Opatření ze dne 7.12.2001, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace

17.12.2001 | Sbírka:  283/77 225/2001 | Částka:  12/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/76 102/2000
Pasivní derogace: FZ17/2002, 309/1999 Sb.
283/77 225/2001
OPATŘENÍ
ze dne 7. prosince 2001,
kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace
Referent:
Ing. Josef Podhorský,
tel. 5704 4258
Ing. Jozef Muk,
tel. 5704 4180
Blažena Petrlíková,
tel. 5704 4274
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace.
(2) Úprava postupů účtování pro nevýdělečné organizace se stanoví v příloze k tomuto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro nevýdělečné organizace, vydané Ministerstvem financí čj. 283/76 102/2000 ze dne 10. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.II
Toto opatření včetně příloh bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2002.
Čl.IV
Pro účetní jednotky uplatňující hospodářský rok podle § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nabývá toto opatření účinnosti prvním dnem hospodářského roku zahajovaného v roce 2002.
Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok, v.r.
Příloha
Účtová osnova pro nevýdělečné organizace vydané Ministerstvem financí čj. 283/76 102/2000 ze dne 10. listopadu 2002 se upravuje takto:
Účtová třída 0
- Dlouhodobý majetek
1. V názvu účtové skupiny 04 se vypouštějí slova "nehmotného a hmotného".
2. Zavádí se nový účet "043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku".
3. Zrušuje se název účtu 061 a nahrazuje se názvem "Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem".
4. Zrušuje se název účtu 062 a nahrazuje se názvem "Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem".
5. Zrušuje se název účtu 063 a nahrazuje se názvem "Dlužné cenné papíry držené do splatnosti".
Účtová třída 2
- Finanční účty
1. Zrušuje se název účtu 251 a nahrazuje se názvem "Majetkové cenné papíry k obchodování".
2. Zrušuje se název účtu 253 a nahrazuje se názvem "Dlužné cenné papíry k obchodování".
3. Zavádí se nový účet "259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku".
Účtová třída 3
- Zúčtovací vztahy
Zavádí se nový účet "373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací".
Účtová třída 9
- Vlastní jmění, hospodářský výsledek, rezervy, dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty
1) Zavádí se nová účtová skupina "92 - Oceňovací rozdíly".
2) Zavádí se nový účet "921 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků".
Postupy účtování pro nevýdělečné organizace vydané Ministerstvem financí čj. 283/76 102/2000 ze dne 10. listopadu 2000 se upravují takto:
Úvodní ustanovení
1. Čl. I odst. 4
Zrušují se slova "odvozené cenné papíry (zejména opce, opční poukázky, termínované kontrakty), pojistky", a před slovo "půjčky" se vkládá slovo "a".
2. Čl. I odst. 5
Text článku se zrušuje a nahrazuje se textem:
"(5) Dlouhodobé závazky jsou takové, jejichž doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než jeden rok; nepřesahuje-li doba splatnosti jeden rok, jde o závazky krátkodobé."
3. Čl. I odst. 6
Za slova "účetní jednotka" se vkládají slova "(mateřská společnost)" a slovo "jmění" se nahrazuje slovem "kapitálu". Na konec odstavce se vkládá věta v znění:
"Mateřská společnost má v tomto případě podstatný vliv na řízení podniku, který vyplývá buď z uvedeného podílu na základním kapitálu či ze smlouvy nebo stanov uvedených subjektů."
4. Čl. I odst. 7
V první a třetí větě se zrušuje slovo "jmění" a nahrazuje se slovem "kapitálu".
5. Čl. III písm. d)
Zrušuje se text "při účtování o pohledávkách a závazcích, peněžních prostředcích, ceninách, cenných papírech a vkladech (majetkových účastech), vkladech (podílech) do základního jmění, majetku v zahraničí" a nahrazuje se textem "v případech stanovených zákonem".
6. Čl. VI
Název článku se zrušuje a nahrazuje se názvem "Zákaz vzájemného zúčtování".
Dosavadní text článku se označuje jako odst. 1. Vkládá se odstavec 2 ve znění:
"(2) Za vzájemné zúčtování se nepovažuje vzájemný zápočet pohledávek a závazků ve smyslu občanského a obchodního zákoníku.".
7. Čl. VII
V názvu článku se zrušuje slovo "Den" a nahrazuje se slovem "Okamžik".
8. Čl. VII odst. 1
V první větě se zrušuje slovo "Dnem" a nahrazuje se slovem "Okamžikem", za slovo "splnění dodávky," se vkládají slova "vzniku závazku,".
9. Čl. IX odst. 2
Za slovo "účetní ztráta" se vkládá pomlčka.
10. Čl. XIII
Text článku se zrušuje a nahrazuje se textem:
"(1) Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu v souladu s § 24, odst. 4 zákona směnným kursem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou. Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kursech devizového trhu stanovených Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální střední kursy centrálních bank, popř. aktuální kursy na mezibankovním trhu, k americkému dolaru nebo k EURu. Pro přepočet nakoupených nebo prodaných valut a deviz se může použít k okamžiku uskutečnění účetního případu kurs, za který byl obchod uskutečněn.
(2) Na účtech pohledávek a závazků (účtová třída 3 a 9), účtů úvěrů a finančních výpomocí (z účtové třídy 2 a 9) se účtují kursové rozdíly vznikající v účetnictví k okamžiku uskutečnění účetního případu z titulu platby závazků, popř. inkasa pohledávek do výdajů (nákladů), popř. do příjmů (výnosů).
(3) Kursové rozdíly zjištěné k okamžiku stanovenému v § 24 odst. 2 písm. b) zákona na bankovních účtech se účtují:
a) na finančních účtech účtových skupin 21 a 22 a na vrub účtu 545 - Kursové ztráty, popř. ve prospěch účtu 645 - Kursové zisky,
b) na účtech pohledávek, závazků, úvěrů, finančních výpomocí na účtu 067 - Ostatní dlouhodobé půjčky se souvztažnými zápisy na příslušných účtech aktiv a pasiv v účtové skupině 38,
c) kursové rozdíly z cenných papírů znějících na cizí měnu oceněných reálnou hodnotou (tj. cenné papíry k obchodování a k prodeji) se ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, považují za součást ocenění reálnou hodnotou. V případě, kdy se cenné papíry nebo podíly neoceňují reálnou hodnotou, pak se kursové rozdíly zaúčtují na účet 386 - Kursové rozdíly aktivní nebo na účet 387 - Kursové rozdíly pasivní."
11. Čl. XIV odst. 1 písm. a)
Slova "manka v rámci norem" se zrušují a nahrazují se slovy "ztráty v rámci norem".
12. Čl. XIV odst. 2 písm. a)
Na konec textu se vkládá text:
"pokud byla uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti,".
13. Čl. XV
Text článku včetně nadpisu se zrušuje a nahrazuje se textem:
"Cenné papíry a podíly
(1) Cenné papíry a podíly se při pořízení oceňují podle § 25 zákona. Součástí pořizovací ceny cenného papíru jsou přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu. V průběhu pořizování lze složky pořizovací ceny nakupovaných cenných papírů a podílů účtovat na účet 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku (v případě dlouhodobého finančního majetku) nebo na účet 259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku (v případě krátkodobého finančního majetku).
(2) Cenné papíry a podíly se pro účely tohoto opatření člení na:
a) majetkové účasti, to jsou cenné papíry a podíly, které představují podstatný nebo rozhodující vliv; (účet 062 - Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem a účet 061 - Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem),
b) dlužné cenné papíry držené do splatnosti, to jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a u nichž má účetní jednotka úmysl a schopnost je držet do splatnosti. Účtuje se zde i o cenných papírech držených do splatnosti se splatností kratší než jeden rok; (účet 063 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti),
c) cenné papíry určené k obchodování, to jsou cenné papíry držené po dobu kratší než jeden rok za účelem obchodování a dosahování zisku z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období; (účet 251 - Majetkové cenné papíry k obchodování a účet 253 - Dlužné cenné papíry k obchodování),
d) ostatní cenné papíry, které nelze zařadit pod písm. a) až c); (účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek).
(3) Cenné papíry se účtují na příslušný účet v analytickém členění minimálně podle druhu cenných papírů a dále podle emitentů a jmenovitých hodnot, popř. podle měn, na které cenné papíry znějí. Podíly se sledují na příslušném účtu v analytickém členění minimálně podle měny, na kterou znějí, a podle společností, ve kterých má účetní jednotka podíl.
(4) Dlužným cenným papírem je cenný papír úvěrové povahy, např. kupónový dluhopis, bezkupónový dluhopis a směnky (pokud nejsou platebním prostředkem).
(5) Cenné papíry a podíly uvedené v odst. 2 písm. a) se oceňují pořizovací cenou podle § 25 zákona, případně mohou být oceněny ekvivalencí (protihodnotou) podle § 27 odst. 5 zákona.
(6) Cenné papíry uvedené v odst. 2 písm. b) se oceňují při pořízení pořizovací cenou podle § 25 zákona. K rozvahovému dni se oceňují podle § 27 odst. 5 zákona.
(7) Cenné papíry uvedené v odst. 2 písm. c) a d) se oceňují reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 zákona, která se zjišťuje k okamžiku stanovenému v § 24 odst. 2 písm. b) zákona.
(8) Změna reálné hodnoty se zaúčtuje na vrub nebo ve prospěch analytického účtu příslušného finančního majetku a ve prospěch nebo na vrub účtu 921 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Při prodeji nebo jiném úbytku se takto zaúčtovaný rozdíl zruší souvztažně s analytickým účtem příslušného finančního majetku.
(9) U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu na vrub analytického účtu k příslušnému účtu cenných papírů a ve prospěch účtů v účtové skupině 65.
O úrokovém výnosu se účtuje ve věcné a časové souvislosti (tj. v průběhu doby, která uplyne mezi nákupem a splatností cenného papíru).
Úrokovým výnosem u dlužných cenných papírů se rozumí:
a) u dlužných cenných papírů s úrokovou sazbou (kuponové dlužné cenné papíry) výnos stanovený touto sazbou, zaúčtovaný v souladu s ustanovením účtové třídy 6 - Výnosy, Čl. I odst. 3,
b) u bezkuponových dlužných cenných papírů a směnek rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a pořizovací cenou,
(10) U kuponových dlužných cenných papírů držených do splatnosti se rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu a jmenovitou hodnotou zaúčtuje ve věcné a časové souvislosti podle své povahy buď na vrub účtu 553 - Prodané cenné papíry a vklady nebo ve prospěch účtu ve skupiny 65 souvztažně s účtem finančního majetku. O nabíhajícím úrokovém výnosu se účtuje podle odst. 9 písm. a). U bezkuponových dlužných cenných papírů a směnek držených do splatnosti se ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 65 účtuje ve věcné a časové souvislosti rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou.
(11) Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu nebo pokud náklady na získání informace o reálném ocenění převýší přínosy plynoucí z této informace, pak účetní jednotka reálnou hodnotu neoceňuje. Účtuje však o alikvotním úrokovém výnosu podle odst. 9.
(12) Oceněním ekvivalencí (protihodnotou) se rozumí, že majetková účast je při pořízení oceněna pořizovací cenou, která je k okamžiku stanovenému v § 24 odst. 2 písm. b) upravena na hodnotu odpovídající míře účasti účetní jednotky na vlastním kapitálu ve společnosti, v níž má účetní jednotka majetkovou účast. Změna v ocenění se účtuje na účet 921 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Ocenění účasti je následně:
- snižováno o přijaté dividendy, popř. o další příspěvky z rozdělení, (účtuje se na příslušný bankovní účet souvztažně s účtem 061 nebo 062),
- zvyšováno o podíl na zisku nebo snižováno o podíl na ztrátě vzniklých po datu akvizice ve společnosti, v níž má účetní jednotka majetkovou účast, (účtuje se na účet 921 souvztažně s účtem 061 nebo 062),
- dále je ocenění účasti snižováno či zvyšováno podíly ne změnách ve vlastním kapitálu společnosti, v níž má účetní jednotka majetkovou účast, přičemž tyto změny nebyly zahrnuty do výkazu zisku nebo ztráty, (účtuje se na účet 921 souvztažně s účtem 061 nebo 062).
Účetní jednotka ocenění majetkovou účast nulou, pokud její podíl na ztrátách ve společnosti, v níž má majetkovou účast, je roven nebo převýší ocenění její účasti."
14. Čl. XVI
Text článku se zrušuje a nahrazuje se textem:
"(1) Směnky jsou cenným papírem a oceňují se při pořízení v souladu s § 25 zákona.
V souladu se stanovenou metodou tímto opatřením se o směnkách účtuje:
a) o směnkách jako o cenných papírech v účtových skupinách 06 a 25 v souladu s pravidly stanovenými v Čl.XV - Cenné papíry a podíly,
b) o směnkách jako platebních prostředcích se účtuje u věřitele na účtu 312 - Směnky k inkasu. Pořizovací cenou cenného papíru je hodnota pohledávky. Hodnota účtu 312 - Směnky k inkasu se zvyšuje o alikvotní úrokový výnos. Účetní jednotka postupuje při jeho účtování analogicky jako u směnek v písm. a) (úrokový výnos účtuje v brutto částce). U dlužníka se o těchto směnkách účtuje na účtech 322 - Směnky k úhradě a 958 - Dlouhodobé směnky k úhradě,
c) o směnkách jako zajišťovacích prostředcích se účtuje na podrozvahových účtech.
(2) Směnky jako platební prostředek, vyúčtované na účtu 312 - Směnky k inkasu, se při prodeji účtují obdobně jako postoupení pohledávky.
(3) Při eskontu směnky bankou se směnka převede na účet 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry v ocenění směnečnou sumou (jmenovitou hodnotou), vzniklý rozdíl bude zaúčtován ve věcné a časové souvislosti ve prospěch výnosů. Do doby splacení eskontované směnky směnečným dlužníkem trvá závazek prodávajícího vůči bance. O tomto závazku se účtuje ve prospěch účtu 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky), jde-li o závazek dlouhodobý, účtuje se ve prospěch účtu 951 - Dlouhodobé bankovní úvěry.
(4) Ručení pozdějším majitelům směnky, které vzniklo z titulu převodů (indosamentu) směnky, s výjimkou eskontu, se účtují na podrozvahových účtech, a to od okamžiku převodu do dne vyinkasování směnky. Ručení se snižuje o splacené částky při částečném splácení."
15. Čl. XVIII
Text článku včetně nadpisu se zrušuje a nahrazuje se textem:
"Deriváty
(1) O derivátech účtují účetní jednotky, pokud to připouští příslušný právní předpis.
(2) Derivátem se pro účely tohoto předpisu rozumí finanční nástroj (tj. pro účely tohoto článku smlouva, podle které vzniká finanční aktivum jedné účetní jednotky a zpravidla finanční závazek jiné účetní jednotky);
a) jehož reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové míry, kursu cenného papíru, ceny komodity, měnového kursu, cenového indexu, na úvěrovém hodnocení (ratingu) nebo úvěrovém indexu, resp. v závislosti na jiné proměnné (tzv. podkladová aktiva),
b) který ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je zakotvena obdobná reakce na změny tržních podmínek, vyžaduje malý nebo nevyžaduje žádný počáteční náklad nebo výdaj,
c) který bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba od sjednání obchodu do jeho vypořádání je u něho delší než u obvyklé (tzv. spotové) operace (tj. účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání).
(3) Za deriváty se pro účely tohoto předpisu nepovažují zejména:
a) repo obchody (tj. úvěry, půjčky se zajišťovacím převodem zejména cenných papírů, půjčky cenných papírů zajištěné převodem hotovosti, prodeje cenných papírů se současně sjednaným zpětným nákupem, nákupy cenných papírů se současně sjednaným zpětným prodejem),
b) smlouvy o nákupu, prodeji, nájmu hmotného majetku a nehmotného majetku, zásob s výjimkou komodit, se kterými se může obchodovat na komoditních burzách (např. zemědělské produkty, nerostné suroviny, drahé kovy, energie), kdy dochází k finančnímu vypořádání. Opce, na jejímž základě má být pořízeno nebo prodáno nefinanční aktivum se nepovažuje za derivát podle tohoto opatření, účtuje se však o ní na účtech 378 - Jiné pohledávky a 379 - Jiné závazky, ale na oddělených analytických účtech. Reálná hodnota se nezjišťuje. Při vypořádání opční prémie (např. uplatnění, neuplatnění, propadnutí, postoupení) se účtuje podle odst. 7),
c) smlouvy, které vyžadují úhradu v souvislosti s klimatickými, geologickými nebo jinými fyzikálními faktory, obvykle považované za pojistky.
(4) Deriváty se pro účely tohoto opatření člení na pevné termínové operace (tj. forwardy, futures a swapy) a opce. Opcemi se rozumí, že kupující opce (majitel) má právo u nákupní opce (call opce) koupit nebo finančně vypořádat a u prodejní opce (put opce) právo podat nebo finančně vypořádat stanovený podkladový nástroj (finanční aktivum) za předem určenou cenu k určitému datu, nebo kdykoliv před splatností opce. Na druhé straně prodávající opce (výstavce) má u nákupní opce povinnost prodat nebo finančně vypořádat a u prodejní opce povinnost nakoupit nebo finančně vypořádat podkladový nástroj (finanční aktivum) za předem pevně určenou cenu. Ostatní deriváty se považují za pevné termínové operace).
(5) O derivátech je účtováno na podrozvahových, rozvahových a výsledkových účtech.
(6) Na podrozvahových účtech účtují účetní jednotky od okamžiku sjednání derivátu do jeho vypořádání v hodnotě podkladového nástroje.
(7) Rozvahové pohledávky a závazky se v analytické evidenci člení podle jednotlivých derivátů. V rozvaze jsou u pevných termínových operací zaúčtovány až změny reálné hodnoty jako pohledávka nebo závazek na účtu 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací. V případě opcí je nákup opce zachycen na samostatném analytickém účtu k účtu 378 - Jiné pohledávky a prodej opce (vystavená opce) na samostatném analytickém účtu k účtu 379 - Jiné závazky. Na těchto účtech je též účtováno o změnách reálných hodnot opcí.
Změny reálné hodnoty derivátů se účtují podle povahy na vrub nebo ve prospěch účtů 373, 378, 379 souvztažně s účtem 921 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Při realizaci kontraktů (např. vypořádání, uplatnění, neuplatnění, prodej) se přecenění zruší stornováním. Bude-li uplatněna nakoupená nákupní opce, vstupuje její cena do pořizovací ceny aktiva. V ostatních případech bude pořizovací cena opce (ostatní případy jsou např. uplatnění, neuplatnění, postoupení, propadnutí) vyúčtována do nákladů nebo do výnosů na účet 549 - Jiné ostatní náklady a 649 - Jiné ostatní výnosy.
Není-li k dispozici reálná hodnota (tržní) z veřejného trhu, použije účetní jednotka odborný odhad nebo posudek znalce. Pro účely tohoto ustanovení se požaduje zejména, aby byl použit věrohodný model oceňování a údaje vložené do tohoto modelu byly prokazatelné (např. kursy ČNB, zveřejněné úrokové sazby mezibankovního trhu, kotace organizátorů nebo tvůrců veřejného trhu, veřejně dostupné ratingy ratingových agentur apod.). Nesplňuje-li odborný odhad zejména výše uvedené charakteristiky, nelze-li ho provést nebo pokud jsou náklady na získání informace o přecenění neúměrné jejímu významu, pak o reálné hodnotě účetní jednotka neúčtuje, není-li zřejmé, že došlo k významnému znehodnocení derivátu."
16. Čl. XX odst. 2
V první větě se zrušují slova "kulturní a umělecké povahy".
17. Čl. XX odst. 3
V první odrážce se za slova "knihoven" vkládá poznámka pod čarou 17).
18. Čl. XX
Poznámka pod čarou č. 17) se doplňuje o text:
"Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).".
19. Čl. XXI odst. 2
Na konci odstavce se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se text:
"pokud to nestanoví příslušný právní předpis jinak.".
20. Čl. XXI odst. 3
Za odstavec 2 se vkládá odstavec 3 ve znění:
"(3) Dotace k úhradě provozních nákladů se účtuje na účtu 691 - Provozní dotace ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.".
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
1. Čl. I odst. 6
V textu se zrušují slova "vyšší než částka" a nahrazují se slovy "v částce" a za slova "3 000 Kč" se vkládají slova "a vyšší".
2. Čl. I odst. 9
Na konec úvodní věty odstavce se doplňuje slovo "zejména".
3. Čl. I odst. 9 písm. f)
Zrušuje se slovo "investičním" a za slovo "vypůjčeném" se vkládá slovo "dlouhodobém".
4. Čl. II odst. 3
V textu se zrušuje slovo "dnem" a nahrazuje se slovem "okamžikem".
5. Čl. II odst. 4
Zrušuje se název účtové skupiny 04 a nahrazuje se názvem "Pořízení dlouhodobého majetku".
6. Čl. II odst. 5
Zrušuje se název účtové skupiny 04 a nahrazuje se názvem "Pořízení dlouhodobého majetku".
7. Čl. III odst. 1
Zrušují se slova "cenou pořízení,".
8. Čl. III odst. 6
V textu se zrušují slova "cenou pořízení" a nahrazují se slovy "pořizovací cenou".
9. Čl. IV odst. 4
V první větě se před slovo "odpisy" vkládá slovo "účetní".
10. Čl. IV odst. 7
V textu se zrušuje slovo "Odpisy" a nahrazuje se slovy "Účetní odpisy".
11. Čl. VII odst. 2
Na konec úvodní věty odstavce se doplňuje slovo "zejména".
12. Čl. VII odst. 4
Zrušuje se odstavec 4.
13. Čl. IX odst. 2
Před první větu se vkládá věta ve znění:
"Na účtu 031 - Pozemky se účtují veškeré pozemky ve vlastnictví účetní jednotky bez ohledu na jejich pořizovací cenu.".
Účtová třída 1 - Zásoby
1. Čl. I odst. 2
V textu se zrušují slova "a další jako jsou" a nahrazují se slovem "apod.".
2. Čl. II odst. 2.1.2
Ve druhé odrážce se zrušuje slovo "manko" a nahrazuje se slovem "ztráty".
3. Čl. II odst. 2.2.2
V první odrážce se zrušuje slovo "manka" a nahrazuje se slovem "ztráty".
4. Čl. IV odst. 3
Text odstavce se zrušuje a nahrazuje se textem: "Pořizovací cenu zásob lze v analytické evidenci rozdělit pro účely tohoto opatření na cenu zásob, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související nebo na předem stanovenou cenu zásob a odchylku od skutečné ceny zásob a náklady s pořízením související. Při vyskladnění zásob se tyto náklady, popř. odchylky rozpouštějí způsobem závazně stanoveným účetní jednotkou.".
5. Čl. IV odst. 4
Za slovo "Zásoby" se vkládají slova "pořízené bezúplatně", zrušuje se text "dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty" a nahrazuje se textem "reprodukční pořizovací cenou.".
6. Čl. V odst. 1
Zrušuje se text "548 - Manka a škody" a nahrazuje se textem "549 - Jiné ostatní náklady".
Účtová třída 2 - Finanční účty
1. Čl. III odst. 8
Zrušuje se název účtu 251 a nahrazuje se názvem "Majetkové cenné papíry k obchodování".
2. Čl. III odst. 9
Zrušuje se název účtu 253 a nahrazuje se názvem "Dlužné cenné papíry k obchodování".
3. Čl. III
Za odstavce 11 se vkládá nový odstavce 12 ve znění:
"(12) Na účtu 259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku účtuje účetní jednotka ve smyslu Čl. XV úvodních ustanovení."
4. Čl. III odst. 12
Původní odstavce 12 se přečísluje na 13.
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
1. Čl. VIII
Vkládá se nový odstavec 1 ve znění:
"(1) 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
Účtují se zde pohledávky a závazky ve smyslu Čl. XVIII úvodních ustanovení."
2. Čl. VIII odst. 1 a 2
Dosavadní odstavce 1 a 2 se přečíslují na 2 a 3.
3. Čl. IX odst. 3
Zrušuje se text "např. náklady na zařazení většího rozsahu drobného majetku do používání,".
4. Čl. IX odst. 4
V textu se zrušuje slovo "roku" a nahrazuje se slovy "účetního období".
5. Čl. IX odst. 6
V textu se zrušují slova "běžný rok" a nahrazují se slovy "běžné účetní období", zrušují se slova "kalendářním roce" a nahrazují se slovy "účetním období".
6. Čl. IX odst. 9
V textu se zrušují slova "výnosové úroky" a nahrazují se slovy "úrokové výnosy".
7. Čl. X odst. 3
V textu se zrušuje slovo "roku" a nahrazuje se slovy "účetního období".
Účtová třída 5 - Náklady
1. Čl. I odst. 3
V textu se zrušuje slovo "roku" a nahrazuje se slovy "účetního období".
2. Čl. II odst. 5.1
V textu se zrušuje slovo "obchodního" a nahrazuje se slovem "Obchodního".
3. Čl. II odst. 5.7
V první větě se za slovo "manka" vkládají slova "a škody".
4. Čl. II odst. 6
V textu se zrušují slova "časové rozlišení".
5. Čl. II odst. 6.1
Před slovo "odpisy" se vkládá slovo "účetní".
6. Čl. II odst. 6.2
V textu se zrušuje název účtu 251 a nahrazuje se názvem "Majetkové cenné papíry k obchodování". Dále se zrušuje název účtu 253 a nahrazuje se názvem "Dlužné cenné papíry k obchodování".
7. Čl. II odst. 8.2
V textu se zrušují slova "léta" a nahrazují se slovy "období".
Účtová třída 6 - Výnosy
1. Čl. I odst. 1
V textu se zrušuje slovo "roku" a nahrazuje se slovy "účetního období".
2. Čl. II odst. 4.1
V textu se zrušuje slovo "obchodního" a nahrazuje se slovem "Obchodního".
3. Čl. II odst. 4.3
Ve druhé větě se zrušuje slovo "činnosti" a nahrazuje se textem "činností, z nichž příjmy jsou předmětem daní z příjmů.".
4. Čl. II odst. 4.4
V textu se zrušuje slovo "úroky" a nahrazuje se slovy "úrokové výnosy".
5. Čl. II odst. 5
V textu se zrušují slova ", časové rozlišení".
Účtová třída 9 - Vlastní jmění, fondy, hospodářský výsledek, rezervy, dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty
1. Čl. I odst. 1
Zrušuje se očíslování odstavce.
2. Čl. I
Do textu se vkládá nové písmeno c) ve znění:
"c) oceňovacích rozdílů,"
Dosavadní označení písmen c) až g) se mění na d) až h).
3. Čl. III odst. 5
V textu se zrušuje slovo "roku" a nahrazuje se slovy "účetního období".
4. Čl. IV
Vkládá se nový článek IV ve znění:
"Čl.IV
Oceňovací rozdíly
Na účtu 921 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků účtuje účetní jednotka ve smyslu Čl. XV a XVIII úvodních ustanovení."
5. Dosavadní články IV až VIII se přečíslují na V až IX.
6. Čl. IX odst. 2
Za odrážku "- program 222," se vkládá nová odrážka ve znění: "- deriváty,".
7. Čl. X
Vkládá se nový článek X ve znění:
"Čl.X
Přechodná ustanovení
(1) Směnky zaúčtované na účtu 312 - Směnky k inkasu před účinností tohoto "Opatření" se budou účtovat do splatnosti podle postupů platných do 31. 12. 2001. Podle tohoto "Opatření" se účtují až směnky pořízené po 1. 1. 2002.
(2) Dluhopisy pořízené před účinností tohoto "Opatření" se budou účtovat do doby splatnosti podle postupů platných do 31. 12. 2001; u kuponových dluhopisů do splatnosti nejbližšího kuponu.
(3) Pořizovací cenou cenných papírů se rozumí cena pořízení cenných papírů pořízených před účinností tohoto opatření."
Účetní závěrka - příloha č. 3 se upravuje takto:
Čl. II - Rozvaha
Text přílohy č. 4 se zrušuje a nahrazuje se novým zněním.
Čl. III - Výkaz zisku a ztráty
1. Zrušuje se text "Název a sídlo účetní jednotky a nahrazuje se textem "Název, sídlo a právní forma účetní jednotky".
2. Zrušuje se řádek 999 - Kontrolní číslo.
3. V podpisové doložce se v textu "Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:" zrušuje slovo "zaúčtování" a nahrazuje se slovem "sestavení". Za tento text se vkládá text "Okamžik sestavení:".
Ministerstvo financí ČR
schváleno MF ČR
č.j. 283/77 225/2001
s účinností pro účetní jednotky           Úč NO 1-01
nevýdělečné organizace
                    Název, sídlo a právní forma
                        účetní jednotky
                    ...........................
                    ...........................
                    ...........................
                    ...........................

               ROZVAHA

         k ...................... 200.
            (v celých tis. Kč)
         +----------------------------+
Účetní jednotka  |      IČO       |
doručí:      +----------------------------+
1x příslušnému  |              |
fin. orgánu    +----------------------------+


                             +-----+---------------+---------------+
                             |číslo|Stav k prvnímu |Stav k posled. |
AKTIVA                          |řádku|dni účet.období|dni účet.období|
---------------------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
                  a           | b |    1    |    2    |
---------------------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
A.     Stálá aktiva         ř.9+15+26+33+41| 1 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   1.  |Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   (012)| 2 |        |        |
Dlouhodobý +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
 nehmotný |Software                (013)| 3 |        |        |
 majetek +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ocenitelná práva            (014)| 4 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   (018)| 5 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   (019)| 6 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pořízení dlouhodobého nehmotného       |   |        |        |
      |majetku                 (041)| 7 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Poskytnuté zálohy na dlouhodobý       |   |        |        |
      |nehmotný majetek            (051)| 8 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 2 až 8         | 9 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   2.  |nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje  (072)| 10 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
 Oprávky k |software                (073)| 11 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |ocenitelným právům           (074)| 12 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |drobnému dlouhodobému nehmotnému       |   |        |        |
      |majetku                 (078)| 13 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |ostatnímu dlouhodobému nehmotnému      |   |        |        |
      |majetku                 (079)| 14 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 10 až 14        | 15 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
       3.  |Pozemky                 (031)| 16 |        |        |
Dlouhodobý +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
 hmotný  |Umělecká díla a předměty        (032)| 17 |        |        |
 majetek +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Stavby                 (021)| 18 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Samostatné movité věci a soubory       |   |        |        |
      |movitých věcí              (022)| 19 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pěstitelské celky trvalých porostů   (025)| 20 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Základní stádo a tažná zvířata     (026)| 21 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Drobný dlouhodobý hmotný majetek    (028)| 22 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní dlouhodobý hmotný majetek    (029)| 23 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pořízení dlouhodobého hmotných majetku (042)| 24 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný    |   |        |        |
      |majetek                 (052)| 25 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 16 až 25        | 26 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   4.  |stavbám                 (081)| 27 |        |        |
 Oprávky k +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |samostatným movitým věcem a souborům     |   |        |        |
      |movitých věcí              (082)| 28 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |pěstitelským celkům trvalých porostů  (085)| 29 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |základnímu stádu a tažným zvířatům   (086)| 30 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)| 31 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)| 32 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 27 až 32        | 33 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   5.  |Majetkové účasti v podnicích         |   |        |        |
Dlouhodobý |s rozhodujícím vlivem          (061)| 34 |        |        |
 finanční +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
 majetek |Majetkové účasti v podnicích s podstatným  |   |        |        |
      |vlivem                 (062)| 35 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Dlužné cenné papíry držené do      (063)| 36 |        |        |
      |splatnosti                  |   |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Půjčky podnikům ve skupině       (066)| 37 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní dlouhodobé půjčky        (067)| 38 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní dlouhodobý finanční majetek   (069)| 39 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pořízení dlouhodobého finančního       |   |        |        |
      |majetku                 (043)| 40 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 34 až 40        | 41 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
B.     |Oběžná aktiva         ř.51+71+80+85 | 42 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   1.  |Materiál na skladě           (112)| 43 |        |        |
 Zásoby  +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Materiál na cestě            (119)| 44 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Nedokončená výroba           (121)| 45 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Polotovary vlastní výroby        (122)| 46 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Výrobky                 (123)| 47 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Zvířata                 (124)| 48 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Zboží na skladě             (132)| 49 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Zboží na cestě             (139)| 50 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Poskytnuté zálohy na zásoby   (z účtu 314)| 51 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 43 až 51        | 52 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   2.  |Odběratelé               (311)| 53 |        |        |
Pohledávky +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Směnky k inkasu             (312)| 54 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pohledávky za eskontované cenní papíry (313)| 55 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Poskytnuté provozní zálohy  (314 mimo ř. 51)| 56 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní pohledávky           (315)| 57 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pohledávky za zaměstnanci        (335)| 58 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pohledávky za institucemi soc.        |   |        |        |
      |zabezpečení a zdrav. pojištění     (336)| 59 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Daň z příjmů              (341)| 60 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní přímé daně           (342)| 61 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Daň z přidané hodnoty          (343)| 62 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní daně a poplatky         (345)| 63 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Nároky na dotace a ostatní zúčtování     |   |        |        |
      |se státním rozpočtem          (346)| 64     |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp.  |   |        |        |
      |orgánů územ. samospráv. celků      (348)| 65 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pohledávky za účastníky sdružení    (358)| 66 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pohledávky z pevných termínových       |   |        |        |
      |operací                 (373)| 67 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pohledávky z emitovaných dluhopisů   (375)| 68 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Jiné pohledávky             (378)| 69 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Opravná položka k pohledávkám      (391)| 70 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 53 až 69 minus 70    | 71 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   3.  |Pokladna                (211)| 72 |        |        |
Krátkodobý +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
 finanční |Ceniny                 (213)| 73 |        |        |
 majetek +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Bankovní účty              (221)| 74 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Majetkové cenné papíry k obchodování  (251)| 75 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Dlužné cenné papíry k obchodování    (253)| 76 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní cenné papíry          (256)| 77 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pořízení krátkodobého finančního       |   |        |        |
      |majetku                 (259)| 78 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Peníze na cestě           (+/-261)| 79 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 72 až 79        | 80 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   4.  |Náklady příštích období         (381)| 81 |        |        |
 Přechodné +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
  účty  |Příjmy příštích období         (385)| 82 |        |        |
 aktivní +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Kurzové rozdíly aktivní         (386)| 83 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Dohadné účty aktivní          (388)| 84 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 81 až 84        | 85 |        |        |
---------------------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
ÚHRN AKTIV                     ř.1+42| 86 |        |        |
---------------------------------------------------------+-----+---------------+---------------+

                             +-----+---------------+---------------+
                             |číslo|Stav k prvnímu |Stav k posled. |
PASIVA                          |řádku|dni účet.období|dni účet.období|
---------------------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
                  a           | b |    3    |    4    |
---------------------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
A. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv ř.91+95| 87 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   1.  |Vlastní jmění              (901)| 88 |        |        |
  Jmění  +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Fondy                  (911)| 89 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Oceňovací rozdíly z přecenění majetku    |   |        |        |
      |a závazků              (+/- 921)| 90 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 88 až 90        | 91 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   2.  |Účet hospodářského výsledku     (+/- 963)| 92 |    x    |        |
Hospodářský+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
 výsledek |Hospodářský výsledek ve schvalovacím     |   |        |        |
      |řízení               (+/- 931)| 93 |        |    x    |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta     |   |        |        |
      |minulých let            (+/- 932)| 94 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 92 až 94        | 95 |        |        |
---------------------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
B. Cizí zdroje            ř.97+103+121+128+133| 96 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   1.  |Zákonné rezervy             (941)| 97 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   2.  |Emitované dluhopisy           (953)| 98 |        |        |
Dlouhodobé +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
 závazky |Dlouhodobé přijaté zálohy        (955)| 100|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Dlouhodobé směnky k úhradě       (958)| 101|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní dlouhodobé závazky       (959)| 102|        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 98 až 102        | 103|        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   3.  |Dodavatelé               (321)| 104|        |        |
Krátkodobé +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
 závazky |Směnky k úhradě             (322)| 105|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Přijaté zálohy             (324)| 106|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní závazky             (325)| 107|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Zaměstnanci               (331)| 108|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní závazky vůči zaměstnancům    (333)| 109|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Závazky k institucím soc. zabezpečení    |   |        |        |
      |a zdrav. pojištění           (336)| 110|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Daň z příjmů              (341)| 111|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
          |Ostatní přímé daně           (342)| 112|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Daň z přidané hodnoty          (343)| 113|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní daně a poplatky         (345)| 114|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu  (346)| 115|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů     |   |        |        |
      |územních samosprávních celků      (348)| 116|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Závazky z upsaných nesplacených cenných   |   |        |        |
      |papírů a vkladů             (367)| 117|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Závazky k účastníkům sdružení      (368)| 118|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Závazky z pevných termínových operací  (373)| 119|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Jiné závazky              (379)| 120|        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 104 až 120       | 121|        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
  4.   |Dlouhodobé bankovní úvěry        (951)| 122|        |        |
 Bankovní +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
 výpomoci |Krátkodobé bankovní úvěry        (231)| 123|        |        |
 a půjčky +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Eskontní úvěry             (232)| 124|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Emitované krátkodobé dluhopisy     (241)| 125|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Vlastní dluhopisy            (255)| 126|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní krátkodobé finanční výpomoci  (249)| 127|        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 122 až 127       | 128|        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   5.  |Výdaje příštích období         (383)| 129|        |        |
 Přechodné +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
  účty  |Výnosy příštích období         (384)| 130|        |        |
 pasivní +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Kursové rozdíly pasivní         (387)| 131|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Dohadné účty pasivní          (389)| 132|        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 129 až 132       | 133|        |        |
---------------------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
ÚHRN PASIV                    ř.87+96| 134|        |        |
---------------------------------------------------------+-----+---------------+---------------+

+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|Odesláno dne:   Razítko:   Podpis odpovědné   Podpis osoby odpovědné    Okamžik   |
|                osoby:        za sestavení         sestavení: |
|                                               |
|                                               |
|                          Telefon:                 |
|                                               |
|                                               |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342,343,345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.