Vyhláška ze dne 27.3.2001, kterou se stanoví kritéria pro zápis do zemědělského registru

12.4.2001 | Sbírka:  126/2001 Sb. | Částka:  51/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
126/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého statistického úřadu
ze dne 27. března 2001,
kterou se stanoví kritéria pro zápis do zemědělského registru
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. c) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 20b zákona:
§ 1
Do
zemědělského registru
se zapisují informace o fyzických a právnických osobách, které provozují zemědělskou činnost
a) na výměře obhospodařované zemědělské půdy, která činí nejméně 1 hektar,
b) na výměře půdy využívané pro pěstování speciálních zemědělských plodin (vinice, chmelnice, intenzivní sady, okrasné květiny nebo dřeviny, zelenina, kořeninové kultury, kultury léčivých rostlin, semenářské plochy, školky apod.), která činí nejméně 1500 m2,
c) na výměře půdy, na které jsou zřízeny skleníky, fóliovníky nebo pařeniště, která činí nejméně 300 m
2
,
d) chovem hospodářských zvířat v počtu nejméně 1 kusu skotu nebo 2 kusů prasat nebo 4 kusů ovcí nebo 4 kusů koz nebo 50 kusů drůbeže nebo 100 kusů králíků nebo 100 kusů kožešinových zvířat, nebo
e) chovem sladkovodních ryb na vodní ploše bez zřetele na její výměru.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.