Oprava ze dne 20.12.2000 opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven

20.12.2000 | Sbírka:  FZ40/2000 | Částka:  12/2000ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 282/84 058/2000
FZ40/2000
OPRAVA OPATŘENÍ,
kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven (Finanční zpravodaj č. 11/2000)
Referent:
JUDr. Huleš,
tel. 5704 4190
Ad č.j. 282/84 058/2000
1. Na str. 346 v příloze č. 1 v Čl. II bod 7 v textu poznámky pod čarou č. 18a) mělo být uvedeno "Opatření MF č.j. 282/65 327/2000 ze dne 8. listopadu 2000, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2001".
2. Na str. 347 v Čl. III bod 6 poznámka pod čarou "33a" měla být označena jako "33c".
3. Na str. 347 v Čl. III bod 9 poznámka pod čarou "33b" měla být označena jako "33d".
4. Na str. 347 v Čl. IV písm. c) v uvozovací větě bodu 1 za slovem "odst. 8" měla být uvedena slova "poslední věta"; ve znění uvedené poslední věty nemělo být uvedeno slovo "tomto" a za slovem "účtu" mělo být uvedeno číslo "518".
5. Na str. 348 v příloze č. 1 v Čl. VII Změna opatření č.j. V/2 - 25 430/1992 v bodě č. 1 v tam uvedeném č.j. se za číslice "43" vkládá číslice "0".
6. Na str. 348 v příloze č. 2 v Čl. IV Změna opatření č.j. V/2 - 31 380/1992 se bod č. 1 vyjímá a dosavadní body 2. a 3. se nově označují jako body 1. a 2.
Uvedený vyjmutý bod č. 1 z Čl. IV se vkládá jako bod č. 2 do přílohy č. 1 Čl. VII, ve kterém se dosavadní bod 2. nově označuje jako bod 3.
7. Na str. 348 v příloze č. 1 v Čl. VII se v novém bodě 3. číslice "7" dvakrát nahrazuje číslicí "6".
8. Na str. 348 v příloze č. 2 v Čl. IV se vypouští druhý nadpis "Změna opatření č.j. V/2 - 31 380/1992" a pod ním uvedený dosavadní bod č. 1 se nově označuje jako bod 3.