Zákon ze dne 9.6.1932 o nové soustavě drobných peněz

27.6.1932 | Sbírka:  94/1932 Sb. | Částka:  33/1932ASPI

Vztahy

Prováděcí: 48/1934 Sb., 67/1933 Sb.
Aktivní derogace: 103/1928 Sb.
Pasivní derogace: 101/1938 Sb., 36/1937 Sb.
94/1932 Sb. z. a n.
Zákon
ze dne 9. června 1932
o nové soustavě drobných peněz
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
A.
Drobné mince
I.
Soustava
§ 1
Jako drobné mince měny československé raziti jest:
1. mince po 5 a 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem;
2. mince po 20, 25, 50 haléřích a po 1 Kč ze spěže (bronzu) niklové;
3. mince po 5, 10 a 20 Kč ze stříbra.
II.
Ražba
§ 2
(1) Mince po 5 a 10 haléřích jsou ze směsi o 02 dílech mědi a 8 dílech zinku a jde na kilogram mincovního kovu 600 kusů pětníků a 500 kusů desetníků.
(2) Mince po 20, 25, 50 haléřích a mince korunové jsou ze spěže (bronzu) niklové, smíšené v poměru 80 dílů mědi se 20 díly niklu a jde na kilogram mincovního kovu 300 kusů dvacetníků, 250 kusů pětadvacetníků, 200 kusů padesátníků a 150 kusů korun.
(3) Ražba všech těchto šesti druhů mincí budiž co nejpřesnější; pokud toho nelze naprosto dosíci, dovolena jest úchylka u všech nahoru i dolů, a to ve hrubé váze 20/1000, kdežto v čistosti 10/1000.
(4) Líc všech těchto šesti druhů mincí má malý znak republiky Československé, na rubu každého z nich vyznačena jest hodnota mince; mezi těmito mincemi po 5, 10, 20, 50 haléřích a 1 Kč a dosavadními pěti druhy mincí stejné hodnoty není vůbec rozdílu.
(5) Celková zevní úprava nového pětadvacetníku určí se vládním nařízením, do něhož pojato bude i ostatních pět mincí nezměněně.
§ 3
(1) Stříbrné pětikoruny raziti jest ze směsi v poměru (zrnu) 500 dílů stříbra ku 500 dílům mědi, stříbrné desetikoruny a dvacetikoruny ze směsi v poměru (zrnu) 700 dílů stříbra ku 300 dílům mědi.
(2) Z kilogramu mincovního kovu raziti jest 142,8571 kusů pětikorun nebo 100 kusů desetikorun nebo 83,3333 kusů dvacetikorun, takže hrubá váha (stříž) pětikoruny jest 7 gramů, desetikoruny 10 gramů a dvacetikoruny 12 gramů; čistost pětikoruny jest 3,5 gramu, desetikoruny 7 gramů a dvacetikoruny 8,4 gramu.
(3) Ražba všech tří druhů stříbrných mincí budiž co nejpřesnější; pokud toho nelze naprosto dosíci, dovolena jest úchylka u všech nahoru i dolů, a to ve hrubé váze (stříži) 10/1000, kdežto v čistosti 5/1000.
(4) Průměr pětikoruny jest 27 mm, desetikoruny 30 mm a dvacetikoruny 34 mm.
(5) Na jedné straně všech těchto mincí jest znak republiky Československé a podle povahy celkové úpravy na téže nebo na druhé straně vyznačena jest hodnota mince.
(6) Celková zevní úprava stříbrných dvacetikorun určí se vládním nařízením, do něhož pojaty budou i dosavadní stříbrné pětikoruny a desetikoruny, jak obyčejném, tak jubilejní, na nichž se vůbec ničeho nemění.
§ 4
(1) Všechny drobné mince razí se jen na účet státu; do oběhu lze dáti těchto mincí (i se stříbrnými desetikorunami jubilejními), jakož i drobných peněz papírových (§ 9) dohromady nejvíce za 1.200,000.000 Kč.
(2) Ražbu jednotlivých druhů mincí jest přizpůsobiti skutečné jejich věcné potřebě, kterou zajistiti jest po slyšení Národní banky Československé náležitou úhradou nejpozději v každém období rozpočtovém.
(3) Nashromáždí-li se u Národní banky Československé téhož druhu mincí taková zásoba, že dosahuje aspoň 10 % všech takových mincí pro oběh vůbec přijatých a v tomto rozsahu nejméně šest měsíců setrvá, jest státní správa finanční povinna Národní bance Československé na její žádost tuto pro oběh nepotřebnou 10 % část mincí podle své volby a možnosti buď za jiný druh jejich nebo za bankovky vyměniti.
III.
Oběh drobných mincí
§ 5
(1) Všechny poštovní úřady jsou povinny, pokud tím vážně netrpí služba jejich, v mezích hospodářské potřeby vyměňovati předložené druhy drobných mincí neopotřebovaných nebo jen oběhem opotřebovaných na druhy jiné.
(2) Tím není § 32 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové, nikterak dotčen.
§ 6
(1) Státní a jiné veřejné pokladny jsou povinny, pokud tím vážně netrpí služba jejich, přijímati všechny drobné mince bez obmezení.
(2) Národní banka Československá jest povinna ve hlavním ústavě i ve filiálkách vyměňovati drobné mince neopotřebované bez obmezení za jiná platidla a mince obyčejným oběhem opotřebování za platidla téhož i jiného druhu.
(3) Drobné mince, které jen obyčejným oběhem byly opotřebovány, přijímají sice státní a jiné veřejné pokladny i jako zákonité platidlo i na výměnu, avšak nevydávají jich, nýbrž dávají je přemincovati.
(4) Ve styku soukromém není nikdo povinen přijímati pětníků a desetníků více než za 10 Kč, dvacetníků a pětadvacetníků více než za 20 Kč, padesátníků a korun více než za 100 Kč, stříbrných pětikorun více než za 250 Kč a stříbrných desetikorun a dvacetikorun více než za 500 Kč.
§ 7
(1) Mince jinak než obyčejným oběhem zlehčené nebo poškozené nejsou zákonným platidlem. Státní a jiná veřejná pokladna, u které se takové mince objeví, vyloučí je z oběhu tím, že je nápadným způsobem znehodnotí a straně bez jakékoliv náhrady vrátí.
(2) Mince padělané propadají bez náhrady státu a zasílají se státní mincovně.
(3) Posouditi, jde-li o opotřebování obyčejným oběhem či o jiné poškození nebo o padělek, přísluší státní mincovně.
§ 8
Haléřové platy pěti nedělitelné, ať konají se hotově neb jinak, jest zaokrouhliti a uznati tak, že zbytku 1 nebo 2 haléřů se vůbec nedbá, kdežto za 3 nebo 4 se platí celých 5 haléřů.
B.
Drobné bankovky, státní dluh státovkový a vyúčtování státu s Národní bankou Československou
§ 9
Pro přechodnou dobu, než bude lze naraziti potřebnou zásobu stříbrných drobných mincí, budou bankovky Národní banky Československé po 10 Kč a 20 Kč míti povahu peněz drobných. Proto snižuje se o tyto bankovky oběh bankovek (§ 6 opatření Stálého výboru ze dne 7. listopadu 1929, č. 166 Sb. z. a n. o konečné úpravě československé měny). Z peníze takto uvolněného použije se především částky potřebné ku převzetí obchodů Bankovního úřadu ministerstva financí v likvidaci do vlastní správy státu. Zbytek bude vyúčtován na státovkový dluh způsobem stanoveným úmluvou státu s Národní bankou Československou ze dne 2. února 1927 podle dohody ministra financí s Národní bankou Československou. Pokud ještě budou obíhati drobné peníze papírové, jest Národní banka Československá oprávněna podle potřeby vydati na účet státu nové drobné peníze papírové do přípustné výše (§ 4).
§ 10
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministr financí a ministr pošt a telegrafů (§§ 5 a 6).
(2) Zároveň pozbývá platnosti zákon ze dne 22. června 1928, č. 103 Sb. z. a n., o soustavě drobných mincí.
T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Dr. Trapl v. r.
Dr. Franke v. r.