Opatření ze dne 22.11.1999, kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací

9.12.1999 | Sbírka:  283/83 691/1999 | Částka:  99/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/32 774/96
Pasivní derogace: 281,283/77 411/2000
283/83 691/1999
Opatření
ze dne 22. listopadu 1999
kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací
Referent: Blažena Petrlíková,
5704 2672
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/94 Sb. (dále jen zákon) stanoví :
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací.
(2) Úprava postupů účtování vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
Čl.II.
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Ministr financí České republiky:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., vr.
Příl.
Opatření Ministerstva financí České republiky čj. 283/32 774/1996 ze dne 24. 6. 1996, ve znění opatření čj. 283/33 165/1997 ze dne 16.5. 1997, čj. 283/83 620/1997 ze dne 2. 12. 1997 a čj. 283/81 623/1998 ze dne 30. 11. 1998 se mění a doplňuje takto:
1) Příloha 1, Čl. II odst. 2 písm. d) Konec odstavce pod písmenem d) se doplňuje větou v tomto znění:
"O základním stádu a tažných zvířatech se účtuje způsobem odpovídajícím povaze tohoto majetku."
2) Příloha čís. 1, Čl. II, odst. 6 Za slova poštovní známky se doplní slova:
"dálniční nálepky,"
3) Příloha čís. 1, Čl. II, odst. 7
Doplňuje se písmeno d) ve znění: "d) obaly, pokud nejsou movitým hmotným investičním majetkem
Odstavec začínající slovy "Zboží je všechno ...." se mění takto: první věta se zrušuje a nahrazuje se textem "Zbožím jsou movité věci koupené za účelem dalšího prodeje.
4) Příloha čís. 1, Čl. II Za odstavcem (11) článku II se doplňuje odstavec (12) ve znění:
"(12) Dotací pro účely tohoto opatření se rozumí prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtu vyššího územního celku, z rozpočtu obce nebo ze státního fondu, pokud tak zákon o tomto fondu stanoví. Obdobně se účtuje o prostředcích poskytnutých z veřejného rozpočtu cizího státu a z programu PHARE nebo programu obdobného."
5) Příloha čís. 1, Čl. II Za předposlední odstavec článku II. se vkládá text ve znění:
" Ocenění jednotlivého hmotného investičního majetku a jednotlivého nehmotného investičního majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, jehož hodnotové vymezení částkou stanoví 33 zákona o daních z příjmů. Výdaje nepřevyšující uvedenou částku se účtují obdobně jako spotřeba materiálu v případě hmotného investičního majetku, jako výdaje na služby v případě nehmotného investičního majetku."
6) Příloha čís. 1, Čl. IV, odst. 2
Za text ve znění "Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje:", za písmenem "d)" se doplňuje takto: "Vlastními náklady jsou veškeré přímé náklady, popřípadě nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením nehmotného a hmotného investičního majetku vlastní činností."
7) Příloha čís. 1, Čl. IX,
Celý odstavec začínající slovy "Devizové prostředky v deníku ..... " se zrušuje, následující text bodů "a)" i "b)" se zrušuje a nahrazuje se novým textem ve znění:
"Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu směnným kursem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kursech vyhlašovaných Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální kursy devizy střed centrálních bank, případně aktuální kursy na mezibankovním trhu k americkému dolaru nebo německé marce, případně k EURu. Pro přepočet cizí měny na měnu českou lze používat denních kursů nebo pevného kursu k určitému datu pro období, vymezené účetní jednotkou. Pro přepočet nakoupených valut a deviz je možno použít kurs, za který byl obchod uskutečněn. V rámci téže účetní jednotky lze používat denní kursy i pevné kursy. Jejich použití pro příslušné účetní případy stanoví účetní jednotka ve svém předpisu. Při používání pevných kursů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurs i v průběhu vymezeného období, vždy však v případech vyhlášené devalvace či revalvace koruny české.
Pro potřeby oceňování pohledávek a závazků v cizí měně ke dni jejich vzniku lze za den uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele den vystavení účetního dokladu u odběratele den přijetí účetního dokladu. Při vzájemném zápočtu pohledávek v cizí měně nebo v různých cizích měnách se přepočet kursů provede ve smyslu předchozích ustanovení tohoto opatření, ke dni započtení.
Kursové rozdíly, které vznikají v průběhu účetního období ke dni uskutečnění účetního případu se účtují v peněžním deníku u valut v pokladně nebo deviz na bankovním účtu jako příjem v případě kursových zisků nebo jako výdaj v případě kursových ztrát, pokud nejsou tyto kursové rozdíly součástí ceny pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku".
Při uzavírání peněžního deníku se devizové prostředky přepočtou platným kursem vyhlášeným Českou národní bankou ke dni účetní závěrky. Kursový rozdíl se zaúčtuje v peněžním deníku obdobně jako kursové rozdíly zjištěné v průběhu účetního období.
V knize pohledávek a závazků , kde pohledávky a závazky v cizí měně jsou zachyceny v přepočtu na českou měnu ke dni jejich vzniku shora uvedeným způsobem, se při uzavírání účetních knih nepřeceňují.
Ustanovení o přepočtu cizích měn ke dni uzavření účetních knih v případě finančních investic platí obdobně.
8) Příloha čís. 1, Čl. XII, odst. 4 Pod text odstavce 4 se doplňuje text ve znění:
"Materiál předaný nebo převzatý účetní jednotkou ke zpracování nebo opravám se eviduje v knize pohledávek a závazků."
9) Příloha čís. 1, Čl. XII, odst. 6 V první větě text za slovem "ceniny" se doplňuje takto:
" .... pokud jsou pořizovány do zásoby a postupně spotřebovávány" ...... . Text za slovem "ceniny" ve větě druhé se doplňuje takto: ..... "evidované obdobně jako zásoby" ......
10) Příloha čís. 1, Odvolávky k čl. XIV
V odvolávce číslo 5) vypustit celou poznámku v závorce počínající slovy "v roce 1996 ...
11) Příloha čís. 2, Čl. II, odst. 1
Za slovem "uvedené" se doplní slova: "v peněžním deníku , "