Vyhláška ze dne 9.12.2002, kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu , rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků

31.12.2002 | Sbírka:  535/2002 Sb. | Částka:  185/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 218/2000 Sb.
Aktivní derogace: 16/2001 Sb.
Pasivní derogace: 449/2009 Sb.
535/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2002,
kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:
Čl.I
Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, se mění takto:
1. V § 3 odstavec 2 zní:
"(2) Účetní výkazy sestavují
a) podle odstavce 1 správci kapitol státního rozpočtu (dále jen "správci kapitol"), organizační složky státu, příspěvkové organizace, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí,
b) podle odstavce 1 písm. a) a c) státní fondy.".
2. V § 6 odstavec 1 zní:
"(1) Správci kapitol, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a státní fondy předkládají údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 1.".
3. V § 6 odstavec 4 zní:
"(4) Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele Automatizovaného rozpočtového informačního systému stanovuje příloha č. 4.".
4. V § 7 odstavec 2 zní:
"(2) Rozsah a způsob sestavení finančních výkazů a doplňujících údajů
a) uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) a v § 5 odst. 1 písm. b), c) a d) stanovuje příloha č. 5,
b) finančního výkazu uvedeného v § 4 odst. 1 písm. b) stanovuje příloha č. 6,
c) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje stanovuje příloha č. 7.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
Příl.1
Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu správci kapitol, organizačními složkami státu, státními příspěvkovými organizacemi a státními fondy
1.
Organizační složky státu předkládají zřizovateli
1.1 čtvrtletně
a) finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů,
b) přehled rozpočtových opatření;
1.2 pololetně
a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
b) výkaz zisku a ztráty,
c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací;
1.3 ročně
finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu (rozpis schváleného rozpočtu).
2.
Příspěvkové organizace předkládají zřizovateli2.1 pololetně
a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
b) výkaz zisku a ztráty,
c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.
2.2 ročně přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje.
3.
Příspěvkové organizace zrušené v průběhu běžného účetního období předkládají Ministerstvu financí v nejblíže stanoveném termínu platném pro účetní výkazy příspěvkových organizací účetní závěrku ke dni zrušení v souladu s ustanoveními § 18 a § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na účetních výkazech rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, výkaz zisku a ztráty a příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací musí být vyznačeno, že jde o závěrku zrušených organizací; komentář k jednotlivým účtům převáděným na zřizovatele či nástupnickou organizaci bude připojen k příloze organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.
4.
Správce kapitoly předkládá Ministerstvu financí účetní a finanční výkazy a doplňující údaje (dále jen "výkazy") a sumární údaje výkazů (dále jen "sumáře") za kapitolu celkem, samostatně za organizační složky státu a samostatně za jím zřízené příspěvkové organizace aktivní a zrušené v členění podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (podle prvních 4 míst položky OKEČ)
4.1 čtvrtletně
a) finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů,
b) přehled rozpočtových opatření včetně komentáře,
c) přílohu ke komentáři k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů "Limity a zůstatky na účtech v České národní bance";
4.2 pololetně
a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
b) výkaz zisku a ztráty,
c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací;
4.3 ročně
a) finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu (rozpis schváleného rozpočtu),
b) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje a v sumáři za kapitolu celkem v členění podle způsobu odměňování.
5.
Státní fondy předkládají Ministerstvu financí
5.1 čtvrtletně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů;
5.2 pololetně
a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
b) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.
6.
Způsob předložení údajů zřizovateli a) organizační složky státu a příspěvkové organizace předkládají výkazy svému zřizovateli způsobem, v počtu vyhotovení a ve lhůtě, kterou jim tento orgán stanoví; b) předložením údajů se rozumí předložení dat výkazů v elektronické podobě a jejich opisu schváleného statutárním zástupcem účetní jednotky.
7.
Pro zajištění předložení údajů Ministerstvu financí správce kapitoly zajistí vyhotovení sumáře za kapitolu celkem
a) výkazů za jednotlivé organizační složky státu,
b) samostatně za jimi zřízené příspěvkové organizace za aktivní a zrušené, který bude členěn podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (podle prvních 4 míst položky OKEČ).
8.
Předložením údajů Ministerstvu financí se rozumí
a) předání sumáře za kapitolu celkem v elektronické podobě podle přílohy č. 3 a třech vyhotovení opisu sumáře za kapitolu schválených a podepsaných statutárním zástupcem; Ministerstvo financí zpracuje z předaných dat sumáře finančního výkazu za kapitolu sestavu 504U "Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu" a předá ji správci kapitoly, který podpisem a kulatým razítkem potvrdí správnost předaných údajů a odevzdá sestavu příslušnému odboru Ministerstva financí;
b) předání datového souboru údajů rozpočtových opatření podle přílohy č. 3 (podle § 25 odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů);
c) předání datových souborů s údaji výkazů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací včetně zrušených provozovateli Automatizovaného rozpočtového informačního systému k zařazení do centrální databáze podle přílohy č. 4, a to do dvou dnů po odsouhlasení sumáře za kapitolu celkem příslušným odborem Ministerstva financí;
d) předání datových souborů s údaji přehledu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje provozovateli Automatizovaného rozpočtového informačního systému podle přílohy č. 4, případně jejich sumáře podle přílohy č. 3; správce kapitoly potvrdí opis zpracovaného sumáře za kapitolu a v jednom vyhotovení předá příslušnému odboru Ministerstva financí.
9.
Správce kapitoly dále předává Ministerstvu financí v komentáři k finančnímu výkazu rozpočtová opatření provedená podle § 23 písm. c) a d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10.
Předložením údajů Ministerstvu financí státním fondem se rozumí předložení výkazu v elektronické podobě podle přílohy č. 3 a třech vyhotoveních opisu schválených a podepsaných statutárním zástupcem fondu příslušným odborům Ministerstva financí.
11.
Pro předání datového souboru státním fondem platí ustanovení přílohy č. 3 s tím, že položka KAPITOLA obsahuje číslo přidělené státnímu fondu podle níže uvedeného seznamu:
502 Státní fond životního prostředí ČR
503 Státní fond pro zúrodnění půdy
504 Státní fond kultury ČR
505 Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
506 Státní fond dopravní infrastruktury
507 Státní fond rozvoje bydlení
511 Státní zemědělský intervenční fond
12.
Státní fondy předkládají přehled rozpočtových opatření pouze v elektronické podobě, opis se nepředkládá.
13.
Termíny předložení údajů:
a) sumáře za kapitolu celkem a výkazy státního fondu budou předloženy nejpozději poslední pracovní den před 24. kalendářním dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí (pololetí);
b) výkazy jednotlivých organizačních složek státu a příspěvkových organizací se předkládají do dvou dnů po odsouhlasení sumáře kapitoly Ministerstvem financí;
c) sumáře finančních výkazů za kapitolu s rozpisem schváleného rozpočtu budou předloženy nejpozději poslední pracovní den před 31. březnem, pokud usnesení vlády k návrhu státního rozpočtu na příslušný rok nestanoví jinak; pro předložení finančních výkazů s rozpisem schváleného rozpočtu za jednotlivé organizační složky státu platí ustanovení odst. b);
d) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů za kapitolu celkem v termínu podle usnesení vlády k návrhu státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok;
e) pro předložení výkazů a jejich sumářů za kapitolu za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 10. únorem následujícího roku s tím, že datový soubor s údaji části IX. "Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně" sumáře finančního výkazu za kapitolu bude předložen Ministerstvu financí ve standardním formátu souboru vstupních dat podle přílohy č. 3 nejpozději do 31. ledna;
f) datový soubor údajů části IX. sumáře finančního výkazu za kapitolu za období leden až listopad bude předložen Ministerstvu financí nejpozději poslední pracovní den před 15. prosincem ve standardním formátu souboru vstupních dat podle přílohy č. 3.
14.
Ministerstvo financí poskytuje
a) všem správcům kapitol, uskutečňujícím transfery a půjčky veřejným rozpočtům územní úrovně, "Přehled o čerpání investičních dotací prostřednictvím České spořitelny a.s. v třídění podle správců kapitol, programů, jednotlivých investorů a jmenovitých akcí", a to po 10. dni běžného měsíce;
b) všem krajům čtvrtletně přehled uvedený v písmenu a) doplněný o třídění podle jednotlivých krajů.
15.
Ministerstvo financí předává správcům kapitol a státním fondům čtvrtletní přehledy přijatých dotací a půjček územními samosprávnými celky k předběžné kontrole jimi vykazovaných údajů o poskytnutých dotacích a půjčkách v části IX. sumářů finančních výkazů.
16.
Správce kapitoly a státní fondy v případě zjištění rozdílů mezi poskytnutými a přijatými dotacemi nebo půjčkami neprodleně zajistí, v součinnosti s příslušnými územními samosprávnými celky jejich dohledání a opravu standardním způsobem, eventuelně zdůvodní nesoulad údajů v komentáři k finančním výkazům.
17.
Předkladatel údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu zodpovídá za jejich správnost, to znamená, že zabezpečí, aby ve stanoveném termínu byly předkládány správné údaje po provedení všech kontrol a po případných opravách.
Příl.2
Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí
1.
Příspěvkové organizace předkládají zřizovateli pololetně
a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
b) výkaz zisku a ztráty,
c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.
2.
Příspěvkové organizace zrušené v průběhu běžného účetního období předkládají Ministerstvu financí v nejbližším stanoveném termínu platném pro účetní výkazy příspěvkových organizací
a) účetní závěrku ke dni zrušení v souladu s ustanoveními § 18 a § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
b) na účetních výkazech rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, výkaz zisku a ztráty a příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací musí být vyznačeno, že jde o závěrku zrušených organizací, komentář k jednotlivým účtům převáděným na zřizovatele či nástupnickou organizaci bude připojen k příloze organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.
3.
Obce předkládají Ministerstvu financí účetní a finanční výkazy (dále jen "výkazy") za vlastní hospodaření obce a výkazy za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací včetně zrušených prostřednictvím krajského úřadu
3.1 měsíčně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí;
3.2 pololetně
a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
b) výkaz zisku a ztráty,
c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.
4.
Dobrovolné svazky obcí předkládají Ministerstvu financí výkazy za vlastní hospodaření prostřednictvím krajského úřadu, na jehož území má svazek sídlo
4.1 měsíčně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí;
4.2 pololetně
a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
b) výkaz zisku a ztráty,
c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.
5.
Kraje předkládají Ministerstvu financí údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací včetně zrušených
5.1 měsíčně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí;
5.2 pololetně
a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
b) výkaz zisku a ztráty,
c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.
6.
Způsob předložení údajů zřizovateli
a) příspěvkové organizace předkládají účetní výkazy svému zřizovateli způsobem, v počtu vyhotovení a ve lhůtě, kterou jim tento orgán stanoví,
b) předložením údajů se rozumí předložení dat výkazů v elektronické podobě a jejich opisu schváleného statutárním zástupcem účetní jednotky.
7.
Pro zajištění předložení údajů obcí a dobrovolných svazků obcí Ministerstvu financí prostřednictvím krajského úřadu předloží
7.1 obce
a) výkazy za vlastní hospodaření, v případě statutárních měst se předkládá jeden výkaz, který obsahuje údaje za město jako celek, i včetně městských částí; tento výkaz v sobě zahrnuje i údaje za hospodaření městských částí,
b) výkazy za hospodaření příspěvkových organizací, jejichž je zřizovatelem;
7.2 dobrovolné svazky obcí výkazy za vlastní hospodaření.
7.3 Předkladatelé kromě výše uvedených výkazů předají další potřebné údaje vztahující se k finančním a účetním výkazům krajskému úřadu způsobem, v počtu vyhotovení a v termínu, které jim stanoví krajský úřad.
7.4 Předložením údajů se rozumí předložení dat výkazů v elektronické podobě v termínech stanovených v bodě 9 této přílohy. Předložení opisu schváleného statutárním zástupcem účetní jednotky a jeho periodicitu stanoví krajský úřad podle svých potřeb.
7.5 Krajský úřad si vzhledem k odpovědnosti za kompletnost a správnost výkazů stanoví způsob a určí metodu, jakou zabezpečí kontrolu správnosti předkládaných výkazů.
8.
Předložením údajů Ministerstvu financí obcemi, kraji a dobrovolnými svazky obcí, včetně údajů za příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji, se rozumí
a) předložení souboru výkazů v elektronické podobě provozovateli Automatizovaného rozpočtového informačního systému podle přílohy č. 4, kde bude v územní datové bázi Automatizovaného rozpočtového informačního systému provedena sumarizace za dané území a pro sumární údaje finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen "sumáře") zajištěna kontrola dotačních vztahů;
b) kraj po kontrole sumářů dá souhlas k předání dat za kraj k republikové sumarizaci; potvrzení správnosti výkazů zašle kraj příslušným odborům Ministerstva financí;
c) provozovatel Automatizovaného rozpočtového informačního systému zajistí kontrolu vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb a zařazení výkazů do požadovaných úrovní sumarizace;
d) krajský úřad si vzhledem k odpovědnosti za kompletnost a správnost výkazů stanoví způsob a určí metodu, jakou zabezpečí kontrolu správnosti předkládaných výkazů při respektování vztahů mezi obcemi a jimi zřizovanými příspěvkovými organizacemi.
9.
Termíny předložení údajů: a) výkazy předkládané měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce;
b) výkazy předkládané pololetně do 24. kalendářního dne následujícího měsíce po ukončení pololetí;
c) za období leden až prosinec jsou stanoveny termíny pro předložení výkazů s měsíční periodicitou nejpozději poslední pracovní den před 12. únorem následujícího roku, pro výkazy s pololetní periodicitou nejpozději poslední pracovní den před 24. únorem následujícího roku;
d) za období leden se výkazy nepředkládají;
e) údaje o schváleném rozpočtu územních samosprávných celků budou uvedeny ve finančních výkazech za období leden až březen příslušného rozpočtového roku, pokud nebude uvedeno jinak.
Příl.3
Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí
1. ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY
1.1 Předmět předávání údajů
Předmětem předávání údajů Ministerstvu financí jsou datové soubory obsahující údaje sumárních výkazů a doplňujících údajů za kapitoly státního rozpočtu (dále jen "sumáře") a výkazů státních fondů, kterými jsou aktualizovány databáze Automatizovaného rozpočtového informačního systému. V dalším textu se pro údaje v digitální formě používá termín data. Správci kapitol a státní fondy předávají data v rozsahu, členění a termínech podle ustanovení přílohy č. 1.
1.2 Odpovědnost za předávání dat
Odpovědnost za správnost a úplnost předaných dat a za dodržení stanovených termínů nese správce kapitoly či státní fond. Pro realizaci předávání dat je jmenován odpovědný pracovník a jeho zástupce. Jméno a telefonní spojení odpovědného pracovníka a jeho zástupce sdělí správce kapitoly či státní fond příslušnému útvaru Ministerstva financí, který je příjemcem dat.
1.3 Příjemce dat
Příjemcem datových souborů předávaných správci kapitol a státními fondy Ministerstvu financí je útvar Provozu výpočetní techniky odboru 33 Ministerstva financí.
1.4 Způsob předání datových souborů
a) Elektronickou poštou Data se předávají prostřednictvím elektronické pošty v zašifrované formě a digitálně podepsané pomocí certifikátu vydaného První certifikační autoritou, a.s.
Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci Automatizovaného rozpočtového informačního systému "Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty pro ústředně řízené organizace".
b) Na magnetických médiích Data jsou předávána na magnetických disketách ve formátu MS DOS (3,5", 1,44 MB). Diskety je nutné opatřit štítkem, na kterém budou uvedeny následující informace:
- jméno souboru ve tvaru SUMxxxz.yyy (popis viz bod 2.1),
- číslo vykazovaného období ve tvaru mm/rrrr (např. 03/2003, 06/2003),
- název kapitoly/státního fondu,
- datum předání diskety Ministerstvu financí.
Diskety budou vráceny majitelům po ukončení zpracování vykazovaného období.
1.5 Režimy zpracování předávaných dat
Režim zpracování vstupních dat je řízen obsahem položky REŽIM (viz příloha č. 4 bod 2.5.1). Zpracování předaných dat ke zpracování na Ministerstvu financí probíhá pouze v režimu "nahrávání výkazových informací", to jest položka REŽIM obsahuje kód "0".
1.6 Systém kontrol
Předávaná data jsou podrobena systému kontrol, který obsahuje kontroly přípustnosti řádkové a sloupcové indikace, duplicitních údajů, kontroly vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb a kontroly úplnosti předaných dat. Údaje sumářů výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací zpracovaných u provozovatele systému ARIS jsou kontrolovány s údaji sumářů výkazů příslušné kapitoly, které byly zpracovány a odsouhlaseny Ministerstvem financí.
V případě výskytu chyb v kontrolních chodech zpracování bude odpovědnému pracovníkovi správce kapitoly či státního fondu předána kontrolní sestava, podle které správce kapitoly či státní fond zajistí opravy a předá novou verzi datového souboru ke zpracování.
1.7 Financování zpracování
Výdaje na vyhotovení a předložení údajů sumářů výkazů hradí správce kapitoly či státní fond ze svého rozpočtu.
2. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY
2.1 Název datových souborů
Označení souborů přenášených elektronickou poštou je uvedeno v Uživatelské příručce pro instalaci a provoz bezpečné pošty v systému ARIS.
Pro předání dat na magnetických médiích platí následující. Všechny údaje sumářů výkazů za kapitolu, které předkládá správce kapitoly či státní fond za příslušné vykazované období, se předávají v jednom souboru, jehož jméno má následující strukturu:
SUMxxxz.yyy, kde je:
xxx - číslo kapitoly,
z - pořadové číslo diskety,
yyy - číslo verze souboru.
Pořadové číslo diskety - standardně "0", pokud na jedné disketě budou uloženy údaje za všechny sumáře stanovené pro dané vykazované období. V případě, že kapitola bude předkládat údaje na dvou a více disketách (např. z důvodu samostatného zpracování sumářů výkazů za příspěvkové organizace nebo z důvodu rozsahu souboru), pak každá další disketa bude mít pořadové číslo o 1 vyšší.
Číslo verze souboru - standardně má hodnotu "001", každý opakovaný vstup v daném období bude mít v názvu souboru číslo verze o 1 vyšší. Pro předávání další verze souboru platí stejné konvence pro pořadové číslo diskety, nezávisle na počtu disket předaných v předchozí verzi. Soubor s vyšší verzí než "001" bude obsahovat údaje pouze toho sumáře, který má být zpracován.
2.2 Struktura datových souborů
Struktura souboru a jeho obsah jsou definovány v příloze č. 4 v bodech 2.3 až 2.5.
V položce ČÍSLO-VÝKAZU se pro sumáře výkazů uvádí:
440 - výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U),
441 - přehled rozpočtových opatření,
409 - údaje části IX. výkazu pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U),
460 - rozvaha organizačních složek státu a státních fondů,
461 - výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu,
462 - příloha organizačních složek státu a státních fondů,
465 - rozvaha příspěvkových organizací,
467 - výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací,
468 - příloha příspěvkových organizací,
469 - přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje.
V položce OBDOBÍ se uvádí číslo měsíce vykazovaného období takto:
a) pro datový soubor 440 s rozpisem schváleného rozpočtu se uvádí hodnota "01",
b) pro datový soubor 469 se uvádí hodnota "01",
c) pro datový soubor 409 za období leden až listopad se uvádí hodnota "11",
d) v ostatních případech se uvádí období dle periodicity předkládání příslušného výkazu, tj. 03, 06, 09, 12.
Správce kapitoly nebo státního fondu má možnost předávat datové soubory 409 i mimo stanovená období, tj. měsíčně, pokud má zájem o zpracování kontrolní sestavy "409M - Kontrola poskytnutých a přijatých dotací a půjček ze státního rozpočtu a státních fondů".
Hodnoty se vykazují na dvě desetinná místa.
Údaje schváleného rozpočtu závazných ukazatelů příjmů a výdajů státního rozpočtu musí odpovídat hodnotám stanoveným zákonem o státním rozpočtu České republiky, nepřipouští se rozdíly. Způsob zaokrouhlení údajů je uveden v příloze č. 8.
3. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
Soubor rozpočtových opatření obsahuje informace o rozpočtových opatřeních provedených od počátku roku do konce vykazovaného období za kapitolu celkem. Rozpočtová opatření jsou vykazována na úrovni paragrafu a položky, s datem realizace daného rozpočtového opatření a označením druhu rozpočtového opatření (viz obsah položky DRUH-ROP v příloze č. 4 bod 2.5.2).
Identifikaci rozpočtového opatření tvoří:
- číslo paragrafu a položky,
- datum realizace opatření,
- druh opatření.
V souboru nejsou přípustné duplicity v identifikaci rozpočtových opatření.
Z důvodu snadnějšího popisu se pro hodnotu rozpočtového opatření zavádí označení (ROP)§,pol,datum,druh. Pak součet hodnot všech druhů rozpočtových opatření provedených od počátku roku na úrovni paragraf, položka bude označena (ROP)§,pol. Správnost předaných údajů rozpočtových opatření je kontrolována s údaji sumáře finančního výkazu podle algoritmu (RZ = SR + ROP)§,pol, kde RZ je údaj rozpočtu po změnách, SR je údaj schváleného rozpočtu.
Příl.4
Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele Automatizovaného rozpočtového informačního systému
1. ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY
1.1 Předmět předávání údajů
Předmětem předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele Automatizovaného rozpočtového informačního systému (dále jen "systém ARIS") jsou datové soubory obsahující výkazové informace. V dalším textu se pro údaje v digitální formě používá termín data.
Kraje, obce, příspěvkové organizace jimi zřízené, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu a příspěvkové organizace jimi zřízené předávají data podle příloh č. 1 a č. 2.
1.2 Odpovědnost za předávání dat
Odpovědnost za správnost a úplnost předaných dat a za dodržení stanovených termínů nese krajský úřad, případně Magistrát hlavního města Prahy za územně samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí na území své působnosti; správce kapitoly za organizační složky státu a příspěvkové organizace příslušné kapitoly.
Pro realizaci předávání dat je jmenován odpovědný pracovník a jeho zástupce. Jméno, telefonní spojení a elektronickou adresu odpovědného pracovníka a jeho zástupce sdělí provozovateli příslušný odbor krajského úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy a správci kapitol.
Odpovědný pracovník zabezpečuje komunikaci mezi uživatelskou sférou a zpracovatelským pracovištěm, dává pokyn ke zpracování vstupních dat a souhlas s ukončením nahrávání dat za vykazované období.
1.3 Naplnění a aktualizace registru
Podmínkou pro zpracování předávaných dat je existence záznamu o dané organizaci v účelovém registru organizací, který se nazývá RARIS. Odpovědnost za naplnění a aktualizaci registru podle platné dokumentace nesou správci registru, které jmenuje orgán odpovědný za správnost a úplnost předávaných dat (správci kapitol, krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy). Předkladatel údajů je povinen poskytnout neprodleně správci registru RARIS potřebné údaje pro naplnění registru RARIS před prvním předáním dat a při jakékoliv změně.
Registr RARIS je přístupný na internetových stránkách Ministerstva financí a lze zde získat informace o aktuálním stavu obsahu jednotlivých atributů v záznamu organizace.
1.4 Periodicita a termíny předávání dat
Periodicita a termíny předávání dat vyplývají z příloh č. 1 a č. 2.
Na základě termínů předávání dat rozpracuje provozovatel systému ARIS závazný harmonogram zpracování a organizuje proces zpracování tak, aby byla zabezpečena včasnost informačních toků.
1.5 Režimy zpracování předávaných dat
Pro zpracování předávaných dat existují dva režimy zpracování:
a) nahrávání výkazových informací,
b) opravy výkazových informací.
Nahrávání výkazových informací představuje vstup dat jednotlivých výkazů ve formě indikace ukazatele, hodnota. Oprava výkazových informací se provádí za jednotlivé vykazující organizace. Data o opravách vstupují ve formě indikace ukazatele, změna hodnoty (+,-).
Režim zpracování je řízen obsahem komponenty REŽIM (viz bod 2.5.1).
1.6 Systém kontrol
Předávaná data jsou podrobena systému kontrol, který obsahuje kontroly přípustnosti řádkové a sloupcové indikace, kontroly vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb a kontroly úplnosti předaných dat.
1.7 Financování zpracování
Výdaje na vyhotovení a předložení dat hradí správci kapitol a územní samosprávné celky ze svého rozpočtu. Zpracování předaných dat včetně předepsaných kontrol a případných oprav je realizováno na základě smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem financí a provozovatelem systému ARIS.
2. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY
2.1 Způsob předávání datových souborů
Data se předávají prostřednictvím elektronické pošty v zašifrované formě a digitálně podepsané pomocí certifikátu vydaného První certifikační autoritou, a.s.
Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci "Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty" systému ARIS.
2.2 Označení souborů
Označení souborů přenášených provozovateli systému ARIS elektronickou poštou je uvedeno v Uživatelské příručce pro instalaci a provoz bezpečné pošty v systému ARIS.
2.3 Struktura souboru
Soubor vstupních dat je textovým souborem. Každá věta souboru je zakončena znakem CRLF (ASCII kód 13, 10). Soubor tvoří tři typy vět (VĚTA-45, VĚTA-46, VĚTA-47), z nichž první - úvodní obsahuje identifikační údaje vztahující se k organizaci či vykazujícímu subjektu a období, za které jsou údaje předkládány. V druhém typu věty je definován druh výkazu a případně jeho části. Třetí typ věty (VĚTA 47) obsahuje hodnoty údajů výkazu vztahující se k identifikaci předcházející VĚTY-46. Soubor může obsahovat data i více organizací.
Posloupnost vět v souboru je přípustná pouze v tomto pořadí:
VĚTA-45 VĚTA-46 VĚTA-47 VĚTA-47 VĚTA-47 VĚTA-46 VĚTA-47 ...
2.4 Struktura vět souboru
2.4.1 VĚTA-45
název údaje         rozsah   obsah
-----------------------------------------------
DRUH VĚTY           3     "45/"
VYKAZUJÍCÍ ORGANIZACE     8     num
KAPITOLA            3     num
ROK              4     num
OBDOBÍ             2     num
REŽIM             1     num
ZRUŠENÁ ORGANIZACE       1     num
rezerva            6     mezery
-----------------------------------------------
celkem            28
2.4.2 VĚTA-46
název údaje         rozsah   obsah
-----------------------------------------------
DRUH-VĚTY           3     "46/"
ČÍSLO-VÝKAZU          3     num
ČÁST-VÝKAZU          4     num
OKEČ              6     num
DRUH-ROP            1     num
ZOD              1     num
rezerva            10     mezery
-----------------------------------------------
celkem            28
2.4.3 VĚTA-47
název údaje         rozsah   obsah
-----------------------------------------------
DRUH-VĚTY           3     "47/"
INDIKACE-UKAZATELE      12     char
HODNOTA            12     num
ZNAMÉNKO-HODNOTY        1     "+" nebo "-"
                   (mezera je chápána jako "+")
-----------------------------------------------------------------
celkem            28
2.5 Popis údajů
2.5.1 Popis údajů VĚTA-45
VYKAZUJÍCÍ-ORGANIZACE
- uvádí se IČO organizace (s vedoucími nulami), za kterou byl výkaz sestaven;
- u sumářů má hodnotu "00003000";
- v ostatních případech obsahuje nuly.
KAPITOLA
- obsahuje číslo kapitoly, pro organizace územních rozpočtů je vyplněna konstantou "700".
ROK
- označuje rok vykazovaného období.
OBDOBÍ
- označuje vykazované období (číslo měsíce); u výkazů s roční periodicitou je hodnota "01".
REŽIM
- rozlišuje režim zpracování předávaných dat:
kód "0" - nahrávání výkazových informací za vykazující organizaci.
Předávají se ukazatele běžných i součtových řádků a sloupců výkazu, v případě opakovaného režimu nahrávání jsou veškerá dosud předaná data příslušného výkazu za dané období zrušena a vstupní data příslušné dávky nahrána.
kód "1" - opravy výkazových informací za vykazující organizaci.
Předávají se ukazatele pouze běžných řádků a sloupců výkazu, u kterých je prováděna oprava. Ukazatele součtových řádků a sloupců výkazu ovlivněných předanými opravami se dopočítávají automatizovaně.
ZRUŠENÁ ORGANIZACE
- rozlišuje, zda předávaná data jsou data za aktivní organizaci, nebo za organizaci, která zanikla v průběhu běžného účetního období (dále jen zrušená organizace);
kód "0" - data výkazů aktivní organizace;
kód "1" - data výkazů zrušené organizace.
Pozn.: pro vstup sumářů za ústředně řízené organizace je význam údaje následující:
kód "0" - data sumáře výkazů aktivních organizací;
kód "1" - data sumáře výkazů zrušených organizací.
2.5.2 Popis údajů VĚTA-46
ČÍSLO-VÝKAZU
- označuje číslo výkazu či sumáře podle následujících konvencí:
0xx ... výkaz za organizaci,
4xx ... sumář kapitoly,
040 ... výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M),
x40 ... výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U),
409 ... měsíční vykazování údajů části IX. sumáře 440 (Fin 2-04 U),
441 ... přehled rozpočtových opatření,
x60 ... rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
x61 ... výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
x62 ... příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
x65 ... rozvaha příspěvkových organizací,
x67 ... výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací,
x68 ... příloha příspěvkových organizací,
x69 ... přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje.
ČÁST-VÝKAZU
- kódové označení části výkazu mající strukturu:
XX YY, kde:
XX - část finančního výkazu, odpovídá části výkazu označeného římskou číslicí (např. Fin 2-12 M část VII. Vybrané záznamové položky - je XX = 07). Pro ostatní výkazy je XX = 00.
YY - číslo fondu organizační složky státu uváděné v části V. finančních výkazů, přičemž
YY = 01 pro rezervní fond,
YY = 02 pro ostatní vkladové bankovní účty,
YY = 09 pro rekapitulaci.
Pro jiné části výkazu je YY = 00.
OKEČ
- kód odvětvové klasifikace ekonomických činností dle statistického číselníku; u sumářů za příspěvkové organizace se uvádí pouze třída OKEČ, tj. první 4 místa zleva, poslední dvě místa zleva se plní hodnotou nula; u výkazů organizace je programově zajištěna kontrola OKEČ na shodu s týmž atributem uvedeným v záznamu organizace v registru RARIS.
DRUH-ROP
- používá se pouze pro údaje rozpočtových opatření (ČÍSLO-VÝKAZU = 441), v ostatních případech má hodnotu "0"; vyjadřuje kódové rozlišení rozpočtových opatření, na jakém základě byla provedena a může nabývat těchto hodnot:
1 - rozpočtová opatření provedená v kompetenci organizačních složek státu (jedná se o opatření, kterými se nemění závazné ukazatele kapitoly celkem a není k nim třeba souhlasu Ministerstva financí);
3 - rozpočtová opatření provedená na základě návrhu kapitoly schvalovaná Ministerstvem financí (jedná se o opatření, kterými se mění závazné ukazatele kapitoly celkem);
5 - rozpočtová opatření provedená na základě usnesení vlády o úpravě celkových objemů schváleného státního rozpočtu České republiky (tento kód se použije dle dispozic Ministerstva financí).
ZOD
- kód způsobu odměňování; používá se pouze pro údaje přehledu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů (ČÍSLO-VÝKAZU = x69), v ostatních případech má hodnotu "0"; u výkazů organizace je programově zajištěna kontrola ZOD na shodu s týmž atributem uvedeným v záznamu organizace v registru RARIS; vyjadřuje kódové rozlišení způsobu odměňování v příspěvkových organizacích a nabývá těchto hodnot:
1 - organizace odměňující podle zákona č. 1/1992 Sb. ve znění pozdějších doplňků,
4 - organizace odměňující podle zákona č. 143/1992 Sb. ve znění pozdějších doplňků.
2.5.3 Popis údajů VĚTA-47
INDIKACE-UKAZATELE
- vyjadřuje indikaci hodnoty výkazu v obecné struktuře
XXXXYYYYSSSS
Význam jednotlivých komponent vyplývá z charakteru údaje:
a) údaj je definován rozpočtovou skladbou a číslem sloupce, pak
XXXX- číslo paragrafu rozpočtové skladby (pokud není použito odvětvového členění, obsahuje nuly),
YYYY- číslo položky rozpočtové skladby,
SSSS- číslo sloupce výkazu s vedoucími nulami;
b) údaj je identifikován číslem řádku a sloupce, pak
XXXX- obsahuje nuly,
YYYY- číslo řádku výkazu s vedoucími nulami,
SSSS- číslo sloupce výkazu s vedoucími nulami;
c) údaje rozpočtových opatření
XXXX- číslo paragrafu rozpočtové skladby (pokud není použito odvětvového členění, obsahuje nuly),
YYYY- číslo položky rozpočtové skladby,
SSSS= MMDD, kde MM je číslo měsíce a DD je den, kdy bylo rozpočtové opatření provedeno;
d) údaje části VIII. výkazu Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:
FFFFFFPPPPSS, kde
FFFFFF - číselný kód programu (podle stanoveného kódu programu v systému ISPROFIN),
PPPP- číslo položky rozpočtové skladby,
SS - číslo sloupce části VIII. výkazu Fin 2-04 U;
e) údaje části IX. výkazu Fin 2-12M, Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:
UUUUUZZZPPPP, kde
UUUUU - číselný kód účelového znaku (podle číselníku účelových znaků),
ZZZ - číslo územního celku (podle číselníku krajů a okresů); číselník vychází z klasifikace CZ-NUTS s tím, že se vynechávají úvodní znaky "CZ0", tj. uvádí se poslední tři místa kódu NUTS 4 (okresu) u transferů a půjček obcí nebo dobrovolných svazků obcí; u transferů a půjček poskytovaných (přijímanými) kraji se uvádí číslo kraje, které má obdobnou konstrukci podle kódu NUTS 3 s tím, že dvoumístné číslo je z kontrolních důvodu doplněno nulou;
PPPP- číslo položky rozpočtové skladby;
f) údaje části X. výkazu Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:
KKOOBBBBSSSS, kde
KK - 2 místný kód bankovního účtu podle přílohy č. 5,
OO - 2 místný kód druhu organizace podle přílohy č. 5,
BBBB- 4 místný kód banky používaný v platebním styku,
SSSS- číslo sloupce části X. výkazu Fin 2-04 U s vedoucí nulou.
HODNOTA
- zobrazuje vykazovanou hodnotu, maximálně dvanáctimístný údaj včetně dvou desetinných míst (max. zobrazená hodnota je 9999999999,99);
- v režimu nahrávání výkazových informací se uvádí hodnota ukazatele;
- v režimu oprav výkazových informací se uvádí změna hodnoty ukazatele, tj. o jakou hodnotu se má opravovaný údaj změnit (+ zvýšení, - snížení);
- vykazují se pouze nenulové hodnoty.
Příklad:
Hodnota údaje výsledku od počátku roku ve výkazu je 222 333,44 tis. Kč bude na vstupu zobrazena "000022233344"; hodnota údaje schváleného rozpočtu ve výkazu je 1 567 tis. Kč bude na vstupu zobrazena "000000156700"; hodnota předaného údaje schváleného rozpočtu ve výši 1 567 tis. Kč je chybná, správně má být 1 575 tis. Kč, tj. o 8 tis. Kč vyšší. V režimu oprav se zadá hodnota "000000000800".
ZNAMÉNKO-HODNOTY
- vyjadřuje znaménko hodnoty "+" nebo "-", mezera je chápána jako "+".
2.5.4 Konvence pro označení čísel řádků a sloupců v účetních výkazech (platnost od účetního roku 2003)
a) Rozvaha (bilance) Číslo řádku odpovídá číslu položky rozvahy s vedoucími nulami.
Číslo sloupce:
údaje finančního stavu položek aktiv k 1.1. - kód "0001",
údaje finančního stavu položek aktiv k 30.6., event. k 31.12. - kód "0002",
údaje finančního stavu položek pasiv k 1.1. - kód "0003",
údaje finančního stavu položek pasiv k 30.6., event. k 31.12. - kód "0004".
b) Výkaz zisku a ztráty Číslo řádku odpovídá číslu položky výkazu zisku a ztráty s vedoucími nulami.
Číslo sloupce:
údaje položek za hlavní činnost - kód "0001",
údaje položek za hospodářskou činnost - kód "0002".
c) Příloha
Číslo řádku odpovídá číslu položky přílohy s vedoucími nulami. Číslo sloupce:
údaje stavu k 1.1. pro položky č. 20 až 49 - kód "0001",
údaje stavu k 30.6., event. k 31.12. pro položky č. 1 až 49 - kód "0002".
Příl.5
Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U)
1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U) sestavují správci kapitol, jimi zřízené organizační složky státu a státní fondy.
2. Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách a výsledku hospodaření organizace od počátku roku (skutečnosti) v členění podle platné rozpočtové skladby.
3. Údaji o schváleném rozpočtu na příslušný rok se rozumí údaje státního rozpočtu rozepsané v souladu s usnesením vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu.
4. Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. při respektování zásad uvedených bv ustanoveních § 24 až 26 tohoto zákona.
5. Rozpočet po změnách se uvádí vždy k poslednímu dni čtvrtletí, včetně posledního rozpočtového opatření, které podléhá schválení Ministerstvem financí, odeslaného z Ministerstva financí s datem nejpozději posledního dne třetího měsíce daného čtvrtletí, pokud se správce kapitoly s Ministerstvem financí nedohodne jinak; údaje rozpočtu po změnách uváděné v období "závěr roku" se řídí ustanovením § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.
6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).
7. Rozpočtová opatření provedená podle § 23 písmene c) a d) zákona č. 218/2000 Sb. uvedou správci kapitol v komentáři k finančnímu výkazu.
8. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se přebírají z analytické evidence v členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým účtům
223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu
224 - Běžné účty státních fondů
225 - Běžné účty finančních fondů
235 - Příjmový účet
9. Část I. - Rozpočtové příjmy
V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby.
10. Část II. - Rozpočtové výdaje a financování
10.1 v této části výkazu se uvádějí: a) rozpočtové výdaje v členění podle položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění rozpočtové skladby, které se použije pouze ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě; tištěná podoba této části výkazu obsahuje součet položek druhového třídění u jednotlivých
paragrafů odvětvového třídění rozpočtové skladby; b) rozpočtové položky financování (vyplňují státní fondy a kapitoly 396 Státní dluh a 397 Operace státních finančních aktiv), které zahrnují financující operace jednotlivých položek krátkodobého a dlouhodobého financování; u položek třídy 8 - Financování se nepoužívá odvětvového třídění.
Jednotlivé položky budou mít kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je dále uvedeno v připojeném přehledu:
------------------------------------------------------------------
Položka       Název        Znaménko
------------------------------------------------------------------
8111, 8211      Krátkodobé vydané    +
           dluhopisy
8112, 8212      Uhrazené splátky    -
           krátkodobých
           vydaných dluhopisů
8121, 8221      Dlouhodobé vydané    +
           dluhopisy
8122, 8222      Uhrazené splátky    -
           dlouhodobých
           vydaných dluhopisů
8113, 8213      Krátkodobé přijaté   +
           půjčené prostředky
8114, 8214      Uhrazené splátky    -
           krátkodobých
           přijatých půjčených
           prostředků
8123, 8223      Dlouhodobé přijaté   +
           půjčené prostředky
8124, 8224      Uhrazené splátky    -
           dlouhodobých
           přijatých půjčených
           prostředků
8117, 8217      Aktivní krátkodobé   +
           operace řízení
           likvidity - příjmy
8118, 8218      Aktivní krátkodobé   -
           operace řízení
           likvidity - výdaje
8127, 8227      Aktivní dlouhodobé   +
           operace řízení
           likvidity - příjmy
8128, 8228      Aktivní dlouhodobé   -
           operace řízení
           likvidity - výdaje
------------------------------------------------------------------

                xxx

------------------------------------------------------------------
Položka     Název       Znaménko    Podmínka
------------------------------------------------------------------
8115, 8215   Změna stavu      -    (stav ke konci
        krátkodobých          vykazovaného období) >
        prostředků na          (stav k 1.1.)
        bankovních účtech        (stav ke konci
                   +    vykazovaného období) <
                        (stav k 1.1.)
8125, 8225   Změna stavu      -    (stav ke konci
        dlouhodobých          vykazovaného období) >
        prostředků na          (stav k 1.1.)
        bankovních účtech        (stav ke konci
                   +    vykazovaného období) <
                        (stav k 1.1.)
------------------------------------------------------------------

                xxx

------------------------------------------------------------------
Řádek      Název        Znaménko  Podmínka
------------------------------------------------------------------
8901      Operace z peněžních   -     platba
        účtů organizace     +     inkaso
        nemající charakter
        příjmů a výdajů
        vládního sektoru
8902      Nerealizované kurzové  -     snížení
        rozdíly         +     zvýšení
------------------------------------------------------------------

10.2 v této části výkazu se neuvádějí údaje vykazované za finanční fondy (případně fondy odměn) organizačních složek státu, t.j. údaje vykázané v části V. tohoto výkazu
- na řádku 5020 - Příjmy celkem a
- na řádku 5040 - Výdaje celkem.
11. Část III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
a) v této části výkazu se uvádějí: - úhrny příjmů jednotlivých tříd, - úhrny výdajů jednotlivých tříd, - rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů (řádky 3021 až 3024, 3071 až 3075), - saldo příjmů a výdajů po konsolidaci, - úhrn třídy 8 - Financování (vyplňují pouze státní fondy a kapitoly 396 Státní dluh a 397 Operace státních finančních aktiv);
b) vazby mezi částí I., II. a III. tohoto výkazu: součet příjmů v části I. suma(třídy 1 až 4)sl.1,2,3 = r. 3010sl.31,32,33 součet výdajů v části II. suma(třídy 5 až 6)sl.1,2,3 = r. 3060sl.31,32,33 součet údajů financování v části II. suma(třída 8)sl.1,2,3 = r. 3200sl.31,32,33
c) vazby v části III. výkazu: - obecně platné r. 3010sl.31,32,33 = r. (3011 + 3012 + 3013 + 3014)sl.31,32,33 r. 3020sl.31,32,33 = r. (3021 + 3022 + 3023 + 3024)sl.31,32,33 r. 3050sl.31,32,33 = r. (3010 - 3020)sl.31,32,33 r. 3060sl.31,32,33 = r. (3061 + 3062)sl.31,32,33 r. 3070sl.31,32,33 = r. (3071 + 3072 + 3073 + 3074 + 3075)sl.31,32,33 r. 3090sl.31,32,33 = r. (3060 - 3070)sl.31,32,33 r. 3100sl.31,32,33 = r. (3050 - 3090)sl.31,32,33
- s vyhrazenou platností
platí jen pro státní fondy a na úrovni sumáře výkazů za státní rozpočet celkem
r. 3100sl.31,32,33 = - r. 3200sl.31,32,33
12. Část IV. - Stavy a obraty na bankovních účtech
a) v této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavu bankovních účtů:
- rezervního fondu
- ostatních vkladových bankovních účtů (včetně bankovních účtů fondu odměn)
- bankovní účty k limitům organizačních složek státu
- příjmových účtů
- příslušný bankovní účet státního fondu státní fondy vykazují pouze údaje na ř. 4040 "Bankovní účty státního fondu celkem";
b) vazby v této části výkazu:
- r. 4010sl.41,42,43 = r. (4001 + 4002)sl.41,42,43
- pro řádky 4001, 4002, 4010, 4040, 4050 sl.43 = sl.41 - sl.42 s respektováním znaménka
- pro řádek 4030 sl.43 = - sl.42
13. Část V. - Bankovní účty fondů organizačních složek státu
a) v této části se uvádějí ve sloupci 53 počáteční zůstatky k 1.1. běžného roku, pohyby peněžních prostředků (tj. inkasované příjmy a realizované výdaje) a konečný zůstatek k datu sestavení výkazu;
b) bankovní účty vykazované v této části výkazu (x - číslo účtu): finanční fondy (účet 225 - Běžné účty finančních fondů - účty se vedou v účetnictví v rámci analytické evidence k tomuto syntetickému účtu) x = 1, případně x = 2; pokud jsou na fondu odměn zůstatky z minulých let;
c) součástí třídy 8 - Financování (řádek 5070) jsou tyto položky:
8115, 8215 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a
8125, 8225 - Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech; uvedené položky mají tato znaménka: znaménko minus (-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1., znaménko plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1.;
d) vazby mezi částí V. - rekapitulace (x = 9) a částí IV. tohoto výkazu:
r. 5010sl.53 = r. 4010sl.41
r. 5060sl.53 = r. 4010sl.42
e) vazby v této části výkazu:
r. 5070sl.53 = r. (5040 - 5020)sl.53
14. Část VI. Vybrané záznamové jednotky
V této části výkazu se uvádějí záznamové jednotky, které jsou součástí předkontace jednotlivých účetních případů: záznamová jednotka 023 - Převody uvnitř peněžního fondu - Převody především uvnitř státního rozpočtu. Použije se také zároveň s přeúčtováním investice z neinvestičních do investičních výdajů (spolu se zápisem na příjmovou položku 2119).
15. Část VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu
V této části výkazu se uvádějí hodnoty ukazatelů státního rozpočtu stanovené v příloze zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, jejichž obsahovou náplň nelze jednoznačně specifikovat platnou rozpočtovou skladbou. Konkrétní obsah této části se stanovuje a zveřejňuje ve Finančním zpravodaji každý rok po schválení zákona o státním rozpočtu.
16. Část VIII. Výdaje na financování programů
a) v této části výkazu se uvádějí hodnoty schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečného čerpání výdajů (investičních i neinvestičních) za vykazované období na financování programů, které jsou stanoveny pro každou kapitolu státního rozpočtu v příloze zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, a to v členění podle položek druhového třídění rozpočtové skladby (korespondujících s položkami vykazovanými v části II); číslo programu musí odpovídat 6místnému kódu programu používaného v systému ISPROFIN, v případě transferů se uvádí číslo programu jeho správce;
b) tuto část předkládají správci kapitol v sumáři za kapitolu; předkládání údajů této části za jednotlivé organizační složky státu je fakultativní.
17. Část IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně
a) v této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček:
- uvedených na položkách 5321, 5323, 5329, 5641, 5642, 5649, 6341, 6342, 6349, 6441, 6442 a 6449,
- v členění podle účelových znaků,
- v členění podle čísla územního celku;
b) vazby mezi částí IX. a II. výkazu pro každou položku vykázanou v části IX. platí: suma údaj sl.93uz,územní celek = suma údaj sl.3§ dané položky, tzn. že součet všech údajů sl. 93 dané položky (tj. za všechny účelové znaky a čísla územních celků) v části IX. musí odpovídat součtu údajů sl. 3 této položky v části II. za všechny paragrafy;
c) převedení prostředků z výdajového účtu správců kapitol na účet u bankovního ústavu se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5329, 5641, 5642, 5649, 6341, 6342, 6349, 6441, 6442 a 6449) podle platného účelového znaku a čísla územního celku;
d) údaje, které odpovídají skutečnému čerpání investičních dotací podle přehledů příslušné banky poskytnuté příslušným odborem (oddělením) Ministerstva financí, uvedené v příloze č. 1 v bodě 14, budou zpětně vykázány (doplněny) do finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů s odpovídajícím číslem územního celku, v termínech uvedených v příloze č. 1 v bodě 13;
e) pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 4, pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 3; hlavní město Praha má shodné číslo územního celku na úrovni NUTS 4 i NUTS 3, tj. "110";
f) pro sledování nečerpaných prostředků poukázaných správcem kapitoly na centrální účet u vybrané banky se vyplňuje kód 999 u položek vztahujících se k transferům a půjčkám obcí, kód 990 pro transfery a půjčky krajům.
18. Část X. Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, státních právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB)
a) tuto část vyplňuje správce kapitoly, v návaznosti na § 33, odst. 2, 6, 7, 8 zákona č. 218/2000 Sb., jako sumář z podkladů získaných od jím řízených organizací;
b) tato část výkazu se předkládá čtvrtletně jako fakultativní údaje; pololetně ve vazbě na účetní výkazy (rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací) jako obligatorní údaje;
c) sloupce název bankovního účtu, kód bankovního účtu a kód druhu organizace se vyplní podle níže uvedených číselníků:
------------------------------------------------------------------
Kód Název bankovního účtu
------------------------------------------------------------------
01 Běžné účty státních fondů
02 Rezervní fond
03 Fond reprodukce majetku
04 Fond kulturních a sociálních potřeb
05 Účet cizích prostředků (depozitní)
06 Běžný účet
07 Ostatní běžné účty
08 Běžné účty v cizí měně v přepočtu na Kč dle platného kurzu
09 Fond odměn
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Kód Druh organizace
------------------------------------------------------------------
02 Organizační složky státu
03 Příspěvkové organizace
04 Státní fondy
05 Ostatní organizace
------------------------------------------------------------------
d) ve sloupci kód banky se uvádí 4 místný kód používaný v platebním styku; e) vazba v této části výkazu sl. 103 = sl. 101 - sl. 102 s respektováním znaménka vyjadřuje rozdíl mezi počátečním stavem k 1.1. a stavem ke konci vykazovaného období.
19. Komentář k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U) uvádí objektivní a v daném termínu neodstranitelné rozdíly mezi skutečným stavem a požadavky vyplývajícími z ustanovení vyhlášky.
20. Příloha ke komentáři "Limity a zůstatky na účtech v České národní bance" zahrnuje komentář k případným rozdílům mezi vykazovanými údaji a údaji na bankovních účtech používaných v příslušném rozpočtovém roce. Příloha se nepředává automatizovaně, je jen součástí opisu sumáře.
Ministerstvo financí               Fin 2-04 U
schváleno č.j. 111/138 224/2002

               VZOR

   VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
      JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A
             STÁTNÍCH FONDŮ

sestavený k ..........
(v tisících Kč na dvě desetinná místa)
Rok Měsíc  IČO
Název nadřízeného orgánu: ...................................

Název a sídlo účetní jednotky: ..............................

I. Rozpočtové příjmy

----------------------------------------------------------------
Paragraf  Položka   Schválený  Rozpočet po Výsledek od
             rozpočet   změnách   počátku roku
----------------------------------------------------------------
a      b      1      2      3
----------------------------------------------------------------
0000
----------------------------------------------------------------
0000
----------------------------------------------------------------
0000
----------------------------------------------------------------
0000
----------------------------------------------------------------

II. Rozpočtové výdaje a financování

----------------------------------------------------------------
Paragraf  Položka   Schválený  Rozpočet po Výsledek od
             rozpočet   změnách   počátku roku
----------------------------------------------------------------
a      b      1      2      3
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------


III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
----------------------------------------------------------------
Název     Číslo    Schválený  Rozpočet po Výsledek od
        řádku    rozpočet   změnách   počátku roku
----------------------------------------------------------------
text      r      31      32     33

Příjmy celkem 3010

Třída 1 -   3011
Daňové příjmy

Třída 2 -   3012
Nedaňové
příjmy

Třída 3 -   3013
Kapitálové
příjmy

Třída 4 -   3014
Přijaté dotace

Konsolidace  3020
příjmů

4133 - Převody 3021
z vlastních
rezervních
fondů (jiných
než OSS)

4134 - Převody 3022
z rozpočtových
účtů

4135 - Převody 3023
z fondů OSS

4139 - Ostatní 3024
převody
z vlastních
fondů

Příjmy celkem 3050
po konsolidaci

Výdaje celkem 3060

Třída 5 -   3061
Běžné výdaje

Třída 6 -   3062
Kapitálové
výdaje

Konsolidace  3070
výdajů

5344 - Převody 3071
vlastním
rezervním
fondům

5345 - Převody 3072
vlastním
rozpočtovým
účtům

5346 - Převody 3073
do fondů OSS

5349 - Ostatní 3074
převody
vlastním
fondům

6363 -     3075
Investiční
převody do
rezervního
fondu

Výdaje celkem 3090
po konsolidaci

Saldo příjmů a 3100
výdajů po
konsolidaci

Třída 8 -   3200
Financování
----------------------------------------------------------------

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

----------------------------------------------------------------
Název    Číslo řádku Počáteční  Stav ke   Změna stavu
bankovního        stav k 1.1. konci    bankovních
účtu                 vykazovaného účtů
                   období
----------------------------------------------------------------
text    r      41      42      43
----------------------------------------------------------------
Rezervní  4001                  (+/-)
fond

Ostatní   4002                  (+/-)
vkladové
bankovní
účty

Vkladové  4010                  (+/-)
účty celkem

Bankovní  4020     x      (-)     x
účty
k limitům
OSS

Příjmový  4030     x             (-)
účet

Bankovní  4040                  (+/-)
účty
státního
fondu
----------------------------------------------------------------
celkem
----------------------------------------------------------------

V. Bankovní účty fondů organizačních složek státu

x  - název fondu

----------------------------------------------------------------
Ukazatel    Číslo paragrafu Číslo      Výsledek od
                 řádku/položky  počátku roku
----------------------------------------------------------------
text      a        b        53
----------------------------------------------------------------
Počáteční    0000       5010
zůstatek

Příjmy celkem  0000       5020

Příjmy podle  0000       pol
rozpočtové
skladby
        0000       pol

Výdaje celkem  0000       5040

Výdaje podle  §        pol
rozpočtové
skladby
        §        pol

Konečný     0000       5060
zůstatek

Financování   0000       5070
----------------------------------------------------------------

9 - Rekapitulace

----------------------------------------------------------------
Ukazatel    Číslo paragrafu Číslo      Výsledek od
                 řádku/položky  počátku roku
----------------------------------------------------------------
text      a        b        53
----------------------------------------------------------------
Počáteční    0000       5010
zůstatek

Příjmy celkem  0000       5020

Příjmy podle  0000       pol
rozpočtové
skladby
        0000       pol

Výdaje celkem  0000       5040

Výdaje podle  §        pol
rozpočtové
skladby
        §        pol

Konečný     0000       5060
zůstatek

Financování   0000       5070
----------------------------------------------------------------

VI. Vybrané záznamové jednotky

----------------------------------------------------------------
Název záznamové   Číslo ZP       Výsledek od počátku
jednotky                 roku
----------------------------------------------------------------
text         r          63
----------------------------------------------------------------
Převody uvnitř    023
peněžního fondu
----------------------------------------------------------------

VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu

----------------------------------------------------------------
Název    Číslo řádku Schválený  Rozpočet po Výsledek od
ukazatele        rozpočet   změnách   počátku
                          roku
----------------------------------------------------------------
text    r      71      72      73

      7010

      7020

      7030

      7040

      7050

      7060
----------------------------------------------------------------

VIII.  Výdaje na financování programů

----------------------------------------------------------------
Číslo    Položka   Schválený  Rozpočet po Výsledek od
programu         rozpočet   změnách   počátku
                          roku
----------------------------------------------------------------
a      b      81      82      83
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

----------------------------------------------------------------
Účelový znak  Číslo územního  Položka     Výsledek od
        celku              počátku roku
----------------------------------------------------------------
a        b        c        93
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

X. Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu,
státních právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně,
a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB)

-------------------------------------------------------------------------
Název   Kód    Kód druhu Kód  Počáteční  Stav ke   Změna
bankovního bankovního organizace banky stav k 1.1. konci    bankovních
účtu    účtu                  vykazovaného účtů
                          období
-------------------------------------------------------------------------
text    a     b     c   101    102     103
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------Odesláno dne:    Razítko:    Podpis vedoucího účetní jednotky

                  Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:


Došlo dne:
                      o skutečnosti:  tel.:

Příloha ke komentáři k výkazům
Fin 2-04 U
-----------------------------------------------------------------------
          Limity a zůstatky na účtech v ČNB
-----------------------------------------------------------------------
Kapitola ......  k xx. xx. 20xx
-----------------------------------------------------------------------
Předč. ř. UKAZATEL Limity Zůstatky  Nečerpaný Skutečnost Rozdíl
bank.        na   na účtech limit   z výkazů  sl. 3
účtu        účtech v ČNB   sl. 0   Fin 2-04 U minus
          v ČNB  přijato/  minus         sl. 1
              čerpáno  sl. 1
-----------------------------------------------------------------------
V 35-12       0    1     2    3     4
-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------
V 34 - 12
-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
Příl.6
Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin2-12M)
1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavují obce, kraje a dobrovolné svazky obcí.
2. Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách a výsledku hospodaření organizace od počátku roku (skutečnosti) v členění podle platné rozpočtové skladby.
3. Údaji o schváleném rozpočtu územního samosprávného celku a dobrovolného svazku obcí na příslušný rok se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených zastupitelstvem územního samosprávného celku.
4. Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu územního samosprávného celku upraveného o rozpočtová opatření provedená podle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
5. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se přebírají z analytické evidence v členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým účtům
223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu,
231 - Základní běžný účet,
232 - Vkladový výdajový účet,
235 - Příjmový účet,
236 - Běžné účty peněžních fondů,
281 - Krátkodobé bankovní úvěry,
951 - Dlouhodobé bankovní úvěry.
6. Část I. - Rozpočtové příjmy a část II. - Rozpočtové výdaje
V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje v členění stanoveném rozpočtovou skladbou:
- podle druhového třídění podle příjmových a výdajových položek a
- podle odvětvového třídění v paragrafovém třídění, které se použije pouze ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě.
Tištěná podoba těchto částí výkazu obsahuje součet položek druhového členění u jednotlivých paragrafů odvětvového třídění rozpočtové skladby.
7. Část III. - Financování
a) V této části se uvádějí financující operace v členění stanoveném rozpočtovou skladbou; jednotlivé položky v této části výkazu budou mít kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je uvedeno v níže uvedeném přehledu;
b) u bankovního účtu k limitům organizačních složek státu zřízených u poboček bank, ze kterých se přímo uhrazují investiční nebo neinvestiční výdaje se postupuje takto: úhrada výdajů se zatřídí jako analytická operace strany Dal syntetického účtu 281, resp. 951 v třídě 5 a 6; splátky úvěrů hrazené z vlastních účtů peněžních prostředků se zatřídí jako analytika k těmto účtům v členění třídy 8 rozpočtové skladby na položky 8xx4; koncem kalendářního měsíce se na řádek 8xx3 přenese údaj hodnoty změny stavu strany Dal účtu 281, resp. 951, od počátku roku.
------------------------------------------------------------------
Položka    Název                Znaménko
------------------------------------------------------------------
8111, 8211  Krátkodobé vydané dluhopisy       +
8112, 8212  Uhrazené splátky krátkodobých      -
       vydaných dluhopisů
8121, 8221  Dlouhodobé vydané dluhopisy       +
8122, 8222  Uhrazené splátky dlouhodobých      -
       vydaných dluhopisů
8113, 8213  Krátkodobé přijaté půjčené       +
       prostředky
8114, 8214  Uhrazené splátky krátkodobých      -
       přijatých půjčených prostředků
8123, 8223  Dlouhodobé přijaté půjčené       +
       prostředky
8124, 8224  Uhrazené splátky dlouhodobých      -
       přijatých půjčených prostředků
8117, 8217  Aktivní krátkodobé operace řízení    +
       likvidity - příjmy
8118, 8218  Aktivní krátkodobé operace řízení    -
       likvidity - výdaje
8127, 8227  Aktivní dlouhodobé operace řízení    +
       likvidity - příjmy
8128, 8228  Aktivní dlouhodobé operace řízení    -
       likvidity - výdaje
------------------------------------------------------------------

                xxx

------------------------------------------------------------------
Položka   Název           Znaménko  Podmínka
------------------------------------------------------------------
8115, 8215 Změna stavu krátkodobých    -    (stav ke konci
      prostředků na bankovních    +    vykazovaného
      účtech                 období) > (stav
                          k 1.1.)
                          (stav ke konci
                          vykazovaného
                          období) < (stav
                          k 1.1.)

8125, 8225 Změna stavu dlouhodobých    -    (stav ke konci
      prostředků na bankovních    +    vykazovaného
      účtech                 období) > (stav
                          k 1.1.)
                          (stav ke konci
                          vykazovaného
                          období) < (stav
                          k 1.1.)
------------------------------------------------------------------

                xxx

------------------------------------------------------------------
Položka  Název             Znaménko  Podmínka
------------------------------------------------------------------
8901    Operace z peněžních účtů     -     platba
      organizace nemající charakter  +     inkaso
      příjmů a výdajů vládního
      sektoru
8902    Nerealizované kurzové rozdíly  -     snížení
                      +     zvýšení
------------------------------------------------------------------
8. Část IV. - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
a) v této části výkazu se uvádějí:
- úhrny příjmů jednotlivých tříd,
- úhrny výdajů jednotlivých tříd,
- rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů, výdajů a financování,
- úhrny záznamových jednotek 024 až 029, 035 a 036,
- saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,
- úhrn třídy 8 - Financování;
b) konsolidace peněžních operací se provádí:
- na úrovni vykazující jednotky, kterou se rozumí kraj, obec a dobrovolný svazek obcí,
- na úrovni okresu a kraje celkem, která je obsažena v sumáři finančního výkazu pro hodnocení rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a je provedena zpracovateli sumářů finančních výkazů; pro docílení konsolidace je nezbytné, aby vykazující jednotky předávaly ve vstupních datech tohoto výkazu všechny hodnoty řádků konsolidace příjmů, výdajů vč. řádků 4191, 4192, 4193, 4194, 4421, 4422, 4423 a 4424 (t.j. ZJ 024 až 029, 035 a 036) a financování;
c) předmětem konsolidace jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí jsou následující příjmové, výdajové a financující operace:
-----------------------------------------+------------------------
   konsolidace příjmů         | konsolidace na úrovni
                     +----------+------+------
                     |vykazující|okresu|kraje
                     |jednotky |   |
-----------------------------------------+----------+------+------
2223 - Příjmy z finančního vypořádání
    minulých let mezi krajem a obcemi   ne   ano  ano
2441 - Splátky půjčených prostředků od
    obcí                  ne   ano  ano
2442 - Splátky půjčených prostředků od
    krajů                 ne    ne  ano
2449 - Ostatní splátky půjčených
    prostředků k od veřejných
    rozpočtů územní úrovně         ne   ano  ano
4121 - Neinvestiční přijaté dotace
    od obcí                ne   ano  ano
4122 - Neinvestiční přijaté dotace
    od krajů                ne    ne  ano
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté
    dotace od rozpočtů územní úrovně    ne   ano  ano
4133 - Převody z vlastních rezervních
    fondů (jiných než OSS)        ano   ano  ano
4134 - Převody z rozpočtových účtů      ano   ano  ano
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů   ano   ano  ano
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí   ne   ano  ano
4222 - Investiční přijaté dotace
    od krajů                ne    ne  ano
4229 - Ostatní investiční přijaté dotace
    od rozpočtů územní úrovně       ne   ano  ano
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného
     okresu                ne   ano   ne
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků
     přijatých z území jiného
     okresu                ne   ano   ne
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného
     kraje                ne   ano  ano
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků
     přijatých z území jiného kraje    ne   ano  ano
------------------------------------------------------------------

                xxx

-----------------------------------------+------------------------
   konsolidace výdajů         | konsolidace na úrovni
                     +----------+------+------
                     |vykazující|okresu|kraje
                     | jednotky |   |
-----------------------------------------+----------+------+------
5321 - Neinvestiční dotace obcím       ne   ano  ano
5323 - Neinvestiční dotace krajům       ne    ne  ano
5329 - Ostatní neinvestiční dotace
    veřejným rozpočtům územní úrovně    ne   ano  ano
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu
    obcí a krajů             ano   ano  ano
5344 - Převody vlastním rezervním fondům   ano   ano  ano
5345 - Převody vlastním rozpočtovým
    účtům                 ano   ano  ano
5349 - Ostatní převody vlastním fondům    ano   ano  ano
5366 - Výdaje z finančního vypořádání
    minulých let mezi krajem a obcemi   ne   ano  ano
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky
    obcím                 ne   ano  ano
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky
    krajům                 ne    ne  ano
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené
    prostředky veřejným rozpočtům
    územní úrovně             ne   ano  ano
6341 - Investiční transfery obcím       ne   ano  ano
6342 - Investiční transfery krajům      ne    ne  ano
6349 - Ostatní investiční transfery
    veřejným rozpočtům územní úrovně    ne   ano  ano
6441 - Investiční půjčené prostředky
    obcím                 ne   ano  ano
6442 - Investiční půjčené prostředky
    krajům                 ne    ne  ano
6449 - Ostatní investiční půjčené
    prostředky veřejným rozpočtům
    místní úrovně             ne   ano  ano
ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území
     jiného okresu            ne   ano   ne
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté
     na území jiného okresu        ne   ano   ne
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území
     jiného kraje             ne   ano  ano
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté
     na území jiného kraje        ne   ano  ano
------------------------------------------------------------------

                xxx
Konsolidace financování se použije pro případy, kdy mezi subjekty, za které je sestavován výkaz, došlo k poskytnutí nebo splácení půjčky; většinou se jedná o případy poskytnutí půjčky ze strany kraje obci nebo splácení půjčky obcí kraji; kraj proto bude ve výkazu za území kraje konsolidovat v případě poskytnutí půjčky v části konsolidace výdajů na řádku 4330, resp. 4400 v případě splátky na straně konsolidace příjmů na řádku 4070 a proti tomu v části konsolidace financování na řádku 4460 odpovídající část třídy 8 - Financování u obcí;
d) vazby v této části výkazu:
- obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:
r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43
r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43
r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43
r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43
r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43
r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43
r. 4440sl. 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43
r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl. 1,2,3
r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43
r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43
- kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:
r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl. 41,42,43
r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310)sl. 41,42,43
r. 4460sl. 41,42,43 = 0
- kromě obecných vazeb, platí na úrovni okresu:
r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4061 + 4070 + 4090 + 4100 + 4120 + 4130 + 4140 + 4150 + 4170 + 4190)sl. 41,42,43 - r. (4191 + 4192 + 4193 + 4194)sl. 41,42,43
r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4260 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4321 + 4330 + 4350 + 4360 + 4380 + 4400 + 4420)sl. 41,42,43 - r. (4421 + 4422 + 4423 + 4424)sl. 41,42,43
r. 4460sl. 41,42,43 = r. (4330 + 4350 + 4400 + 4420)sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4090)sl. 41,42,43 + r. (4192 + 4194)sl. 41,42,43 - r. (4422 + 4424)sl. 41,42,43
- kromě obecných vazeb, platí na úrovni kraje:
r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4061 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100 + 4110 + 4120 + 4130 + 4140 + 4150 + 4170 + 4180 + 4190)sl. 41,42,43 - r. (4193 + 4194)sl. 41,42,43
r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4321 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4400 + 4410 + 4420)sl. 41,42,43 - r. (4423 + 4424)sl. 41,42,43
r. 4460sl. 41,42,43 = r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420)sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4080 + 4090)sl. 41,42,43 + r. 4194sl. 41,42,43 - r. 4424sl. 41,42,43
e) vazby mezi touto částí výkazu a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73
9. Část V. - Tato část výkazu se nevyplňuje
10. Část VI. - Stavy a obraty na bankovních účtech
a) v této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavů bankovních účtů
- limity výdajů,
- základních běžných účtů,
- vkladových výdajových účtů,
- běžných účtů peněžních fondů,
- bankovní účty k limitům OSS,
- příjmových účtů;
údaj ve sl. 63 příslušného řádku části VI. se vypočítá jako rozdíl sloupce 61 a 62 téhož řádku, tzn. že údaj má znaménko: minus (-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1., plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1.;
b) vazba mezi touto částí výkazu a částí III.:
r. (6040 + 6060)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3
11. Část VII. Vybrané záznamové jednotky
V této části výkazu se uvádějí záznamové jednotky, které jsou součástí předkontace jednotlivých účetních případů. Záznamové jednotky 024 až 029, 035 a 036 se použijí pro veřejné rozpočty územní úrovně pro konsolidaci transferů a půjček poskytovaných mezi obcemi patřícími do různých okresů a krajů a krajů obcím, příp. krajem na území jiného kraje; u těchto položek jsou vytvořeny podřádky pro rozpis jednotlivých jednotek, kterých se záznamové jednotky týkají.
12. Část VIII. - Doplňující ukazatele
Obsahová náplň této části výkazu bude stanovena v případě potřeby samostatnými opatřeními.
13. Část IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů
a) v této části výkazu se uvádějí údaje skutečně přijatých dotací a půjček
- uvedených na položkách 4111, 4113, 4116, 4118, 4160, 4211, 4213, 4216, 4218, 4240, 8113 a 8123,
- v členění podle účelových znaků,
- v členění podle čísla územního celku;
b) obce, dobrovolné svazky obcí a kraje (tj. subjekty uvedené v příloze č. 2. v bodech 2, 3 a 4) musí zajistit soulad mezi údaji uvedenými v části IX. sloupci 93 a údaji stanovených položek uvedených v části I., resp. III. sloupce 3 tohoto finančního výkazu;
c) obce a dobrovolné svazky obcí uvádí číslo územního celku v rozsahu NUTS 4; kraje uvádí číslo územního celku podle NUTS 3.
14. Komentář k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin2- 12M) uvádí objektivní a v daném termínu neodstranitelné rozdíly mezi skutečným stavem a požadavky vyplývajícími z ustanovení vyhlášky. Komentář se nepředává automatizovaně, je jen součástí opisu.
Ministerstvo financí                Fin 2-12 M
schváleno č.j. 111/138 224/2002

               VZOR

        VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
   ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ


sestavený k ..........
(v tisících Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc  IČO

Název nadřízeného orgánu: ...................................

Název a sídlo účetní jednotky: ..............................
I. Rozpočtové příjmy
-----------------------------------------------------------------
Paragraf  Položka   Schválený  Rozpočet po Výsledek od
             rozpočet   změnách   počátku roku
-----------------------------------------------------------------
a      b      1      2      3
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
II. Rozpočtové výdaje a financování
-----------------------------------------------------------------
Paragraf  Položka   Schválený  Rozpočet po Výsledek od
             rozpočet   změnách   počátku roku
-----------------------------------------------------------------
a      b      1      2      3
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
III.Financování - třída 8
-----------------------------------------------------------------
Název     Číslo    Schválený  Rozpočet po Výsledek od
       položky /  rozpočet   změnách   počátku
       řádku                 roku
-----------------------------------------------------------------
text     r      1      2      3
-----------------------------------------------------------------
Krátkodobé financování z tuzemska
-----------------------------------------------------------------
Krátkodobé  8111
vydané
dluhopisy (+)

Uhrazené   8112
splátky
krátkodobých
vydaných
dluhopisů (-)

Krátkodobé  8113
přijaté
půjčené
prostředky
(+)

Uhrazené   8114
splátky
krátkodobých
přijatých
půjčených
prostředků (-)

Změna stavu  8115
krátkodobých
prostředků na
bankovních
účtech (+/-)

Aktivní    8117
krátkodobé
operace
řízení
likvidity -
příjmy (+)

Aktivní    8118
krátkodobé
operace
řízení
likvidity -
výdaje (-)
-----------------------------------------------------------------
Dlouhodobé financování z tuzemska
-----------------------------------------------------------------
Dlouhodobé  8121
vydané
dluhopisy (+)

Uhrazené   8122
splátky
dlouhodobých
vydaných
dluhopisů (-)

Dlouhodobé  8123
přijaté
půjčené
prostředky
(+)

Uhrazené   8124
splátky
dlouhodobých
přijatých
půjčených
prostředků (-)

Změna stavu  8125
dlouhodobých
prostředků na
bankovních
účtech (+/-)

Aktivní    8127
dlouhodobé
operace
řízení
likvidity -
příjmy (+)

Aktivní    8128
dlouhodobé
operace
řízení
likvidity -
výdaje (-)
-----------------------------------------------------------------
Krátkodobé financování ze zahraničí
-----------------------------------------------------------------
Krátkodobé  8211
vydané
dluhopisy (+)

Uhrazené   8212
splátky
krátkodobých
vydaných
dluhopisů (-)

Krátkodobé  8213
přijaté
půjčené
prostředky
(+)

Uhrazené   8214
splátky
krátkodobých
přijatých
půjčených
prostředků (-)

Změna stavu  8215
krátkodobých
prostředků na
bankovních
účtech (+/-)

Aktivní    8217
krátkodobé
operace
řízení
likvidity -
příjmy (+)

Aktivní    8218
krátkodobé
operace
řízení
likvidity -
výdaje (-)
-----------------------------------------------------------------
Dlouhodobé financování ze zahraničí
-----------------------------------------------------------------
Dlouhodobé  8221
vydané
dluhopisy (+)

Uhrazené   8222
splátky
dlouhodobých
vydaných
dluhopisů (-)

Dlouhodobé  8223
přijaté
půjčené
prostředky
(+)

Uhrazené   8224
splátky
dlouhodobých
přijatých
půjčených
prostředků (-)

Změna stavu  8225
dlouhodobých
prostředků na
bankovních
účtech (+/-)

Aktivní    8227
dlouhodobé
operace
řízení
likvidity -
příjmy (+)

Aktivní    8228
dlouhodobé
operace
řízení
likvidity -
výdaje (-)
-----------------------------------------------------------------
Opravné položky k peněžním operacím
-----------------------------------------------------------------
Operace    8901
z peněžních
účtů
organizace
nemající
charakter
příjmů a
výdajů
vládního
sektoru (+/-)

Nerealizované 8902
kurzové
rozdíly (+/-)

Financování  8000
(součet za
třídu 8)
-----------------------------------------------------------------
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
-----------------------------------------------------------------
Název          Číslo  Schválený Rozpočet Výsledek
             řádku  rozpočet po    od
                      změnách  počátku roku
-----------------------------------------------------------------
text           r    41    42    43
-----------------------------------------------------------------
Třída 1 - Daňové příjmy 4010

Třída 2 - Nedaňové    4020
příjmy

Třída 3 - Kapitálové   4030
příjmy

Třída 4 - Přijaté dotace 4040
Příjmy celkem      4050

Konsolidace příjmů    4060
v tom položky:      4061

2223 - Příjmy
z finančního vypořádání
minulých let mezi krajem
a obcemi

2441 - Splátky půjčených 4070
prostředků od obcí

2442 - Splátky půjčených 4080
prostředků od krajů

2449 - Ostatní splátky  4090
půjčených prostředků
od veřejných rozpočtů
územní úrovně

4121 - Neinvestiční   4100
přijaté dotace od obcí

4122 - Neinvestiční   4110
přijaté dotace od krajů

4129 - Ostatní      4120
neinvestiční přijaté
dotace od rozpočtů
územní úrovně

4133 - Převody      4130
z vlastních rezervních
fondů (jiných než OSS)

4134 - Převody      4140
z rozpočtových účtů

4139 - Ostatní převody  4150
z vlastních fondů

4221 - Investiční    4170
přijaté dotace od obcí

4222 - Investiční    4180
přijaté dotace od krajů

4229 - Ostatní      4190
investiční přijaté
dotace od rozpočtů
územní úrovně

ZJ 024 - Dotace přijaté 4191
z území jiného okresu

ZJ 025 - Splátky     4192
půjčených prostředků
přijatých z území jiného
okresu

ZJ 028 - Dotace přijaté 4193
z území jiného kraje

ZJ 029 - Splátky     4194
půjčených prostředků
přijatých z území jiného
kraje
-----------------------------------------------------------------
Příjmy celkem po     4200
konsolidaci
-----------------------------------------------------------------

Třída 5 - Běžné výdaje  4210

Třída 6 - Kapitálové   4220
výdaje

Výdaje celkem      4240

Konsolidace výdajů    4250
v tom položky:      4260

5321 - Neinvestiční
dotace obcím

5323 - Neinvestiční   4270
dotace krajů

5329 - Ostatní      4280
neinvestiční dotace
veřejným rozpočtům
územní úrovně

5342 - Převody FKSP a  4281
sociálnímu fondu obcí a
krajů

5344 - Převody vlastním 4290
rezervním fondům

5345 - Převody vlastním 4300
rozpočtovým fondům

5349 - Ostatní převody  4310
vlastním     fondům

5366 - Výdaje      4321
z finančního vypořádání
minulých let mezi krajem
a obcemi

5641 - Neinvestiční   4330
půjčené prostředky obcím

5642 - Neinvestiční   4340
půjčené prostředky
krajům

5649 - Ostatní      4350
neinvestiční půjčené
prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně

6341 - Investiční    4360
transfery obcím

6342 - Investiční    4370
transfery krajům

6349 - Ostatní      4380
investiční transfery
veřejným rozpočtům
územní úrovně

6441 - Investiční    4400
půjčené prostředky obcím

6442 - Investiční    4410
půjčené prostředky
krajům

6449 - Ostatní      4420
investiční půjčené
prostředky veřejným
rozpočtům místní úrovně

ZJ 026 - Dotace     4421
poskytnuté na území
jiného okresu

ZJ 027 - Půjčené     4422
prostředky poskytnuté na
území jiného okresu

ZJ 035 - Dotace     4423
poskytnuté na území
jiného kraje

ZJ 036 - Půjčené     4424
prostředky poskytnuté na
území jiného kraje
-----------------------------------------------------------------
Výdaje celkem po     4430
konsolidaci
-----------------------------------------------------------------
Saldo příjmů a výdajů po 4440
konsolidaci
-----------------------------------------------------------------
Třída 8 - Financování  4450

Konsolidace financování 4460
-----------------------------------------------------------------
Financování celkem po  4470
konsolidaci
-----------------------------------------------------------------
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech
-----------------------------------------------------------------
Název    Číslo řádku Počáteční  Stav ke   Změna stavu
bankovního        stav k 1.  konci    bankovních
účtu           1.      vykazovaného účtů
                   období
-----------------------------------------------------------------
text    r      61      62      63

Základní  6010                  (+/-)
běžný účet

Vkladový  6020     x             (-)
výdajový
účet

Běžné účty 6030                  (+/-)
peněžních
fondů

Běžné účty 6040                  (+/-)
celkem

Bankovní  6050     x      (-)     x
účty
k limitům
OSS

Příjmový  6060     x             (-)
účet
-----------------------------------------------------------------
VII.Vybrané záznamové jednotky
-----------------------------------------------------------------
Název          Číslo  Schválený Rozpočet Výsledek
             řádku  rozpočet po    od
                      změnách  počátku
                           roku
-----------------------------------------------------------------
text           r    71    72    73
-----------------------------------------------------------------
ZJ 024 - Dotace přijaté 7090
z území jiného okresu

v tom položky:      7091

2223 - Příjmy
z finančního vypořádání
minulých let mezi krajem
a obcemi

4121 - Neinvestiční   7100
přijaté dotace od obcí

4129 - Ostatní      7110
neinvestiční přijaté
dotace od rozpočtů
územní úrovně

4221 - Investiční    7120
přijaté dotace od obcí

4229 - Ostatní      7130
neinvestiční přijaté
dotace od rozpočtů
územní úrovně

ZJ 025 - Splátky     7140
půjčených prostředků
přijatých z území jiného
okresu

v tom položky:      7150

2441 - Splátky půjčených
prostředků od obcí

2449 - Ostatní splátky  7160
půjčených prostředků od
veřejných rozpočtů
územní úrovně

ZJ 026 - Dotace     7170
poskytnuté na území
jiného okresu
v tom položky:      7180

5321 - Neinvestiční
dotace obcím

5329 - Ostatní      7190
neinvestiční dotace
veřejným rozpočtům
územní úrovně

5336 - Výdaje      7191
z finančního vypořádání
minulých let mezi krajem
a obcemi

6341 - Investiční    7200
transfery obcím

6349 - Ostatní      7210
investiční transfery
veřejným rozpočtům
územní úrovně

ZJ 027 - Půjčené     7220
prostředky poskytnuté na
území jiného okresu
v tom položky:      7230

5641 - Neinvestiční
půjčené prostředky obcím

5649 - Ostatní      7240
neinvestiční půjčené
prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně

6441 - Investiční    7250
půjčené prostředky obcím

6449 - Ostatní      7260
investiční půjčené
prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně

ZJ 028 - Dotace přijaté 7290
z území jiného kraje
v tom položky:      7291

2223 - Příjmy
z finančního vypořádání
minulých let mezi krajem
a obcemi

4121 - Neinvestiční   7300
přijaté dotace od obcí

4122 - Neinvestiční   7310
přijaté dotace od krajů

4129 - Ostatní      7320
neinvestiční přijaté
dotace od rozpočtů
územní úrovně

4221 - Investiční    7330
přijaté dotace od obcí

4222 - Investiční    7340
přijaté dotace od krajů

4229 - Ostatní      7350
investiční přijaté
dotace od rozpočtů
územní úrovně

ZJ 029 - Splátky     7360
půjčených prostředků
přijatých z území jiného
kraje

v tom položky:      7370

2441 - Splátky půjčených
prostředků od obcí

2442 - Splátky půjčených 7380
prostředků od krajů

2449 - Ostatní splátky  7390
půjčených prostředků od
veřejných rozpočtů
územní úrovně

ZJ 035 - Dotace     7400
poskytnuté na území
jiného kraje
v tom položky:      7410

5321 - Neinvestiční
dotace obcím

5323 - Neinvestiční   7420
dotace krajům

5329 - Ostatní      7430
neinvestiční dotace
veřejným rozpočtům
územní úrovně

5366 - Výdaje      7431
z finančního vypořádání
minulých let mezi krajem
a obcemi

6341 - Investiční    7440
transfery obcím

6342 - Investiční    7450
transfery krajům

6349 - Ostatní      7460
investiční transfery
veřejným rozpočtům
územní úrovně

ZJ 036 - Půjčky     7470
poskytnuté na území
jiného kraje
v tom položky:      7480

5641 - Neinvestiční
půjčené prostředky obcím

5642 - Neinvestiční   7490
půjčené prostředky
krajům

5649 - Ostatní      7500
neinvestiční půjčené
prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně

6441 - Investiční    7510
půjčené prostředky obcím

6442 - Investiční    7520
půjčené prostředky
krajům

6449 - Ostatní      7530
investiční půjčené
prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně
-----------------------------------------------------------------
VII. Doplňující ukazatele
-----------------------------------------------------------------
Název    Číslo řádku Schválený  Rozpočet po Výsledek od
ukazatele        rozpočet   změnách   počátku roku
-----------------------------------------------------------------
text    r      81      82      83

      8010

      8020

      8030

      8040

      8050
-----------------------------------------------------------------
IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů
-----------------------------------------------------------------
Účelový znak  Číslo územního  Položka     Výsledek od
        celku               počátku roku
-----------------------------------------------------------------
a        b        c        93
-----------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------
Odesláno dne:   Razítko:       Podpis vedoucího účetní jednotky:

                    Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:

Došlo dne:
                    o skutečnosti:     tel.:
Příl.7
VZOR
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost na rok 20..
Ministerstvo financí
schváleno č.j. 111/138 224/2002

strana 1


Kapitola: 3xx
IČO a název organizace
ZOD: x

                         v tis. Kč
-----------------------------------------------------------------
Název položky    Účet      Číslo položky Schválený
                         rozpočet
-----------------------------------------------------------------
a          b       r       1
-----------------------------------------------------------------
Spotřeba materiálu (501)     1

Spotřeba energie  (502)     2

Spotřeba ostatních (503)     3
neskladovatelných
dodávek

Prodané zboží    (504)     4

Opravy a udržování (511)     5

Cestovné      (512)     6

Náklady na     (513)     7
reprezentaci

Ostatní služby   (518)     8

Mzdové náklady   (521)     9

Zákonné sociální  (524)     10
pojištění

Ostatní sociální  (525)     11
pojištění

Zákonné sociální  (527)     12
náklady

Ostatní sociální  (528)     13
náklady

Daň silniční    (531)     14

Daň z nemovitostí  (532)     15

Ostatní daně a   (538)     16
poplatky

Smluvní pokuty a  (541)     17
úroky z prodlení

Ostatní pokuty a  (542)     18
penále

Odpis pohledávky  (543)     19

Úroky        (544)     20

Kursové ztráty   (545)     21

Dary        (546)     22

Manka a škody    (548)     23

Jiné ostatní    (549)     24
náklady

Odpisy dlouhodobého (551)     25
nehmotného a
hmotného majetku

Zůstatková cena   (552)     26
prodaného
dlouhodobého
nehmot. a hmot.
majetku

Prodané cenné        (553)     27
papíry a podíly

Prodaný materiál  (554)     28

Tvorba zákonných  (556)     29
rezerv

Tvorba zákonných  (559)     30
opravných položek
-----------------------------------------------------------------
Náklady celkem           31
(účtová třída 5
celkem - součet
položek 1 až 30)
-----------------------------------------------------------------
Tržby za vlastní  (601)     32
výrobky

Tržby z prodeje   (602)     33
služeb

Tržby za prodané  (604)     34
zboží

Změna stavu zásob  (611)     35
nedokončené výroby

Změna stavu zásob  (612)     36
polotovarů

Změna stavu zásob  (613)     37
výrobků

Změna stavu zvířat (614)     38

Aktivace materiálu (621)     39
a zboží

Aktivace      (622)     40
vnitroorganizačních
služeb

Aktivace      (623)     41
dlouhodobého
nehmotného majetku

Aktivace      (624)     42
dlouhodobého
hmotného majetku

Smluvní pokuty a  (641)     43
úroky z prodlení

Ostatní pokuty a  (642)     44
penále

Platby za odepsané (643)     45
pohledávky

Úroky        (644)     46

Kurzové zisky    (645)     47

Zúčtování fondů   (646)     48

Jiné ostatní výnosy (649)     49

Tržby z prodeje   (651)     50
dlouhodobého
nehmotného a
hmotného majetku

Výnosy       (652)     51
z dlouhodobého
finančního majetku

Tržby z prodeje   (653)     52
cenných papírů a
podílů

Tržby z prodeje   (654)     53
materiálu

Výnosy       (655)     54
z krátkodobého
finančního majetku

Zúčtování zákonných (656)     55
rezerv

Zúčtování zákonných (659)     56
opravných položek
Příspěvky a dotace (691)     57
na provoz
-----------------------------------------------------------------
Výnosy celkem           58
(účtová třída 6
celkem - součet
položek 32 až 57)
-----------------------------------------------------------------
Hospodářský            59
výsledek před
zdaněním
(položka 58 - 31)

Daň z příjmů    (591)     60

Dodatečné odvody  (595)     61
daně z příjmů

Hospodářský            62
výsledek po zdanění
(+/-)
(položka 59 - 60 - 61)
-----------------------------------------------------------------

strana 2

  Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových
organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost na rok 20..

Kapitola: 3xx
IČO a název organizace:
ZOD: x

                           v tis. Kč
-----------------------------------------------------------------
Doplňující údaje   Číslo řádku     Schválený rozpočet
-----------------------------------------------------------------
a          r          1
-----------------------------------------------------------------
Platy zaměstnanců (z 70
AE k účtu 521)

Ostatní osobní    71
náklady (z AE k účtu
521)

Příspěvek na provoz 72
od zřizovatele (z AE
k účtu 691)

Dotace na      73
neinvestiční náklady
související
s financováním
programů evidovaných
v ISPROFIN1) od
zřizovatele (z AE
k účtu 691)

Dotace na výzkum a  74
vývoj od
poskytovatelů jiných
než od zřizovatele
(z AE k účtu 691)

Ostatní příspěvky a 75
dotace2) (z AE
k účtu 691)

Závazky vůči     76
státnímu rozpočtu
celkem3)
v tom:        77
odvod z provozu a
z odpisů4)

odvod příjmů     78
z prodeje nemovitého
státního majetku5)

ostatní odvody5)   79

Příspěvky a dotace  80
ze státního rozpočtu
na výzkum a vývoj
celkem6)

v tom:        81
institucionální
účelové       82

Použití prostředků  83
rezervního fondu7)

Přepočtený počet   84
zaměstnanců

Průměrný plat (mzda) 85
měsíčně v Kč
-----------------------------------------------------------------

Sestavil:

Datum a podpis:

Kontroloval:

Datum a podpis:
-----------------------------------------------------------------
Poznámky a vazby:
Součet údajů na řádcích 70 a 71 musí odpovídat položce - Mzdové náklady
Součet údajů na řádcích 72 až 75 musí odpovídat položce č. 57 - Příspěvky a dotace na provoz
1) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a § 1 vyhlášky MF č. 40/2001 Sb.
2) souhrn prostředků od jiných poskytovatelů než ze státního rozpočtu a od příjemců účelové podpory výzkumu a vývoje Poznámky 3) až 5) platí na úrovni sumáře za kapitolu:
3) součet údajů musí odpovídat údaji na podseskupení položek 212 finančního výkazu Fin 2-04 U zřizovatele
4) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního výkazu Fin 2-04 U zřizovatele
5) souhrn údajů na řádcích 78 a 79 musí odpovídat údaji na položce 2123 finančního výkazu Fin 2-04 U zřizovatele
6) neinvestiční i investiční od zřizovatele
7) údaj na tomto řádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech PO v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.
ZOD - kód způsobu odměňování
1 - podle zákona č. 1/1992 Sb.
4 - podle zákona č. 143/1992 Sb.
Příl.8
Způsob zaokrouhlování údajů při tvorbě výkazů
1. Způsob zaokrouhlování údajů ve výkazech, které jsou vykazovány v tisících Kč na dvě desetinná místa, je závazný pro všechny subjekty, které předkládají Ministerstvu financí výkazy podle této vyhlášky.
2. Pro údaje výkazů sestavovaných na úrovni organizace (organizační složka, příspěvková organizace, obec, krajský úřad, dobrovolný svazek obcí) je stanoven následující postup.
2.1 Běžné ukazatele výkazů sledované v Kč se zaokrouhlí na desítky Kč. Pod pojmem "běžný ukazatel" se rozumí:
a) údaje vykazované na úrovni základního členění rozpočtové skladby, tj. paragraf, položka,
b) údaje stavů a obratů na bankovních účtech uváděných ve finančních výkazech s výjimkou tabulky 9 - Rekapitulace v části V.,
c) údaje záznamových jednotek s výjimkou ZJ 024 až ZJ 029 a ZJ 035 až ZJ 036,
d) údaje běžných řádků výkazu.
2.2 Součtové ukazatele výkazů se vypočítávají z již zaokrouhlených údajů běžných ukazatelů. Pod pojmem "součtový ukazatel" se rozumí údaj, který je výsledkem součtu běžných ukazatelů ve výkazu, nebo je agregátem údajů stejné identifikace dvou či více subjektů.
3. Pro sumáře výkazů kapitol státního rozpočtu platí ustanovení bodu 2.2. Údaje schváleného rozpočtu závazných ukazatelů státního rozpočtu musí odpovídat hodnotám schváleného rozpočtu stanoveným jednotlivým kapitolám zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok. Údaje rozpočtu po změnách u závazných ukazatelů musí odpovídat hodnotám odsouhlasených Ministerstvem financí.
4. Zaokrouhlení hodnot ukazatelů výkazů může způsobit porušení vnitrovýkazových nebo mezivýkazových vazeb. V tomto případě (rozdíl není způsoben chybným účtováním) nemusí být hodnota údaje příslušného ukazatele opravována. V sumářích výkazů za kapitolu státního rozpočtu se stanovuje míra tolerance pro chyby vzniklé zaokrouhlením ve výši +/- 3 000 Kč s výjimkou údajů schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a rozpočtových opatření závazných ukazatelů státního rozpočtu. Přípustná míra tolerance +/- 3 000 Kč s výjimkou údajů schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách je stanovena pro sumáře výkazů za územní celky na úrovni NUTS 4 (okresu) a pro sumáře výkazů za vlastní krajský úřad a jím zřizovaných příspěvkových organizací na úrovni NUTS 3.