměstnanců 6 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 3. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
55.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Nem Úr 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování vývoje nemocnosti a úrazovosti se zvláštním zřetelem na úrazovost pracovní, zejména pro zajištění potřebného objemu prostředků na dávky nemocenského pojištění; informační zdroj pro potřeby MPSV ČR, MZ ČR, ČÚBP a další rezorty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatelé charakterizující pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy členěné podle druhu, pracovní úrazovost mladistvých, vyplacené náhrady a přirážky, preventivní péče a riziková práce, průměrný počet nemocensky pojištěných osob. Požadované ukazatele jsou zjišťovány v územním průřezu (dle okresů). Zpravodajská jednotka proto předloží samostatný výkaz Nem Úr 1-01 za každý okres, v němž má alespoň jednu vnitroorganizační jednotku, na níž probíhá zúčtování dávek nemocenského pojištění. Je-li v jednom okrese více zúčtovacích míst, lze předložit sumář za okres.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny ekonomické subjekty (bez ohledu na druh vlastnictví), které administrativně provádějí agendu nemocenského pojištění. A dále OSSZ předkládají sumáře za ekonomické subjekty, které si samy nelikvidují nemocenské pojištění.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
56.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o odpadech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Odp P 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o produkci a způsobu využití a zneškodnění odpadů, o nákladech s tím spojených a o spotřebě odpadů jako druhotných surovin.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Objem produkovaných odpadů v členění dle Katalogu odpadů, vydaného MŽP ČR vyhláškou č. 337/1997 Sb., způsob jejich využití nebo zneškodnění, náklady vynaložené na jejich využití nebo zneškodnění a spotřeba odpadů jako druhotných surovin.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností zemědělskou, průmyslovou a dalších vybraných odvětví, zejména z oblasti služeb, a vybrané obecní úřady.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 3. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
57.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VTR P 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací o struktuře, činnosti a financování výzkumu a vývoje celkem, z toho ze státního rozpočtu, dále získání informací o licencích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Struktura zaměstnanců výzkumu a vývoje, jeho finanční zabezpečení, vnitřní výdaje na výzkum a vývoj včetně rozlišení zdroje financí, nákup a prodej licencí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty včetně rozpočtových a příspěvkových organizací provádějící výzkum a vývoj.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
58.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VH P 8a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních údajů o vodních tocích a dodávkách povrchové vody ve struktuře odběratelů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o vodních tocích a dodávkách povrchové vody podle odběratelů v technických jednotkách a Kč.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Podniky povodí a Pražské vodovody a kanalizace.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
59.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VH P 8b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o výrobě a dodávkách pitné a užitkové vody a odvádění a čištění odpadních vod.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o výrobě a dodávkách pitné vody podle odběratelů a údaje o odvádění a čištění odpadních vod.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Provozovatelé vodovodů a kanalizací.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
60.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o uzavření manželství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Obecní úřady pověřené vedením matrik.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
61.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o narození
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.
Výkaz je zároveň podkladem pro zápis do matriky podle zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o narozeném dítěti, rodičích a údaje vztahující se k porodu.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 1. pracovní den po narození dítěte obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období obecní úřad ČSÚ
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
62.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o úmrtí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 3-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Osobní údaje o zemřelém, příčině smrti, podrobné údaje u dětí zemřelých do 1 roku věku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Obecní úřady pověřené vedením matrik.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
63.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o rozvodu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 4-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro Ministerstvo spravedlnosti a mezinárodní instituce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní soudy (obvodní, městské).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. a posledního kalendářního dne v měsíci
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
64.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o stěhování
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 5-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Osobní údaje stěhujících se občanů, důvod stěhování, předchozí a nové trvalé bydliště.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Obce a státní orgány, které jsou ohlašovnami pobytu, ohlašovny pobytu, orgány cizinecké policie, orgány správní služby policie.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 1. pracovní den po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
65.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových výrobců
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Prům 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexů cen vybraných průmyslových výrobků a sledování vývoje cenové hladiny v průmyslu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných průmyslových výrobků (reprezentantů); sazby spotřební daně, tržby v tuzemsku za příslušné reprezentanty a 6místné skupiny SKP za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
66.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Prům 1a-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry.
Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Označení výrobku, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku, hodnocení hlavních parametrů a užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného výrobku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1a-12 a Ceny Prům 1b-12 volí organizace dle charakteru reprezentanta. Tento výkaz je využíván zejména v oblasti strojírenství.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční (v případě záměny cenového reprezentanta)
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
67.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Prům 1b-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry.
Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Označení výrobku, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku, specifikace materiálu, podrobný popis a významné jakostní a užitkové znaky dosud sledovaného a nově navrhovaného výrobku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1b-12 a Ceny Prům 1a-12 volí organizace dle charakteru reprezentanta. Tento výkaz se využívá zejména v oblasti nestrojírenských výrobků.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční (při záměně cenového reprezentanta)
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
68.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen tepla
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Teplo 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny tepla, která bude použita v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dvousložková cena tepla (cena za výkon Kč/MW/rok, cena za tepelnou energii Kč/GJ), jednosložková cena tepla (Kč/GJ).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se výrobou tepla.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
69.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen v zahraničním obchodě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny ZO 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet výběrového indexu nominálních cen dovozu a vývozu a sledování cenového vývoje komodit majících význam v zahraničním obchodě pro Českou republiku.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných komodit (reprezentantů) za sledované období; u reprezentantů určených na export ceny výrobců pro tuzemský trh; objem dovozu či vývozu u sledovaných reprezentantů v tis. Kč za předchozí rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se zahraničněobchodní činností.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
70.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Zem 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen zemědělských výrobců a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), tržby vybraných reprezentantů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se zemědělskou činností.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 24. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
71.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek osiv a sadby pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny D Zem 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů osiv a sadby pro zemědělskou prvovýrobu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, prodej vybraných výrobků v předchozím čtvrtletí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům uznané osivo a sadbu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
72.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny D Zem 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělskou prvovýrobu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, prodej vybraných výrobků v předchozím čtvrtletí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům průmyslová hnojiva a agrochemikálie.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
73.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny D Zem 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů služeb pro zemědělskou prvovýrobu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů (služeb) za sledované období, hodnota vybraných služeb v předchozím čtvrtletí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané služby výrobní povahy (bez veterinární péče a plemenářských služeb).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
74.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny D Zem 4-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných výkonů veterinární péče a plemenářských služeb pro zemědělskou prvovýrobu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů (služeb) za sledované období, hodnota vybraných služeb v předchozím čtvrtletí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům výkony veterinární péče a plemenářské služby.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
75.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Les 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen v lesním hospodářství (surové dříví) a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), roční tržby vybraných reprezentantů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty, které provádějí těžbu a realizují dodávky surového dříví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
76.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Vod 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vodním hospodářství a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), roční tržby vybraných reprezentantů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty, které se zabývají jako hlavní činností dodávkami pitné vody a odvodem odkanalizovaných vod.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
77.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen za služby spojů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Spoj 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen spojových tarifů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za výkony spojů, výnosy za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané organizace spojů: Česká pošta, s. p., SPT Telecom, a. s., České radiokomunikace, a. s., EuroTel Praha spol. s r. o. a Radiomobil, a. s.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
78.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní železniční nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop Ž 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby dovozného za vybrané reprezentanty, objem dovozného za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Generální ředitelství ČD, jeho oblastní jednotky a další ekonomické subjekty provozující vnitrostátní nákladní železniční přepravu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
79.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní silniční nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop S 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen v silniční vnitrostátní nákladní dopravě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby dovozného za vybrané reprezentanty, tržby za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností ve vnitrostátní nákladní veřejné dopravě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
80.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní letecké nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop L 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazba za přepravu vybraných reprezentantů vzduchem, výkony za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Air Ostrava, s. r. o., a další vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v nákladní dopravě vzduchem.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
81.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop Ř 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní říční nákladní dopravě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby přepravy za vybrané reprezentanty, tržby za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vltavská obchodní společnost, s. r. o., a další vybrané ekonomické subjekty zabývající se říční dopravou.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
82.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní potrubní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop P 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní potrubní dopravě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby přepravného za vybrané reprezentanty, přepravné za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v oblasti potrubní dopravy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
83.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Psn 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti nemovitostí, tržby za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností služeb v oblasti nemovitostí.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
84.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Pss 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby za pronájem strojů a přístrojů, tržby za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností služeb za pronájem strojů a přístrojů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
85.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Psz 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti zpracování dat a souvisejících činností, tržby za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností ve službách v oblasti zpracování dat.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
86.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních podnikatelských služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Pso 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen jiných obchodních podnikatelských služeb a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za jiné obchodní podnikatelské služby, tržby za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v jiných obchodních podnikatelských službách.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
87.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Poj 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen služeb v pojišťovnictví.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby pojistného za vybrané reprezentanty - pojistné události, pojistné za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v oblasti pojišťovnictví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
88.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Ban 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexů cen bankovních služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Pohyb průměrných měsíčních úrokových sazeb za vybrané reprezentanty, výnosy za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
ČNB - údaje ze zpracování všech komerčních bank za operace s klienty.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
89.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Ban 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen bankovních služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za přijaté provize a odměny od klientů, výnosy, náklady za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v oblasti bankovnictví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
90.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Leas 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Pohyb průměrných měsíčních leasingových koeficientů za vybrané reprezentanty, úhrn leasingového navýšení za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v oblasti finančního leasingu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
91.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní a osobní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Služ ZO 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní železniční nákladní a osobní dopravy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Za vybrané přepravní vzdálenosti (trasy) a vozy s vytížením ceny tarifní, smluvní a průměr z tarifních a smluvních cen při vývozu a dovozu (po území ČR), ceny tarifní při tranzitu a mimo hranice ČR; tržby v tis. Kč (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
České dráhy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po sledovaném období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
92.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Služ ZO 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní letecké dopravy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny mezinárodní letecké osobní a nákladní dopravy za vybrané trasy a druhy tarifů, tržby v tis. Kč ročně.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností v rámci OKEČ 62.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
93.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní silniční nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Služ ZO 3-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní silniční nákladní dopravy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny mezinárodní silniční nákladní dopravy za vybrané trasy, tržby v tis. Kč ročně.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností v rámci OKEČ 60. 2.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
94.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách potrubní dopravy ve styku se zahraničím
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Služ ZO 4-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní dopravy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny potrubní dopravy ropy a zemního plynu ve styku se zahraničím za vybrané cenové reprezentanty a platby v tis. Kč ročně.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností v rámci OKEČ 60. 3.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
95.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Služ ZO 5-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen bankovních služeb ve styku se zahraničím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny bankovních služeb ve styku se zahraničím za vybrané finanční služby a inkasa v tis. Kč ročně.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Československá obchodní banka, a. s., Živnostenská banka, Komerční banka, a. s., Investiční a poštovní banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., Agrobanka, a. s.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
96.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách v zahraničním pojištění
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Služ ZO 6-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen zahraničního pojištění.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny zahraničního pojištění za vybrané cenové reprezentanty a tržby v tis. Kč ročně.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s činností pojišťovnictví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
97.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Stav 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen stavebních prací a cen stavebních objektů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační (smluvní) cena vybraného reprezentanta ve sledovaném období v Kč za měrnou jednotku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty se stavební výrobou.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne 3. měsíce sledovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
98.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Osev 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě; informace budou využity k hodnocení úrovně jednotlivých komodit a pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky i v mezinárodním srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o plochách osevů (výsadby) podle struktury jednotlivých plodin a údaje o plochách kultur.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 6. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
99.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Odhady sklizně zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem V 6, Zem V 7, Zem V 8, Zem V 9, Zem V 10
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání orientačních údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na eventuální národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu.
Informace budou využívány k analýzám celkové úrovně zemědělské produkce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Odhad produkce vybraných zemědělských plodin z jednoho hektaru oseté plochy (event. z jednoho ovocného stromu).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování ve výkazech Zem V 7 a Zem V 9, u dalších odhad v odborné skupině
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: 5x ročně
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
Zem V 6 do 21. 6. 1999
Zem V 7 do 15. 7. 1999
Zem V 8 do 16. 8. 1999
Zem V 9 do 15. 9. 1999
Zem V 10 do 15. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
100.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 1999
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem HZ 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací o stavech hospodářských zvířat.
Informace budou využity pro analýzy surovinového zajištění výroby masa a ostatních vybraných živočišných výrobků, pro veterinární opatření, pro nezbytná strukturální opatření ve zpracovatelském průmyslu a na vnitřním i zahraničním trhu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet jednotlivých druhů hospodářských zvířat v kusech podle věkových kategorií a pohlaví.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství zabývající se chovem hospodářských zvířat.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, resp. výběr u samostatně hospodařících rolníků a drobných chovatelů
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
101.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výběrové šetření o skotu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem HZV 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o vývoji chovu skotu pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní potřeby.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy skotu a krav, počty narozených a úhyny telat, krmné dny krav, výroba a prodej mléka, celkový prodej jatečného skotu v druhovém členění, hmotnostní kategorie skotu.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou, zabývající se chovem skotu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po sledovaném období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
102.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výběrové šetření o prasatech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem HZV 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o vývoji chovu prasat pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní potřeby.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy prasat a prasnic, počty narozených a úhyny selat, krmné dny prasnic, zapuštění a oprasení prasnic, celkový prodej jatečných prasat, hmotnostní kategorie prasat.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou, zabývající se chovem prasat.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
103.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výběrové šetření o drůbeži
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem HZV 3-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o vývoji chovu drůbeže pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní potřeby.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy drůbeže a slepic, krmné dny slepic, celková roční snáška a prodej vajec, celkový prodej jatečné drůbeže.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou, zabývající se chovem drůbeže.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. 7. 1999 a do 7. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
104.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Jednorázové zjišťování zastavěných pozemků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pozemky 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o velikosti podílu hodnoty zastavěných pozemků na celkové pořizovací ceně investic do nebytových budov, hal a ostatních staveb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hodnota a plošná výměra zastavěných pozemků v m2 (tj. pozemků v rozsahu půdorysu staveb, nebo pozemků, jimiž stavby pod povrchem procházejí), pořizovací cena vlastní stavby, tj. budovy nebo haly nebytového charakteru, nebo jiného nebytového objektu, majícího povahu stavby (tj. komunikace, tunelu, dálkového vedení apod., blíže viz Klasifikace stavebních děl, ČSÚ). S ohledem na cíl zjišťování nejsou jeho předmětem nástavby, vestavby a jiné stavební investice mající povahu rekonstrukcí či modernizací, které nemají za následek zábor další plochy a tudíž nárůst plošné výměry původní stavby.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Soubor zpravodajských jednotek bude vytvořen formou reprezentativního výběru ze souboru jednotek, které v rámci ročního zjišťování 1997 vykázaly v oddíle 164 statistického výkazu Iv 3-01 nebytovou budovu, halu či jinou stavbu uvedenou do užívání.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
105.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SP-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Jednorázové zjišťování u nově vybraných ekonomických subjektů pro získání údajů za sledované ukazatele v roce 1998.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristika činnosti, evidenční počet zaměstnanců a tržby docílené v průběhu roku 1998.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob) zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet zaměstnanců s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a opravy motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, velkoobchodu, zprostředkování obchodu, maloobchodu, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytování, dopravy a spojů, služeb v oblasti nemovitostí, zpracování dat a související činnosti, služeb převážně pro podniky a v oblasti ostatních osobních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování, ekon. subjekty s 50 a více zaměstnanci vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: jednorázové
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
106.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Census maloobchodní sítě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
MS 1-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení základních informací o ekonomické aktivitě, vývoji, kapacitách a kvalitě maloobchodních prodejen na území ČR, s cílem vytvoření databáze maloobchodních provozoven.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Maloobchodní obrat, počet zaměstnanců, velikost prodejní plochy, adresa provozovatele prodejní jednotky, adresa, název a umístění prodejny. Veškeré zjišťované ukazatele se budou týkat činnosti maloobchodních provozoven za rok 1998.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Stacionární jednotky maloobchodní sítě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: po obdržení dotazníku
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
107.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník pro organizace provádějící zahraniční obchod
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
D OZOČ-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování vývojových tendencí, kontrola údajů získaných z celní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dovoz, vývoz, dovozní a vývozní ceny, skutečnost za skončené období, vývojové tendence v následujícím období.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty provádějící zahraniční obchod.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 5 týdnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
108.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Index světových cen průmyslových surovin a potravin ČSÚ
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
přímé zjišťování
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování cen vybraných průmyslových surovin a potravin na světových komoditních burzách pro výpočet indexu světových cen.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za sledované období; ceny vybraných komodit na světových burzách z denních záznamů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Centrum vnějších ekonomických vztahů, ČTK, Transgas.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
109.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
přímé zjišťování
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění cenové úrovně vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem pro výpočet indexu spotřebitelských cen (životních nákladů).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny zboží a služeb placených obyvatelstvem ve sledovaném měsíci.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Prodejny a provozovny služeb a další vybrané ekonomické subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
110.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
přímé zjišťování
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění cenové úrovně vybraných druhů potravinářského zboží placeného obyvatelstvem.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny potravinářského zboží placené obyvatelstvem ve sledovaném týdnu.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané prodejny.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: týdenní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: úterý
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
111.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Průměrné ceny a index cen nemovitostí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
přímé zjišťování
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování průměrných cen nemovitostí pro výpočet jejich indexu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za sledované období.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Finanční úřady ČR.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 16. kalendářní den posledního měsíce čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
112.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Prům 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd.
, jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro respondenty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele produkce, exportu, zaměstnanosti, cen, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, využití kapacit, bariéry růstu produkce atd., většinou v kvalitativních stupnicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne následujícího měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
113.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Stav 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd.
, jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro respondenty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele produkce, cen, zaměstnanosti, hodnocení výrobní kapacity, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, bariér růstu produkce atd., většinou v kvalitativních stupnicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty z oblasti stavebnictví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne následujícího měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
114.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum v obchodě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Mob 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd.
, jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro respondenty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele prodeje, zaměstnanosti, cen, dodávek zboží, konkurence, faktory limitující situaci podniků, finančních ukazatelů atd., většinou v kvalitativních stupnicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty z oblasti obchodu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne následujícího měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
115.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník pro podniky a podnikatele
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PANEL 1999
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů pro měření kvality statistického registru ekonomických subjektů, pro popsání vývoje (demografie) jednotek zapsaných v registru a pro zhodnocení podmínek při zakládání podniků (firem).
Šetření je koordinováno Eurostatem s cílem provést toto zjišťování a zhodnocení ve všech tranzitivních zemích střední a východní Evropy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby -- identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, účast zahraničního kapitálu, velikost, podmínky založení, rozvoj, základní charakteristika vlastníků firem.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do statistického registru ekonomických subjektů v roce 1998 s vyloučením odvětví zemědělství a lesnictví a netržních subjektů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: panelové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: září až prosinec 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
116.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
RES 1999
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů za nově vzniklé podniky a podnikatele pro statistický registr ekonomických subjektů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby - identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, velikost, podmínky založení, účast zahraničního kapitálu.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do statistického registru ekonomických subjektů v roce 1999.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžně v závislosti na vzniku podniků a podnikatelů
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: ihned po obdržení dotazníku
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
117.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Vzdělávání zaměstnanců za rok 1999
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VZ 1-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů o vzdělávání zaměstnanců v ČR pro publikační a analytickou činnost ČSÚ, MŠMT a dalších uživatelů, poskytování dat mezinárodním organizacím (zejména Eurostatu).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o počtech dále vzdělávaných zaměstnanců, počtech hodin strávených účastníky vzdělávání v jednotlivých formách, věcném zaměření vzdělávání zaměstnanců a nákladech s tím spojených. Zjišťování se týká interních a externích kurzů pořádaných zaměstnavateli pro své zaměstnance, školení a instruktáží zaměstnanců organizovaných přímo na pracovišti a ostatních forem vzdělávání zaměstnanců (instruktáže, konference, semináře, školení atd.).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s 5 a více zaměstnanci, s převažující ekonomickou činností v rámci OKEČ 10 - 93.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 5. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
118.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Jednorázové zjišťování o spotřebě paliv a energie
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 1-98
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o spotřebě paliv a energií pro účely zkvalitnění sestavované energetické bilance státu a pro potřeby mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Spotřeba paliv a energií podle druhů, tržby za vlastní výkony a služby, průměrný evidenční počet zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty všech odvětví národního hospodářství s počtem zaměstnanců do 19 osob včetně.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 6. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
119.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Jednorázové šetření rozpočtových položek cen stavebních prací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Stav R 2000
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání reprezentativních údajů o položkách rozpočtů stavebních objektů pro výpočet indexu cen stavebních prací a stavebních objektů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Aktuální vybrané údaje o rozpočtech stavebních objektů, které vyjadřují současný standard konstrukčního řešení a vybavenosti.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností v projektových pracích (OKEČ 74), ve stavební a investiční činnosti (OKEČ 45).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: květen 1999 - červen 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
120.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zahraniční kapitálové účasti
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o přítomnosti zahraničních investorů a o výši jejich kapitálové účasti v podnicích nacházejících se na území České republiky.
Údaje budou využity pro účely makroekonomické analýzy a pro účely statistiky globalizace.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Podíl zahraničního investora na základním jmění nebo na hlasovacích právech (stav k 31. 12. sledovaného roku) a země původu tohoto investora.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty se zahraniční účastí.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
II.
Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady
a) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o přepravě zboží prováděné vnitrozemskou vodní
dopravou
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování veškerého objemu nákladní dopravy (vnitrostátní i zahraniční) po vnitrozemských vodních cestách a plnění mezivládních dohod o mezinárodní vnitrozemské vodní dopravě mezi ČR a SRN a dopravě mezi ČR a Nizozemským královstvím a Lucemburským velkovévodstvím. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o přepravě zboží podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky a komodit zboží podle klasifikace EU používané pro dopravní statistiku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností 612000 Vnitrozemská vodní doprava provádějící mezinárodní i vnitrostátní přepravu zboží po vnitrozemských vodních cestách.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po sledovaném období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové
dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o silniční automobilové dopravě se smíšeným provozem nebo s provozem autobusové dopravy pro výkon státní správy (cenotvorba, dotace).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Šetřením se zjišťují údaje o struktuře výkonů a využití dopravních prostředků, nákladech a tržbách z přepravní činnosti, včetně dalších doplňujících údajů (hospodářská situace dopravců, počty zaměstnanců a průměrné mzdy).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všichni dopravci provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu (hlavní činnost podle OKEČ 602110 Městská a příměstská osobní doprava linková nebo 602190 Ostatní pozemní osobní doprava na pravidelných linkách).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po sledovaném období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o železniční dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o stavech lokomotivního a vozového parku, železničních tratí, vybraných provozních ukazatelů a objemech přepravy zboží pro posouzení vývoje ekonomiky a pro splnění statistické povinnosti Ministerstva dopravy a spojů vůči mezinárodním orgánům EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Šetřením se zjišťují údaje o skladbě hnacích vozidel a vozového parku vč. nabízené výkonové kapacity a ložné hmotnosti, o skladbě železničních tratí, vybrané provozní ukazatele železniční dopravy a údaje o železniční přepravě zboží podle komodit používaných EU pro dopravní statistiku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
České dráhy, s. o., a ostatní dopravci provozující drážní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na základě platné licence podle § 24 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 2-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o přepravních proudech komodit zboží v silniční dopravě, zatížení pozemních komunikací veřejnou silniční nákladní dopravou a nákladní dopravou na vlastní účet. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o práci vozidla nákladní dopravy, o místu přechodu státní hranice při mezinárodní nákladní dopravě a údaje o zásilce - místo nakládky, vykládky, přepravní vzdálenost zásilky, hmotnost zásilky, druh přepravy (na cizí účet nebo na vlastní účet) a druh zásilky (druh zboží podle komodit používaných EU pro dopravní statistiku, způsob balení zboží, odpad nebo nebezpečné zboží).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty provádějící jako hlavní činnost OKEČ 602400 Silniční nákladní doprava a vybrané ekonomické subjekty v sektoru průmyslu, stavebnictví a zemědělství, provádějící nákladní dopravu na vlastní účet (závodovou).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: podle pokynů ke zpracování výkazu
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výběrové šetření silničních dopravců na hraničních přechodech ČR
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 3-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o přepravních proudech komodit zboží (podle klasifikace používané pro dopravní statistiku EU) v mezinárodní silniční nákladní dopravě (vývoz, dovoz i průvoz) a zatížení hraničních přechodů určených pro silniční nákladní dopravu. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Šetřením se zjišťují údaje o zemi dopravce, druhu vozidla, hmotnosti nákladu, počtu jednotek kombinované dopravy, zemi započetí a ukončení jízdy, druhu přepravovaného zboží, místě přechodu hranice ČR na vstupu a výstupu z ČR.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybraní tuzemští i cizí dopravci na určitém hraničním přechodu v okamžiku konání výběrového šetření.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: informace budou získány od vybraných dopravců okamžitě přímo na hraničním přechodu
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výběrové šetření o dopravě v Praze
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 4-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o zátěžových proudech pražských komunikací. Tyto údaje jsou potřebné pro plánování obnovy a výstavby sítě místních komunikací v obvodu hlavního města.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o zpravodajské jednotce (počet zaměstnanců, zaměření činnosti, údaje o vozidlovém parku). Údaje o vozidle a jízdách osobního a dodávkového automobilu zpravodajské jednotky. Údaje o vozidle a jízdách nákladního automobilu zpravodajské jednotky. Údaje o jízdách autobusu v nepravidelné dopravě. Údaje o hromadné přepravě nákladů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Zpravodajskými jednotkami jsou subjekty se sídlem na území hl. města Prahy mající IČO:
Ekonomické subjekty se sídlem na území hl. města Prahy, tj. všechny právnické osoby se sídlem na území hl. města Prahy a dále fyzické osoby, které mají postavení podnikatele a podnikají na území hl. města Prahy,
- orgány a organizace státní správy a samosprávy,
- spolky a sdružení občanů, církve apod.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: dle dohody s tazatelem
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních údajů o nákladním i osobním lodním parku, osobní dopravě a evidenčním počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů ve vnitrozemské vodní dopravě. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o lodním parku, osobní dopravě po vnitrozemských vodních cestách a o počtu zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 612000 Vnitrozemská vodní doprava.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních údajů o struktuře lodního parku ekonomických subjektů ve vodní dopravě určených pro výkon státní správy a pro potřeby plnění statistické služby Ministerstva dopravy a spojů v mezinárodních vládních orgánech EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o lodním parku podle registrované tonáže a podle věkových kategorií.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Výkaz zpracovává Státní plavební správa jako výtah z registru plavidel.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o letecké dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 6-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výkon státní správy a pro splnění statistické služby Ministerstva dopravy a spojů mezinárodním vládním organizacím ICAO, IATA, ECAC a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkony letecké dopravy, letišť, skladba letadlového parku a jeho úbytky a přírůstky v průběhu sledovaného roku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ
621000 Letecká doprava pravidelná;
622000 Letecká doprava nepravidelná;
632300 Ostatní činnosti v letecké dopravě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o kombinované dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 7-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních údajů o objemech kombinované dopravy. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přeprava jednotek kombinované dopravy po železnici a vodních cestách.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ
601000 Železniční doprava;
612000 Vnitrozemská vodní doprava;
634000 Ostatní služby v dopravě (zprostředkování nákladu), přepravující jednotky kombinované dopravy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o technických prostředcích a zaměstnancích pošty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MDS) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem zjišťování je získání informací o technických prostředcích a zaměstnancích pro využití v rámci regulačních potřeb a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet technických prostředků a evidenční počet zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek Česká pošta, s. p.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o vnitrostátním poštovním provozu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MDS) 2-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem zjišťování je získání informací o vnitrostátním poštovním provozu pro potřeby makroekonomických rozborů, pro využití v rámci regulačních potřeb a je rovněž základním zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty přepravených poštovních zásilek podle druhů, počty úkonů a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných poštou.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Česká pošta, s. p.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 7. 1999 a do 16. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních zásilek
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MDS) 4-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem zjišťování je získání informací o kvalitě poskytovaných poštovních služeb pro využití v rámci regulačních potřeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty ztracených zásilek podle druhů a výše náhrad za ně vyplacených v členění na vnitrostátní a mezinárodní styk.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Česká pošta, s. p.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 7. 1999 a do 16. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
14.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním provozu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MDS) 6-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem zjišťování je získání informací o poštovním provozu v mezinárodním styku pro potřeby makroekonomických rozborů, pro využití v rámci regulačních potřeb a je rovněž zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty a hmotnost poštovních zásilek podle druhů přepravených v mezinárodním styku a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných poštou.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Česká pošta, s. p.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 7. 1999 a do 16. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
15.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o telekomunikačních službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TS (MDS) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací pro potřeby makro ekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty telefonních stanic, počty veřejných telefonních automatů, počty stanic ISDN, počty pronajatých telefonních okruhů, počty faksimilních stanic, počty telegrafních a dálnopisných stanic, počty stanic mobilních telefonních služeb, počty stanic pagingu, počty stanic družicové služby, počty televizních kabelových rozvodů a počty účastnických zásuvek, počty účastníků rozhlasu po drátě, počty stanic přenosu dat, počty stanic služby VIDEOTEX aj.
2. Okruh zpravodajských jednotek
SPT TELECOM, a. s., České radiokomunikace, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 30. 7. 1999 a 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
16.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TP (MDS) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulačního orgánu a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o telefonním provozu, o provozu přípojek ISDN, o radiotelefonním provozu, o provozu telegrafním a dálnopisném, o provozu služby POSTFAX a veřejné datové služby.
2. Okruh zpravodajských jednotek
SPT TELECOM, a. s., Česká pošta, s. p., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 30. 7. 1999 a 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
17.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TJ (MDS) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Jakost telefonních služeb, jakost telefonního provozu, poruchovost hlavních telefonních stanic a veřejných telefonních automatů, reklamace na vyúčtování telefonních poplatků, přihlášky o zřízení a přeložení hlavní telefonní stanice, poruchovost dálnopisných stanic, jakost služby přenosu dat, jakost služby pronájmu okruhů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všichni provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 30. 7. 1999 a 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
18.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TH (MDS) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací a pro potřeby regulační činnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sledování hustoty hlavních telefonních stanic podle okresů České republiky.
2. Okruh zpravodajských jednotek
SPT TELECOM, a. s., a provozovatelé místních sítí vlastnící pověření k poskytování telefonní služby.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 30. 7. 1999 a 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
19.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TZ (MDS) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet veřejných a pobočkových telefonních ústředen, počet meziměstských a mezinárodních telefonních ústředen, počty a kapacity spojovacích a přenosových zařízení, rozsah kabelových sítí, datových a mobilních sítí, počet telefonních okruhů ve veřejné telefonní síti.
2. Okruh zpravodajských jednotek
SPT TELECOM, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 30. 7. 1999 a 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
20.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o radiokomunikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TR (MDS) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů, jejich využití pro provozovatele ze zákona a držitele licencí, pokrytí území a obyvatelstva rozhlasovým a televizním vysíláním a počet radioreleových tras.
2. Okruh zpravodajských jednotek
České radiokomunikace, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování radiokomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování radiokomunikačních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 30. 7. 1999 a 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
21.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v telekomunikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
FET (MDS) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Vybrané ukazatele výnosů a nákladů za telefonní a další telekomunikační služby, struktura vybraných výnosů z telefonního provozu, počet zaměstnanců a rozsah investic do telekomunikačních sítí a služeb.
2. Okruh zpravodajských jednotek
SPT TELECOM, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 30. 9. 1999 a 31. 5. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
22.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
FER (MDS) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Vybrané ukazatele výnosů a nákladů radiokomunikačních služeb, počet zaměstnanců a rozsah investic do radiokomunikačních sítí a služeb.
2. Okruh zpravodajských jednotek
České radiokomunikace, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování radiokomunikačních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 30. 9. 1999 a 31. 5. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
b) MINISTERSTVO KULTURY
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o divadle
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace a odborné práce Divadelního ústavu. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkony divadla, jeho hospodaření, prostory pro uměleckou činnost a počty zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Divadelní a taneční subjekty pravidelně produkující a uvádějící divadelní a taneční představení.
Kult (MK) V 1-01 mutace A: se týká subjektů, jež jsou příspěvkovými nebo rozpočtovými organizacemi ministerstev, okresních, městských, obecních a obvodních úřadů a zároveň zřizují jeden nebo více souborů.
Kult (MK) V 1-01 mutace B: se týká soukromých subjektů, jež nejsou zřizovány ministerstvy, okresními, městskými, obecními ani obvodními úřady a zároveň pravidelně produkují divadelní a taneční představení.
Kult (MK) V 1-01 mutace C: se týká subjektů, jež nezřizují soubory, ale vlastní, či mají v péči jednu nebo více budov, na jejichž scénách bylo uvedeno nejméně čtyřicet divadelních a tanečních představení profesionálních souborů za sledované období.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o hudebních souborech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele charakterizují výkony hudebního souboru, jeho hospodaření a podávají informace o počtu zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Hudební soubory zřizované Ministerstvem kultury, okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi a dalšími subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o repertoáru divadla
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury a orgánů státní správy, pro odborné práce Divadelního ústavu a mezinárodní organizace. Doplněk ročního výkazu o divadle.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty uváděných her a jejich autoři v českých divadlech, počty představení jednotlivých her a jejich návštěvnost.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Subjekty pravidelně produkující a uvádějící divadelní a taneční představení zřizované Ministerstvem kultury, dalšími orgány státní správy, obcemi, městy nebo městskými částmi a dalšími subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 26. 8. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o periodickém tisku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Rozsah vydávání novin a časopisů podle periodicity a jazyka vydání. U časopisů též rozdělení podle tématických skupin.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vydavatelé registrovaní na Ministerstvu kultury, okresních a obvodních úřadech, Magistrátu hl. města Prahy a magistrátech města Plzně, města Brna a města Ostravy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o knihovně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 12-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, meziknihovní výpůjční služba na národní a mezinárodní úrovni, další činnosti knihovny, počty zaměstnanců, hospodaření a knihovnická síť.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Národní knihovna České republiky a státní vědecké knihovny zřizované Ministerstvem kultury, knihovny zřizované okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi a městy. Zpracování sumáře za jednotlivé knihovny provádí okresní knihovny a SVK.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o muzeu, galerii (muzeu výtvarných umění) a muzeu a galerii
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 14-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkony muzea nebo galerie, jejich hospodaření, rozsah sítě zařízení i sbírkových předmětů, počty zaměstnanců a jejich odborná činnost.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Muzea a galerie zřizované Ministerstvem kultury, dalšími orgány státní správy, obcemi, městy a jinými subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o neperiodických publikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 15-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tituly vydaných neperiodických publikací, a to podle tematických skupin i podle jazyka vydání, a překlady z jiných jazyků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vydavatelé neperiodických publikací podléhající zákonné povinnosti zasílání povinných výtisků ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, a Národní knihovna ČR, která zpracovává sumáře.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 4. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 16-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Činnost zařízení, jeho hospodaření, počty zaměstnanců i členů zájmových kroužků a sekcí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny zřizované okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi, městy a jinými subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 17-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Síť nemovitých kulturních památek, návštěvnost památkových objektů zpřístupněných za vstupné, mobiliární fond, zaměstnanci a hospodaření, kulturní činnost.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Orgány a organizace státní památkové péče, okresní úřady a jiné orgány státní správy, obce a jiné subjekty spravující nebo vlastnící památkové objekty s kulturním využitím. Zpracování sumáře za jednotlivé památkové objekty provádějí památkové ústavy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vydavateli
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 18-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkaz zachycuje počty titulů a výtisků vydaných neperiodických a periodických publikací a jejich členění, základní ukazatele o počtu zaměstnanců zabývajících se vydavatelskou a tiskařskou činností a identifikační údaje o vydavateli/nakladateli (název/jméno, adresa, telefon atd.).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vydavatelé zabývající se vydáváním periodických i neperiodických publikací.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 19-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů v resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výstavní aktivity v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury, tvůrčí sympozia, prostory pro výstavní činnost, počty členů občanských sdružení, počty zaměstnanců, výše dotace z veřejných prostředků a další základní ekonomické ukazatele.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Občanská sdružení, nadace, podnikatelské subjekty - právnické osoby, podnikatelé - fyzické osoby, event. další subjekty působící ve sledované oblasti.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o hudebních aktivitách občanských sdružení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 20-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů k jednání Ministerstva kultury (vyhlašování programů, grantů, tendrů) a pro potřeby orgánů státní správy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty hudebních akcí a jejich návštěvnost, stručný přehled o hospodaření.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Občanská sdružení, která jsou zřizovaná na základě zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výrobě a distribuci audiovizuálních děl
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 21-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkaz zachycuje výrobu, koprodukci, externí služby, distribuci a export audiovizuálních děl produkčních, distribučních, televizních a obchodních společností, filmových archivů a škol.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Filmové a videoprodukční společnosti, filmové a videodistribuční společnosti, televizní společnosti, obchodní společnosti, filmové archivy a školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
c) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zařízeních sociální péče
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Soc (MPSV) V 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o počtech a struktuře jednotlivých druhů zařízení sociální péče a skladbě jejich obyvatel a svěřenců. Podklad pro přípravu právních předpisů, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje zařízení sociální péče, včetně jejich finančních dopadů na rozpočty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Materiálně technická základna zařízení sociální péče včetně složení a charakteristiky zdravotního stavu jejich svěřenců a obyvatel.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Jednotlivá zařízení sociální péče bez ohledu na zřizovatele.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 9. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 10-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o poskytované sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení pro staré občany, občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce, podmíněné sociální potřebností. Podklad pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti a pro přípravu rozpočtů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Poskytování služeb a dávek sociální péče starým a těžce zdravotně postiženým občanům.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady, hl. město Praha, Plzeň, Brno a Ostrava.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti zařízení sociální péče
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 19a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v zařízeních sociální péče řízených územními orgány, městy a obcemi a v ústavech sociální péče řízených Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců zařízení sociální péče, finančních dopadů těchto úprav na rozpočty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady, hl. město Praha, Plzeň, Brno a Ostrava a ústavy sociální péče přímo řízené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 2. 2000
- ústavy sociální péče přímo řízené MPSV: do 4. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 19b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v České správě sociálního zabezpečení, na úřadech práce a v úřadech bezpečnosti práce. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců těchto organizací a finanční dopady těchto úprav na rozpočty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
ČSSZ včetně OSSZ, úřady práce, úřady bezpečnosti práce.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 20-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o sociální péči poskytované obcemi a okresními úřady rodinám s nezaopatřenými dětmi a osamělým těhotným ženám. Podklad pro přípravu právních předpisů a finančních rozpočtů v oblasti sociální péče, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidence rodin s nezaopatřenými dětmi, přehled o umísťování nezaopatřených dětí a mladistvých, o jejich trestné činnosti, o rozhodovací činnosti okresních úřadů a obcí, přehledu o pěstounské péči, o účelových zařízeních, pečovatelské službě a poskytovaných dávkách.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady, hl. město Praha, Plzeň, Brno a Ostrava.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 26-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o sociální péči poskytované občanům společensky nepřizpůsobeným. Získání podkladů pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje sociálních služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidence a hmotná pomoc poskytovaná občanům společensky nepřizpůsobeným a počet azylových zařízení.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady, hl. město Praha, Plzeň, Brno a Ostrava.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní šetření o ceně práce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ISPV (MPSV) V 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o úrovni mezd zaměstnanců v detailním členění a o ceně práce vyjádřené průměrným hodinovým výdělkem (zjišťovaným podle § 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců, odpracované hodiny, mzdy včetně jejich vybraných složek a průměrný hodinový výdělek v požadovaném členění (odvětví, region, klasifikace zaměstnání, dosažený stupeň vzdělání, věk, pohlaví, tarifní stupeň).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty - podnikatelské i nepodnikatelské sféry bez ohledu na počet zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: technický nosič, resp. dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců do 999 osob, vyčerpávající zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců 1000 a více osob
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
d) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) P 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Hodnocení vývoje výroby zbrojní techniky, její oborové struktury a prodejního umístění.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele objemu výroby (výkony, tržby za prodej), počet zaměstnanců, oborová struktura výroby a prodeje.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (oddíly OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více osob, vyrábějící a prodávající zbrojní techniku označenou v seznamu vojenského materiálu (SVM), který je uveden v částce 30/1994 Sb. jako příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 89/1994 Sb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) P 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Hodnocení rozsahu výroby a prodejního umístění vybraných tuzemských zbrojních výrobků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele týkající se výroby a prodejního umístění vybraných zbrojních výrobků, převážně v hmotných měrných jednotkách.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (oddíly OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více osob, vyrábějící a prodávající vybrané zbrojní výrobky uvedené v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv Hnědé uhlí a lignit, Brikety hnědouhelné, Černé uhlí, Brikety černouhelné, Koks a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ENG (MPO) 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o zásobování hnědým uhlím, lignitem, hnědouhelnými briketami, černým uhlím, černouhelnými briketami a koksem a vybraných technicko-ekonomických ukazatelů týkajících se těžby hnědého uhlí a lignitu, výroby hnědouhelných briket, těžby černého uhlí, výroby černouhelných briket a výroby koksu pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zdroje hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket; zdroje černého uhlí, výroba černouhelných briket a koksu a přímé dodávky rozdělené podle oborů. Vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby) a parametry paliv: zaměstnanost, produktivita práce v dolech; průměrná výhřevnost, obsah vody, síry a popelovin.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností průmyslovou (OKEČ 10 až 41) a obchodní (OKEČ 50 až 52) realizující dodávky tuhých paliv.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ENG (MPO) 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů, výhřevnosti a spalném teple energetických plynů pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o množství dodané elektřiny, tepla, energetických plynů, výhřevnosti a spalném teple energetických plynů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností podle OKEČ 01, 02, 05, OKEČ 10 až 41, OKEČ 45, OKEČ 50 až 52, OKEČ 55, OKEČ 60 až 64, OKEČ 65 až 67, OKEČ 70 až 75, OKEČ 80, OKEČ 85, OKEČ 90 až 93, OKEČ 95 a OKEČ 99 realizující dodávky elektřiny, tepla nebo plynů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ENG (MPO) 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o spotřebě paliv, elektřiny a tepla a spotřebitelských zásobách paliva pro hodnocení vývoje ekonomiky a mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Spotřeba paliv, elektřiny a tepla, spotřebitelské zásoby paliva podle druhů a výhřevnosti použitých paliv.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 20 a více s převažující činností podle OKEČ 01, 02, 05, OKEČ 10 až 41, OKEČ 45, OKEČ 50 až 52, OKEČ 55, OKEČ 60 až 64, OKEČ 65 až 67, OKEČ 70 až 75, OKEČ 80, OKEČ 85, OKEČ 90 až 93, OKEČ 95 a OKEČ 99.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výrobě energie z obnovitelných a ostatních zdrojů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ENG (MPO) 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výrobě energie z obnovitelných a ostatních zdrojů pro hodnocení využívání obnovitelných a ostatních zdrojů a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o instalovaných tepelných a elektrických výkonech malých vodních elektráren, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních a geotermálních zařízeních a o výrobě tepla a elektřiny z těchto zařízení. Údaje o množství využité biomasy, bioplynu a odpadů, o tepelném a elektrickém výkonu zařízení, která je využívají, a o výrobě tepla a elektřiny z těchto zařízení.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností podle OKEČ 01, 02, 05, OKEČ 10 až 41, OKEČ 45, OKEČ 50 až 52, OKEČ 55, OKEČ 60 až 64, OKEČ 65 až 67, OKEČ 70 až 75, OKEČ 80, OKEČ 85, OKEČ 90 až 93, OKEČ 95 a OKEČ 99.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
CRS (MPO) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o provozu a vybavení čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorizace čerpacích stanic podle počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot s počtem zaměstnanců 2 a více (OKEČ 50. 5).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
CRS (MPO) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o síti čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorizace sítě čerpacích stanic podle lokalizace, počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot s počtem zaměstnanců 2 a více (OKEČ 50. 5).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz dodavatelů investičních celků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
IC (MPO) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání potřebných údajů o stavu a vývoji dodávek v oblasti investičních celků (IC) a jejich váha v rámci strojírenské produkce ČR. Zjištěné informace umožní analyzovat a zhodnotit konkurenční postavení a uplatnění IC na tuzemském a zahraničních trzích, investiční aktivity české ekonomiky a poslouží jako podklad pro systémová opatření umožňující podporu exportu k dosažení aktivní obchodní bilance, rozvoj obchodně-technických služeb (engineeringu) a informační podporu podnikání. Zároveň poslouží výrobním subjektům při zjišťování konkurenceschopnosti metodou "Banch marking" v souvislosti s potřebami modernizace a restrukturalizace některých výrobkových skupin.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční údaje o nehmotných a hmotných dodávkách investičních celků českých producentů jak pro tuzemské, tak i zahraniční investory vhodně doplňující již existující statistické sledování pořízení investičního majetku v České republice.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností v průmyslu (OKEČ 10 až 41) a ve stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 20 a více, uskutečňující přímou dodávku investorovi (do tuzemska, případně na export) spojenou s pořízením hmotných a nehmotných investic.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Res (MPO) P 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získané údaje budou sloužit jako nejnutnější informace o finanční situaci průmyslových, stavebních a obchodních organizací ve čtvrtletí pro finanční a další analýzy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Doplňkové podnikové finanční ukazatele (stavové a tokové).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty účtující v podvojném účetnictví s převažující činností:
- v průmyslu (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více,
- ve stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 100 a více,
- v obchodě, pohostinství a ubytování (OKEČ 50 až 52, 55) s počtem zaměstnanců 100 a více,
- v oblasti pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájmu zboží osobní potřeby a pro domácnost (OKEČ 71), zpracování dat (OKEČ 72), výzkumu a vývoje (OKEČ 73), služeb pro podniky (OKEČ 74. 1 a 74. 84) s počtem zaměstnanců 100 a více.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. kalendářního dne po ukončení sledovaného čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz bavlnářského průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Ba 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů bavlnářského oboru v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba mykaných a česaných přízí v tunách a průměrném tex, výroba režných, bavlněných, směsových a hedvábných tkanin v m2 a tunách, jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách, kusové výrobky z bavlněných a hedvábných tkanin v kusech a Kč, stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních bavlnářského oboru, počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz průmyslu lýkových vláken
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Lv 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru průmyslu lýkových vláken v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba lněného vlákna a koudele v tunách, výroba lněné příze suchopředené a mokropředené, příze jutové, konopné v tunách a průměrném tex, výroba lnářských a jutařských tkanin režných a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách, kusové výrobky z lnářských tkanin v kusech a v Kč, stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru lýkových vláken, počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz vlnařského průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Vl 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru vlnařského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba vlněných přízí mykaných, česaných, poločesaných a ostatních v tunách a průměrném tex, výroba tkanin vlnařských, vigoňových, koberců a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách, úprava vlnařských surovin a přízí v prádelnách, bělidlech, barevnách v tunách a kusová výroba z vlnařských tkanin v kusech a Kč, stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru vlnařského průmyslu, počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
14.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz pletařského průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Pl 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru pletařského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba osnovních, zátažních a ostatních úpletů v tunách, úprava úpletu bílením, barvením, tiskem v m2 a tunách, úprava bavlněných, vlněných, směsových a hedvábných přízí v tunách, dokončování pletařské výroby v druhových skupinách v kusech, v párech a Kč, stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru pletařského průmyslu, počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
15.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz oděvního průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Op 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru oděvního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba oděvů dle druhových skupin a ostatních oděvních doplňků v množství, hodnotě a spotřebovaném čase (NMH), výroba prádla dle druhových skupin a doplňků v množství, hodnotě a spotřebovaném čase (NMH), kožešnická prvovýroba a výroba kožešnické konfekce dle druhových skupin v kusech a v Kč, obnova výrobních strojů ve sledovaném období, počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru oděvního průmyslu, spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v oděvním průmyslu ve sledovaném období, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
16.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz kožedělného průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Kž 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů odvětví kožedělného průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba v koželužnách v tunách, m2, v Kč, výroba obuvi podle hlavních druhových skupin v párech a v Kč, výroba vybraných druhových skupin kožené galanterie v kusech a v Kč, stav a vývoj výrobní techniky v jednotlivých výrobních stupních oboru, počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin a materiálu v množství a hodnotě, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 18, 19) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
17.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz chemického průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Chem 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů chemického průmyslu, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o produkci vybraných chemických produktů a meziproduktů, údaje o produkci skupin chemických produktů, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci, spotřebě paliv a energií a kvalifikaci zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 23, 24 a 25) s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
18.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) SK 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání doplňujících údajů o produkci průmyslu skla a keramiky, charakteristice průmyslových pecí a spotřebě paliv a energií, výdajích na výzkum, vývoj, ochranu životního prostředí a kvalifikaci zaměstnanců. Tyto údaje se používají v agregované formě k mezinárodnímu srovnávání a ke splnění mezinárodních závazků (např. EU, ICG). Jsou publikovány v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Produkce průmyslu skla a keramiky v technických jednotkách a hodnotových ukazatelích, charakteristika průmyslových spotřebičů pro výrobu skla a keramiky, spotřeba paliv a energií, výdaje na vývoj a výzkum, výdaje na ochranu životního prostředí a kvalifikace zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s průmyslovou výrobou (OKEČ 26 a 31. 50) s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
19.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Dp 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů dřevozpracujících oborů v jejich výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba dřevařských výrobků v množství a hodnotě, obnova výrobních strojů ve sledovaném období, spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu, export a import podle druhů výrobků v množství a hodnotě, změny v hodnotě hmotného a nehmotného investičního majetku, údaje o počtu zaměstnanců a jejich vzdělání, výdaje na ochranu životního prostředí a na vývoj a výzkum, údaje o průmyslových odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 20) a s počtem 10 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. pololetí do 30. 7. 1999
za rok do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
20.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Dp 2-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů dřevozpracujících oborů v jejich výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba dřevařských výrobků v množství a hodnotě, obnova výrobních strojů ve sledovaném období, spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu, export a import podle druhů výrobků v množství a hodnotě, změny v hodnotě hmotného a nehmotného investičního majetku, údaje o počtu zaměstnanců a jejich vzdělání, výdaje na ochranu životního prostředí a na vývoj a výzkum, údaje o průmyslových odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 36) a s počtem 10 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. pololetí do 30. 7. 1999
za rok do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
21.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz hutního průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) HU 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů hutního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, EHK OSN, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin hutních produktů v technických jednotkách, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura odbytu.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 27 a 28) s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. pololetí do 30. 7. 1999
za 2. pololetí do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
22.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz slévárenství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) SL 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání doplňujících údajů o struktuře, vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů slévárenství v jeho výrobních stupních, k posouzení součaného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, EHK OSN, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin produktů slévárenství v technických jednotkách, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura odbytu.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností charakterizovanou OKEČ 15 až 36 a 50 až 52 s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. pololetí do 30. 7. 1999
za 2. pololetí do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
23.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz hutního zpracování neželezných kovů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) NK 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání doplňujících údajů o struktuře, vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů hutního zpracování neželezných kovů v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, EHK OSN, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin produktů hutního zpracování neželezných kovů v technických jednotkách, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura odbytu.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností charakterizovanou OKEČ 15 až 36 a 50 až 52 s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. pololetí do 30. 7. 1999
za 2. pololetí do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
24.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní podnikový výkaz o regionální struktuře stavebních prací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav (MPO) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem tohoto šetření je získání základních údajů o stavu a vývoji stavebních prací, stavební výroby v regionálním členění podle místa (okresu) realizace stavebních prací. Získané informace budou sloužit jako nejnutnější informace o regionálním rozložení stavebních aktivit stavebních podniků ve sledovaném období pro analýzu vývoje odvětví, situace na trhu stavebních prací v regionech a další analýzy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavební práce podle dodavatelských smluv v okresech místa realizace v členění na veřejné zadavatele a dále pak členění na bytové budovy, nebytové budovy nevýrobní a výrobní, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. pololetí 1999 do 30. 7. 1999
za rok 1999 do 28. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
25.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Hor (MPO) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o objemu zásob ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů připravených k těžbě a dalších údajů, souvisejících s hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, jako podklad pro naplnění cílů surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů a pro výkon vrchního dozoru státní báňské správy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Objem zásob, těžba, rozsah ploch dotčených těžbou, rekultivace, tvorba a čerpání fondu na sanace a rekultivace a důlní škody, počet zaměstnanců zabezpečujících těžbu a další činnosti prováděné v souvislosti s těžbou.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty, kterým byl stanoven dobývací prostor nebo jsou vlastníky ložiska nevyhrazeného nerostu, které je součástí pozemku, a nebo jsou organizacemi ve smyslu § 3a a vykonávají činnosti uvedené v § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
e) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o mateřské škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Třídy a děti podle péče a výchovného jazyka, národnost dětí, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, žádosti o umístění, školy v přírodě v uplynulém školním roce, věkové složení dětí, speciální třídy, třídy se specifickým zaměřením, integrované postižené děti podle druhu postižení, přípravné třídy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Mateřské školy zařazené do sítě škol, školských a předškolních zařízení (kromě speciálních škol).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o školní družině-školním klubu samostatném, při mateřské škole, při víceleté střední škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Podklady pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Školní družiny a kluby, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Mateřské školy, při nichž jsou zřízeny školní družiny, víceletá gymnázia a taneční konzervatoře, při nichž jsou zřízeny školní kluby, a samostatné družiny a kluby, zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Netýká se družin a klubů při základních školách a speciálních mateřských, základních, zvláštních a pomocných školách.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o základní škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dodatek za školní rok 1998/99 - odchody žáků ze základní školy, školy v přírodě. Školní rok 1999/2000 - třídy a žáci podle ročníků, organizace vyučování, školní družiny a školní kluby, národnost žáků, rozšířené vyučování, výuka cizím jazykům, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci podle druhu postižení, věkové složení nově přijatých, třídy a žáci podle ročníků a učebního plánu, žáci podle roku školní docházky, kursy pro doplnění základního vzdělání, přípravné ročníky. Povinně volitelné předměty podle ročníků, nepovinné předměty podle ročníků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Základní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se speciálních základních škol).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Příloha k výkazu o základní škole o speciálních- -specializovaných třídách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 3a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Třídy a žáci podle druhu postižení a ročníků, žáci podle národností, výuka cizím jazykům, školní družiny a školní kluby, věkové složení nově přijatých, žáci podle roku školní docházky. Dodatek za školní rok 1998/99 -- odchody žáků ze základní školy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Základní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, pokud jsou v nich zřízeny speciální či specializované třídy (netýká se speciálních základních škol).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o speciálních školách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristiky internátu, evidenční počty pracovníků vybraných profesních kategorií, školní družiny a školní kluby, učebny používané školou, žáci osvobození od docházky, kursy pro doplnění základního vzdělání a vzdělání poskytovaného zvláštní školou.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ředitelství speciálních škol zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny školy. Dětské domovy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny mateřské školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Příloha k výkazu o speciálních školách o střední škole, odborném učilišti, praktické škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 4a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Národnost žáků, výuka cizím jazykům, třídy podle druhu školy a ročníků, žáci podle studijních/učebních oborů, druhu a formy studia a ročníků (tento oddíl má pohyblivý počet řádků), žáci podle druhu postižení, věkové složení žáků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Speciální střední školy, odborná učiliště a praktické školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízena střední odborná učiliště, odborná učiliště nebo praktické školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Příloha k výkazu o speciálních školách o základní- -zvláštní škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 4b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dodatek za školní rok 1998/99 - žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku, školy v přírodě. Školní rok 1999/2000 - třídy a žáci podle ročníků, národnost žáků, výuka cizím jazykům, žáci podle druhu postižení, věkové složení žáků, přípravné třídy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Speciální základní školy a zvláštní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny základní či zvláštní školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Příloha k výkazu o speciálních školách o pomocné škole/přípravném stupni
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 4c-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Školy v přírodě ve školním roce 1998/99. Třídy podle druhu školy, žáci podle stupňů (u přípravného stupně podle jeho délky), národnost žáků, žáci podle druhu postižení, věkové složení žáků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Pomocné školy a přípravné stupně zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny pomocné školy či přípravné stupně.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Příloha k výkazu o speciálních školách o mateřské škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 4d-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Školy v přírodě ve školním roce 1998/99. Třídy a děti, národnost dětí, děti podle druhu postižení, věkové složení dětí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Speciální mateřské školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Dětské domovy a diagnostické ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny mateřské školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na středních školách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přihlášení ke studiu podle oborů studia, délky studia a předchozího působiště, přijatí ke studiu podle oborů studia, délky studia a předchozího působiště (oddíl I. výkazu má pohyblivý počet řádků).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Střední školy (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště) kromě středních škol speciálních, zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Netýká se nástavbového studia a vyššího studia pro absolventy středních škol ani studia při zaměstnání.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 7. 7. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 6-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby kvantitativního i kvalitativního hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristiky uchazeče o vysokoškolské studium, absolvovaná střední škola, charakteristiky studia, ke kterému se uchazeč hlásí, výsledky přijímacího řízení.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Fakulty a rektoráty vysokých škol.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: technický nosič
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: 2x ročně
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 4. 1999, do 15. 11. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 7-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Třídy podle ročníků a formy, popř. druhu a délky studia, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, kursy v minulém školním roce, školy v přírodě v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci, speciální a specializované třídy podle druhu postižení, žáci podle státního občanství, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), kursy pro doplnění základního vzdělání.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Gymnázia, střední odborné školy a konzervatoře zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se speciálních gymnázií a speciálních středních odborných škol a konzervatoří).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Příloha k výkazu o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 7d-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu studia a věku, podle druhu studia a předchozího působiště.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Gymnázia, střední odborné školy a konzervatoře zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se speciálních gymnázií a speciálních středních odborných škol a konzervatoří).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
14.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o vyšší odborné škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 10-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Studijní skupiny podle ročníků, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, školné v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, žáci podle státního občanství, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle věku a podle předchozího působiště.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vyšší odborné školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
15.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o vysoké škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 11-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a rozdělování státního rozpočtu mezi vysoké školy a přímo řízené organizace v resortu MŠMT. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zapsaní studenti podle studijních oborů, druhu a formy studia (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), národnost českých studentů, studenti cizinci podle státního občanství (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), studující ostatních forem studia (další vzdělávání).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Fakulty a rektoráty vysokých škol.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 11. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
16.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o absolventech vysokých škol
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 12-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi vysoké školy a přímo řízené organizace v resortu MŠMT. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Absolventi podle studijních oborů, roku zahájení studia, formy a druhu studia. Výkaz má pohyblivý počet řádků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Fakulty a rektoráty vysokých škol.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
17.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 14-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dodatek za školní rok 1998/99 - rozmisťování chovanců, příchody a odchody z domova či ústavu, získaná kvalifikace svěřenců. Školní rok 1999/2000 - základní charakteristiky svěřenců, děti předškolního věku podle stáří, svěřenci plnící povinnou školní docházku, mládež po skončení povinné školní docházky podle zařazení, evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií podle vzdělání, vybavení domova či ústavu (lůžková kapacita).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Dětské domovy, výchovné a diagnostické ústavy (dětské i pro mládež), ústavy s výchovně léčebným režimem a další zařízení pro výkon ústavní/ochranné výchovy zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
18.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 15-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT a mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zájmová činnost podle oblastí, tábory v uplynulém školním roce, evidenční počet pracovníků podle kategorií, soutěže a přehlídky v uplynulém školním roce.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Střediska pro volný čas dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 11. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
19.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o menzách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 16-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi vysoké školy a přímo řízené organizace resortu MŠMT. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkony (počty vydaných hlavních jídel, počty stravovacích dnů), kapacita a pracovníci menzy, tržby menzy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vysokoškolské menzy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
20.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o společném stravování dětí a mládeže
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 17-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty strávníků celkem, podle typu školy a u žáků podle zřizovatele školy, do které docházejí, kapacitní charakteristiky, počty vydaných jídel v měsíci říjnu a za uplynulý rok, hospodářská činnost, počty pracovníků podle kategorií.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Školní jídelny a jídelny škol v přírodě, domovů mládeže, zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy a preventivně léčebné péče a školních internátů zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Školy financované MŠMT, které stravují své žáky v závodech veřejného stravování, závodních jídelnách, menzách, jídelnách škol jiných resortů než školství, a na toto stravování přispívají.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
21.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o státní jazykové škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 18-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Posluchači podle vyučovaných jazyků, stupně vyučování a formy studia, absolventi za uplynulý školní rok, evidenční počet učitelů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Státní jazykové školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
22.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o domově mládeže
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 19-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kapacitní charakteristiky domova, ubytovaní žáci podle druhu školy, evidenční počet pracovníků podle kategorií.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Domovy mládeže zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Školy financované MŠMT, které ubytovávají své žáky v domovech mládeže škol jiných resortů než školství, popř. v jiných ubytovacích zařízeních, a na toto ubytování přispívají.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
23.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o vysokoškolských kolejích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 20-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi vysoké školy a přímo řízené organizace resortu MŠMT. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kapacita a pracovníci koleje, ubytovaní v koleji a jejich charakteristiky.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vysokoškolské koleje.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 12. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
24.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o školní knihovně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 22-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Knihovní fond, uživatelé, výpůjční a další služby, další činnost knihovny, pracovníci knihovny.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Základní a střední školy (včetně speciálních) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, v nichž jsou zřízeny školní knihovny.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: 1x za 3 roky
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
25.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 23-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií a podle vzdělání, klienti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce, aktivity pedagogicko-psychologické poradny v uplynulém školním roce.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Pedagogicko-psychologické poradny zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
26.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o základní umělecké škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 24-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty žáků podle druhu a stupně studia, ročníků a oborů, evidenční počet učitelů, učebny používané školou.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Základní umělecké školy (ne však jejich pobočky) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
27.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Příloha k výkazu o základní umělecké škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 24a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty žáků v jednotlivých druzích a stupních studia podle oborů - učebních plánů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Základní umělecké školy (ne však jejich pobočky) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: 1x za 3 roky
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
28.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 25-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, třídy podle formy, druhu a délky studia/přípravy a ročníků, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, vybavená místa pro praktickou přípravu. Integrovaní postižení žáci podle druhu postižení a podle učebních či studijních oborů. Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu studia/přípravy a věku, podle druhu studia/přípravy a předchozího působiště. Žáci podle formy, druhu a délky studia/přípravy, podle učebních či studijních oborů a podle ročníků, žáci, pro které SOU či učiliště zabezpečuje teoretickou přípravu podle oborů, druhu a délky studia, žáci, pro které SOU či učiliště zabezpečuje praktickou přípravu podle oborů, druhu a délky studia (tento oddíl má pohyblivý počet řádků). Kursy v minulém školním roce, kursy pro doplnění základního vzdělání.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Střední odborná učiliště a učiliště zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se středních odborných učilišť a učilišť při výchovných a diagnostických zařízeních). Má-li střední odborné učiliště a učiliště společné ředitelství, sestaví jen jeden společný výkaz.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
29.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o sportovní třídě na základní škole-gymnáziu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 26-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet sportovních tříd, žáci podle sportovních odvětví, evidenční počet trenérů podle odvětví.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Základní školy a gymnázia se sportovními třídami zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
30.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o středisku praktického vyučování
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 27-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, pracovní místa, učni podle studijních a učebních oborů, délky a druhu studia a ročníků, učni podle studijních a učebních oborů a podle školy, která jim zajišťuje teoretické vyučování (2 oddíly mají pohyblivý počet řádků).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Střediska praktického vyučování zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
31.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o speciálně pedagogickém centru
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 33-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií a podle vzdělání, klienti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce podle postižení a podle péče, aktivity speciálně pedagogického centra v uplynulém školním roce.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Speciálně pedagogická centra (samostatná i přičleněná ke speciálním školám) zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
32.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o středisku výchovné péče pro děti a mládež
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 34-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dodatek za školní rok 1998/99 - počty klientů středisek v ambulantní péči, důvody příchodu, iniciátoři příchodu, aktivity střediska. Školní rok 1999/2000 - klienti v internátní péči, evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií, vybavení střediska (lůžková kapacita).
2. Okruh zpravodajských jednotek Střediska výchovné péče pro děti a mládež zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
33.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 41-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby kvantitativního i kvalitativního hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji školské soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristiky uchazeče o studium na vyšší odborné škole, absolvovaná střední škola, charakteristiky studia, ke kterému se uchazeč hlásí, výsledky přijímacího řízení.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vyšší odborné školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: technický nosič
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 10. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
34.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) P 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidenční počty pracovníků (zaměstnanců, ostatních pracovníků) podle profesí a druhů zařízení, mzdové prostředky podle profesí zaměstnanců a druhů zařízení. U organizací odměňujících zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění, evidenční počty zaměstnanců podle profesí, platových tříd a druhů zařízení, mzdové prostředky (mzdy a ostatní platby za provedenou práci celkem, podle složek, podle zdroje financování) podle profesí zaměstnanců a druhů zařízení, počet přiznaných vybraných složek platu.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny organizace v regionálním školství (školské úřady a organizace v působnosti školských úřadů) včetně obecních, soukromých a církevních škol a škol zřízených jiným ústředním orgánem státní správy než MŠMT, pokud jsou zařazeny v síti škol a školských a předškolních zařízení. Netýká se aparátu školských úřadů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení 1. až 3. čtvrtletí, ve 4. čtvrtletí do 20. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
35.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy a přímo řízené organizace
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) P 1a-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení mzdového vývoje školství, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi vysoké školy a přímo řízené organizace resortu MŠMT. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zaměstnanci a platové tarify podle platových tříd, zaměstnanci a mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám vč. složek) podle kategorií, zaměstnanci a mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám vč. složek) podle rozpočtové skladby, počty přiznaných vybraných složek platu podle kategorií a podle rozpočtové skladby. Zaměstnanci se ZPS, ženy na MD a další MD.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny přímo řízené organizace resortu MŠMT (vč. fakult a součástí vysokých škol a vč. vlastního aparátu školských úřadů).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30 kalendářních dnů po uplynutí sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
36.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o investiční výstavbě v resortu školství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) Iv 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení stavební investiční činnosti v resortu školství, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace a oblastní orgány resortu školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Náklady na investiční výstavbu (projektové práce, vlastní výstavba), zdroje financování, získané kapacity.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny organizace v resortu školství (včetně obecních, soukromých a církevních škol), které připravují nebo realizují investiční výstavbu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
f) MINISTERSTVO VNITRA
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a osobních výdajích okresních úřadů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Práce (MV) 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání statistických údajů pro plnění úkolů MV, vyplývajících ze zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, v platném znění (§ 16 odst. 2). Jde o získání oficiálních statistických údajů za OkÚ v členění podle skupin zaměstnanců, které jsou limitovány a sledovány odděleně. Sumární údaje jsou využívány i pro potřeby MF.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a vyplacené mzdy, zjišťované podle jednotlivých skupin zaměstnanců, obsahově odpovídají obecné metodice statistiky z oblasti práce a mezd. Údaje se zjišťují nápočtově od počátku roku. Struktura vyplacených mezd bez OON (údaje odd. II. ) odpovídá členění základních složek platu v zákoně č. 143/1992 Sb. a nařízení vlády č. 253/1992 Sb., v platných zněních. Členění oddílu III. je zpracováno rovněž ve vazbě na citované právní normy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo vnitra
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
J (MV MS) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o počtech a druzích přestupků projednaných orgány místní správy ve správním řízení k rozborové činnosti a opatřením k omezování drobné delikvence. Údaje jsou určeny pro Ministerstvo vnitra a ostatní ústřední orgány státní správy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Rozsah a způsob vyřízení přestupků, odvolací řízení, druhy projednaných přestupků podle jednotlivých ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, a ustanovení dalších zákonů, obsahujících skutkové podstaty přestupků, počty uložených pokut a výše částky na pokutách uložené.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Obce, v jejichž působnosti je výkon státní správy na úseku projednávání přestupků, okresní úřady.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: obce do 10. 1. 2000 okresní úřady do 25. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo vnitra
g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
A (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Výkaz slouží k získání základních informací o zdravotnických zařízeních a o činnosti jednotlivých oborů z hlediska zajištění a potřeby zdravotní péče a pro zjištění vybraných údajů o zdravotním stavu na okresní, regionální a republikové úrovni. Tyto informace slouží pro zpracování podkladů pro stanovení zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení a pro hodnocení zdravotní péče o obyvatelstvo. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů -- fyzické osoby a přepočtené počty (např. lékařů, SZP), počty ošetření -- vyšetření v jednotlivých oborech ambulantní léčebně preventivní péče, počet pacientů dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu a doplňující údaje (např. vybrané přístroje).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Výkaz vyplňují všechna odborná oddělení (pracoviště) každého zdravotnického zařízení (státního i nestátního) všech resortů, která poskytují ambulantní péči v těchto oborech: interna, kardiologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie, endokrinologie, klinická farmakologie, geriatrie, infekční, alergologie, TRN, nervové (neurologie i dětská), psychiatrie, sexuologie, nemoci z povolání, dětské (pediatrické), ženské (gynekologie, porodnice), neonatologie, chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, anesteziologicko-resuscitační, ortopedie, urologie, ORL (ušní, nosní, krční), foniatrie, oční, stomatologie, kožní (dermatovenerologie), klinická onkologie, radioterapie, dorostové, tělovýchovné lékařství, lékařská genetika, RZP (rychlá zdravotnická pomoc), dětská chirurgie, nefrologie, klinická biochemie, klinická hematologie, radiodiagnostika, protetika, transfúzní služba, rehabilitace a fyzikální medicína, nukleární medicína, patologie, soudní lékařství, hrudní chirurgie, epidemiologie a mikrobiologie (pokud nejsou oddělením hygienické služby), hemodialyzační středisko, koronární jednotka, tkáňová stanice, léčba popálenin, dětské oční, funkční diagnostika, klinická imunologie, angiologie, krevní sklady, klinická psychologie, ostatní oddělení léčebné péče. Výkaz vyplňují také ordinace praktického lékaře pro dospělé a pro děti a dorost, registrující zubní lékař, registrující ženský lékař, logopedická pracoviště a zdravotnická zařízení zajišťující zvláštní zdravotní péči: lékařská služba první pomoci (zajišťuje OÚ), kojenecký ústav a dětský domov, dětský stacionář, jesle, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, zařízení domácí zdravotní péče, návštěvní služba sestry, zdravotnická záchranná služba, doprava raněných, nemocných a rodiček, zařízení lékárenské péče, výdejny prostředků zdravotnické techniky, AT ordinace, záchytné stanice.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro rozpočtové organizace
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zdroj základních ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem určit ekonomickou životaschopnost zdravotnických zařízení, nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Informace slouží zdravotním referátům okresních úřadů a Ministerstvu zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče. Informace slouží pro databáze OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Vybrané položky z investičního majetku, nákladů a příjmů a doplňujících údajů (nesplacený leasing, úvěr, dary, pohledávky a závazky).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všechna státní a nestátní zdravotnická zařízení (právní subjekty - rozpočtové organizace) všech resortů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému a jeho jednotlivých složek pro uplatňování mzdové strategie resortu zdravotnictví. Informace slouží pro databáze OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přehled o složení mezd podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, struktura mezd podle platových tříd, přehled ostatních plateb za provedenou práci, vyplaceno z mimorozpočtových zdrojů, informace o počtu odpracovaných hodin, z nich počet hodin práce přesčas a informace o počtu hodin pracovní pohotovosti vždy u zaměstnanců celkem a u lékařů, dále informace o počtu přijatých absolventů škol se zdravotnickým zaměřením.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny rozpočtové a příspěvkové zdravotnické organizace - právní subjekty (státní i nestátní) všech resortů, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 143/1992 Sb. a navazující nařízení vlády v platném znění.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 3-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd v podnikatelských subjektech za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému. Informace slouží pro databáze OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přehled o vyplacených mzdách podle vybraných kategorií zaměstnanců, OON, informace o počtu přijatých absolventů lékařských fakult.
2. Okruh zpravodajských jednotek
a) Vybraná nestátní zdravotnická zařízení ambulantní péče (právní subjekty) zřízená fyzickou či právnickou osobou, která uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění. Jde o 5% výběr ambulantních zdravotnických zařízení těchto druhů: ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, ordinace lékaře specialisty (vč. gynekologa praktického i odborného), ordinace stomatologa (praktického i odborného), ordinace nelékaře VŠ i SŠ, stomatologické laboratoře, lékárny a výdejny.
b) Všechna nestátní zdravotnická zařízení ústavní péče (právní subjekty) zřízená fyzickou či právnickou osobou a všechny lázeňské organizace státní i nestátní (právní subjekty) všech resortů, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda:
a) výběrové zjišťování u nestátních zařízení ambulantní péče a u lékáren a výdejen
b) vyčerpávající zjišťování u nestátních zařízení ústavní péče a lázeňských organizací státních i nestátních
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování údajů o zaměstnanosti ve zdravotnických zařízeních pro potřeby resortu. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtené počty), v podrobném členění podle kategorií.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Výkaz vyplňují všechna státní i nestátní zdravotnická zařízení všech resortů. Pokud se zdravotnické zařízení, tj. právní subjekt, člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť. Lázeňské organizace vyplňují výkaz vždy za celý právní subjekt.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zdroj redukovaných ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem ověřit ekonomické postavení zdravotnických zařízení, nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Informace slouží zdravotním referátům okresních úřadů a Ministerstvu zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče. Informace slouží pro databáze OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Příjmové a výdajové položky; stav pohledávek a závazků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybraná nestátní ambulantní zdravotnická zařízení (právní subjekty), která vedou jednoduché účetnictví. Vybranými zařízeními jsou samostatné ordinace praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, ženských a zubních praktických lékařů, lékařů - specialistů pro obor interní, nervový, psychiatrický, chirurgický, ortopedický, ušní-nosní-krční, oční, kožní, radiodiagnostický, rehabilitační a fyzikální medicíny, samostatná zařízení středních zdravotnických pracovníků oboru fyzikální a rehabilitační medicíny, dále lékárny a zařízení pro dopravu raněných, nemocných, rodiček.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování - 5% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet nad 1 000 - 10% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet do 1 000
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 90, popř. 181 dnů po skončení sledovaného roku (v souladu s termínem předání daňového přiznání finančnímu úřadu)
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 6-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zdroj základních ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem určit ekonomickou životaschopnost zdravotnických zařízení nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Informace slouží zdravotním referátům okresních úřadů a Ministerstvu zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče. Informace slouží pro databáze OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Vybrané položky z investičního majetku, nákladů a výnosů a doplňujících údajů (nesplacený leasing, úvěr, dary, pohledávky a závazky, finanční zdroj pořízených investic).
2. Okruh zpravodajských jednotek
a) všechna státní zdravotnická zařízení (právní subjekty - příspěvkové organizace a rozpočtové organizace s hospodářskou činností) všech resortů
b) vybraná nestátní zdravotnická zařízení
- příspěvkové organizace a rozpočtové organizace s hospodářskou činností
- podnikatelské subjekty = zařízení zřizovaná právnickou nebo fyzickou osobou (zařízení ústavní péče, zařízení domácí zdravotní péče).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda:
a) vyčerpávající zjišťování u státních zdravotnických zařízení
b) výběrové zjišťování u nestátních zdravotnických zařízení
- vybrané druhy zařízení
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
H (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Hodnocení vývoje počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů z hlediska zabezpečení státního zdravotního dozoru v jednotlivých správních celcích, hodnocení výkonů a účinnosti státního zdravotního dozoru.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Činnost orgánů hygienické služby zaměřená na preventivní a běžný hygienický dozor, činnost laboratoří.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní, obvodní, městské, krajské hygienické stanice včetně HS hl. města Prahy - právní subjekty (státní i nestátní) všech resortů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
H (MZ) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Hodnocení vývoje sankční činnosti na úseku hygienické služby a úrovně spolupráce OHS s okresními úřady v této oblasti. Přehled o plnění povinností fyzických a právnických osob v oblasti hygienické péče.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sankční činnost orgánů HS podle jednotlivých oborů jako podklad pro hodnocení intenzity práce HS a stavu kontrolovaných subjektů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní, obvodní, městské, krajské hygienické stanice včetně HS hl. města Prahy - právní subjekty (státní i nestátní) všech resortů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L (MZ) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Ukazatele pro analýzu využívání lůžek ve zdravotnických zařízeních. Podklad pro řízení zdravotní péče na úrovni okresů, regionů, republiky a Ministerstva zdravotnictví. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přepočtený počet zaměstnanců a zaměstnavatelů (lékařů, SZP, NZP, PZP), průměrný počet lůžek, počet pacientů (přijatých, propuštěných a zemřelých, pohyb pacientů mezi jednotlivými odbornými odděleními), ošetřovací dny, počet dnů vyřazení lůžek z provozu, skutečná lůžková kapacita; počet oddělení, počet operačních sálů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všechna zdravotnická zařízení ústavní péče (státní i nestátní) všech resortů, tj. nemocnice, porodnice, odborné léčebné ústavy a další lůžková zařízení podle jednotlivých odborných oddělení. Pokud má lůžkové zařízení více oddělení (pracovišť) jednoho oboru, rozepisuje údaje na příloze tohoto výkazu za jednotlivá oddělení nebo pracoviště.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L (MZ) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledována je léčebná činnost lázeňských zařízení. Šetření sleduje uplatnění lázeňské péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními pojišťovnami nehrazené, včetně léčení cizinců. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské péče ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, počet léčebných výkonů charakteristických pro lázeňskou péči. Na příloze výkazu jsou podrobněji rozvedeny počty přijatých pacientů ke komplexní nebo příspěvkové léčbě podle podrobných indikací dle indikačního seznamu.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všechna lázeňská zařízení (státní i nestátní) včetně akciových společností všech resortů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L (MZ) 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování počtu porodů a komplikací v souvislosti s porodem (včetně úmrtí žen), dále počtu gynekologických operací (včetně potratů). Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet porodů celkem, z toho předčasných, počet úmrtí v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem a šestinedělím. Dále se sleduje počet žen operovaných v souvislosti s gynekologickým onemocněním a počet zemřelých žen na gynekologicko-porodnickém oddělení v souvislosti s gynekologickým onemocněním nebo porodem.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení (státní i nestátní) všech resortů (samostatný výkaz za každé ženské lůžkové oddělení nemocnice, porodnice).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
O (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování vývoje pracovišť sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Plnění požadavků mezinárodních knihovnických institucí.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné ukazatele podávající přehled o podmínkách a výsledcích knihovnických a informačních činností.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Střediska vědeckých informací a odborné knihovny sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví, jejichž zřizovateli jsou právnické osoby (např. zdravotnická zařízení) nebo fyzické osoby.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
14.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobcem
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
O (MZ) 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o výrobě léčiv pro posouzení vývoje spotřeby léčiv.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Abecední seznam vyráběných vitálních léčiv, velikost balení, kód SÚKL, počet vyrobených (prodaných) balení pro tuzemský trh.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku jako výrobce léčiv.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
15.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distributorem
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
O (MZ) 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení základních informací o zásobování maloobchodní sítě léčivy v ČR.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Abecední seznam distribuovaných léčiv do ČR a do ciziny, velikost balení, počet balení, kód SÚKL, výrobce, země výrobce.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku zabývající se distribucí léčiv.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
16.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami, hromadně vyráběnými léčivými přípravky a jinými výrobky
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
O (MZ) 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování vyplývající z mezinárodních úmluv upravujících zacházení s omamnými a psychotropními látkami a prekursory.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Omamné a psychotropní látky podle druhů, množství výchozí suroviny, stavu zásob, použití ve výrobě a dovozu a vývozu OL a PL.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty mající povolení Ministerstva zdravotnictví k zacházení s omamnými a psychotropními látkami.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2 měsíců po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
17.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
T (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování rozložení vybrané zdravotnické techniky v rámci sítě zdravotnických zařízení v návaznosti na potřeby rozvoje technizace zdravotnictví. Údaje pro potřebu Ministerstva zdravotnictví a orgánů státní správy (rozdělování investičních prostředků). Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet vybraných druhů zdravotnické techniky, stáří techniky.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všechna zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) všech resortů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
18.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení vzniku zdravotnického zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 1-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Přehled o síti zdravotnických zařízení, profilu poskytované zdravotní péče na úrovni okresů, regionů i ČR. Využívá se pro racionální a efektivní rozmístění a využívání zdravotnických zařízení. Slouží též pro aktuální informovanost obyvatelstva o nabídce a rozsahu lékařské péče, poskytované ve zdravotnických zařízeních. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o všech státních i nestátních zdravotnických zařízeních, tj. právních subjektech, jejich začleněných zařízeních a detašovaných pracovištích, z hlediska druhu zařízení, zřizovatele a provozovatele, z hlediska rozsahu poskytované péče podle oboru a jeho zajištění lékaři, SZP. Dále o počtu zaměstnanců podle kategorií a profesní struktury, v závislosti na stupni vzdělání.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Každé nově zaregistrované zdravotnické zařízení, státní i nestátní, všech resortů. Všechna zaregistrovaná zařízení mají povinnost nahlásit jakoukoliv změnu v rozsahu činnosti, skladbě zaměstnanců, identifikaci zdravotnického zařízení okresnímu (regionálnímu) pracovišti ÚZIS ČR.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování:
vstupní údaje - statistické hlášení aktualizace údajů - na magnetických, příp. papírových médiích Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: nové zdravotnické zařízení při vzniku a změny již zaregistrovaného zařízení - do 5 dnů
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
19.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 2-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Rozbor příčin a trendu sebevražednosti v regionech a ČR. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní identifikace a charakteristika osoby, charakteristiky místa činu a jeho motivu, způsobu provedení a další okolnosti sebevraždy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Každé zdravotnické zařízení (státní i nestátní) všech resortů, které vystavilo tiskopis "List o prohlídce mrtvého" s uvedením sebevraždy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: statistické hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: průběžně - ihned po události
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
20.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení hospitalizace
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 3-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Podklady pro hodnocení zdravotního stavu hospitalizovaného obyvatelstva, kvalitativní a kvantitativní hodnocení činnosti jednotlivých lůžkových zařízení a jejich oddělení. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet případů hospitalizace, ošetřovací dny, ošetřovací doba ve dnech, počet operovaných podle druhu operace, počet zemřelých - vše ve vztahu k věku, pohlaví a jednotlivým diagnózám, počet dnů na JIP.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Každé lůžkové oddělení zdravotnického zařízení (státního i nestátního) všech resortů, za každého hospitalizovaného pacienta.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: statistické hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
21.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Statistické hlášení - zpráva o rodičce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 4-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Hodnocení zdravotního stavu rodičky ve všech souvislostech. Nezbytné informace pro gynekologicko- -porodnickou péči. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sledování zdravotního stavu rodičky od těhotenství po porod, průběh porodu, způsob ukončení těhotenství, léčba.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Gynekologicko-porodnická oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (státních i nestátních) a dále lůžková zdravotnická zařízení (státní i nestátní), kde byla žena po porodu hospitalizována. Týká se zdravotnických zařízení všech resortů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: statistické hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
22.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Statistické hlášení - zpráva o novorozenci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 5-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění informací z oblasti perinatální péče, zdroj hodnocení zdravotního stavu novorozenců. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zdravotní stav dítěte, okamžitý stav dítěte po porodu, komplikace, léčba.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Novorozenecké úseky ženských a dětských oddělení a novorozenecká oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (státních i nestátních). Všechna lůžková zdravotnická zařízení (státní i nestátní), kde byl novorozenec hospitalizován do 28. dne svého života. Týká se zdravotnických zařízení všech resortů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: statistické hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
23.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Statistické hlášení - vrozená vada plodu nebo dítěte
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 6-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování výskytu vrozených vad, vyhodnocování včasného záchytu vrozených vad u živě a mrtvě narozených dětí. K hodnocení zdravotního stavu a kvality nové populace. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sledují se vrozené vady zjištěné u plodu, tj. záchyt vrozených vad v prenatální diagnostice a u samovolných potratů nad 500 gramů, nebo zjištěné u dětí do dokončeného 15. roku života a u mrtvě narozených dětí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Odborná oddělení zdravotnických zařízení (státních i nestátních) všech resortů, kde byla vrozená vada diagnostikována (genetická, ženská, gynekologicko-porodnická, novorozenecká, dětská, kardiologická, ortopedická a další odborná oddělení).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: statistické hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
24.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení pozitivního výsledku mykobakteriologického vyšetření
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 7-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění informací o stavu a vývoji epidemiologické situace u mykobakteriálních onemocnění, vedení přesné evidence mikrobiologicky pozitivních pacientů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Incidence a prevalence bakteriologicky pozitivní tuberkulózy a mykobakterií v jednotlivých okresech, regionech a na území ČR; incidence a prevalence v jednotlivých věkových skupinách; výtěžnost jednotlivých mikrobiologických metod; počty izolací jednotlivých druhů mykobakterií podle místa bydliště a laboratoře.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Každá laboratoř provádějící mykobakteriologická vyšetření (státní i nestátní) všech resortů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: statistické hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování vývoje situace na trhu masa (nabídka - poptávka) pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní ukazatele o porážkách jatečných zvířat, zdroje masa a jeho užití.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15. 1.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení výrobků z masa
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování vývoje výroby a odbytu masa a masných výrobků pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní ukazatele zdrojů masa a užití výrobků z masa.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu).
Odvětví (OKEČ): 15. 1.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 3-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování měsíčních trendů vývoje průměrných nákupních cen jatečných zvířat a vývoje cen vybraných druhů mas a výrobků pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Průměrné nákupní ceny jatečných zvířat (podle druhů a tříd jakosti), jejich porážková hmotnost, ceny výrobců vybraných druhů výsekových mas a masných výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu).
Odvětví (OKEČ): 15. 1.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Drůb (MZe) 4-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Šetření o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže podle jednotlivých kategorií k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro využití při projednávání opatření k ochraně vnitřního trhu drůbeže a drůbežích výrobků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní a cenové ukazatele jednotlivých kategorií drůbeže a drůbežích výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se chovem a zpracováním drůbeže a výrobou a prodejem drůbežích výrobků. Odvětví (OKEČ): 15. 1.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po ukončení měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Ceny placené zemědělcům za dodaná jat. zvířata a ceny výrobců a zpracovatelů masa, za které prodávají své výrobky odběratelům
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 6-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování změn ve vývoji nákupních cen jatečných zvířat a obchodních cen vybraných druhů masa a masných výrobků pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Průměrné nákupní ceny jatečných zvířat (dle druhů a tříd jakosti) a obchodní ceny vybraných druhů mas a masných výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu).
Odvětví (OKEČ): 15. 1.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtrnáctidenní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: k 13. a 27. dni v měsíci
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 6-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů k upřesnění odhadu vývoje na trhu mléka pro účely tržní regulace v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nákup mléka v objemovém a hodnotovém vyjádření, tržby a prodané množství u 9 vybraných výrobků k výpočtu průměrných cen výrobců, rozdělení 4 vybraných výrobků a přehled o mlékárenské výrobě v hmotnostním vyjádření.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka (v mlékárenském průmyslu).
Odvětví (OKEČ): 15. 5.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1999 - 2000 v zemědělské prvovýrobě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 7a-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Šetření zdrojů, odbytových směrů, skladby a rozmístění zásob obilovin dle jejich užití ve sklizňovém roce k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se pěstováním obilovin, obchodem s nimi a jejich zpracováním (bez ohledu na resort).
Odvětví (OKEČ): 01. 1 až 01. 3.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1999 - 2000 v obchodních a zpracovatelských organizacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 7b-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Šetření zdrojů, odbytových směrů, skladby a rozmístění zásob obilovin dle jejich užití ve sklizňovém roce k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se nákupem obilovin i dalším obchodem s nimi a jejich zpracováním, včetně osivářských organizací (bez ohledu na resort).
Odvětví (OKEČ): 01. 4, 15. 6 až 15. 9 a 51. 21.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz osázených ploch raných brambor
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem (MZe) 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání včasných údajů o předpokládané výrobě brambor pro potřebu analýz, pro potřeby resortní informatiky a informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o ploše sklizně a ploše osázené ranými odrůdami brambor k 20. 4. 1999.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství, zabývající se rostlinnou výrobou.
Odvětví (OKEČ): 01. 1 a 01. 3.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 23. 4. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem (MZe) 9-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Analýza zabezpečení potravinářského průmyslu základními rostlinnými výrobky a úrovně krmivové základny živočišné výroby.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o plochách sklizně a osevu vybraných ozimých plodin ke 30. 11. 1999, o plochách víceletých pícnin a o výměře obhospodařované orné půdy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství zabývající se rostlinnou výrobou.
Odvětví (OKEČ): 01. 1 a 01. 3.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. 12. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vinařské produkci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem Vin (MZe) 10-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o vinařské výrobě, prodejích a zásobách révových vín ke statistickému zpracování informací pro potřebu analýz k regulaci dotací a licenčních opatření, a zejména k potřebě Mezinárodní organizace pro víno (OIV).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zpracování hroznů, nákup hroznů, moštů a vína (tuzemských i ze zahraničí), prodeje vín v tuzemsku a do zahraničí a dále zásoby vína dle základního zatřídění a barvy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty ve vinařství, tj. všechny právnické i fyzické osoby - výrobci uvádějící révové víno do oběhu (bez ohledu na resort).
Odvětví (OKEČ): 01. 13, 15. 93, 15. 95 a 51. 34.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o hospodaření v lesích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les (MZe) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací pro objektivní rozhodování v dotační politice resortu a pro naplňování cílů státní lesnické politiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje, které charakterizují hospodaření v lesích.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností lesnictví (OKEČ 02) a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les (MZe) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů o nákladech a výnosech dle hlavních výkonů v lesním hospodářství; údaje budou využity pro objektivní rozhodování v dotační politice na úseku lesního hospodářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Náklady a výnosy u hlavních výkonů v lesnické činnosti.
2. Okruh zpravodajských jednotek
a) Lesní akciové společnosti, spol. s r. o. s převažující lesnickou činností (OKEČ 02) - za služby v lesnické činnosti, které provedly pro všechny vlastníky lesa
b) Lesy České republiky Hradec Králové, s. p. - pouze za přímo řízené lesní závody.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
14.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Mysl (MZe) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Ze zjišťovaných údajů vychází orgány státní správy myslivosti (okresní úřady, MZe) při řízení myslivosti, ochraně volně žijících druhů zvěře a při schvalování plánů chovu zvěře v rámci okresů i celé ČR. Vzhledem k významu myslivosti především na úsecích ochrany zvěře a přírody i veterinární medicíny je nezbytné periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře nejen jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky (škody v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových onemocnění). Organickou součástí zjišťování jsou i údaje o honitbách, v nichž se zvěř vyskytuje.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o honitbě, stavy psů s loveckou upotřebitelností, počty osob vykonávajících v honitbě právo myslivosti, klasifikace honitby, normované jarní kmenové stavy zvěře, výměra honební plochy dle jakostních tříd, výsledky mysliveckého hospodaření, sčítané jarní kmenové stavy zvěře a výskyt dalších druhů zvěře.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Uživatelé honiteb.
Odvětví (OKEČ): 01. 5.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. 4. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
15.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o sklizni ovoce podle odrůd
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem Ovo (MZe) 11-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o plochách a výši sklizně ovoce z ovocných sadů. Informace budou využity k hodnocení úrovně ovocnářské produkce, k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o plochách sklizně a celkové sklizni u jednotlivých druhů ovoce. U hrušek a jablek v členění dle jednotlivých odrůd.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v ovocnářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se produkcí ovoce z intenzivních ovocných sadů.
Odvětví (OKEČ): 01. 1 a 01. 3.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
16.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Naskladnění jablek a hrušek tuzemských pěstitelů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem Ovo (MZe) 12-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o naskladnění jablek a hrušek tuzemských pěstitelů z intenzivních ovocných sadů dle odrůd k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní údaje o zásobě celkem a o zásobě v jednotlivých typech skladů pro jednotlivé odrůdy jablek a hrušek.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v ovocnářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se produkcí ovoce z intenzivních ovocných sadů a naskladněním ovoce.
Odvětví (OKEČ): 01. 1, 01. 3 a 51. 31.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. 11. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
17.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 6. 1999
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem Ovo (MZe) 6-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání orientačních údajů o sklizni ovoce z intenzivních ovocných sadů k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o plochách sklizně a očekávané sklizni u jednotlivých druhů ovoce. U hrušek a jablek v členění dle jednotlivých odrůd.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v ovocnářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se produkcí ovoce z intenzivních ovocných sadů.
Odvětví (OKEČ): 01. 1 a 01. 3.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 6. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
18.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 9. 1999
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem Ovo (MZe) 9-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání orientačních údajů o sklizni ovoce z intenzivních ovocných sadů k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o plochách sklizně jablek a hrušek v členění jednotlivých odrůd.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v ovocnářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se produkcí ovoce z intenzivních ovocných sadů.
Odvětví (OKEČ): 01. 1 a 01. 3.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 9. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
i) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Vod (MŽP) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je sledovat úplaty za znečištění vodních toků, které od znečišťovatelů vybírá Česká inspekce životního prostředí.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Jedná se o sledování vyměřených záloh a jejich doplatků včetně penále a odvodů do SFŽP.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Česká inspekce životního prostředí.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 5. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o znečištění vodních toků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Vod (MŽP) 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je sledovat zpoplatněné zdroje znečištění podle zákona č. 58/1998 Sb. Zjišťuje se jak počet zdrojů znečištění, tak hmotnost znečištění látek obsažených ve vodních tocích, které sleduje Česká inspekce životního prostředí.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
V první části výkazu se sleduje počet zdrojů znečištění a hmotnost znečištění u těchto vybraných látek: CHSKcr - organické látky charakterizované chemickou spotřebou kyslíku stanovenou dichromanovou metodou, RAS - rozpuštěné anorganické soli, NL - nerozpustné látky, fosfor celkový, dusík amoniakální, rtuť a kadmium.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Česká inspekce životního prostředí.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 5. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Mysl (MŽP) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Podklad pro orgány státní správy myslivosti (správy NP, MŽP) při řízení myslivosti, schvalování plánů chovu a lovu a celkovém usměrňování myslivosti na území národních parků v souladu s jejich posláním.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o honitbě, její klasifikaci, normované a sčítané jarní kmenové stavy zvěře, roční plán lovu zvěře, skutečný odstřel, odchyt, úhyn, plán a skutečný počet lovecky upotřebitelných psů, zapojení osob do výkonu práva myslivosti.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Uživatelé honiteb na území NP.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. 4. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les (MŽP) 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Podklad pro zřizovatele a ústřední orgány státní správy lesního hospodářství, ochrany přírody a krajiny.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o nákladech a výnosech podle hlavních výkonů v lesním hospodářství.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Správy NP.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Geo (MŽP) V 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování a sledování stavu a pohybu zásob a ekonomických údajů jejich využívání pro potřeby hodnocení vývoje, stavu a hospodaření se zásobami nerostných surovin ve vlastnictví ČR jako podklad pro zpracování souhrnné evidence a makroekonomických údajů pro hodnocení a ochranu nerostného bohatství ČR.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Identifikační a základní údaje o ložisku; údaje o těžbě, zásobách, pohybu zásob; ekonomické údaje o vynaložených nákladech, množství a hodnotě prodané suroviny.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny subjekty zabývající se těžbou a evidencí výhradních ložisek nerostů na území ČR bez ohledu na vlastnické vztahy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší (střední zdroje znečištění)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Popl (MŽP) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je sledovat výši předepsaných poplatků, které byly středním znečišťovatelům předepsány okresním úřadem.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ve výkazu se sleduje počet středních zdrojů znečištění ovzduší, množství zpoplatněných látek v tunách, počet odkladů, předepsané poplatky celkem, přirážky k předepsaným poplatkům a odklad předepsaných poplatků v tis. Kč.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 9. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Popl (MŽP) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je sledovat výši poplatků za odnětí lesních pozemků, které byly žadateli, jemuž bylo povoleno odnětí lesních pozemků, předepsány orgánem státní správy lesů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ve výkazu se sleduje počet plátců celkem, výměra lesních pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí a výše poplatků v tis. Kč za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Orgány státní správy lesů (okresní úřady, Vojenský lesní úřad a hl. město Praha).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Popl (MŽP) 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je získat informace o výši poplatků za ukládání odpadů podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ve výkazu se sledují uhrazené poplatky za ukládání odpadů, slevy z poplatků, počet slev, množství uložených a množství zpoplatněných odpadů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty a vybrané obecní úřady provozující skládky odpadu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Odv (MŽP) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je sledovat výši odvodů za odnětí půdy, které byly žadateli, jemuž byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, předepsány orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ve výkazu se sleduje počet plátců celkem, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, pro kterou byl vydán souhlas podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, za kterou byl předepsán odvod, a výše odvodů za odnětí v tis. Kč za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Orgány státní správy na úseku zemědělského půdního fondu (pověřený obecní úřad, na území národních parků správa těchto parků, na území hl. města Prahy obvodní úřady).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 1. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
Předseda Českého statistického úřadu:
Ing. Outrata v. r.