Opatření ze dne 21.12.2001, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek, uspořádání a obsahové vymezení položek konsolidované závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finančí instituce

29.1.2002 | Sbírka:  282/113 410/2001 | Částka:  1/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
282/113 410/2001
OPATŘENÍ
ze dne 21. prosince 2001,
kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek, uspořádání a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce
Referent:
Ing. Rokosová,
tel. 5704 4208
Ing. Babková,
tel. 5704 4354
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek, uspořádání a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro
a) banky1),
b) investiční společnosti2),
c) obchodníky a cennými papíry3),
d) Českou konsolidační agenturu4),
e) finanční holdingové společnosti1),
f) smíšené holdingové společnosti1)
(2) Postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek, uspořádání a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění podle odstavce 1 vyplývá z příloh tohoto opatření.
Čl.II
(1) Účetní jednotky, které použijí pro konsolidaci účetních závěrek mezinárodní účetní standardy, neuplatní postupy pro provedení konsolidace stanovené tímto opatřením.
(2) Pro provedení konsolidace se použijí mezinárodní účetní standardy v plném rozsahu.
Čl.III
Tímto opatřením se ruší postupy pro provedení konsolidace vydaná pod č.j. 282/9 090/1994 ze dne 18. února 1994, č.j. 282/11 759/1996 ze dne 8. března 1996. Dále se tímto opatřením ruší opatření vydané pod č.j. 282/43 182/1995 ze dne 27. července 1995.
Čl.IV
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Podle tohoto opatření se sestaví konsolidovaná účetní závěrka a údaje z ní se zveřejní za rok 2002.
Ministr financí:
v zastoupení
Ing. Ladislav Zelinka, PhD., v.r.
Příloha 1
Postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Účetní jednotky provádějí konsolidaci účetní závěrky v souladu s ustanoveními § 22 a 23 zákona a jsou-li bankami také v souladu s ustanoveními § 21 odst. 2 a § 24 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a v souladu s tímto opatřením.
(2) Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka ekonomického seskupení účetních jednotek, která slučuje stav majetku a závazků a dosažené hospodářské výsledky mateřské společnosti (ovládající osoby) s její podílovou účastí v dceřiných společnostech, přidružených společnostech, společných podnicích (ovládané osoby), ve kterých vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující nebo podstatný vliv. Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku má mateřská společnost, která má alespoň jednu dceřinou společnost.
(3) Konsolidovaná účetní závěrka slouží k informování akcionářů mateřské společnosti o majetku a závazcích, vlastním kapitálu, zisku (ztrátě) a finanční situaci skupiny subjektů, které tvoří konsolidační celek. Konsolidovaná účetní závěrka neslouží pro účely daňové ani pro účely rozdělování hospodářského výsledku.
(4) Konsolidovanou účetní závěrku tvoří
a) konsolidovaná rozvaha
b) konsolidovaný výkaz zisků a ztrát
c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v konsolidované rozvaze a konsolidovaném výkazu zisku a ztrát,
d) přehled o změnách vlastního kapitálu konsolidačního celku, které jsou vymezeny tímto opatřením (příloha č. 2).
(5) Pro účely tohoto opatření se rozlišují tyto stupně vlivu (závislosti) jedné účetní jednotky v jiné nebo jiných účetních jednotkách:
a) rozhodující vliv v dceřiné společnosti,
b) podstatný vliv v přidružené společnosti nebo společném podniku.
V podrobnostech postupují mateřské společnosti při konsolidaci účetní závěrky v souladu s tímto opatřením a konsolidačními pravidly vydanými mateřskou společností, které jsou vnitřním předpisem mateřské, dceřiné nebo přidružené společnosti či společného podniku.
Čl.II
Vymezení některých pojmů pro účely konsolidace
Pro účely tohoto opatření se rozumí:
(1) Konsolidačním celkem
a) skupina subjektů tvořená mateřskou společností a jednou nebo více dceřinými společnostmi, které nejsou osvobozeny z povinnosti vstupovat do konsolidace podle Čl. IV této přílohy, nebo
b) skupina subjektů tvořená finanční holdingovou společností1) a jí ovládanými osobami, nebo
c) skupina subjektů tvořená smíšenou holdingovou společností1) a jí ovládanými osobami.
(2) Rozhodujícím vlivem se rozumí schopnost účetní jednotky řídit finanční a operativní politiku jiné společnosti a tak dosahovat prospěchu z jejich aktivit. Rozhodující vliv účetní jednotka vykonává vždy, když
a) je většinovým společníkem,
b) disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody uzavřené s jiným společníkem nebo společníky, nebo
c) může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem anebo většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu právnické osoby, jejímž je společníkem.
(3) Podstatným vlivem se rozumí schopnost účetní jednotky podílet se na finanční a operativní politice jiné společnosti, ale bez schopnosti vykonávat rozhodující vliv. Podstatný vliv účetní jednotka vykonává, když má přímý nebo nepřímý podíl nejméně 20 % na základním kapitálu nebo hlasovacích právech v jiné společnosti, pokud v této společnosti nevykonává rozhodující vliv nebo pokud zřetelně neprokáže, že podstatný vliv není schopna vykonávat. Při menším než 20 % podílu se podstatný vliv nepředpokládá, pokud není zřetelné, že existuje. Podstatný vliv se projevuje zejména
a) zástupcem ve statutárním orgánu přidružené společnosti, nebo
b) účastí při tvorbě politiky přidružené společnosti, nebo
c) významnými operacemi mezi přidruženou společností a mateřskou společností, která v ní uplatňuje podstatný vliv, nebo
d) výměnou řídících pracovníků mezi přidruženou společností a mateřskou společností, která v ní uplatňuje podstatný vliv, nebo
e) přístupem k podstatným technickým informacím přidružené společnosti.
(4) Osoby jednající ve shodě, které společně disponují většinou hlasovacích práv na určité osobě, vždy vykonávají rozhodující vliv. Pro účely tohoto opatření jsou však účasti, v nichž účetní jednotka vykonává rozhodující vliv pouze jako jedna z osob jednajících ve shodě, považovány za účasti s podstatným vlivem, které mají charakter společných podniků.
(5) Mateřskou společností (ovládající osobou) je společnost (dále jen "mateřská společnost"), která má jednu nebo více dceřiných společností.
(6) Dceřinou společností (ovládanou osobou) se rozumí společnost, v níž mateřská společnost fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv (kontrolu) na řízení nebo provozování podniku.
(7) Přidruženou společností se rozumí společnost, která není dceřinou společností, a mateřská společnost v ní vykonává podstatný vliv.
(8) Společným podnikem se rozumí společnost, která je ovládána pouze na základě jednání ve shodě ovládajícími osobami, jejichž přímý nebo nepřímý podíl je nejméně 20 % na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti.
(9) Účastmi se rozumí cenné papíry a majetkové vklady vyjadřující podíl mateřské společnosti na základním kapitálu dceřiných nebo přidružených společností.
(10) Účastmi se zpětnou vazbou jsou cenné papíry a majetkové vklady vyjadřující podíl na základním kapitálu mateřské společnosti v držení dceřiných nebo přidružených společností či společných podniků, pokud jejich pořizování těmito společnostmi není zakázáno zvláštními předpisy.
(11) Konsolidačním rozdílem se rozumí rozdíl mezi pořizovací cenou účastí upravenou o opravné položky a jejich oceněním podle podílové účasti mateřské společnosti na skutečné výši vlastního kapitálu dceřiné nebo přidružené společnosti k datu získání rozhodujícího nebo podstatného vlivu. Rozdíl je kladný nebo záporný a odepisuje se po dobu předpokládaného používání identifikovatelných aktiv, ze kterých poplyne mateřské společnosti po tuto dobu užitek, ne déle než 20 let. Odpis se vykáže jako odpis konsolidačního rozdílu.
Čl.III
Ověřování účetních závěrek konsolidačního celku
Konsolidovaná účetní závěrka je ověřována auditorem. Auditor konsolidované účetní závěrky může v odůvodněných případech předem požadovat, aby účetní závěrka dceřiné nebo přidružené společnosti, či společného podniku, která nemusí být podle ustanovení § 20 zákona ověřena, byla ověřena jako podklad pro konsolidaci účetní závěrky. V případě, že do konsolidované účetní závěrky vstupují údaje, které nebyly ověřeny auditorem ve smyslu tohoto ustanovení, uvede se tato skutečnost v příloze konsolidované účetní závěrky.
Čl.IV
Konsolidační povinnost a osvobození z ní
(1) Povinnost sestavit a zveřejnit konsolidovanou účetní závěrku jakož i vypracovat konsolidovanou výroční zprávu za konsolidační celek má mateřská společnost, která má alespoň jeden nebo více dceřiných společností.
Konsolidované účetní závěrky musí podávat věrný a poctivý obraz o stavu aktiv a pasiv, finanční situaci a hospodářském výsledku konsolidačního celku.
(2) Osvobození z povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku
(3.1.) Povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku nemá mateřská společnost, která je současně dceřinou společností zahrnutou do konsolidačního celku jiné mateřské společnosti, která je v čele konsolidačního celku a sestavuje a zveřejňuje konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu.
(3.2.) Mateřská společnost nemusí sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, jestliže je plně nebo téměř plně vlastněna dceřinou společností a za předpokladu, že je téměř plně vlastněna, získala souhlas menšinových vlastníků. V tomto případě mateřská společnost zveřejňuje důvody nesestavení konsolidované účetní závěrky, způsob, jakým jsou dceřiné podniky zachyceny v její nekonsolidované účetní závěrce (např. ekvivalenční metodou), název a sídlo mateřské společnosti, která sestavuje a zveřejňuje konsolidovanou účetní závěrku. Toto osvobození se nevztahuje na mateřskou společnost, požádá-li o její sestavení 10 % menšinových podílníků alespoň 6 měsíců předem.
(3.3.) Osvobození podle odst. 3.1. se nevztahuje na mateřské společnosti, které mají své cenné papíry kotované na burze cenných papírů.
(3.4.) Do konsolidace se nezahrnují dceřiné společnosti, pokud tak rozhodne mateřská společnost, jestliže
a)
aa) mateřskou společností je banka, finanční holdingová společnost nebo smíšená holdingová společnost nebo Česká konsolidační agentura a hodnota aktiv jednotlivé ovládané osoby nebo jednotlivého společného podniku je menší než 300 mil. Kč včetně nebo 1 % včetně celkové hodnoty aktiv ovládající osoby. Pokud však celkový součet aktiv takových ovládaných osob a společných podniků přesáhne 300 mil. Kč a zároveň 1 % celkové hodnoty aktiv ovládající osoby, tyto ovládané osoby a společné podniky se do konsolidace zahrnují; nebo
ab) mateřskou společností je investiční společnost nebo obchodník s cennými papíry a dceřiné společnosti nepřekročily nebo nedosáhly alespoň dvou ze tří kritérií stanovených v § 22 odst. 3 zákona, nebo
b) ovládaná osoba nebo společný podnik sídlí v zemi, kde existují právní překážky pro převod potřebných informací nebo existují překážky pro převod zisků, nebo
c) podíl na ovládané osobě nebo na společném podniku je držen se záměrem prodeje v blízké budoucnosti. Nedojde-li k realizaci prodeje do 1 roku od nabytí podílu, tato výjimka neplatí a ovládaná osoba nebo společný podnik se v následujícím období do konsolidace zahrnou; nebo
d) u nich mateřská společnost dočasně drží akcie za účelem finanční pomoci s cílem jejich ozdravení nebo záchrany, nebo
e) vstupují do likvidace, jsou ve vyrovnávacím řízení, na jejich majetek byl prohlášen konkurz, u nichž byl zamítnut návrh na konkurz pro nedostatek majetku, u nichž byl zrušen konkurz z důvodu, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu.
Čl.V
Metody a způsoby konsolidace
(1) Pro provedení konsolidace účetní závěrky použije účetní jednotka, která je mateřskou společností, tyto metody: a) plnou - v případě rozhodujícího vlivu v dceřiné společnosti, b) poměrnou - v případě společných podniků. Účasti s podstatným vlivem se ocení metodou ekvivalence.
(2) Konsolidace se provádí buď způsobem přímé konsolidace nebo nepřímé po jednotlivých úrovních dílčích konsolidačních celků.
a) Přímou konsolidací se rozumí konsolidace všech subjektů konsolidačního celku najednou, bez sestavení konsolidovaných účetních závěrek za dílčí konsolidační celky.
b) Konsolidace po jednotlivých úrovních znamená, že se postupně sestavují konsolidované účetní závěrky za nižší celky (dílčí konsolidační celky), které pak vstupují do konsolidovaných účetních závěrek vyšších konsolidačních celků.
(3) Zvolený způsob konsolidace podle odstavce 2 se nesmí měnit v jednotlivých účetních obdobích. Změna způsobu konsolidace může být uplatněna ve zcela výjimečných případech, a to od následujícího účetního období v případě, že by konsolidovaná účetní závěrka nepodávala věrný a poctivý obraz o stavu aktiv a pasiv, finanční situaci a zisku (ztrátě) konsolidačního celku, nebo pokud dojde ke změně míry vlivu mateřské společnosti v subjektech tvořících konsolidační celek. Při změně způsobu konsolidace se postupuje v souladu s ustanovením § 7 odst. 4 a 5 zákona.
Čl.VI
Konsolidační pravidla
(1) Mateřská společnost před zahájením konsolidace vyhlásí kromě konsolidačních pravidel konsolidační celek ve formě organizačního schématu s uvedením názvu a sídla konsolidovaného subjektu, stupně vlivu a procenta účasti v jednotlivých konsolidovaných subjektech.
(2) V procesu konsolidace je nutno respektovat obecné účetní zásady stanovené zákonem, účtovou osnovou a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce a konsolidační pravidla stanovená mateřskou společností.
(3) Konsolidační pravidla vydaná mateřskou společností obsahují zejména:
a) způsoby oceňování majetku a závazků (§ 25 až 27 zákona a Čl. V Obecných ustanovení Účtové osnovy a postupů účtování pro banky a některé finanční instituce),
b) kurz pro přepočet cizích měn na Kč (§ 24 odst. 4 zákona),
c) požadavky na úpravu údajů účetní závěrky, které konsolidované subjekty poskytují mateřské společnosti popř. požadavky na další údaje a informace potřebné pro uvedení v příloze konsolidované účetní závěrky za konsolidační celek, které nejsou obsaženy v účetních závěrkách konsolidovaných subjektů, jakož i stanovení způsobu při vylučování vzájemných účetních případů podle ustanovení Čl. VII odst. 2.2. této přílohy. Účetní závěrky subjektů zahrnovaných do konsolidace musí mít stejný okamžik sestavení (stejný rozvahový den). V případě, že do konsolidovaného celku je zahrnuta společnost, která sestavuje účetní závěrku k jinému rozvahovému dni než je rozvahový den mateřské společnosti, pak údaje z takovéto účetní závěrky nesmí být starší tří měsíců, jinak je společnost povinna poskytnout mateřské společnosti údaje účetní závěrky sestavené jako mezitímní (§ 19 odst. 3 zákona),
d) vypořádání konsolidačního rozdílu (viz Čl. II odst. 8 této přílohy),
e) termíny předkládání řádných účetních závěrek a ostatních údajů, termíny předložení konsolidovaných účetních závěrek nižších konsolidačních celků zařazených do konsolidačního celku mateřské společnosti a termín (den) sestavení konsolidované účetní závěrky konsolidačního celku, a to pro případy sestavování konsolidace po jednotlivých úrovních. Mateřská společnost určí termín pro sestavení konsolidované účetní závěrky po dohodě se subjekty konsolidačního celku tak, aby byla konsolidovaná účetní závěrka sestavena a ověřena v termínech stanovených zvláštními právními předpisy nebo předpisy vydanými regulatorními a dohledovými orgány.
Čl.VII
Charakteristika a etapy metod konsolidace
A.
Plná metoda konsolidace
(1) Charakteristika metody plné konsolidace Plnou metodou konsolidace se rozumí:
a) začlenění jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty konsolidovaných subjektů v plné výši po případném přetřídění a úpravách do rozvahy a výkazu zisku a ztráty mateřské společnosti,
b) vyloučení vzájemných pohledávek a závazků, nákladů a výnosů mezi subjekty konsolidačního celku,
c) vypořádání konsolidačního rozdílu a jeho odpis,
d) rozdělení vlastního kapitálu a hospodářského výsledku běžného účetního období konsolidovaných subjektů na podíl připadající mateřské společnosti a ostatním (menšinovým) držitelům účastí v konsolidovaných subjektech,
e) vyloučení účastí mateřské společnosti v konsolidovaných subjektech a vyloučení jejich vlastního kapitálu, které se vztahuje k těmto majetkovým účastem,
f) vypořádání účastí se zpětnou vazbou.
(2) Etapy konsolidace plnou metodou
(2.1.) Konsolidované subjekty
a) v závislosti na konsolidačních pravidlech a organizaci konsolidace konsolidované subjekty přetřídí a upraví údaje svých účetních závěrek,
b) uskuteční úpravy oceňování podle principů oceňování vyhlášených v konsolidačních pravidlech. Úpravy provedou pouze ty konsolidované subjekty, jejichž oceňovací principy se odlišují od principů stanovených konsolidačními pravidly a podstatným způsobem by ovlivnily pohled na ocenění majetku a závazků v konsolidované účetní závěrce včetně vykázaného konsolidovaného hospodářského výsledku,
c) účetní jednotky, které mají pobočky v zahraničí, ve formě vnitřní organizační jednotky, vyloučí rovněž dlouhodobě poskytnuté prostředky a poskytnuté dlouhodobé úvěry.
(2.2.) Mateřská společnost
a) sečte přetříděné a upravené údaje ze své účetní závěrky s přetříděnými a upravenými údaji účetních závěrek konsolidovaných subjektů,
b) vyloučí veškeré vzájemné pohledávky a závazky mezi všemi konsolidovanými subjekty,
c) vyloučí náklady a výnosy ze zúčtovaných výkonů z titulu služeb, pokud mají významnější vliv na konsolidovaný hospodářský výsledek a dále vyloučí veškeré vzájemné účetní případy z titulu finančních operací, a to zpravidla v těchto případech:
- úrokové náklady a výnosy,
- jiné náklady a výnosy,
- zisky a ztráty ze vzájemných obchodů s cennými papíry a deriváty,
- přijaté a vyplacené dividendy nebo podíly na zisku mezi konsolidovanými subjekty,
- vzájemné vztahy z poskytnutých úvěrů a přijatých vkladů, přijatých úvěrů a poskytnutých vkladů,
- nakoupené cenné papíry emitované subjekty zařazenými do konsolidačního celku,
- cese pohledávek a k nim se vztahující zástavní operace,
- pohledávky a závazky z finančního pronájmu,
- nedokončené devizové a finanční operace bez kurzových rozdílů vznikajících v přepočtu cizí měny na Kč,
- vzájemné účetní případy zachycované na podrozvahových účtech,
d) vypořádá konsolidační rozdíl. Odpis konsolidačního rozdílu se vykáže,
e) v konsolidované rozvaze sníží položku "Kladný konsolidační rozdíl" nebo zvýší položku "Záporný konsolidační rozdíl" o přijaté dividendy nebo podíly na zisku, které pocházejí ze zisku před datem zahrnutí subjekty do konsolidačního celku,
f) rozdělí vlastní kapitál (bez hospodářského výsledku běžného účetního období) v konsolidované rozvaze na podíl připadající mateřské společnosti a na podíl ostatních (menšinových) držitelů účastí v konsolidovaných subjektech. Rozdělí se provede v poměru procentní výše účasti mateřské společnosti na základním kapitálu nebo hlasovacích právech konsolidovaných subjektů rozdělí zisk (ztrátu) běžného účetního období v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty na "Zisk (ztrátu) za účetní období bez menšinových podílů" připadající mateřské společnosti a na "Menšinový zisk (ztrátu) běžného účetního období" připadající ostatním (menšinovým) držitelům účastí v dceřiné společnosti. Rozdělení se provede v poměru procentní výše účasti mateřské společnosti na základním kapitálu nebo hlasovacích právech dceřiných společností,
g) vypořádá v konsolidované účetní závěrce účasti se zpětnou vazbou, pokud jejich pořízení není zakázáno zvláštními předpisy tak, že je vykáže jako vlastní akcie.
B.
Metoda ekvivalence
Účasti v přidružených společnostech mateřská společnost ocení v konsolidované rozvaze metodou ekvivalence podle Čl. V Obecných ustanovení Účtové osnovy a postupů účtování pro banky a některé finanční instituce.
C.
Konsolidace poměrnou metodou
1. Charakteristika poměrné metody konsolidace
Poměrnou metodou konsolidace se rozumí:
a) začlenění jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty společných podniků v poměrné výši odpovídající podílu mateřské společnosti na společném podniku, po případném přetřídění a úpravách do rozvahy a výkazu zisku a ztrát mateřské společnosti,
b) vyloučení vzájemných pohledávek a závazků, nákladů a výnosů mezi subjekty konsolidačního celku,
c) vypořádání konsolidačního rozdílu a jeho odpis,
d) vyloučení vlastního kapitálu společných podniků, který se váže k vylučovaným podílovým cenným papírům a vkladům. Při použití poměrné metody konsolidace se nevykazují žádné menšinové podíly,
e) vyloučení účastí mateřské společnosti ve společných podnicích,
f) vypořádání účastí se zpětnou vazbou.
2. Postup při konsolidaci poměrnou metodou
(1) Postup při konsolidaci poměrnou metodou je obdobný postupu při použití konsolidace plnou metodou (viz A tohoto článku) s tím, že vyloučení vzájemných operací mezi společným podnikem a ostatními podniky v konsolidačním celku a vyloučení účastí se zpětnou vazbou se předřadí sumarizaci údajů účetních závěrek mateřské společnosti a společných podniků.
(2) Konsolidační rozdíl se řeší shodně s řešením konsolidačního rozdílu u plné metody.
Příloha 2
Uspořádání položek konsolidované účetní závěrky, jejich obsahové vymezení a stanovení rozsahu zveřejňovaných údajů
Čl.I
Obecná ustanovení
(1) Mateřská společnost, která sestavuje za konsolidační celek konsolidovanou účetní závěrku (viz Příloha č. 1 Čl. I) ji zveřejňuje v termínech stanovených zákonem, zvláštními právními předpisy nebo předpisy vydanými regulatorními a dohledovými orgány (ČNB, KCP).
(2) Pro uspořádání položek konsolidované účetní závěrky a jejich obsahové vymezení se použije uspořádání a obsahové vymezení položek individuální účetní závěrky vydané pod č.j. 282/73391/2001 ze dne 7. prosince 2001 doplněné o položky, které vyplývají z konsolidace. Řádky, které nemají náplň, se ve výkazech neuvádějí.
(3) Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje ke dni stanovenému v konsolidačních pravidlech a na základě účetních závěrek mateřské společnosti, dceřiných a přidružených společností a společných podniků za příslušné účetní období k rozvahovému dni řádné účetní závěrky mateřské společnosti (zpravidla k 31. 12.), popř. na základě konsolidovaných účetních závěrek dílčích konsolidačních celků a dalších údajů, které na základě konsolidačních pravidel poskytují konsolidované subjekty mateřské společnosti.
(4) Součástí účetních záznamů z procesu sestavení konsolidované účetní závěrky je přehled o způsobu transformace účetních závěrek jednotlivých subjektů konsolidačního celku a odpisový plán konsolidačního rozdílu a přehled vzájemných vztahů mezi mateřskou společností a dceřinými a přidruženými společnostmi a společnými podniky a vzájemných vztahů mezi dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi, společnými podniky navzájem.
(5) Dokumenty podle odstavce 3 a 4 jsou účetními písemnostmi a uschovávají se po dobu úschovy konsolidované účetní závěrky.
(6) Ke konsolidované účetní závěrce musí být připojen podpisový záznam statutárního orgánu mateřské společnosti; připojením podpisového záznamu se považuje konsolidovaná účetní závěrka za sestavenou.
(7) Povinnost zveřejnění údajů z konsolidované účetní závěrky je splněna vypracováním konsolidované výroční zprávy a jejím předáním místům, které stanovují zvláštní právní předpisy a oznámením místa, kde lze získat kopii celé nebo části této zprávy.
Čl.II
Obecné vysvětlivky ke konsolidované účetní závěrce
(1) V konsolidované rozvaze se uvádějí aktiva v čistých částkách, tj. aktiva snížená o opravné položky a oprávky k majetku, odděleně za běžné účetní období a za dvě bezprostředně předcházející účetní období, pokud zvláštní právní předpisy nebo předpisy vydané regulatorními a dohledovými orgány nestanoví jinak.
(2) V konsolidovaném výkazu zisků a ztrát se uvádějí částky nákladů a výnosů odděleně za běžné účetní období a za dvě bezprostředně předcházející účetní období, pokud zvláštní právní předpisy nebo předpisy vydané regulatorními a dohledovými orgány nestanoví jinak.
Čl.III
Uspořádání položek konsolidované účetní závěrky, jejich obsahové vymezení a stanovení rozsahu ke zveřejnění
 Konsolidovaná rozvaha
            k ........... 200.
Aktiva
1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank
2. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování
a) státní cenné papíry
b) ostatní
3. Pohledávky za bankami
a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky
4. Pohledávky za klienty
a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky
5. Dluhové cenné papíry
a) vládních institucí
b) ostatních subjektů
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly
7. Účasti v ekvivalenci
8. Účasti v subjektech nezahrnutých do konsolidace
9. Kladný (záporný) konsolidační rozdíl
10. Nehmotný majetek
11. Hmotný majetek
a) pozemky a budovy
b) ostatní
12. Ostatní aktiva
13. Pohledávky za akcionáři a společníky
14. Náklady a příjmy příštích období
Aktiva celkem
Pasiva
1. Závazky vůči bankám
a) splatné na požádání
b) ostatní závazky
2. Závazky vůči klientům
a) splatné na požádání v tom: úsporné
b) ostatní závazky v tom:
ba) úsporné se splatností
bb) úsporné s výpovědní lhůtou
bc) termínové se splatností
bd) termínové s výpovědní lhůtou
3. Závazky z dluhových cenných papírů
a) emitované dluhové cenné papíry
b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů
4. Ostatní pasiva
5. Výnosy a výdaje příštích období
6. Rezervy
7. Základní kapitál (bez menšinových podílů)
8. Vlastní akcie
9. Kapitálové fondy (bez menšinových podílů
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (bez menšinových podílů) a) rezervní fondy b) rezervní fondy k vlastním akciím c) ostatní rezervní fondy d) ostatní fondy ze zisku
11. Oceňovací rozdíly
12. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (bez menšinových podílů)
13. Zisk nebo ztráta za účetní období (bez menšinových podílů)
14. Zisk/ztráta za účetní období bez menšinových podílů a podílů na zisku/ztrátě na zisku/ztrátě v ekvivalenci
15. Podíl na zisku/ztrátě v ekvivalenci
16. Menšinový vlastní kapitál - menšinový základní kapitál - menšinové kapitálové fondy - menšinové fondy ze zisku - menšinový nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období - menšinový zisk/ztráta běžného účetního období
Pasiva celkem
Podrozvaha
Podrozvahová aktiva
1. Poskytnuté přísliby a záruky
a) přísliby
b) záruky a ručení
c) záruky ze směnek
d) záruky z akreditivů
2. Poskytnuté zástavy
a) nemovité zástavy
b) peněžní zástavy
c) cenné papíry
d) ostatní
3. Pohledávky ze spotových operací
a) s úrokovými nástroji
b) s měnovými nástroji
c) s akciovými nástroji
d) s komoditními nástroji
e) s úvěrovými nástroji
4. Pohledávky z pevných termínových operací
a) s úrokovými nástroji
b) s měnovými nástroji
c) s akciovými nástroji
d) s komoditními nástroji
e) s úvěrovými nástroji
5. Pohledávky z opcí
a) na úrokové nástroje
b) na měnové nástroje
c) na akciové nástroje
d) na komoditní nástroje
e) na úvěrové nástroje
6. Odepsané pohledávky
7. Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení z toho: cenné papíry
8. Hodnoty předané k obhospodařování z toho: cenné papíry
Podrozvahová pasiva
1. Přijaté přísliby a záruky
a) přísliby
b) záruky a ručení
c) záruky ze směnek
d) záruky z akreditivů
2. Přijaté zástavy
a) nemovité zástavy
b) peněžité zástavy
c) cenné papíry
d) ostatní zástavy
e) kolaterály - cenné papíry
3. Závazky ze spotových operací
a) s úrokovými nástroji
b) s měnovými nástroji
c) s akciovými nástroji
d) s komoditními nástroji
4. Závazky z pevných termínových operací
a) s úrokovými nástroji
b) s měnovými nástroji
c) s akciovými nástroji
d) s komoditními nástroji
e) s úvěrovými nástroji
5. Závazky z opcí
a) na úrokové nástroje
b) na měnové nástroje
c) na akciové nástroje
d) na komoditní nástroje
e) na úvěrové nástroje
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení z toho: cenné papíry
Hodnoty převzaté k obhospodařování z toho: cenné papíry
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za rok ................
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy
2. Náklady na úroky a podobné náklady
3. Výnosy z akcií a podílů
4. Výnosy z účastí
5. Výnosy z poplatků a provizí
6. Náklady na poplatky a provizí
7. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací
8. Ostatní provozní výnosy z toho: záporný konsolidační rozdíl
9. Ostatní provozní náklady z toho: kladný konsolidační rozdíl
10. Správní náklady
11. Použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku
12. Odpisy, tvorba opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku
13. Použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z postoupení pohledávek a výnosy z dříve odepsaných pohledávek
14. Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám
15. Použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
16. Tvorba opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
17. Použití ostatních rezerv
18. Tvorba ostatních rezerv
19. Použití ostatních opravných položek
20. Tvorba ostatních opravných položek
21. Mimořádné výnosy
22. Mimořádné náklady
23. Zisk nebo ztráta za účetní období bez menšinových podílů
24. Podíl na ziscích (ztrátách) v ekvivalenci
25. Menšinový zisk nebo ztráta za účetní období
Obsah přílohy konsolidované účetní závěrky
Příloha konsolidované účetní závěrky musí minimálně obsahovat:
1. Informace o:
- uplatněných účetních metodách,
- použitých finančních nástrojích,
- účastech s rozhodujícím a podstatným vlivem,
- oborech činnosti a zeměpisných oblastech, ve kterých provozují svou činnost,
- významných položkách uvedených v rozvaze, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu,
- vztazích se spřízněnými stranami,
- událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a podpisem účetní závěrky statutárním orgánem účetní jednotky,
- v případě oprav zásadních chyb minulých let vliv těchto změn na vlastní kapitál k rozvahovému dni,
- další informace o výsledku hospodaření a finanční situaci účetní jednotky, které jsou významné pro uživatele účetní závěrky.
2. V části o uplatněných účetních metodách mateřská společnost uvede zejména informace o:
a) použitých nových účetních metodách (oproti předchozímu období), důvodech jejich uplatnění a vlivu na hospodářský výsledek a vlastní kapitál účetní jednotky,
b) použitých metodách konsolidace,
c) způsobech oceňování majetku a závazků, metodách použitých při stanovování reálných hodnot majetku a závazků, cizích měnách a kurzech použitých pro přepočet cizích měn na Kč,
d) okamžiku uskutečnění účetního případu, tzn. o zachycování aktiv a pasiv v rozvaze v okamžiku sjednání obchodu nebo v okamžiku vypořádání obchodu (použití okamžiku sjednání/okamžiku vypořádání),
e) postupech odpisování hmotného a nehmotného majetku,
f) postupech účtování obchodů s cennými papíry, derivátů, devizových obchodů včetně způsobu účtování kurzových rozdílů, repo obchodů, finančního pronájmu, sekuritizovaných aktiv a dalších nástrojů používaných k realokaci úvěrového rizika, penzijních plánů a odložené daně,
g) postupech účtování úrokových výnosů a nákladů, způsobech vykazování příjmů z ohrožených aktiv (včetně úroků), prémií a diskontů vzniklých při pořízení pohledávek od třetích stran,
h) metodách a postupech identifikace klasifikovaných, resp. ohrožených aktiv, zejména pohledávek,
i) způsobech odpisování aktiv, zejména pohledávek,
j) zásadách a postupech výpočtu výše opravných položek a rezerv (včetně vysvětlení základních předpokladů pro jejich použití),
k) vlivu použitého zajištění na oceňování aktiv, zejména pohledávek.
3. V části o použitých finančních nástrojích mateřská společnost minimálně uvede:
u úvěrového rizika:
a) kvalitativní informace o:
- způsobech používání úvěrového hodnocení dlužníka (včetně vysvětlení obsahu jednotlivých hodnotících stupňů, definice pohledávky po splatnosti, klasifikované a ztrátové pohledávky), resp. způsobu kategorizace pohledávek a kritérií pro zařazení pohledávek do jednotlivých kategorií,
- charakteristice pohledávek, které nejsou předmětem kategorizace,
- způsobu tvorby opravných položek k pohledávkám,
- strategii a postupech zajištění uznávaného pro účely tvorby opravných položek; sledování hodnoty zajištění v průběhu času,
- kvalitě současného úvěrového portfolia včetně uvedení používaných typů zajištění,
- zda účetní jednotka používá při kategorizaci pohledávek hodnocení zveřejňované hodnotícími agenturami (popř. účetní jednotka uvede název používaných hodnotících agentur),
- interním hodnocení, pokud jej účetní jednotka používá (popř. vztahu mezi interním a externím hodnocením),
- modelech měření úvěrového rizika portfolia, pokud je účetní jednotka používá,
- zásadách a postupech, jimiž se řídí vymáhání pohledávek za dlužníky,
- závěrech týkajících se složení úvěrového portfolia, které učinila účetní jednotka na základě dosavadních zkušeností z neplnění závazků dlužníků,
- charakteristice významných koncentrací úvěrového rizika s uvedením postupů a metod používaných pro zjištění koncentrace úvěrového rizika a vysvětlením pojmu "významná koncentrace",
- charakteristice použitých nových nebo inovovaných nástrojů relokace úvěrového rizika (např. úvěrové deriváty, sekuritizace), důvod využívání těchto nástrojů účetní jednotkou, role účetní jednotky v těchto transakcích (původce, obsluhovatel, úvěrový posilovatel apod.).
- charakteristice smluvních závazků z rekurzních dohod (včetně uvedení případných očekávaných ztrát z těchto dohod),
b) kvantitativní informace:
- členění aktiv podle hlavních kategorií partnerů,
- členění aktiv podle jednotlivých hlavních odvětví (sektorů),
- členění aktiv podle hlavních zeměpisných oblastí,
- členění aktiv podle doby zbytkové splatnosti (do 3 měsíců, od 3 měsíců do 1 roku, od 1 roku do 5 let, nad 5 let),
- výši pohledávek podle kategorií (standardní, sledované, nestandardní, pochybené, ztrátové) - uvádí pouze banky
- výši pohledávek, které byly během účetního období restrukturalizovány,
- výši opravných položek k aktivům,
- výši sekuritizovaných aktiv podle druhů.
U tržního rizika:
a) kvalitativní informace o:
- charakteristice operací spojených s tržním rizikem,
- účelu použití derivátů (použití pro obchodování, popř. spekulace, zajišťování),
- používání inovovaných nebo komplexních nástrojů,
- způsobu sjednávání derivátů (převážně na OTC trhu nebo na burze),
- metodách používaných k měření, sledování a řízení tržního rizika, typech modelů, hlavních předpokladech a parametrech modelů (doba držení, hladina spolehlivosti); zásadách a postupech validace interních modelů,
- používání stresového testování (o zásadách a postupech stresového testování); frekvenci stresového testování,
- metodách používaných k zajištění se proti vlivu změn tržních úrokových měr,
- úrokové citlivosti aktiv, pasiv a podrozvahových položek na změny úrokových měr,
- metodách měření úrokového rizika (např. denní VAR) a další související informace (např. o použití intervalu spolehlivosti).
b) kvantitativní informace:
- jmenovité a reálné hodnoty derivátů v členění na deriváty sjednané za účelem zajišťování a za účelem obchodování, resp. spekulace, a dále v členění podle různých typů derivátů (forwardy, futures, opce, swapy) a v rozdělení na burzovní a OTC,
- zbytkovou splatnost derivátů v členění na deriváty sjednané za účelem zajišťování a za účelem obchodování, resp. spekulace,
- přehled aktiv a závazků podle položek rozvahy uspořádaných do skupin podle data smluvní změny úrokové míry nebo data splatnosti (co nastane dříve), a to v členění do 3 měsíců, od 3 měsíců do 1 roku, od 1 do 5 let, nad 5 let, za předpokladu, že tržní riziko není měřeno metodou VAR,
- přehled aktiv a závazků podle položek rozvahy uspořádaných do skupin podle rozhodujících měn, za předpokladu, že tržní riziko není měřeno metodou VAR,
- hodnotu VAR k rozvahovému dni a průměrnou hodnotu denní VAR, je-li tržní riziko měřeno metodou VAR.
U ostatních druhů a kategorií rizik mateřská společnost stručně uvede metody identifikace likvidního, operačního, právního rizika a příp. dalších rizik, jímž je vystavena a charakterizuje metody měření, sledování a řízení těchto rizik.
4. V části o účastech s rozhodujícím a podstatným vlivem uvede mateřská společnost zejména firmu, sídlo, právní formu, předmět podnikání resp. činnosti, výši základního kapitálu zapsanou v obchodním rejstříku nebo obdobném registru v zahraničí, a souhrnnou výši ostatních složek vlastního kapitálu, a zda ve firmě vykonává
- fakticky nebo právně přímo nebo nepřímo rozhodující vliv (kontrolu) na řízení nebo provozování podniku, tj. ovládané osoby, resp. dceřiné společnosti, nebo
- podstatný vliv (přidružené společnosti).
Mateřská společnost u každé dceřiné, přidružené společnosti či společného podniku uvede:
- přímý nebo nepřímý podíl na vlastním kapitálu dceřiné nebo přidružené společnosti v procentech,
- přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech společného podniku v procentech, popř. jiný důvod pro vykonávání rozhodujícího nebo podstatného vlivu,
- počet, jmenovitou hodnotu a cenu pořízení upsaných akcií nebo podílů na základním kapitálu dceřiné nebo přidružené společnosti, ve které uplatňuje mateřská společnost podstatný nebo rozhodující vliv, v účetním období a změny v průběhu účetního období,
- mateřská společnost, která má účast nižší než 50 % na základním kapitálu, zveřejní účetní závěrky společností nezahrnutých do konsolidace,
- důvody případného nezahrnutí některých dceřiných společností, které nebyly zahrnuty do konsolidace
uvede:
- pohledávky a závazky vůči subjektům, ve kterých má podstatný nebo rozhodující vliv,
- cenné papíry, které má v aktivech a v závazcích k obchodování a které jsou emitované dceřinými a přidruženými společnostmi,
- záruky vydané za dceřiné a přidružené společnosti,
- záruky přijaté od dceřiných a přidružených společností,
- z položky 7 výkazu zisku a ztráty čistý zisk nebo ztrátu z finančních operací s osobami, ve kterých uplatňuje rozhodující nebo podstatný vliv a to v členění na čistý zisk nebo ztrátu z operací s deriváty, cennými papíry, cizími měnami a ostatními nástroji.
5. V části o vztazích s osobami, které v mateřské společnosti mají rozhodující nebo podstatný vliv a se sesterskými společnostmi mateřská společnost uvede:
- pohledávky a závazky vůči osobám, které mají vůči ní rozhodující nebo podstatný vliv a vůči sesterským společnostem; a to v členění na splatné na požádání a ostatní, a dále v členění na poskytnuté úvěry a vklady a na ostatní pohledávky, resp. v členění na přijaté úvěry a vklady a na ostatní závazky; vždy s uvedením počátečního zůstatku, úhrnu přírůstků, úhrnu úbytků, konečného zůstatku,
- úrokové výnosy vztahující se k poskytnutým úvěrům a vkladům a úrokové náklady vztahující se k přijatým úvěrům a vkladům,
- náklady na služby poskytnuté osobami, které mají vůči ní rozhodující nebo podstatný vliv a sesterskými společnostmi a výnosy ze služeb poskytnutých osobám, které mají vůči ní rozhodující nebo podstatný vliv a sesterským společnostem,
- z položky 7 konsolidovaného výkazu zisku a ztráty čistý zisk nebo ztrátu z finančních operací s osobami, které mají vůči ní rozhodující nebo podstatný vliv a se sesterskými společnostmi; a to v členění na čistý zisk nebo ztrátu z operací s deriváty, cennými papíry, cizími měnami a ostatními nástroji,
- cenné papíry, které má v konsolidované rozvaze v aktivech a v závazcích k obchodování a které jsou emitované osobami, které mají vůči ní rozhodující nebo podstatný vliv nebo jsou sesterskou společností,
- vydané záruky v členění na záruky za osoby, které mají vůči ní rozhodující nebo podstatný vliv a za sesterské společnosti a záruky přijaté od osob, které mají vůči ní rozhodující nebo podstatný vliv a přijaté od sesterských společností.
6. V části o vztazích se členy statutárních a dozorčích orgánů a vedoucích zaměstnanců subjektů zařazených do konsolidačního celku se uvede:
- poskytnuté úvěry v členění na úvěry poskytnuté členům správních orgánů, řídících orgánů a dozorčích orgánů; vždy s uvedením počátečního zůstatku, úhrnu přírůstků, úhrnu úbytků, konečného zůstatku,
- úrokové výnosy vztahující se k poskytnutým úvěrům,
- vydané záruky v členění na záruky za členy správních orgánů, řídících orgánů a dozorčích orgánů.
7. V části o vztazích s dalšími osobami, které mají k subjektům zařazeným do konsolidačního celku zvláštní vztah podle zvláštních právních předpisů se uvede:
- pohledávky a závazky vůči těmto osobám v členění na splatné na požádání a ostatní, a dále v členění na poskytnuté úvěry a vklady a na ostatní pohledávky, resp. v členění na přijaté úvěry a vklady a na ostatní závazky; vždy s uvedením počátečního zůstatku, úhrnu přírůstků, úhrnu úbytků, konečného zůstatku,
- úrokové výnosy vztahující se k poskytnutým úvěrům a vkladům a úrokové náklady vztahující se k přijatým úvěrům a vkladům,
- náklady na služby poskytnuté těmito osobami a výnosy ze služeb poskytnutých těmto osobám,
- z položky 7 konsolidovaného výkazu zisku a ztráty čistý zisk nebo ztrátu z finančních operací s těmito osobami; a to v členění na čistý zisk nebo ztrátu z operací s deriváty, cennými papíry, cizími měnami a ostatními nástroji,
- cenné papíry vykázané v konsolidované rozvaze v aktivech a v závazcích k obchodování a které jsou emitované těmito osobami,
- záruky vydané za tyto osoby.
8. V části o významných položkách uvedených v rozvaze, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu, mateřská společnost uvede mimo jiné informace o:
- pohledávkách a závazcích z repo obchodů,
- nákladu resp. výnosu, na splatnou daň z příjmu, všechny úpravy vykazované v účetním období pro splatnou daň z příjmů za předchozí období,
- odloženém daňovém závazku, popř. pohledávce s uvedením důvodu jejich změn a výše a dále v členění podle jednotlivých druhů přechodných rozdílů a podle jednotlivých druhů nevyužitých daňových ztrát a nevyužitých daňových odpočtů; informace o nákladu, resp. výnosu, na odloženou daň z příjmu, a to zvlášť v důsledku vzniku nebo zrušení přechodných rozdílů, v důsledku změn v sazbách daně z příjmů nebo zavedení nových daní z příjmů, v důsledku snížení nebo zrušení dříve snížené, odložené daňové pohledávky, v důsledku změn účetních metod a zásadních chyb. Mateřská společnost dále zveřejní informace o souhrnné splatné a odložené dani vztahující se k položkám, které zahrnula přímo do vlastního kapitálu; informace o daňovém nákladu, resp. výnosu vztahujícímu se k mimořádným položkám uznaným v průběhu účetního období; informace o částce (pokud existuje i lhůta platnosti) odčitatelných přechodných rozdílů, nevyužitých daňových ztrát a nevyužitých daňových odpočtů, pro které se odložená daňová pohledávka nevykazuje v rozvaze;
- podřízených aktivech a podřízených závazcích, s uvedením částky, měny, úrokové sazby, splatnosti a zůstatkové doby splatnosti, podmínek podřízenosti popř. důvodů požadovaného dřívějšího zaplacení úvěrů zvláštního charakteru;
- odpisech nepromlčených pohledávek stanovených vnitřním předpisem účetní jednotky v členění na odepsané pohledávky za bankami a za klienty a případné výnosy z dříve odepsaných pohledávek;
- výši neuplatněných nebo prominutých úroků z prodlení a výši úroků z prodlení u ohrožených pohledávek z úvěrů, u nichž se neuplatňuje akruální princip;
- cenných papírech určených k obchodování, prodeji, držených do splatnosti podle těchto kategorií, podle druhů, u dluhových cenných papírů se uvede čistá cena pořízení snížená o transakční náklady, a dále v členění na kótované a nekótované na burze. U cenných papírů k obchodování, prodeji se uvedou trhy, na kterých je s nimi obchodováno;
- podíl dluhových cenných papírů, podíl emitovaných dluhových cenných papírů se splatností do jednoho roku na celkové hodnotě těchto aktiv a pasív;
- postupu výpočtu tvorby rezerv a opravných položek a jejich použití podle zvláštních předpisů, důvody pro tvorbu a použití ostatních rezerv, postup výpočtu tvorby rezerv a opravných položek s uvedením stavu rezerv a opravných položek na začátku účetního období, jejichž zvýšení a snížení v průběhu účetního období, stavu na konci účetního období, přehled o tvorbě a použití opravných položek k jednotlivým složkám aktiv, ke kterým se tvoří;
- o hmotném a nehmotném majetku, za každou skupinu se uvede celková pořizovací cena na začátku období přírůstky, úbytky, celková pořizovací cena na konci účetního období a oprávky a opravné položky (tvorba a použití);
- o hmotném majetku kupovaném nebo prodávaném na základě smlouvy o pronájmu s následnou koupí (finančním pronájmu) se uvede celková pořizovací cena na začátku období, přírůstky, úbytky, celková pořizovací cena na konci účetního období, informace o smluvně sjednaných splátkách splatných z těchto smluv v běžném a následujících letech, v období 1 - 5 let popř. splatných později;
- ostatních aktivech a pasivech, ostatních provozních výnosech a mimořádných výnosech, ostatních provozních nákladech a mimořádných nákladech, které mají rozhodující podíl na jejich celkovém objemu v členění podle jednotlivých aktiv, pasiv (např. oceňovací rozdíly ze změn reálné hodnoty derivátů), nákladů, výnosů (např. vklady do Garančního fondu, přijaté náhrady od Garančního fondu);
- použití zisku nebo úhradě ztráty za minulé účetní období a návrh na použití zisku běžného účetního období;
- kolaterálech přijatých v repo obchodech v ocenění reálnou hodnotou, v členění podle jednotlivých druhů kolaterálů v úhrnných částkách za každý druh;)
- úrokových výnosech a úrokových nákladech v členění minimálně na úroky z vkladů, úvěrů, ostatní;
- poplatcích a provizích v členění minimálně na přijaté poplatky a provize za obstarání nákupu a prodeje cenných papírů (obchodníci s cennými papíry), placené poplatky a provize při prodeji nebo jiném úbytku cenných papírů a derivátů, přijaté poplatky za obhospodařování, správu, uložení a úschovu hodnot;
- zisku nebo ztrátě z ostatních finančních činností minimálně v členění na zisk nebo ztrátu z cenných papírů, devizových operací, kurzových rozdílů, derivátů;
- správních nákladech v členění na:
- osobní náklady a odměny
aa) mzdy a odměny bez mezd a odměn členů statutárních, řídících a dozorčích orgánů,
ab) sociální náklady a zdravotní pojištění,
ac) mzdy a odměny členů statutárních, řídících a dozorčích orgánů podle jednotlivých orgánů,
- průměrný počet zaměstnanců v běžném účetním období, počet členů statutárních, řídících a dozorčích orgánů;
- mateřská společnost dále uvede informace o odměnách vázaných na vlastní kapitál, tzn. zaměstnanecké požitky, na jejichž základě mají zaměstnanci nárok obdržet finanční nástroje vázané na vlastní kapitál vydané účetní jednotku nebo podle kterých výše závazků vůči zaměstnancům závisí na budoucí ceně finančních nástrojů vázaných na vlastní kapitál vydaných subjekty konsolidačního celku (např. akcie, opce na akcie);
- ostatních správních nákladech s uvedením souhrnných nákladů na audit, právní a daňové poradenství;
- oceňovacích rozdílech z přepočtu zajišťovacích derivátů, čistých investic do účastí s rozhodujícím vlivem nezahrnutých do konsolidace a podstatným vlivem a ostatních oceňovacích rozdílech z přepočtu majetku a závazků, a to vždy s uvedením stavu oceňovacích rozdílů na začátku účetního období, jejichž zvýšení a snížení v průběhu účetního období, stavu na konci účetního období;
- výnosu na akcii, jestliže akcie mateřské společnosti jsou registrovány;
- celkové výši závazků vůči klientům v souvislosti s poskytováním investičních služeb;
- další informace požadované zvláštními předpisy a předpisy vydanými regulačními a dohledovými orgány.
Čl.IV
(1) Mateřská společnost podle ustanovení § 22 odst. 7 zákona a v souladu s ustanovením § 21 zákona vypracuje výroční zprávu, která minimálně musí obsahovat informace, pokud již nejsou uvedeny přímo v příloze k účetní závěrce:
- konsolidační celek - firmu, sídlo, právní formu, předmět podnikání resp. činnosti, výši základního kapitálu zapsanou v obchodním rejstříku nebo obdobném registru v zahraničí, a souhrnnou výši ostatních složek vlastního kapitálu, u každé dceřiné nebo přidružené společnosti či společného podniku uvede:
- přímý nebo nepřímý podíl na vlastním kapitálu dceřiné nebo přidružené společnosti či společném podniku v procentech,
- přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech v procentech,
- popř. jiný důvod pro vykonávání rozhodujícího nebo podstatného vlivu,
- informace o minulém vývoji konsolidačního celku a jeho postavení za dvě bezprostředně předcházející období,
- o skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách nebo skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne,
- o předpokládaném budoucím vývoji činnosti konsolidačního celku,
- o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje,
- o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů ovládající osoby,
- účetní závěrku (§ 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb.) a výrok auditora o této účetní závěrce, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, popř. zprávu o auditu podle zvláštního právního předpisu,
- údaje účetní závěrky za bezprostředně předcházející dvě účetní období,
- informace podle zvláštních právních předpisů (např. č. 591/1992 Sb., zákon o cenných papírech, ve znění pozdějších právních předpisů), které se na ni vztahují,
- informace o příp. organizační složce v zahraničí.
(2) Kromě požadavků stanovených v odstavci (1), se v konsolidované výroční zprávě uvedou kvalitativní a kvantitativní informace o úvěrovém riziku, tržním riziku a ostatních druzích a kategoriích rizik, metody jejich měření, sledování a řízení, charakteristika organizační struktury řízení rizik a rozdělení pravomocí v jednotlivých oblastech řízení rizik. U ostatních druhů a kategorií rizik, kterým je konsolidační celek vystaven (např. likvidní, operační, právní) se uvede způsob identifikace těchto rizik a metody jejich měření, sledování a řízení. Kvalitativní informace zahrnují strategii a cíle řízení a podstatu a způsob vzniku jednotlivých rizik. Mateřská společnost dále charakterizuje zásady a postupy sledování, řízení a kontroly rizik a zda jsou k řízení rizik používány deriváty. Stručně vysvětlí podstatu sledování a měření rizik (modely včetně periodicity měření, úvěrové hodnocení), používání nástrojů k omezení rizik (různé typy zajištění, právně vynutitelné smlouvy o započtení apod.), limitů (vnitřní limity zajišťující diverzifikaci podstupovaných rizik) a použití nových nebo inovovaných nástrojů. Uvede rovněž budoucí záměry v oblasti řízení rizik a dále stručně zhodnotí účinnost řízení rizik z hlediska zveřejněných aktuálních výsledků hospodaření.
(3) Mateřská společnost v konsolidované výroční zprávě také slovně charakterizuje hospodářský výsledek bez menšinových podílů v daném účetním období, a hlavní faktory, které tento hospodářský výsledek ovlivnily. Tyto informace mateřská společnost doplní charakteristikou faktorů, o nichž se domnívá, že budou mít vliv na budoucí výsledky hospodaření konsolidačního celku (např. nové služby, orientace na nový segment trhu, zlepšení řízení rizik, racionalizace činností uvnitř účetní jednotky apod.), celkové organizační schéma s uvedením počtu organizačních jednotek a počtu zaměstnanců.
(4) Mateřská společnost, která je bankou nebo obchodníkem s cennými papíry v konsolidované výroční zprávě také zveřejňuje kvalitativní informace o podřízených závazcích, které jsou součástí kapitálu (např. informace o typech závazků, úrokových mírách) a faktorech, které mají vliv na jejich kapitálovou přiměřenost (např. změny ve struktuře kapitálu a rizikově vážených aktiv, které mohou ovlivnit základní poměrové ukazatele, např. poměr tier 2 k tier 1, tier 1 k celkovému kapitálu). Dále v konsolidované výroční zprávě se zveřejňují minimálně tyto kvantitativní ukazatele:
a) kapitálovou přiměřenost,
b) velikost Tier 1,
c) velikost Tier 2 a Tier 3,
d) souhrn odčitatelných položek od Tier 1 a Tier 2, resp. od součtu Tier 1 a Tier 2,
e) celkovou výši kapitálu,
f) jednotlivé kapitálové požadavky podle zvláštních předpisů,
g) rentabilitu průměrných aktiv (ROAA),
h) rentabilitu průměrného vlastního kapitálu (ROAE),
i) aktiva na jednoho zaměstnance,
j) správní náklady na jednoho zaměstnance,
k) čistý zisk na jednoho zaměstnance.
(5) Mateřská společnost je povinna umožnit každému nahlédnout do výroční zprávy. Mateřská společnost zveřejní oznámením o vydání konsolidované výroční zprávy místo, kde lze získat kopii celé nebo části této zprávy. Mateřské společnosti, které sestavují konsolidovanou účetní závěrku, mohou do konsolidované výroční zprávy zahrnout informace o vlastní činnosti a údaje vlastní účetní závěrky v rozsahu, který je předepsán tímto opatřením.
Příloha 5
Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu za období končící ...
                   Základní  Vlastní  Emisní  Rezervní  Kapitálové  Oceňovací  Zisk   Celkem
                   kapitál  akcie   ážio   fond    fondy    rozdíly   (ztráta)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zůstatek k 1. 1. 200X
Opravy zásadních chyb
Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV
Čistý zisk/ztráta za účetní období
Dividendy
Převody do fondů
Použití fondů
Emise akcií
Snížení základního kapitálu
Nákupy vlastních akcií
Ostatní změny
Zůstatek k 31. 12. 200X
Zůstatek k 1. 1. 200Y
Opravy zásadních chyb
Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění
nezahrnuté do HV
Čistý zisk/ztráta za účetní období
Zisk (ztráty) celkem
Dividendy
Převody do fondů
Použití fondů
Emise akcií
Snížení základního kapitálu
Nákupy vlastních akcií
Ostatní změny
Zůstatek 31. 12. 200Y
Zůstatek k 1. 1. 200Z
Opravy zásadních chyb
Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV
Čistý zisk/ztráta za účetní období
Zisk (ztráty) celkem
Dividendy
Převody do fondů
Použití fondů
Emise akcií
Snížení základního kapitálu
Nákupy vlastních akcií
Ostatní změny
Zůstatek k 31. 12. 200Z
1) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších právních předpisů.
2) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších právních předpisů.
3) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře.
1) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších právních předpisů.