Opatření ze dne 22.11.1999, kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

9.12.1999 | Sbírka:  283/83 690/1999 | Částka:  99/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 531/1992
Pasivní derogace: 283/76 102/2000, FZ08/2000
283/83 690/1999
Opatření
ze dne 22. listopadu 1999
kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Referent: Blažena Petrlíková,
tel. 5704 2672
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona čís. 563/1991 Sb., o účetnictví stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.
(2) Úprava postupů účtování vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle "Účtové osnovy a postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace", vydané FMF č.j. V/20 531/1992, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Ministr financí České republiky:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., vr.
Příl.
Účtová osnova a postupy účtování pro politické strany hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, vydaná FMF pod č.j. V/20 531/1992 ze dne 13. října 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků vydaných pod :
č.j. 283/69 818/1993, ze dne 27. prosince 1993,
č.j. 283/16 894/1994, ze dne 25. března 1994,
č.j. 283/73 247/1994, ze dne 28. prosince 1994,
č.j. 283/47 771/1995, ze dne 27. července 1995,
č.j. 283/74 780/1995, ze dne 7. prosince 1995,
č.j. 283/71 765/1996, ze dne 11. listopadu 1996,
č.j. 283/83 619/1997, ze dne 2. prosince 1997,
č.j. 283/50 992/1998, ze dne 20. srpna 1998,
č.j. 283/81 622/1998, ze dne 30. listopadu 1998
a ve znění opatření MF č.j. 283/93 493/1998 ze dne 7. ledna 1999
se mění a doplňuje takto:
Uvozující ustanovení
1) poznámky pod čarou, odvolávka 5) za poslední odrážku u odvolávky čís. 5 doplnit text:
" - zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů."
Postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Úvodní ustanovení
1) Čl. I, odst. 11
dosavadní text odstavce se zrušuje a nahrazuje se textem:
"(11) Dotací pro účely tohoto opatření se rozumí prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtu vyššího územního celku, z rozpočtu obce nebo ze státního fondu, pokud tak zákon o tomto fondu stanoví. Obdobně se účtuje o prostředcích poskytnutých z veřejného rozpočtu cizího státu a z programu PHARE nebo programu obdobného."
2) Čl. III, písm. d
zrušují se slova :"vkladech (podílech) do základního jmění"
3) Čl. IV, odst. 5, písmeno b)
u názvu účtu 932 - doplnit za slovo "ztráta" slova "minulých let"
4) Čl. VII, odst. 1
v první větě za slova "...postoupení pohledávky..." se vkládají slova: "vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy" ....
v předposlední větě za slova ..tyto skutečnosti dokumentující se doplní text v závorce: "(například bankovní výpisy, výpisy ze Střediska cenných papírů)."
5) Čl. VIII, odst. 3
odstavec (3) se zrušuje, následující odstavce 4, 5 a 6 se přečíslují na odstavce 3, 4 a 5
6) Čl. VIII, odst. 4
z textu odstavce (4) po změně přečíslovaného na odstavec (3) se vypouští slovo "dokladové"
7) Čl. XIII, odst. 1,
odstavec (1) se zrušuje a nahrazuje se takto:
"(1) Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu směnným kursem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kursech vyhlašovaných Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální kursy devizy střed centrálních bank, případně aktuální kursy na mezibankovním trhu k americkému dolaru nebo německé marce, případně k EURu. Pro přepočet nakoupených valut a deviz je možno použít kurs, za který byl obchod uskutečněn."
8) Čl. XIII, odst. 2,
odstavec (2) se mění takto:
ve větě začínající slovy "Pro přepočet cizí měny..." se vypouští slova "při splnění ustanovení § 24 odst. 2 písm. a), b), c) a d) zákona o účetnictví "
9) Čl. XV, odst. 4
v první větě se slova "alikvotní výnosový úrok" mění na "alikvotní úrokový výnos"
poslední věta se zrušuje a nahrazuje se textem:
"V případě pořízení dlužných cenných papírů s naběhlým alikvotním úrokovým výnosem do doby pořízení se tento úrok účtuje na účtech dlužných cenných papírů.
Úrokovým výnosem se rozumí :
a) u dlužných cenných papírů s úrokovou sazbou výnos stanovený touto sazbou, při respektování věcné a časové souvislosti
b) u diskontovaných dlužných cenných papírů rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kursem, při respektování věcné a časové souvislosti nebo rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a cenou pořízení. Účetní jednotka použije zvolenou metodu ocenění pro všechny diskontované dlužné cenné papíry v rámci příslušné účtové třídy. Změnu ve způsobu ocenění v bezprostředně následujícím účetním období z důvodu dosažení věrného zobrazení předmětu účetnictví lze provést jen u nově nabytých cenných papírů."
10) Čl. XVII, odst. 3
v poslední větě slovo "procentuálním" nahradit slovem "procentním"
11) Čl. XVII, odst. 4
slovo "procentuální" nahradit slovem "procentní"
12) Čl. XVIII
poslední věta v prvním odstavci se ruší a nahrazuje se takto: " Ke stanovenému datu právo uplatnit opci zaniká."
Účtová třída 0 - Investiční majetek
1) Čl. I, odst. 3
původní text odstavce (3) se zrušuje a nahrazuje se textem:
"(3) Nehmotným investičním majetkem jsou v Čl. VIII. stanovené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující 60.000 Kč, pokud se tímto opatřením nestanoví jinak. Dobou použitelnosti delší než jeden rok se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást dokonalejších nebo jiných postupů nebo řešení včetně doby praktického ověřování nebo osvojování nehmotných výsledků."
2) Čl. I, odst. 4
původní text odstavce (4) se zrušuje a nahrazuje se textem:
"(4) Drobným nehmotným investičním majetkem jsou účetní jednotkou určené majetkové položky vymezené v Čl. VIII, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku stanovenou v Čl. I, odstavci (3)."
3) Čl. I. odst. 5, písmeno b)
na konci za čárkou se doplňuje text: "účetní jednotka může stanovit, že hmotným investičním majetkem je též drobný hmotný investiční majetek vymezený v odstavci (6),"
4) Čl. I, odst. 6
v první větě za slova "... investiční majetek jsou...." se doplňuje slovo "movité"
5) Čl. I, odst. 9, písmeno a)
za slovo " ... koupeném .... " se vkládají slova "movitém investičním"
6) Čl. I, odst. 9, písmeno b)
dosavadní text písmena b) se zrušuje a nahrazuje se takto:
"b) o souborech movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů"
7) Čl. II, odst. 1
Na konci odstavce se doplňuje text:
" Nehmotným nebo hmotným investičním majetkem se stává též technické zhodnocení drobného nehmotného nebo hmotného majetku (Čl. I. odst. 4 a 6), který účetní jednotka v souladu s tímto opatřením zaúčtovala do nákladů nebo do zásob."
8) Čl. II,
doplňuje se nový odstavec číslo (7) ve znění:
"(7) Při pořízení hmotného investičního majetku směnnou smlouvou je nákladem každé strany zůstatková cena majetku ke směně předaného a výnosem je cena majetku směnnou smlouvou pořízeného, tj. buď pořizovací cena, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány anebo reprodukční pořizovací cena, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány."
9) Čl. III, odst. 5
text první části odstavce 5) se mění takto:
"(5) Ocenění jednotlivého hmotného investičního majetku a jednotlivého nehmotného investičního majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, jehož hodnotové vymezení částkou stanoví §§ 33 zákona o daních z příjmů. Náklady nepřevyšující uvedenou částku se účtují jako:
a) náklady vynaložené na nákupy v případě hmotného investičního majetku
b) náklady na nakupované služby v případě nehmotného investičního majetku
10) Čl. VI, odst. 1,
ve druhé větě slova "movitých předmětů" se nahrazují slovy: "věcí materiální povahy"
11) Čl. VI,
doplňuje se odstavec (4) ve znění:
"(4) Pro technické zhodnocení nehmotného investičního majetku z věcného hlediska obdobně platí ustanovení o technickém zhodnocení hmotného investičního majetku, avšak s ohledem na nehmotnou povahu majetku.
12) Čl. VII, odst. 1, písmeno d)
za slova "vlastnických práv" se vkládá slovo "například"
13) Čl. VII, odst. 2, písmeno f)
V písmenu f) se v závorce mezi první a druhou větu vkládá nová věta ve znění:
"Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí také provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tímto nedojde k technickému zhodnocení."
Znaménko "závorky" na začátku a na konci textu se zrušuje.
14) Čl. VII, odst. 1,
za textem písmena e) se vkládá nové písmeno f) ve znění:
"f) zkoušky, kterými zhotovitel prokazuje řádné provedení díla. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, které podle smlouvy patří objednateli, sníží se o výnosy z těchto výrobků nebo výkonů náklady na pořízení hmotných investic."
15) Čl. VIII, odst. 4
text odstavce (4) se zrušuje
16) Čl. IX, odst. 2
v první větě za slovem "lesa" se čárka nahrazuje tečkou, zbývající část věty se zrušuje
17) Čl. IX. odstavec 4), text pod body a), b)
v první větě za slovy Česká televize spojku "a" vypustit a nahradit čárkou, za slova Český rozhlas doplnit slova: "a veřejné vysoké školy."
18) Odvolávky k účtové třídě 0
odvolávka 6) se mění takto: "6) Zákon čís. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů"
Třída 1
1) Čl. I, odst. 2
v úvodní větě za slova "obaly a pod. " se vkládá text: "pokud nejsou hmotným investičním majetkem"
2) Čl. I, odst. 7
První věta se zrušuje a nahrazuje se textem: "Zbožím jsou movité věci nakoupené za účelem prodeje."
3) Čl. II
doplňuje se odstavec (4) ve znění:
"(4) Účetní jednotka může účtovat zásoby způsobem "A" i způsobem "B". V rámci analytických účtů podle míst uskladnění (podle odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů."
4) Čl. IV, odst. 2
v poslední větě vypustit slovo "syntetického " a nahradit jej slovem "analytického"
Třída 2
1) Čl. III, odst. 2
text v závorce za slovy "poštovní známky" se doplňuje o slova "dálniční nálepky"
2) Čl. III, odst. 9
v předposlední větě se slovo "talon" nahrazuje slovem "kupon"
Třída 6
1) Čl. I. odst. 4
První věta odstavce 4 se na konci doplňuje takto:
... " a brutto úrok ve prospěch účtových skupin 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace, analytický účet ostatní výnosy."
Druhá věta odstavce 4 se zrušuje a nahrazuje se takto:
" V ostatních případech se úrokový výnos (příjem) účtuje v netto částce. Pokud se uvedený úrokový výnos (příjem) účtuje v brutto částce, je nutno vyúčtovat částku srážkové daně, odpovídající vyúčtovanému úrokovému výnosu, na účet 40 - 47 Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace, analytický účet daně a poplatky. Dividendy, podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění ze zahraničí se účtují v brutto částce a plynou-li z tuzemska, se účtují v netto částce"
2) Čl. I.
doplňuje se odstavec (5) ve znění:
(5) Právně zaniklé závazky se vyúčtují na příslušný účet "ostatních výnosů".
Třída 9
1) Čl. II, odst. 2
za slova "účtují i " se doplní slova "veřejné vysoké školy 2) " ,
2) Čl. III, odst. 2
za slova volební fond doplnit text:
" fond reprodukce investičního majetku, stipendijní fond, fond odměn, jejichž tvorba se řídí příslušným zákonem 2) "
odvolávku pod čarou doplnit o text:
"2) zákon č. 111/1998 Sb."
3) Čl. VIII, odst. 2
řádek - poskytnuté zástavy se doplní textem: "pokud se o nich neúčtuje podle Čl. XI. Odst. (2), účtové třídy 0"