Vyhláška ze dne 24.10.2000 o ukončení platnosti bankovek po 1 000 Kč vzoru 1993 a po 5 000 Kč vzoru 1993

14.12.2000 | Sbírka:  433/2000 Sb. | Částka:  120/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
433/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 24. října 2000
o ukončení platnosti bankovek po 1 000 Kč vzoru 1993 a po 5 000 Kč vzoru 1993
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. d) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
(1) Dnem 30. června 2001 se ukončuje platnost bankovek po 1 000 Kč vzoru 19931) a bankovek po 5 000 Kč vzoru 1993.2)
(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. července 2001 do 30. června 2004 všechny banky3) provádějící pokladní operace, od 1. července 2004 pouze Česká národní banka.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Guvernér:
doc. Ing. Tošovský v. r.
1) Vyhláška č. 112/1993 Sb., o vydání bankovek po 1 000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 1 000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně.
2) Vyhláška č. 289/1993 Sb., o vydání bankovek po 5 000 Kč.
3) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.