Opatření ze dne 28.12.2000, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele

29.1.2001 | Sbírka:  281/119 365/2000 | Částka:  1/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 281/71 701/95
Pasivní derogace: 281/97 417/2001
281/119 365/2000
Opatření,
kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele
Referent:
Ing. Kosinová,
tel. 5704 4218
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele.
(2) Úprava obsahu účetní závěrky vyplývá z přílohy tohoto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF čj. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992, ve znění pozdějších předpisů a změn a doplňků.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Účetní jednotky postupují podle tohoto opatření při účetní závěrce za rok 2001.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí:
v z. Ing. Jan Mládek, CSc., v. r.
Příl.
Opatření ministerstva financí č.j. 281/71 701/1995 ze dne 21. prosince 1995, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele, ve znění pozdějších úprav provedených opatřeními Ministerstva financí č.j. 281/80 380/1996 č.j. 281/24 015/1998 se mění a doplňuje takto:
1. Příloha č. 1, čl. I, odst. 1
Slova "v souladu s § 19 zákona" se nahradí slovy "v souladu s § 19 odstavce 1 a 2 zákona".
2. Příloha č. 1, čl. I, odst. 6
V první větě se za slovem "úřadu" tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se text "neplatí v případech sestavování mezitímní účetní závěrky".
3. Příloha č. 1, čl. I, odst. 6
V druhé větě za slovem nejpozději se slova "do 31. 3. roku následujícího po uplynutí ročního zdaňovacího období" nahradí slovy "do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období".
4. Příloha č. 1, zrušuje se článek II 1).
5. Příloha č. 2
Změny v textu2):
"pohledávky za upsané vlastní jmění" na "pohledávky za upsaný vlastní kapitál",
"nehmotný investiční majetek" na "dlouhodobý nehmotný majetek",
"nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti" na "nehmotné výsledky výzkumu a vývoje",
"jiný nehmotný investiční majetek" na "jiný dlouhodobý nehmotný majetek",
"nedokončené nehmotné investice" na "nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek",
"poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek" na "poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek",
"hmotný investiční majetek" na "dlouhodobý hmotný majetek",
"budovy, haly a stavby" na "stavby",
"jiný hmotný investiční majetek" na "jiný dlouhodobý hmotný majetek",
"nedokončené hmotné investice" na "nedokončený dlouhodobý hmotný majetek",
"poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek" na "poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek",
"finanční investice" na "dlouhodobý finanční majetek",
"ostatní investiční cenné papíry a vklady" na "ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady",
"jiné finanční investice" na "jiný dlouhodobý finanční majetek",
"vlastní jmění" na "vlastní kapitál",
"základní jmění" na "základní kapitál",
"vlastní akcie" na "vlastní akcie a vlastní obchodní podíly",
"odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku" na "odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku",
"tržby z prodeje investičního majetku a materiálu" na "tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu",
"zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu" na "zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu",
"výnosy z finančních investic" na "výnosy z dlouhodobého finančního majetku",
"výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů" na "výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů",
"výnosy z ostatních finančních investic" na "výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku".
6. Příloha č. 2, čl. II, odst. 1
Slovo "investičnímu" se mění na "dlouhodobému".
7. Příloha č. 2, čl. II, odst. 2
Slovo "investičnímu" se mění na "dlouhodobému".
8. Příloha č. 3
Změny v textu
"investiční majetek" na "dlouhodobý majetek",
"nehmotný investiční majetek" na "dlouhodobý nehmotný majetek",
"hmotný investiční majetek" na "dlouhodobý hmotný majetek",
"drobný hmotný investiční majetek" na "drobný dlouhodobý hmotný majetek",
"drobný nehmotný investiční majetek" na "drobný dlouhodobý nehmotný majetek",
"hmotný a nehmotný investiční majetek" na "dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek",
"vlastní jmění" na "vlastní kapitál",
"základní jmění" na "základní kapitál",
9. Příloha č. 3, čl. IV, odst. 3.1.
Slova "hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek" se mění na "dlouhodobý majetek kromě pohledávek".
10. Příloha č. 3, čl. IV, odst. 3.1., písm. h)
Slova "investičních" se mění na "dlouhodobých".
11. Příloha č. 3, čl. IV
Doplňuje se odstavec 3.8., písm. a), b), c).
"Údaje o přeměnách společností
a) struktura vlastního kapitálu po přeměně společností a její vznik,
b) uvést fond(y) nebo analytickou evidenci k účtu 413, které vznikly v důsledku přeměny,
c) další významné údaje ve vztahu k přeměnám společností."
1) Viz zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, § 21a
2) Tyto změněné výrazy budou návodem pro vyplňování tiskopisů (oficiálních formulářů) rozvahy a výkazu zisků a ztrát sestavovaných v plném či ve zkráceném rozsahu.