Podmínky ze dne 26.1.2004 Všeobecné podmínky GTS CZECH, a.s. pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb GTS DOMA

26.1.2004 | Sbírka:  19/2004 (TV) | Částka:  1/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 151/2000 Sb., 513/1991 Sb.
19/2004
Všeobecné podmínky
GTS CZECH, a. s., pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb GTS DOMA
1.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1
Úvodní ustanovení
1) GTS CZECH, a. s., je Poskytovatelem telekomunikačních služeb na základě licencí vydaných Českým telekomunikačním úřadem (dále jen "ČTÚ"):
- Telekomunikační licence č.j. 507 341/2000-610 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě
- Telekomunikační licence č.j. 507 342/2000-610 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě
- Generální licence č. GL-27/S/2000 k poskytování telekomunikačních služeb přenosu dat
- Generální licence č. GL-28/S/2000 ke zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet a k hlasové komunikaci prostřednictvím sítě Internet.
2) Všeobecné podmínky pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb (dále jen "Podmínky") stanovují základní technické, provozní, organizační a obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, zejména údaje týkající se:
- předmětu a rozsahu služby;
- vzniku a ukončení smlouvy o poskytování veřejné telekomunikační služby;
- práv a povinností Účastníka a Poskytovatele Služby;
- cen za služby, způsobu úhrady ceny;
- stanovení postupů pro případy neplacení či zneužití služby;
- důvodů odmítnutí, pozastavení nebo ukončení poskytování služby a postupů s tím souvisejících;
- způsobů podávání a vyřizování stížností a reklamací na nekvalitní poskytnutí služby a na účtované ceny.
3) Obecně platné postupy a podmínky, za nichž se poskytují veřejné telekomunikační služby, jsou uvedeny:
- v zákoně č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znění (dále jen "TelZ"),
- v zákoně č. 513/1991 Sb., o obchodním zákoníku, v platném znění,
- v zákona č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku, v platném znění,
- v Ceníku pro telekomunikační služby vydaný Poskytovatelem (dále jen "Ceník").
4) Nárok na poskytování telefonní služby má každý, kdo splňuje tyto Podmínky. Ustanovení těchto Podmínek platí pro poskytování veřejné telekomunikační služby ze strany Poskytovatele.
5) Tyto Podmínky tvoří přílohu Smlouvy o poskytování telekomunikační služby a jsou její nedílnou součástí.
6) Cena za Službu je uvedena v platném Ceníku, nebude-li přímo sjednána ve Smlouvě.
1.2
Výklad použitých pojmů
Kromě pojmů, uvedených v ust. 2 zákona č. 151/2000 Sb. se pro účely těchto Podmínek rozumí:
Ceník služeb - Ceník příslušných telekomunikačních služeb je smluvní dokument, který je přílohou Smlouvy a ve kterém jsou uvedeny zejména závazné cenové podmínky spojené s poskytováním Služby.
Koncový bod telefonní sítě (dále jen koncový bod) - technicky specifikované rozhraní mezi telefonní sítí a připojovaným koncovým zařízením. Koncový bod je součástí telefonní sítě a bodem, ve kterém je uživateli telekomunikační služby poskytován přístup k veřejné telekomunikační síti.
Licence - dokument vydaný ČTÚ, opravňující Poskytovatele ke zřizování a provozování veřejné telefonní sítě a k poskytování telekomunikačních služeb.
Nepřetržitost Služby - možnost Účastníka mít kdykoli neomezeně zajištěn přístup ke Službě.
Poskytovatel - obchodní společnost GTS CZECH, a. s.,
IČ: 63999501, se sídlem Hvězdova 1073/33, Praha 4, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka č. 3550.
Přípojné vedení - vedení od místní telefonní ústředny Poskytovatele ke koncovému bodu telefonní sítě určenému pro zřízení hlavní telefonní stanice, zpravidla metalické (metalický kabel).
Služba - veřejná telekomunikační služba a služby spojené s poskytováním takové Služby, dodávané poskytovatelem na základě Smlouvy. Veřejnou telekomunikační službou se rozumí zejména: veřejná telefonní služba, služba zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet, veřejnou službu přenosu dat, přídavné a další telekomunikační služby založené na přenosu hlasu. Parametry Služby jsou uvedeny ve Smlouvě, zejména v Popisu služby nebo ve Specifikaci služby. Služba je poskytována na území ČR.
Smlouva - právní dokument, který stanoví podmínky poskytování Služby, vzájemně odsouhlasený Účastníkem a Poskytovatelem. Smlouva mezi Účastníkem a Poskytovatelem nabývá platnosti okamžikem, kdy Účastník objedná Službu a kdy Poskytovatel Účastníkovi potvrdí akceptaci této objednávky. Účinnost Smlouvy nastává okamžikem zprovoznění Služby.
Specifikace služby - smluvní dokument, který může být přílohou Smlouvy, popisující zejména konkrétní technickou specifikaci Služby, poplatky za příslušnou Službu a další stanovené údaje. U vybraných služeb jsou takové náležitosti a údaje uvedeny přímo ve Smlouvě, popř. Ceníku.
Telekomunikační síť - veřejná telekomunikační síť dle definice zákona č. 151/2000 Sb., provozovaná držitelem příslušné licence. Prostřednictvím této sítě je poskytovaná Služba.
Telekomunikační zařízení - technické zařízení včetně vedení pro vysílání, přenos, směrování, spojování a příjem informací.
Účastník - uživatel telekomunikační služby, který je s Poskytovatelem ve smluvním vztahu. Je-li Účastníkem fyzická osoba - občan, vztahují se tyto Podmínky také na členy domácnosti, kteří žijí společně s Účastníkem. Je-li Účastníkem právnická osoba či fyzická osoba - podnikatel, vztahují se tyto Podmínky na její zaměstnance či osoby, které se souhlasem Účastníka využívají Službu.
Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a k využívání telekomunikačních služeb poskytovaných GTS CZECH, a. s. Vadně poskytnutý výkon - výkon, který byl poskytnut Poskytovatelem jako finálním dodavatelem, podle konkrétních okolností tak, že množství, rozsah, cena nebo kvalita neodpovídá smluvně stanoveným podmínkám, v ostatních případech technickým či cenovým podmínkám, které stanovuje zejména zákon o telekomunikacích č. 151/2000 Sb., v platném znění.
Veřejná telekomunikační služba - služba, jejíž poskytování spočívá zcela nebo zčásti v přepravě nebo směrování informací telekomunikačními sítěmi třetím osobám a z jejíhož poskytování není předem vyloučen žádný zájemce o její využití.
Veřejná telefonní služba - veřejná telekomunikační služba spočívající v přepravě nebo směrování mluvené řeči v reálném čase mezi koncovými body telekomunikační sítě.
Závada na telekomunikačním řízení - stav, který znemožňuje používat telekomunikační zařízení nebo službu obvyklým způsobem nebo způsobuje nesprávnou tarifikaci hovorů.
2.
CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
2.1
Obecná ustanovení
1) Služba je poskytována nepřetržitě, nestanoví-li zákon či Smlouva jinak.
2) Poskytování veřejných telekomunikačních služeb je zabezpečeno v rámci veřejné telekomunikační sítě Poskytovatele nebo v součinnosti s dalšími Poskytovateli telekomunikačních služeb v místní, meziměstské i mezinárodní telekomunikační síti.
2.2
Automatický telefonní styk
Poskytování veřejné telekomunikační služby je v rámci veřejné telekomunikační sítě Poskytovatele zabezpečeno v plně automatickém režimu. Účastník tak má možnost sám prostřednictvím příslušného koncového zařízení a volbou přípojného telefonního čísla uskutečnit spojení.
2.3
Smluvní zabezpečení poskytnutých telekomunikačních služeb
2.3.1
Vznik smluvního vztahu
1) Veškeré služby jsou poskytovány na základě platně uzavřené Smlouvy, kterým vzniká smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Účastníkem a řídí se těmito Podmínkami.
2) Podmínky poskytování Služby spolu s objednávkou Služby jsou zveřejněny na webových stránkách Poskytovatele www.gtsdoma.cz. K řádnému uzavření Smlouvy se vyžaduje, aby Uživatel, který hodlá přistoupit na nabízené Podmínky a využívat Službu, řádně a pravdivě vyplnil údaje v tiskopise objednávky sám či prostřednictvím telefonního operátora a předal jej Poskytovateli. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Poskytovatel potvrdí Účastníkovi jeho objednávku.
3) V případě uvedení nepravdivých údajů Účastník odpovídá poskytovateli za vzniklou škodu.
4) Veškerá komunikace týkající se smluvního vztahu musí být vedena písemnou formou. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že písemná forma je zachována, je-li úkon učiněn elektronicky zasláním na e-mailovou adresu Poskytovatele gtsdoma@gtsdoma.cz či na e-mailovou adresu Účastníka k tomu Účastníkem určenou ve Smlouvě. Strany se dále dohodly, že podpisy smluvních stran mohou být nahrazeny mechanickým vyjádřením kterékoli smluvní strany v síti Internet, neboť je to s ohledem na charakter Služby obvyklé. Doručením zásilky se rozumí doručení elektronické zprávy druhé straně potvrzené elektronickými prostředky. V případě, že zásilku nelze doručit na elektronickou adresu Poskytovatele uvedenou v těchto Podmínkách či na elektronickou adresu Účastníka, kterou určil ve Smlouvě, považuje se zásilka za doručenou po třetím neúspěšném pokusu o její doručení prováděném v intervalu ne kratším než 6 hodin.
5) Účastník ani Poskytovatel nejsou oprávněni vystupovat nebo jinak jednat jménem druhé strany.
6) Smluvní strany považují za důvěrné všechny informace o druhé smluvní straně, které vyplývají z uzavřeného smluvního vztahu, nebo které získají v souvislosti s jeho plněním, a tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Závazek mlčenlivosti platí i 2 roky po zániku smluvního vztahu.
2.3.2
Ukončení smluvního vztahu
1) Smluvní vztah může být ukončen:
- dohodou smluvních stran;
- smrtí fyzické osoby;
- zánikem právnické osoby bez právního nástupce;
- u smluv uzavřených na dobu neurčitou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně;
- odstoupením kterékoli ze smluvních stran, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší své povinnosti sjednané ve Smlouvě;
- odstoupením ze strany Poskytovatele, pokud Účastník při užívání Služby poruší obecně závazné právní předpisy ČR nebo kdykoli během prvních 30 dní provozu Služby po jejím zprovoznění Účastníkovi.
2) Strany se tímto dohodly, že za podstatné porušení této Smlouvy považují následující skutečnosti:
- Účastník je v prodlení s úhradou ceny. V tomto případě je Poskytovatel povinen nejprve Účastníka na tuto skutečnost písemně či elektronickou zprávou upozornit a vyzvat ho k úhradě dlužné částky v náhradním termínu určeném v takovém upozornění;
- Účastník neoznámil Poskytovateli změnu svých identifikačních údajů podle čl. 2.4.1 odst. 7;
- Účastník porušil povinnost stanovenou v čl. 2.4.1 odst. 3 těchto Podmínek;
- Poskytovatel nezprovozní Službu do 21 dní od uzavření Smlouvy;
- Nedovolené šíření dat podle čl. 2.4.2 odst. 25 těchto Podmínek či jiné porušení obecně závazných právních předpisů ČR.
Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé straně nebo dnem marného doručení sjednaném v čl. 2.3.1 odst. 4.
3) Smluvní vztah sjednaný na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby.
2.4
Práva a závazky
2.4.1
Práva a závazky Účastníka
1. Každý Uživatel, který splňuje ustanovení těchto Podmínek, má právo na uzavření Smlouvy a na používání Služby v rozsahu a způsobu, odpovídajícímu technickým a provozním možnostem Poskytovatele.
2. Účastník se zavazuje dodržovat při užívání Služby ujednání Smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky.
3. Účastník nesmí provádět jakékoli změny či úpravy na technickém zařízení koncového bodu, zejména nesmí při užívání Služby používat či připojit zařízení, které neodpovídá závazným technickým normám, a které je způsobilé narušit provoz Služby či integrity veřejné telekomunikační sítě. V případě porušení této povinnosti je Účastník odpovědný za vzniklou škodu.
4. Účastník se zavazuje platit řádně a včas cenu za poskytnutou Službu. Je-li Účastník v prodlení s úhradou ceny za poskytnuté služby, je povinen uhradit ve prospěch Poskytovatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, jakož i uhradit náklady prokazatelně související s vymáháním pohledávky. Účastník je povinen uhradit za poskytnutou Službu cenu sjednanou ve Smlouvě a odpovídá za to, že úhrada ceny bude prováděna ve sjednaných termínech splatnosti a účtované výši, a to i v případě, že jako plátce pověřil jinou osobu.
5. Účastník má právo požádat o pravidelné zasílání či jednorázové zaslání detailního výpisu spolu s vyúčtováním cen za účtovací období s uvedením data, hodiny a počtu účtovaných impulsů. Cena za zasílání či zaslání detailního výpisu je uvedena v Ceníku. Poskytovatel je detailní výpis oprávněn poskytnout detailní výpis v elektronické formě.
6. Účastník má právo na vrácení přeplatků cen, účtovaných za telekomunikační služby z titulu kladně vyřízené reklamace, příp. námitek ve lhůtách uvedených v těchto Podmínkách.
7. Účastník je povinen bezodkladně oznámit Poskytovateli veškeré změny svých identifikačních údajů nejpozději však do 7 dnů od okamžiku, kdy změna nastala, a to písemně na adresu sídla Poskytovatele či formou elektronického oznámení na adresu gtsdoma@gtsdoma.cz.
8. Účastník souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v průběhu platnosti této smlouvy změnit své Podmínky nebo Ceník. Oznámení o změně Ceníku musí poskytovatel Účastníkovi oznámit e-mailem nebo zveřejněním na www stránkách Poskytovatele alespoň 14 dní před účinností změny, v případě změny Podmínek alespoň 3 měsíce předem. Nesouhlasí-li účastník s novým zněním Podmínek nebo případnou změnou cen v Ceníku, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět do sedmi (7) dnů od okamžiku oznámení citovaných změn Účastníkovi. Smlouva v takovém případě zaniká pozbytím platnosti Podmínek nebo Ceníku, jejichž znění Účastník odsouhlasil. V případě, že Účastník nedoručí poskytovateli do 7 dnů od oznámení změny Podmínek nebo Ceníku své rozhodnutí ukončit tuto smlouvu z důvodu neakceptace nových Podmínek či Ceníku, považuje se toto za souhlas Účastníka s novým zněním Podmínek nebo Ceníku a tato smlouva zůstává v platnosti.
9. Účastník obdrží při uzavření Smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření přístupové údaje pro užívání Služby, které je povinen chránit před zpřístupněním třetím osobám. Za zneužití Služby v důsledku zpřístupnění přístupových údajů odpovídá Účastník.
10. Účastník souhlasí s tím,ž e Poskytovatel je oprávněn pro obchodní a marketingové účely podnikatelského seskupení, jehož je součástí, zpracovat a používat údaje související s poskytováním Služby, zejména údaje o účastnících telekomunikačního spojení včetně osobních údajů.
11. Účastník nesmí narušit práva k nehmotným statkům Poskytovatele či jiných osob v souvislosti s užíváním Služby.
12. Účastník nesmí zneužívat zlomyslným způsobem čísla tísňového volání.
2.4.2
Práva a závazky Poskytovatele
13. Poskytovatel se zavazuje udržovat telekomunikační zařízení určená k poskytování Služby podle svých technických a provozních možností ve stavu způsobilém pro řádné používání těchto služeb.
14. Poskytovatel provede aktivaci Služby ve lhůtě stanovené ve Smlouvě.
15. Poskytovatel se zavazuje informovat Účastníky předem, včas a vhodným způsobem o změnách nebo jiných nepravidelnostech při poskytování Služby.
16. Poskytovatel se zavazuje informovat Účastníka v předstihu o veškerých změnách, které se týkají provozu Služby.
17. Poskytovatel se zavazuje odstraňovat Účastníkem nahlášené nebo jinak jištěné závady v co nejkratším termínu od nahlášení nebo od jejich zjištění buď telefonicky na čísle 800 31 31 31 nebo elektronicky na adrese Poskytovatele gtsdoma@gtsdoma.cz.
18. Poskytovatel se zavazuje odstranit závady do 48 hodin, tj. doba od nahlášení nebo zjištění závady do okamžiku uvedení do provozu po přezkoušení nesmí přesáhnout 48 hodin.
19. Lhůty uvedené v odst. 18. nemusí být dodrženy, pokud se jedná o poruchu způsobenou v důsledku vyšší moci (požár, povodeň, vichřice, občanské nepokoje atd.) či zásahem nebo činnosti jiné právnické či fyzické osoby, kterou nemohl Poskytovatel svým chováním ovlivnit ani předvídat nebo poruchu způsobenou neodbornými zásahy Účastníka v sítě Poskytovatele. V tom případě Poskytovatel Účastníka informuje o předpokládaném termínu odstranění poruchy.
20. Přesáhne-li doba nepřetržitého přerušení služby limit dle odst. 18., s výjimkou případů stanovených v odst. 19., má Účastník nárok odstoupit od smlouvy.
21. Poskytovatel se zavazuje vrátit přeplatky nebo již zaplacené ceny za poskytnuté služby na základě kladně vyřízené reklamace, případně navazujícího správního řízení nebo pravomocného rozhodnutí, vydaného ve správním řízení způsobem a ve lhůtě uvedené v TelZ.
22. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Účastníkovi vznikne tím, že požadovaný telekomunikační výkon byl poskytnut vadně nebo nebyl poskytnut vůbec (§ 82 odst. 10 TelZ).
23. Poskytovatel má právo zamezit Účastníkovi aktivní přístup ke Službě v případě, pokud je Účastník v prodlení s úhradou ceny za poskytnuté služby, a to do doby úplného zaplacení dlužné částky včetně příslušenství. Po dobu pozastavení přístupu ke Službě je Účastník povinen platit měsíční paušál za Služby.
24. Poskytovatel je oprávněn dočasně přerušit či omezit poskytování služby z důvodu rozhodnutí příslušných státních orgánů v období krizových situací (přírodní nebo jiné katastrofy, branná pohotovost) nebo jiného, důležitého obecného zájmu. Pokud je to možné, předem účastníka o této skutečnosti vyrozumí.
25. Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření takových dat v síti Internet, která Účastník šíří v rozporu s obecně závaznými právními předpisy ČR či všeobecně uznávanými etickými a morálními normami, zejména má právo v takovém případě bez náhrady a předchozího upozornění odstranit webovou stránku Účastníka umístěnou na serveru Poskytovatele nebo je oprávněn zamezit Účastníkovi aktivní přístup ke Službě, popř. odstoupit od Smlouvy s tímto Účastníkem. Za data, která jsou v rozporu s všeobecně uznávanými etickými a morálními normami, strany zejména považují pornografická či rasistická díla v písemné, zvukové či obrazové podobě.
26. Poskytovatel neodpovídá za zákonnost a pravdivost dat přístupných v síti Internet. Poskytovatel nezaručuje 100% dostupnost k informacím v celosvětové síti Internet.
27. Poskytovatel eviduje záznamy o provozu Služby sloužící pro vyúčtování po dobu nejméně tří měsíců, zejména pro účely případné reklamace.
28. Poskytovatel neodpovídá za obsah přenášených zpráv a obsah schránek umístěných na jeho serveru.
2.5
Ochrana a evidence dat a telekomunikační tajemství
1) Poskytování Služby ze strany Poskytovatele je spojeno se shromažďováním, zpracováním, uchováním a zpřístupňováním informací o Účastníkovi (dále jen Informace). Poskytovatel a Účastník se zavazují nakládat s informacemi o druhé straně, o nichž se dozví při plnění Smlouvy, v souladu s následujícími zákony ČR:
- č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v
informačních systémech, ve vztahu k získaným osobním údajům vyplývajících z telefonního účastnictví,
- č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
- č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, ve vztahu ke jménům, adresám a číslům komunikujících stran a obsahu zpráv přenášených telekomunikačními zařízeními a sítěmi (zejména ust. § 84 tohoto zákona),
- č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve vztahu k obsahu informací přenášených telekomunikačními zařízeními a sítěmi,
- č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve vztahu k činnosti jiných subjektů v telekomunikačních sítí a jejich statistickému zjišťování.
2) Při shromažďování dat, jejich zpracování, ukládání do údajové základny, zveřejňování, ochraně, zabezpečení přenosu dat, archivování a skartaci včetně procesu výmazu informací v elektronické formě, postupuje Poskytovatel ve smyslu těchto zásad:
a) využívat dat, získaných v rámci poskytování telekomunikačních služeb a dalších telekomunikačních výkonů a provozovat systém takto získaných informací pouze k účelu, pro který byly získány;
b) soustřeďovat data přiměřeně účelu, neshromažďovat nadbytečné údaje; je zakázáno získávat informace pod tímto krytím k jiným účelům;
c) zajistit archivování, skartaci a proces výmazu v elektronické formě v souladu se zákonem č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb. a v souladu s vyhláškou MV ČR č. 118/1974 Sb., o podnikových archivech a vyhláškou MV ČR č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení;
d) zajistit ochranu informací před neoprávněným přístupem nebo zpracováním;
e) učinit opatření, aby fyzické osoby v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru, které při plnění svých úkolů přicházejí do styku s informacemi o uživatelích, s nimiž organizace nakládá, měli povinnost mlčenlivosti a nesměli je bez splnění zákonných podmínek či výslovného souhlasu Účastníka zpřístupnit jiným subjektům nebo využít pro sebe;
f) učinit opatření, aby po skončení pracovního nebo i obdobného poměru mezi fyzickou osobou a provozovatelem nemohly být informace touto osobou využity;
g) uchovávat informace pouze po dobu nezbytně nutnou.
2.6
Ceny, cenové a platební podmínky
1) Cena za Službu je uvedena ve Smlouvě. Další cenové a platební podmínky jsou uvedeny v Ceníku. Služby jsou poskytovány za smluvní ceny, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Cena v pravidelném vyúčtování je stanovena jako souhrn paušálních plateb a cen za poskytnuté Služby v rámci uvedeného zúčtovacího období naměřených a vykázaných příslušnými zařízeními Poskytovatele. Pro stanovení výše ceny jsou rozhodující údaje, vykázané příslušným zařízením Poskytovatele, pokud Poskytovatel nejistí závadu ovlivňující vykázané údaje.
3) Poskytovatel může požadovat zaplacení zúčtovatelné zálohy či nevratného aktivačního poplatku na Službu.
4) Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc. Období, za které jsou služby účtovány, je označeno na vyúčtování telekomunikačních služeb. Základní vyúčtování poskytnuté Služby v rozsahu stanoveném ČTÚ Poskytovatel na vlastní náklady vystaví a zašle Účastníkovi nejpozději do 15 kalendářních dnů po ukončení zúčtovacího období. Poskytovatel je oprávněn vystavit a zaslat vyúčtování i v jiné formě než tištěné, např. elektronicky.
5) Účastník se zavazuje při úhradě vyúčtovaných služeb bankovním převodem uvádět vždy číslo faktury - daňového dokladu jako variabilní symbol.
6) Splatnost faktury s vyúčtováním ceny za poskytnutou Službu je 14 dní od jejího vystavení.
7) Cena za Službu se účtuje i za období dočasného přerušení provozu z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany Účastníka.
2.7
Reklamace a stížnosti
Účastník má právo na uplatnění reklamace výše účtovaných úhrad za poskytnutou Službu, neposkytnutí výkonu v dohodnutém množství, kvalitě, rozsahu a ceně v zákaznickém oddělení Poskytovatele, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, telefonní číslo 800 31 31 31 nebo na e-mailové adrese: gtsdoma@gtsdoma.cz. Reklamace musí být provedena bezodkladně po zjištění závadného stavu, avšak nejpozději do dvou měsíců od doručení sporného vyúčtování za Službu či od okamžiku vzniku jiné rozhodné skutečnosti zakládající důvod pro reklamaci, jinak právo na uplatnění reklamace zaniká. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost Účastníka uhradit vyúčtovanou i spornou cenu. Námitku může Účastník uplatnit i u místně příslušného oblastního odboru ČTÚ, jehož adresa je uvedena ve sdělení Poskytovatele o negativním vyřízení reklamace.
Reklamace se vyřizují nejpozději do 30 dnů, v případě nutnosti projednání reklamace se zahraničním partnerem do 60 dnů ode dne jejího doručení s ohledem na složitost, technickou a administrativní náročnost uplatněné reklamace. V případě, že je reklamace shledána oprávněnou, má Účastník, resp. uživatel podle charakteru vadně poskytnutého výkonu právo buď na vrácení přeplatku do 30 dnů od vyřízení reklamace, nebo na snížení ceny za poskytovanou službu. Námitku proti vyřízení reklamace může Účastník vznésti u příslušného oblastního odboru ČTÚ, jehož adresa je uvedena ve sdělení Poskytovatele o negativním vyřízení reklamace.
3.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Tyto Podmínky a Ceník, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, mají povahu jiných obchodních podmínek ve smyslu ust. § 273 odst. 1 obch. zák. a jsou veřejně dostupné k nahlédnutí na pracovišti zákaznického oddělení v sídle Poskytovatele na adrese: Hvězdova 33/1073, Praha 4, PSČ: 140 21, a dále na každé provozovně Poskytovatele nebo na webových stránkách Poskytovatele www.gtsdoma.cz.
2) V případě rozporu mezi ujednáním jednotlivých součástí Smlouvy se strany dohodly na následujícím pořadí právní závaznosti: (a) Smlouva, (b) Podmínky, (c) Ceník.
3) Tyto Podmínky vstupují v platnost dnem 1.1.2004.