Opatření ze dne 10.11.2000, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven

29.11.2000 | Sbírka:  282/84 058/2000 | Částka:  11/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/2-25 430/1992
Pasivní derogace: FZ40/2000, 309/1999 Sb.
282/84 058/2000
Opatření,
kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven
Referent:
JUDr. Huleš,
tel. 5704 4190
Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 2zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven.
(2) Změny podle odstavce 1 tvořípřílohy č. 1 a 2tohoto opatření.
(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.
Příloha 1
Opatření č.j. V/2-25 430/1992ze dne 12. prosince 1992, ve znění opatření č.j. 282/58 850/1995ze dne 21. prosince 1995, opatření č.j. 282/3 775/1996ze dne 14. května 1996 a opatření č.j. 282/78 182/1999ze dne 22. prosince 1999, se mění takto:
Čl.I
Změna přílohy Účtová osnova pro pojišťovny
a) V účtové třídě 3 - Pohledávky, závazky a přechodné účty
1. V názvu účtu 321 se slova "upsané základní jmění" nahrazují slovy "upsaný základní kapitál".
b) V účtové třídě 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
1. V názvu účtové skupiny 40 se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitál".
2. V názvu účtu 401 se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitál".
3. V názvu účtu 441 se slova "pojistné jiných období" nahrazují slovy "nezasloužené pojistné".
4. Název účtu 446 zní: "Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník".
5. Název účtu 445 zní: "Vyrovnávací rezerva".
6. V názvu účtu 449 se slova "Ostatní technické" nahrazují slovem "Jiné".
c) V účtové třídě 5 - Náklady
1. V názvu účtů 505, 506, 523, 524 se slova "pojistné jiných období" nahrazují slovy "nezasloužené pojistné".
2. V názvu účtů 507, 508, 529, 531 se slova "ostatních technických" nahrazují slovem "jiných".
3. V názvu účtu 509 se slova "rezervy na vyrovnávání mimořádných rizik" nahrazují slovy "vyrovnávací rezervy".
d) V účtové třídě 6 - Výnosy
1. V názvu účtů 605, 606, 623, 624 se slova "pojistné jiných období" nahrazují slovy "nezasloužené pojistné".
2. V názvu účtu 607, 608, 629, 631 se slova "ostatních technických" nahrazují slovem "jiných".
3. V názvu účtu 609 se slova "rezervy na vyrovnávání mimořádných rizik" nahrazují slovy "vyrovnávací rezervy".
e) V účtové třídě 7 - Závěrkové a podrozvahové účty
1. Zřizuje se účtová skupina "73" pro podrozvahové účty, pro které název účtových skupin zní: "72 a 73 - Podrozvahové účty".
Čl.II
Změnapřílohy Postupy účtování pro pojišťovny část A. Obecná ustanovení
1. V čl. I odst. 1v poznámce pod čarou č. 5 se na konci doplňují slova "a zákona č. 227/1997 Sb.".
2. V čl. I odst. 1poznámka pod čarou č. 6 zní: 6) § 21 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých zákonů (zákon o pojišťovnictví), a vyhláška Ministerstva financí č. 75/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých zákonů (zákon o pojišťovnictví)."
3. V čl. Ia odst. 4se za slovem "výnosů" tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "to neplatí v případě Garančního fondu vytvářeného Českou kanceláří pojistitelů.".
4. V čl. Ia odst. 6druhá a třetí věta včetně poznámek pod čarou č. 10b)a 10c)znějí: Pojistníkem je osoba definovaná zvláštním právním předpisem 10b). Pojišťovacím agentem, či pojišťovacím nebo zajišťovacím makléřem jsou osoby definované zvláštním právním předpisem 10c)."
10b) § 2 písm. j) zákona č. 363/1999 Sb.
10c) § 2 písm. g) a h) zákona č. 363/1999 Sb."
5. Včl. IV odst. 1v poznámce pod čarou č. 11 se slova "§ 16 odst. 3 zákona o pojišťovnictví" nahrazují slovy "§ 24 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb.".
6. V čl. XII odst. 3se v první větě vypouštějí slova v závorce "(popřípadě nehmotného majetku v účtové skupině 20)" a za první větu se vkládá nová druhá věta, která zní: "Ocenění nehmotného majetku v účtové skupině 20 se zvyšuje o technické zhodnocení."
7. V čl. XV odst. 7se za slovo "derivátech" vkládají slova, která včetně poznámky pod čarou č. 17a) znějí "podle zvláštního právního předpisu 17a) a dále se slovo "obecné" nahrazuje slovem "jiné" a v poznámce pod čarou č. 18a) se na konci doplňuje text, který zní: "Opatření MF č.j. 282/65 327/2000ze dne 8. listopadu 2000, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2001."
17a) § 21 odst. 1 písm. r) zákona č. 363/1999 Sb.";
Čl.III
Změna přílohy Postupy účtování pro pojišťovny část B. Zvláštní ustanovení k účtovým třídám
a) V účtové třídě 1 - Finanční umístění (investice)
1. V čl. IV odst. 6se za první větu vkládá nová druhá věta, která zní: "O derivátech podle zvláštního právního předpisu17a)se účtuje v souladu s jinými postupy účtování 18a)."
2. Název čl. VIzní: "Finanční umístění v životním pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník".
3. V čl. VIprvní věta zní: "Na účtu 141 se účtují finanční umístění v životním pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník."
b) V účtové třídě 2 - Nehmotný, hmotný a finanční majetek
1. V čl. II odst. 1se na konci doplňuje nová věta, která zní: "Pro výši ocenění zřizovacích výdajů se použije obdobně ustanovení Čl. I odst. 3".
c) V účtové třídě 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
1. Včl. IIv nadpisu se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitál".
2. V čl. II odst. 1se slova "základního jmění" nahrazují slovy "základního kapitálu" a slova "upsané nesplacené a upsané splacené základní jmění" se nahrazují slovy "upsaný nesplacený a upsaný splacený základní kapitál".
3. V čl. II odst. 2se slova "základního jmění" nahrazují slovy "základního kapitálu".
4. V čl. V odst. 1se za slova "Analytická evidence se vede" vkládají slova "odděleně a".
5. V čl. V odst. 2první věta včetně poznámek pod čarou č. 33a)a 33b)zní: "Na účtu 441 se účtuje o tvorbě a čerpání rezervy na nezasloužené pojistné 33a), která je formou časového rozlišení 33b)pojistného podle zvláštního právního předpisu1).
6. V čl. V odst. 5včetně poznámky pod čarou č. 33a zní:
"(5) Na účtu 444 se účtuje o rezervě na prémie a slevy podle zvláštního právního předpisu 33c). O příslušných částkách se na tomto účtu účtuje pouze v případě, že o nich není již účtováno na jiném účtu rezerv. Pokud je významná výše částek podílů na výnosech nebo zisku z finančního umístění nebo jiných příslušných částek, uvedou se v příloze.
33c § 16 zákona č. 363/1999 Sb.".
7. V čl. V odst. 6zní: "Na účtu 445 se účtuje o vyrovnávací rezervě."
8. V čl. V odst. 7se slova "na úhradu závazků z finančního umístění jménem pojištěných" nahrazují slovy "životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník".
9. V čl. V odst. 8v první větě se slova "ostatních technických" nahrazují slovem "jiných"; za první větu se vkládá druhá věta včetně poznámky pod čarou č. 33d, která zní: "Na tomto účtu se účtuje také o rezervě pojistného neživotních pojištění podle zvláštního právního předpisu 33b). Ve třetí větě se za slovo "předchozích" vkládá slovo "technických" a ve čtvrté větě se za slovo "jednotlivých" vkládá slovo "technických".
33a) § 14 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
33b) § 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.".
33d § 20 zákona č. 363/1999 Sb.".
d) V účtové třídě 5 - Náklady
1. V čl. IV odst. 3se slova "i zaplacené" nahrazují slovy "bez ohledu na to, zda závazky z nich byly zaplaceny či nikoli, také"; za slovem "šekového se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e) které zní: "e) sankce z rozhodnutí příslušného orgánu nebo ze zvláštního právního předpisu a ostatní sankce neuvedené pod písm. a) až d)"; následující věta začínající slovy "Pokud uvedené sankce nevyplývají ze smluvních vztahů," se zrušuje.
Čl.IV
Změnapřílohy Postupy účtování pro pojišťovny část D.Zvláštní postupy účtování Kanceláře ("Česká kancelář pojistitelů")
a) V účtové třídě 3 - Pohledávky, závazky a přechodné účty
1. V čl. III odst. 7se v předposlední větě slova "souvztažně s účtem 491" nahrazují slovy "souvztažně s účtem 618".
2. V čl. X odst. 7se na konci doplňuje nová věta, která zní: "Obdobné položky může účtovat na těchto účtech rovněž Kancelář v souladu s postupy účtování v části D, popřípadě E."
b) V účtové třídě 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
1. V čl. Xse za třetí větu vkládají čtvrtá a pátá věta, které znějí: "O tvorbě garančního fondu se účtuje na vrub nákladů, o použití garančního fondu se účtuje ve prospěch výnosů. Stejně se průběžně účtuje o nákladech a výnosech účtovaných na Netechnickém účtu v souladu s čl. II odst. 7 a čl. IV postupů účtování v účtové třídě 5 - Náklady a 6 - Výnosy."
c) V účtové třídě 5 - Náklady
1. V čl. III odst. 8poslední věta zní: "Kancelář na účtu 518 účtuje o tvorbě garančního fondu v plné výši zaplacených příspěvků pojistitelů a zaplaceného pojistného hraničního pojištění."
d) V účtové třídě 6 - Výnosy
1. V čl. III odst. 7se stávající druhá věta přeřazuje jako poslední věta a zní: "Kancelář ve prospěch účtu 618 účtuje o použití garančního fondu.".
2. V čl. III odst. 7se za druhou větu vkládá třetí věta, která zní: "O použití garančního fondu se účtuje ve výši uznaných plnění (škod), jsou-li vyplácena v jiném účetním období než byla uznána, jinak se účtuje ve výši vyplacených plnění (škod).".
3. V opatření č.j. 282/78 182/1999ze dne 22. prosince 1999 se nezařazený text ve znění: "(6) Výsledek hospodaření za účetní období Kancelář zúčtuje s garančním fondem na účtu 491. Přitom postupuje přiměřeně podle Čl. IIIa Čl. IV části A. Obecných ustanovení postupů účtování pro pojišťovny." zrušuje.
e) V účtové třídě 7 - Závěrkové a podrozvahové účty
1. V čl. II odst. 5se za slova dvakrát "finančního leasingu" vkládají slova v závorce "(na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku)".
2. V čl. IIse doplňuje odstavec 8, který zní: "Na účtech účtové skupiny 73 se účtuje o dalším majetku a závazcích, kromě těch v účtové skupině 72. Jde zejména o deriváty podle zvláštního právního předpisu 17a), o nichž se účtuje v souladu s jinými postupy účtování 18a). Nestanoví-li postupy účtování jinak, účty v této účtové skupině si zřizují pojišťovny podle vlastních potřeb."
Čl.V
Změna přílohy Postupy účtování pro pojišťovny část E.Zvláštní ustanovení - postupy účtování o zákonném pojištění
1. V Čl. III písm. d)se za první větu vkládá druhá věta, která včetně poznámky pod čarou č. 37d) zní: "Je-li součástí vyúčtování i provize vyúčtovaná ČP za činnost týkající se zákonného pojištění 37d), je tato provize u Kanceláře nákladem.
37d) § 29 zákona č. 168/1999 Sb."
Čl.VI
Změna příloh opatření čj. V/2-25 430/1992 Účtová osnovaa postupy účtování pro pojišťovny
1. V příloze Účtová osnova pro pojišťovnyse vkládají účtové skupiny a účty pro zdravotní pojišťovny stanovené opatřením č.j. 283/71 861/1998ze dne 12. října 1998.
2. V příloze Postupy účtování pro pojišťovnyse doplňuje bod F., který zní:
"F. Zvláštní ustanovení - postupy účtování pro zdravotní pojišťovny Postupy účtování pro zdravotní pojišťovny stanoví příloha č. 2 opatření č.j. 283/71 861/1998ze dne 12. října 1998.".
Čl.VII
Změna opatření čj. V/2-25 430/1992
1. V opatření č.j. V/2-25 430/1992ze dne 12. prosince 1992 v čl. I odst. 1 poznámka pod čarou č. 1 zní: "1) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)."
2. V čl. I odst. 2 se slovo "nevztahuje" nahrazuje slovem "vztahuje", za které se vkládá slovo "zdravotní", za slovem "předpisů2) se čárka nahrazuje tečkou a zbytek textu se vypouští.
3. V opatření č.j. V/2-25 430/1992, ve znění pozdějších opatření, se slova "Čl. VII" nahrazují slovy "Čl. VI" a doplňuje se odstavec 6, který zní:
"(6) V tomto opatření v příloze "Postupy účtování pro pojišťovny" tam, kde se v jejím znění, kromě doslovných změn provedených tímto opatřením, používá termín "základní jmění" rozumí se tím "základní kapitál" podle zvláštního právního předpisu."
Příloha 2
Opatření č.j. V/2-31 380/1992 Sb.ze dne 23. prosince 1992, ve znění opatření č.j. 282/3 775/1996ze dne 14. května 1996, se mění takto:
Čl.I
Změna přílohy č. 1 Vzor Rozvahy pojišťoven
1. V názvu řádku č. 34 se slova "jménem pojištěných" nahrazují slovy "v životním pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník".
2. V názvu řádku č. 61 se slova "Základní jmění" nahrazují slovy "Základní kapitál".
3. V názvu řádku č. 62 se slova "Základní jmění" nahrazují slovy "Základní kapitál".
4. V názvu řádku č. 69 se slova "pojistné jiných období" nahrazují slovy "nezasloužené pojistné".
5. Název řádku č. 73 zní: "Vyrovnávací rezerva a Jiné rezervy".
6. Název řádku č. 74 zní: "Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník".
Čl.II
Změna přílohy č. 2 Vzor Výkazu zisku a ztrát pojišťoven
1. V názvu řádku č. 14 se slova "pojistné jiných období" nahrazují slovy "nezasloužené pojistné".
2. V názvu řádku č. 15 se slova "na poj. jiných obd." nahrazují slovy "nezasl. pojist.".
3. V názvu řádku č. 23 se slova "ostat. tech." nahrazují slovem "jiných".
4. V názvu řádku č. 31 se slova "rezerv na vyrovnání mimořádných rizik" nahrazují slovy "vyrovnávací rezervy".
5. V názvu řádku č. 36 se slova "pojist. jiných období" nahrazují slovy "nezasloužené pojistné".
6. V názvu řádku č. 51 se slovo "ostatních technických" nahrazuje slovem "jiných".
7. V názvu řádku č. 54 se slovo "ostat. tech." nahrazuje slovem "jiných".
Čl.III
Změna přílohy č. 3 Obsah přílohy s vysvětlivkami (§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)
1. V čl. II odst. 2se za slovo "následující" vkládá slovo "odvětví a".
Čl.IV
Změna opatření č.j. V/2-31 380/1992
1. V čl. I odst. 1poznámka pod čarou č. 1 zní: "1) Opatření FMF č.j. V/2-25 430/1992ze dne 12. prosince 1992, ve znění pozdějších opatření.".
2. V čl. I odst. 4v poznámce pod čarou č. 2 se slova "§ 16 odst. 3zákona České národní rady č. 185/1991Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů" nahrazují slovy "§ 24 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)".
3. V opatření č.j. V/2-31 380/1992ze dne 23. prosince 1992, ve znění pozdějších opatření, se dosavadní čl. II a IIIoznačují jako čl. III a čl. IV a doplňuje nový čl. V, který zní:
"Čl. V
1. V tomto opatření v přílohách tam, kde se v jeho znění, kromě doslovných změn provedených tímto opatřením, používá termín "základní jmění", rozumí se tím "základní kapitál" podle zvláštního právního předpisu.
2. V tomto opatření v příloze č. 3tam, kde se v jejím znění používá termín "obchodní jméno" rozumí se tím "obchodní firma" podle zvláštního právního předpisu."