Podmínky ze dne 1.5.2004 Všeobecné podmínky společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o.

17.5.2004 | Sbírka:  115/2004 (TV) | Částka:  5/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 151/2000 Sb., 513/1991 Sb.
115/2004
Všeobecné podmínky
společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika, s. r. o.
Všeobecné podmínky společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika, s. r. o., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7 ("Poskytovatel"), vydané v návaznosti na § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění ("obchodní zákoník"), a v souladu s § 81 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znění, pro poskytování telekomunikačních služeb ("Všeobecné podmínky")
1.
Výklad některých pojmů
1.1. Služba je služba nebo balík služeb poskytovaných Poskytovatelem jeho zákazníkům, účastníkům nebo uživatelům. Síť Poskytovatele je telekomunikační síť používaná Poskytovatelem pro poskytování služeb v České republice a ve světě, až k propojovacím uzlům nebo jiným přístupovým bodům s jinými provozovateli telekomunikačních zařízení a sítí. Propojení a přístupy k síti poskytovaná jiným provozovatelem a jakékoli jiné zařízení u Zákazníka nebo uživatele nejsou součástí sítě Poskytovatele. Zařízení Zákazníka zahrnuje telekomunikační zařízení ve vlastnictví Zákazníka nebo třetí strany, vyjma zařízení Poskytovatele, používané Zákazníkem nebo uživatelem pro užívání služeb Poskytovatele, umístěné v prostorách Zákazníka nebo třetí strany (např. pobočková ústředna). Zařízení Poskytovatele zahrnuje telekomunikační zařízení v majetku Poskytovatele nebo dodaného Poskytovatelem nebo jeho obchodním partnerem Zákazníkovi za účelem poskytování služeb. Den zahájení Služby znamená první den, kdy Zákazník poté, kdy Poskytovatel oznámí Zákazníkovi zprovoznění Služby, začne užívat Službu nebo její část nebo den, kdy byl úspěšně ukončen zkušební provoz a Zákazník potvrdí převzetí a příslušném předávacím protokolu, přičemž za rozhodný se bere ten z termínů, který nastal jako první. Místo Zákazníka je místo určené pro zřízení služby, které je uvedené ve Smlouvě jako adresa sídla/bydliště Zákazníka nebo jiné místo, pokud je uvedeno ve Smlouvě. Místo zákazníka musí po celou dobu poskytování Služby odpovídat požadavkům Poskytovatele a bez písemného souhlasu Poskytovatele nemůže být měněn. V případě, že Místo Zákazníka je ve vlastnictví třetí osoby, je předpokladem pro instalaci telekomunikačních zařízení a zřízení Služby to, že Zákazník získá veškeré potřebné souhlasy od příslušných vlastníků k instalaci a zřízení Služby.
2.
Smlouva na poskytování služeb
2.1. Smlouvu na poskytování služeb uzavírá s Poskytovatelem smluvní strana uvedená ve Smlouvě jako Zákazník, který je v případě poskytování telekomunikační Služby účastníkem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb., v platném znění.
2.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem doručení Poskytovateli.
2.3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, vždy však nejméně na dobu uvedenou ve Smlouvě.
2.4. Nedílnou přílohou Smlouvy jsou následující dokumenty:
(i) tyto Všeobecné podmínky,
(ii) Provozní řád služby, pokud byl vydán,
(iii) Technická specifikace Služby, pokud byla vydána,
(iv) nabídka zřízení Služby, pokud byla vydána,
(v) ceník Služby, pokud je vydán,
(vi) další dodatky a doplňky Smlouvy ujednané mezi smluvními stranami.
2.5. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Smlouva zaniká, pokud:
(i) den zahájení Služby nenastane do 90 dnů ode dne podpisu Smlouvy; nebo
(ii) Službu nelze z technických důvodů realizovat; nebo
(iii) z důvodů na straně Poskytovatele nebo jeho obchodního partnera nelze Službu poskytovat.
2.6. Pokud dojde k zániku Smlouvy z důvodů na straně Zákazníka, uhradí Zákazník Poskytovateli náklady na zřízení Služby uvedené ve Smlouvě.
2.7. Smlouva uzavřená na dobu určitou zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřená, jestliže některá ze stran nejpozději dva měsíce před uplynutím sjednané doby doručí druhé straně písemné oznámení o ukončení Smlouvy. V opačném případě se Smlouva prodlužuje na dobu původně uvedenou ve Smlouvě. Takto prodloužená Smlouva zaniká nebo se opět prodlužuje postupem uvedeným v tomto odstavci.
2.8. Smlouva uzavřená na dobu neurčitou může být vypovězena kteroukoliv ze stran bez udání důvodů s výpovědní lhůtou tři měsíce. Výpovědní lhůta běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.
2.9. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna písemně Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, jestliže druhá strana opakovaně nebo po dobu delší než tři měsíce neplní podmínky pro provozování Služby nebo podstatně poruší ustanovení Smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek.
2.10. Pokud byla smlouva uzavřena se Zákazníkem jako spotřebitelem dle § 52 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) mimo provozovnu Poskytovatele, je Zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 7 dní ode dne jejího uzavření. Pokud v uvedené lhůtě nedošlo k poskytnutí Služby, je Zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit do 1 měsíce. Toto ustanovení nevylučuje povinnost Zákazníka uhradit Poskytovateli veškeré ceny za zřízení a poskytování Služby, pokud je Zákazník odebral.
2.11. Výpověď Smlouvy se zasílá doporučenou poštou a považuje se podle těchto Všeobecných podmínek za doručenou okamžikem, kdy adresát zásilku převezme, odmítne převzít, nevyzvedne do tří dnů ode dne, kdy byla uložena na poště či kdy se taková zásilka vrátí odesílateli jako nedoručitelná, ačkoliv byla zaslána na adresu známého sídla nebo bydliště adresáta nebo adresu, kterou adresát uvedl jako adresu pro doručování.
2.12. Pokud Zákazník vypoví Smlouvu ve lhůtě 9 měsíců ode dne uzavření Smlouvy nebo ve lhůtě kratší než je doba povinného užívání Služby uvedená ve Smlouvě, nebo pokud v uvedené době Poskytovatel Smlouvu vypoví s okamžitou účinností dle odstavce 2.9. výše, pak má Poskytovatel vůči Zákazníkovi nárok na úhradu nákladů na zřízení Služby, a zároveň má nárok vyúčtovat Zákazníkovi jako jednorázovou platbu smluvní pokutu, která se rovná 50 % všech plateb, které by Zákazník byl povinen uhradit ode dne, kdy nabyly účinnosti výpověď Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy, do uplynutí 9 měsíců ode dne uzavření smlouvy nebo doby povinného užívání Služby. Toto ustanovení se nepoužije při výpovědi smlouvy ze strany Zákazníka z důvodů stanovených v odstavcích 7.8. a 14.2. níže.
2.13. V případě, že Zákazník po dobu alespoň 6 měsíců nevyužije služeb Poskytovatelem nezpoplatňovaného přístupu k síti Internet nebo bezplatné schránky elektronické pošty zřízených na základě založení účtu Zákazníka na serveru Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn jednostranně smluvní vztah ukončit a Zákazníkův účet zrušit. V případě, že Zákazník po dobu alespoň 3 měsíců nevyužije služby bezplatné schránky elektronické pošty zřízené na základě založení účtu Zákazníka na serveru Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn jednostranně a nevratně odstranit Zákazníkem nestažené (neotevřené) elektronické zprávy uložené v této schránce elektronické pošty. O těchto krocích bude Zákazník předem informován zprávou zaslanou do jeho schránky elektronické pošty zřízené k uvedenému účtu.
2.14. Po ukončení Smlouvy je Zákazník povinen bez zbytečného odkladu předat Poskytovateli, nebo osobě Poskytovatelem pověřené k demontáži, veškerá zapůjčená zařízení Poskytovatele a vyrovnat všechny své závazky vůči Poskytovateli.
3.
Poskytování Služby a její specifikace
3.1. Poskytování příslušné Služby počíná dnem zahájení Služby.
3.2. Poskytovatel zajistí Zákazníkovi poskytování Služby, umožňující různorodé kombinace služeb přes síť Poskytovatele, případně spojení na místní, dálková a mezinárodní místa určení. Služba bude poskytována na území celé České republiky tak, jak je specifikována ve Smlouvě.
3.3. Je-li to součástí Služby, Poskytovatel nebo jím pověřená osoba provede instalaci zaváděné Služby bez zbytečného odkladu poté, co jej Zákazník vyrozumí o tom, že je místo Zákazníka připraveno na její instalaci.
3.4. Instalace Služby zahrnuje konfiguraci, vlastní instalaci, testování a předání Služby během úředních hodin Poskytovatele. Zahrnuje i další zařízení dodané Poskytovatelem nebo třetí stranou specifikované ve smlouvě nebo pevnou linku realizovanou nebo zprostředkovanou Poskytovatelem.
3.5. Z provozních důvodů Poskytovatel může změnit technické řešení Služby, pokud o tom Zákazníka předem vyrozumí.
3.6. Služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně po celý kalendářní rok.
3.7. Kontaktním místem pro Zákazníky a uživatele Služby je Zákaznický servis Poskytovatele ("Servis"). Servis poskytuje podporu a informace, včetně informování o účastnických číslech veřejné telefonní služby, na telefonním čísle uvedeném ve Smlouvě.
3.8. Na Servis se Zákazník obrací i v případě hlášení poruch, tedy při přerušení poskytování Služby Poskytovatele, zhoršení její kvality nebo z jiných důvodů reklamace. Reklamací se rozumí právní úkon, při kterém jsou uplatňovány nároky (práva) Zákazníků, vyplývající z odpovědnosti Poskytovatele za vady při poskytování Služby nebo nároky podle článku 8 těchto Všeobecných podmínek ("Reklamace").
3.9. Při komunikaci se Servisem je Zákazník povinen se identifikovat, a to podle typu Služby buď uživatelským jménem, e-mailovou adresou, kódem zákazníka nebo číslem smlouvy. V případě požadavku o poskytnutí důvěrných informací (např. sdělení přístupových údajů) se Zákazník navíc identifikuje odpovědí na návodnou otázku a bezpečnostním kódem. Poskytovatel není zodpovědný za zneužití výše uvedených identifikačních údajů Zákazníka.
3.10. V případě poskytování veřejné telefonní služby se účastnická stanice zřizuje, překládá, přemísťuje či přeměňuje, pokud je to technicky možné, na základě písemné žádosti vyplněné a podepsané Zákazníkem doručené Poskytovateli ve lhůtě maximálně 60 dní ode dne doručení žádosti Poskytovateli.
3.11. Na základě písemné žádosti Zákazníka doručené Poskytovateli zablokuje Poskytovatel odchozí hovory na následující skupiny čísel:
(i) mezinárodní,
(ii) meziměstská,
(iii) vybraná lokální,
(iv) volání na placené Služby s předvolbou 900,
(v) volání do mobilních telekomunikačních sítí operátorů v ČR,
(vi) volání na další vybrané Služby, pokud jejich zablokování není v rozporu se zákonem.
3.12. Doba pro zablokování čísel je neomezená a opětovná aktivace zablokovaných čísel bude Poskytovatelem provedena na základě písemné žádosti Zákazníka doručené Poskytovateli.
3.13. V rámci poskytování veřejné telefonní Služby nabízí Poskytovatel Zákazníkům realizovat následující druhy telefonních hovorů:
(i) mezinárodní,
(ii) národní,
(iii) volání do mobilních telekomunikačních sítí,
(iv) další podle případného ujednání mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.
3.14. Na základě písemné žádosti Zákazníka doručené Poskytovateli Poskytovatel zajistí přenositelnost účastnického telefonního čísla při
(i) změně poskytovatele veřejné telefonní Služby nikoliv místa připojení;
(ii) změně služeb, kdy Zákazník přechází na jiné Služby;
(iii) změně místa připojení.
3.15. Nastavení předvolby pro směrování provozu primárně do sítě Poskytovatele lze provést
(i) pomocí pevně nastavené předvolby,
(ii) individuální volbou čísel.
4.
Užívání Služby
4.1. Zákazník se zavazuje zajistit, že Služba bude užívána v souladu s právními předpisy České republiky. Zákazník nesmí použít Službu ani nesmí umožnit třetí osobě, a to ani z nedbalosti, použití Služby k účelům, které jsou v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy, jako jsou například obtěžující volání či rozesílání nevyžádané pošty.
4.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo přerušit poskytování Služby, pokud je Služba užívána v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy, nebo pokud jednání, nedbalost či opomenutí Zákazníka ovlivní nebo bude způsobilé ovlivnit řádný provoz či bezpečnost sítě Poskytovatele nebo kvalitu poskytované Služby a nenese v takovém případě odpovědnost za jakékoli škody takto vzniklé Zákazníkovi.
4.3. Zákazník odpovídá Poskytovateli za náhradu nákladů, škody či jiných nároků, které mohou být vůči Poskytovateli vzneseny či uplatněny třetí stranou v souvislosti s užitím Služby Zákazníkem v rozporu se Smlouvou či těmito Všeobecnými podmínkami nebo obecně závaznými předpisy.
4.4. Zákazník neumožní bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele žádné třetí straně užívání Služeb.
4.5. Zákazník se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zabránění zneužití Služby. Zákazník je plně odpovědný za veškeré následky takového zneužití, pokud k němu dojde.
4.6. Poskytovatel zablokuje přístup ze zařízení Zákazníka na určitá čísla nebo typ čísel specifikovaných ve Smlouvě nebo v písemné žádosti Zákazníka, pokud je to možné.
4.7. Zákazník připojí a používá Zařízení Zákazníka v souladu s instrukcemi a požadavky Poskytovatele a relevantními provozními procedurami a v souladu s normami a právními předpisy České republiky. Zákazník je povinen zajistit, aby telekomunikační zařízení, která připojuje k síti Poskytovatele, byla schválená pro používání (homologovaná) v České republice.
4.8. Zákazník na své náklady poskytne při instalaci Služby potřebnou součinnost.
4.9. Zákazník odpovídá za zařízení Poskytovatele, umístěná v místě Zákazníka nebo v jiných prostorách určených Zákazníkem, a ručí za jeho ztrátu či poškození, kromě případů, kdy poškození či ztráta byla prokazatelně způsobena Poskytovatelem, jeho zástupci nebo jím pověřenými osobami.
4.10. Zákazník není oprávněn užívat zařízení Poskytovatele k jiným účelům než k užívání Služby podle uzavřené Smlouvy.
4.11. V případě ztráty nebo poškození zařízení Poskytovatele z důvodů na straně Zákazníka podle tohoto článku je Poskytovatel oprávněn Zákazníkovi vyúčtovat cenu zařízení v nejbližším termínu vyúčtování a Zákazník se zavazuje tuto částku řádně uhradit.
4.12. Zákazník není oprávněn na dodaném zařízení Poskytovatele cokoliv měnit či do zařízení zasahovat, ani bez souhlasu Poskytovatele takové zásahy neumožní třetí osobě, a je zodpovědný za škody, které takovými neoprávněnými zásahy vzniknou.
4.13. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou na zařízení Zákazníka, ať již přímo nebo nepřímo, z důvodů na straně Zákazníka.
4.14. Zákazník je povinen neprodleně oznámit Servisu jakoukoli skutečnost, která by mohla ovlivnit plnění Smlouvy. Zákazník je rovněž povinen oznámit Poskytovateli změnu své adresy, změny v zápisu v obchodním rejstříku, změny kontaktních osob a jiné podstatné skutečnosti, které mohou ovlivnit plnění Smlouvy.
4.15. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby, pokud Zákazník poruší ustanovení Smlouvy včetně Všeobecných podmínek a přes upozornění Poskytovatele nesjedná nápravu v dodatečně poskytnutém termínu. Zákazník je povinen v případě takového přerušení poskytování služeb uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši ceny služby, kterou by Zákazník byl povinen Poskytovateli uhradit v případě, že by k takovému přerušení poskytování Služby nedošlo.
4.16. Nelze-li odstranit překážky na straně Zákazníka, pro které Poskytovatel pozastavil poskytování Služby Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností doručením písemné výpovědi Zákazníkovi.
5.
Přístup do objektů
5.1. Zákazník se zavazuje umožnit či zajistit Poskytovateli a jím určeným spolupracujícím osobám přístup do objektů, ve kterých je umístěno zařízení pro poskytování Služby, za účelem plnění závazků z této Smlouvy, zejména pro instalaci, konfiguraci a demontáž Služby a zařízení Poskytovatele.
5.2. V případě, že má Zákazník pochybnosti o tom, zda je osoba spolupracující osobou Poskytovatele, má možnost si její oprávnění ověřit na telefonním čísle Servisu.
6.
Omezení třetí stranou
6.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo pozměnit Službu Poskytovatele, bude-li tak povinen učinit na výzvu příslušného správního orgánu, nebo pokud se změní specifikace služby dodávané Poskytovateli jeho velkoobchodním partnerem. Taková změna či navazující zpoždění či nesplnění závazků ze Smlouvy není porušením Smlouvy.
6.2 Obdobně jako v odstavci 6.1. bude postupováno při prodlení v realizaci dodávky telekomunikačních služeb osobou, která zprostředkovává telekomunikační Služby pro Poskytovatele.
7.
Ceny služeb a jejich vyúčtování
7.1. Ceny veřejných telefonních služeb bez DPH jsou uvedeny v ceníku přístupném v Servisu. Ceny za ostatní Služby jsou předmětem cenového ujednání. Další případné poplatky a ceny budou stanoveny dohodou stran a jmenovitě a odděleně uvedeny v příslušném vyúčtování.
7.2. Ceník a/nebo cenové ujednání jsou nedílnou součástí Smlouvy.
7.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává v souladu se zákonem č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a je uvedeno vždy na příslušném daňovém dokladu.
7.4. Ceny za poskytnuté Služby budou Poskytovatelem Zákazníkovi vyúčtovány včetně DPH.
7.5. V případě, že je mezi stranami ve Smlouvě sjednána minimální částka za měsíční provoz Služby a pokud bude cena za měsíční užívání služby zákazníkem nižší než je sjednaná minimální částka, je Poskytovatel oprávněn Zákazníkovi účtovat tuto minimální částku bez ohledu na skutečný objem provozu Zákazníka v příslušném zúčtovacím období.
7.6. Zákazník je povinen řádně hradit cenu za poskytnutou službu a případné zálohy, smluvní pokuty a úroky z prodlení na základě daňového dokladu (faktury) Poskytovatele ve výši stanovené Smlouvou a ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře nebo sjednané Smlouvou.
7.7. Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně provádět změny ve struktuře a rozsahu cen za poskytování služeb uvedených v ceníku nebo cenovém ujednání, je však povinen takovou změnu Zákazníkovi oznámit alespoň 7 kalendářních dní předem. V případě, že se cena služby z vůle Poskytovatele zvýší o více než 10 %, je Zákazník nejpozději do 7 dní ode dne, kdy mu byla zamýšlená změna oznámena, oprávněn Smlouvu s Poskytovatelem vypovědět, a to s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi Poskytovateli. Za Služby poskytnuté ve výpovědní lhůtě uhradí účastník ceny podle stávajícího ceníku nebo cenového ujednání účinného v době oznámení zamýšlené změny Zákazníkovi. Ustanovení o výpovědi smlouvy podle tohoto odstavce se neužije v případě, kdy je Poskytovatel povinen cenu zvýšit na základě rozhodnutí příslušného státního orgánu nebo v souvislosti se změnou závazného právního předpisu.
7.9. V případě, že Poskytovatel poskytne Zákazníkovi v rámci Služby telekomunikační zařízení Poskytovatele, je Poskytovatel je oprávněn požadovat od Zákazníka mimořádnou vratnou zálohu ve výši uvedené ve Smlouvě. Poskytovatel je oprávněn použít zálohu na úhradu svých nesplacených splatných pohledávek vůči Zákazníkovi. Pokud nedojde k jejímu vyčerpání, Poskytovatel Zákazníkovi zálohu vrátí po ukončení poskytování Služby, a to do 15 pracovních dní ode dne vrácení plně funkčního telekomunikačního zařízení Poskytovateli, nikoliv však dříve, než Zákazník řádně uhradí poslední vyúčtování.
8.
Reklamace
8.1. Osoba oprávněná jednat jménem Zákazníka ("Oprávněná osoba") může reklamovat částky účtované za Službu nebo vadné poskytování Služby Poskytovatele.
8.2. Případnou reklamaci proti výši vyúčtování je Zákazník povinen podat písemně do dvou měsíců od doručení příslušného vyúčtování ceny za poskytnutou Službu Poskytovatele, přičemž podání reklamace nemá odkladný účinek pro řádné zaplacení vyúčtování.
8.3. Reklamace budou vyřizovány ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní náročnosti reklamace, tj.: (i) jednoduché případy do 10 kalendářních dnů a (ii) složité případy vyžadující technické šetření do 30 kalendářních dnů.
8.4. Při odstraňování poruchy je Zákazník povinen poskytnout Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost, kterou je Poskytovatel oprávněn podle okolností poruchy vyžadovat. V případě neposkytnutí takové součinnosti není Poskytovatel odpovědný za včasné vyřízení reklamace a obnovení poskytování Služby Poskytovatele.
8.5. Poskytovatel bude Zákazníka informovat o obnovení Služby. Zákazník neprodleně zkontroluje funkčnost Služby a potvrdí ji Servisu.
8.6. V případě, že bude reklamace shledána oprávněnou, bude Zákazníkovi poměrně vrácen přeplatek nebo již zaplacená cena účtovaná za vadně poskytnutou Službu Poskytovatele.
8.7. Poskytovatel má právo účastníkovi vyúčtovat náklady spojené s vyřizováním reklamace týkající se poruchy v poskytování Služby, pokud se zjistí, že porucha nastala v důsledku porušení této Smlouvy Zákazníkem, popřípadě že nenastala vůbec. Stejně se postupuje i v případě, kdy byla porucha způsobená třetí osobou z důvodů nedodržení podmínek Smlouvy, včetně jejích příloh, ze strany Zákazníka.
8.8. Zákazník může podat námitku u příslušného správního orgánu v případě nesouhlasu s vyřízením reklamace ze strany Poskytovatele.
9.
Omezení ručení
9.1. Nestanoví-li právní předpis nebo tyto Všeobecné podmínky jinak, odpovídá Poskytovatel pouze za škodu, která vznikla hrubým porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek, pokud k takovémuto porušení došlo úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí zaměstnanců nebo zástupců Poskytovatele. Poskytovatel však v žádném případě neodpovídá za ušlý zisk či ztrátu obchodních příležitostí.
9.2. V případě vadného poskytnutí Služby je odpovědnost Poskytovatele vůči Zákazníkovi omezena na povinnost poruchu v poskytování Služby urychleně odstranit a vrátit mu neoprávněně účtované a zaplacené částky.
9.3. Poskytovatel neodpovídá za škodu ani za poruchy v poskytování služby, pokud k nim dojde k důvodu překročení meze kapacity, poruchy, opravy nebo údržby sítě Poskytovatele či její části.
9.4. Prokázanou škodu zaviněnou Poskytovatelem podle odstavce 9.1. uhradí Poskytovatel poskytnutím Služby ve výši škody, nejvýše však ve výši 50.000,- Kč ročně. Pouze v případech, že by náhrada škody měla být poskytnuta po ukončení platnosti Smlouvy, náhrada bude vyplacena v penězích.
9.5. Poskytovatel nenese zodpovědnost za jakýkoli neoprávněný zásah Zákazníka či třetí strany do jakékoli části sítě Poskytovatele, použité pro zajištění služeb Zákazníkovi.
10.
Vyšší moc
10.1. Smluvní strany neodpovídají za porušení Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek, pokud k němu dojde v důsledku okolností vylučujících odpovědnost v rozsahu definice uvedené v § 374 Obchodního zákoníku.
10.2. Povinná strana prokáže vznik těchto okolností druhé straně nejpozději do 14 dnů od jejich vzniku. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tímto způsobenou. V případě vzniku těchto okolností se strany zavazují jednat o náhradním plnění v co nejkratší době, popřípadě vypořádat vzájemná práva a závazky ze Smlouvy v případě, že následky způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebude možno pro obě strany účelně odstranit, nebo že náhradní plnění nebude možné.
11.
Řešení sporů
11.1. Všechny spory mezi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou bez zbytečných průtahů.
11.2. Jestliže se nepodaří spor v obchodně-právním vztahu vyřešit jednáním do 30 dnů, bude záležitost vyřešena Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze podle řádu tohoto soudu. Rozhodovat budou tři (3) rozhodci ustanovení v souladu s řádem soudu, místem rozhodčího řízení bude Praha, Česká republika. Rozhodčí řízení se povede v českém jazyce, ve kterém bude rovněž vyhotoven rozhodčí nález. Takový rozhodčí nález bude konečný, pro strany závazný a vykonatelný příslušným soudem.
12.
Právo a příslušnost
Smlouva a veškeré její přílohy se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy a Všeobecných podmínek, jež nejsou výslovně upraveny, se řídí Obchodním zákoníkem.
13.
Převod práv
13.1. Zákazník může převést svá práva či povinnosti ze Smlouvy na jinou stranu, která je schopna dodržovat závazky ze Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.
13.2. Poskytovatel je oprávněn převést svá práva či povinnosti ze Smlouvy na kteroukoli třetí stranu bez souhlasu Zákazníka.
14.
Změny Smlouvy
14.1. Dodatky a změny Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou, a to buď po vzájemné dohodě obou stran, nebo je Poskytovatel může provést jednostranně v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami.
14.2. Poskytovatel má právo tyto Všeobecné podmínky změnit s tím, že je povinen tuto změnu oznámit Zákazníkovi. Pokud taková změna vede ke zhoršení kvality služby nebo výrazně mění práva a povinnosti stran v neprospěch Zákazníka, je Zákazník nejpozději do 14 dní ode dne, kdy mu byla zamýšlená změna oznámena, oprávněn Smlouvu s Poskytovatelem vypovědět, a to s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi Poskytovateli. Vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ve výpovědní lhůtě se bude řídit dosavadním zněním Všeobecných podmínek účinným před jejich změnou.
15.
Ochrana osobních dat
15.1. Poskytovatel je oprávněn shromažďovat osobní údaje a informace o Zákazníkovi a jeho oprávněné osobě, které jsou nutné pro evidenci, vedení účtů, správu Služby, ochranu před zneužitím Služby, pro účely provozování sítě nebo propojených sítí a za účelem další spolupráce s Zákazníkem. Tyto údaje je Poskytovatel oprávněn užívat a povinen spravovat v souladu s právními předpisy České republiky.
15.2. Zákazník nebo jeho oprávněná osoba má právo vznést námitku vůči použití osobních údajů za účelem přímých marketingových služeb Poskytovatele, a společnost Poskytovatele ji musí respektovat.
15.3. Poskytovatel je oprávněn zpřístupnit jméno, adresu a účastnické telefonní číslo Zákazníka ostatním Zákazníkům sítě Poskytovatele. Není oprávněn tak učinit, pokud Zákazník předem písemně sdělí, že si zpřístupnění takové informace nepřeje.
16.
Různé
16.1. Smlouva bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž Zákazník a Poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení.
16.2. V případě, že jedno nebo více ustanovení Smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel a Zákazník souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto podmínek.
16.3 Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2004 a zcela nahrazují předchozí Všeobecné podmínky vydané s účinností od 1.9.2003.