Sdělení ze dne 2.7.2001 k vrácení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám

2.7.2001 | Sbírka:  181/17 015/2001 | Částka:  6/2001ASPI
181/17 015/2001
Sdělení
k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám
Referent:
Ing. Eva Kostková,
tel.: 5704 2574
Ministerstvo financí v návaznosti na ustanovení § 45d zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje k zajištění vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám podle § 45d odst. 1 (dále jen zahraniční osoby) následující informace:
1. Zahraničním osobám států, které nemají ve svých právních předpisech vracení daně stanoveno, a daň tedy z tohoto nebo z jiných důvodů nevrací, nebude Česká republika rovněž daň vracet. Podle informací dostupných MF se jedná o: Turecko, Polsko, Řecko, Slovenskou republiku, Litevskou republiku, Rumunsko, Lotyšskou republiku, Portugalsko, Španělsko, Spojené státy americké, Japonsko.
2. Zahraničním osobám států, které na žádost MF ČR vzájemnost nepotvrdily, ale v praxi obvykle podnikatelům z České republiky daň vracejí, nebo států, které vracení daně nepodmiňují splněním principu vzájemnosti, bude Česká republika vracet daň v rozsahu § 45d odst. 2 zákona o DPH. Jedná se o: Rakousko, Finsko, Belgii, Dánsko, Lucembursko, Velkou Británii, Maďarsko, Švédsko, Irsko, Švýcarsko a Německo. V případě Německa jsou však z vracení daně vyloučeny částky daně, které připadají na nákup pohonných hmot.
3. Pokud bude v praxi zajištěno, že stát uvedený v bodě 2 nebude vracet daň českým podnikatelům za některou položku z vybraných druhů zboží či služby uvedené v § 45d odst. 2 zákona o DPH, zastaví FÚ pro Prahu 1 vracení daně této položky podnikatelům příslušných k tomuto zahraničnímu státu.
4. Zahraničním osobám ostatních států nebude ČR daň vracet až do doby, pokud nebudou získány podklady o vzájemnosti při vracení daně.
Ředitel odboru 18:
Ing. Ladislav Pitner, v. r.