Pokyn ze dne 2.4.2004 ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2004

1.5.2004 | Sbírka:  13 287/2004-44 | Částka:  5/2004ASPI
13 287/2004-44
POKYN
I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2004.
Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy
V Praze dne 2. dubna 2004
Část I.
Úvodní ustanovení
Čl.I.
Právní předpisy ke zpracování účetních závěrek a další důležité předpisy, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V závěru roku 2003 byla vydána řada právních předpisů, kterými se zrušují či mění dosavadní právní předpisy a které nabyly účinnosti dnem 1.1.2004. Je proto nutné věnovat jim zvýšenou pozornost.
Následující výčet hlavních právních předpisů, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a příspěvkové organizace, není definitivní. Předpisy mohou být během roku měněny a doplňovány. Organizační složky státu a příspěvkové organizace jsou povinny sledovat změny právních předpisů ve Sbírce zákonů České republiky, ve Finančním zpravodaji, ve Věstníku MŠMT a řídit se jimi.
Právní předpisy, jimiž se řídí účetní jednotky při zpracování účetní závěrky:
1.1 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákonů č. 117/1994 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 353/2001 Sb. , č. 575/2002 Sb. a zákona č. 437/2003.
1.2 vyhláška Ministerstva financí č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu ve znění vyhlášky MF č. 477/2003 Sb. Touto vyhláškou je stanoveno uspořádání, označování a obsahové vymezení položek účetní závěrky, směrná účtová osnova, účetní metody a jejich použití.
1.3 vyhláška MF č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky MF č. 535/2002 Sb.
1.4 sdělení MF k vyhlášce č. 16/2001 Sb. Č.j.: 111/16 261/2001, část II. "Číselník územních jednotek", uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 2/2001, dále potom sdělení, kterým bude stanovena v souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 16/2001 Sb. obsahová náplň části VII. výkazu Fin 2-04U "Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů" pro rok 2004 a případná další doplnění tohoto sdělení.
1.5 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtuji podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejněné v části 2 Finančního zpravodaje č. 11 -12/2003.
1.6 pokyny k účetním závěrkám vydávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy před zpracováním účetních závěrek k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. 2004 a rozesílané odboru 15 MŠMT, ČŠI, Vysokoškolskému sportovnímu centru, přímo řízeným příspěvkovým organizacím a ostatním přímo řízeným příspěvkovým organizacím včetně pedagogických center, které jsou v daném období povinny sestavovat a předkládat účetní a finanční výkazy.
2. Další důležité předpisy, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a přímo řízené příspěvkové organizace
2.1 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění zákona č. 320/2002 Sb., č. 123/2003 Sb. a č. 426/2003 Sb.
2.2 zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., č. 229/2001 Sb., č. 501/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 202/2002 Sb., č. 280/2002 Sb., č. 476/2002 Sb., č. 88/2003 Sb., č. 354/2003 Sb. a č. 480/2003 Sb.
2.3 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákonů č. 493/2000 Sb., č. 141/2001 Sb., č. 187/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 202/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. a 479/2003 Sb.
2.4 zákon č. 564/1990, o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., č. 256/1994 Sb., č. 139/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 3/2002 Sb., č. 284/2002 Sb. a č. 181/2003.
2.5 zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., č. 255/2001 Sb., č. 16/2002 Sb. a č. 284/2002 Sb.
2.6 vyhláška MF č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
2.7 vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, která byla změněna vyhláškou č. 568/2002 Sb. a vyhláškou č. 484/2003 Sb.
2.8 vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, která byla změněna vyhláškou č. 510/2002 Sb.
2.9 vyhláška MF 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
2.10 vyhláška MF č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu.
2.11 vyhláška MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu.
2.12 vyhláška MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
2.13 usnesení vlády České republiky ze dne 6. listopadu 2002 č. 1084, o změně usnesení vlády ze dne 5.června 2002 č. 569, o Způsobu převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů v roce 2003. (Vzhledem k tomu, že nedošlo v roce 2003 k žádným změnám právních předpisů upravujících toky finančních prostředků ve školství, zůstává, v souladu s dopisem I. náměstka Ministra financí Č.j.: 124/84 663/2003 ze dne 22. prosince 2003, pro rok 2004 v platnosti toto usnesení vlády).
3. Metodické pokyny MŠMT:
3.1 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací Č.j.: 29 563/2002-44, který byl uveřejněn ve Věstníku MŠMT, Sešit 3/2003, ve znění pozdějších úprav.
3.2 Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/1999, kterým se stanovuje způsob účtování o příspěvcích a dotacích poskytnutých ministerstvem prostřednictvím "Oznámení limitů výdajů" a jejich vykazování Č.j.: 17 115/99-44 ve znění příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 4/2001.
3.3 Vzorový návrh směrnice o účtování majetku Č.j.: 24 339/2001 - 44, který byl uveřejněn ve Věstníku MŠMT, Sešit 12/2001 s přihlédnutím k novým právním předpisům.
3.4 Vzorový návrh k provedení inventarizace v roce 2001 Č.j.: 16 229/2001 - 44, který byl uveřejněn ve Věstníku MŠMT, Sešit 7/2001 s přihlédnutím k novým právním předpisům.
3.5 Metodický pokyn k účtování dávek sociálního příspěvku na dopravu dítěti (svěřenci) umístěnému v dětském výchovném ústavu Č.j.: 12 175/2001 - 44, který byl uveřejněn ve Věstníku MŠMT, Sešit 4/2001 s přihlédnutím k novým právním předpisům.
4. Každoročně obnovované metodické pokyny:
4.1 Pokyn I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vypracování závěrečného účtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
4.2 Metodický pokyn MŠMT k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
4.3 Osnovy rozborů hospodaření organizačních složek státu, přímo řízených organizací a ostatních přímo řízených organizací v resortu MŠMT.
Čl.II.
Vedení účetnictví
Při vedení účetnictví od 1.1.2004 jsou organizační složky státu a příspěvkové organizace povinny se řídit třemi hlavními právními předpisy v následujícím pořadí:
1. Základním pramenem, podle něhož jsou povinny se řídit všechny účetní jednotky při vedení účetnictví, je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví").
2. Prováděcím právním předpisem zákona o účetnictví pro organizační složky státu a příspěvkové organizace je vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví").
3. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy").
S účinností od 1.1.2004 byl novelizován zákon o účetnictví a prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví.
K 31.12.2003 v souladu s odstavcem (1) a (2) § 14 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, pozbylo platnosti opatření MF Č.j.: 283/76 104/2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, ve znění pozdějších úprav.
V souvislosti s ukončením platnosti opatření byly Ministerstvem financí vydány České účetní standardy pro příslušné účetní jednotky, které byly publikovány ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2003.
Zákon č. 437/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ruší jednoduché účetnictví. V novelizovaném zákoně o účetnictví je používán pojem účetnictví, který je obsahově totožný s dříve užívaným pojmem podvojné účetnictví. Zákon nově rozlišuje vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a vedení účetnictví v plném rozsahu.
Podle § 9 zákona o účetnictví, vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu organizační složky státu.
Příspěvkové organizace, u nichž o tom rozhodne zřizovatel, mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
Příspěvkovým organizacím se v souladu s § 9, odst. (3), písm. d) zákona o účetnictví nařizuje vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu s tím, že nepoužijí ustanovení § 13a odst. (1), písm. a), b) a ustanovení § 13a, odst. 2 zákona o účetnictví.
Organizační složky státu a příspěvkové organizace v souladu s § 13a zákona o účetnictví a v souladu s § 3a prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu:
1. sestavují účtový rozvrh stejně jako doposud, respektive stejně jako účetní jednotky vedoucí účetnictví v plném rozsahu - tzn. v členění na syntetické, analytické a podrozvahové účty,
2. účtují nadále v deníku i v hlavní knize,
3. nepoužijí ustanovení § 25 odst. 2 zákona o účetnictví s výjimkou odpisů,
4. nepoužijí ustanovení § 26 odst. 3 zákona o účetnictví týkající se rezerv a opravných položek, s výjimkou rezerv a opravných položek podle zvláštních právních předpisů - tzn. stejně jako doposud budou účtovat pouze o tzv. "zákonných" rezervách a opravných položkách v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
5. nepoužijí ustanovení § 27 zákona o účetnictví a ustanovení § 30 až § 32 a § 39 prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví v rozsahu, v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou - tzn. neoceňují majetek a závazky ke dni rozvahového dne reálnou hodnotou,
6. sestavují účetní závěrku v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví, tzn. postupují při sestavování účetní závěrky jako doposud, resp. stejně jako při vedení účetnictví v plném rozsahu,
7. jsou povinny nadále používat ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) a d) zákona o účetnictví - tzn. účtují na analytických i podrozvahových účtech jako doposud.
Z právních předpisů upravujících účetnictví příspěvkových organizací a organizačních složek státu po 1.1.2004 vyplývá, že vedení účetnictví v plném a zjednodušeném rozsahu, pokud tyto organizace nejsou vlastníky cenných papírů, derivátů a dalších pohledávek a závazků uvedených v § 27 odst. 1, písm. a), je v podstatě totožné.
V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme příspěvkové organizace na nutnost zohlednit vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v příslušné vnitřní směrnici.
Čl.III.
Zaúčtování vratek nevyčerpaných finančních prostředků u příspěvkových organizací.
Při zaúčtování vratek nevyčerpaných dotací je třeba postupovat následovně:
1) Jedná-li se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků před koncem účetního období, kdy se finanční prostředky vrací po dohodě s poskytovatelem na výdajový účet, ze kterého byly poskytnuty, zaúčtuje se tato operace následovně:
              MD       DAL
Předpis odvodu části
nevyčerpané účelové dotace 691       347
Úhrada nevyčerpané dotace 347       241
2) V případě, že se nevyužité prostředky z účelové dotace vrací až v dalším účetním období, tedy až po 1.1.2005, jsou tyto prostředky zaslány na depozitní účet MŠMT a zaúčtování tohoto případu je následující:
              MD       DAL
Předpis odvodu části
nevyčerpané účelové dotace 931       347
Úhrada nevyčerpané dotace 347       241
Čl.IV.
Účetní uzávěrka
Účetní uzávěrkou se rozumí zpracování účetní závěrky a uzavírání a otevírání účetních knih.
Účetní závěrku vymezují § 18 - 23 zákona o účetnictví. Uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu a příspěvkové organizace je stanoveno prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví.
Účetní jednotky sestavují účetní závěrku jako řádnou, mimořádnou a mezitímní.
Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období. Při této účetní závěrce se uzavírají účetní knihy a provádí se inventarizace.
Mimořádnou účetní závěrku sestavují v ostatních případech uzavírání účetních knih. Mimořádnou účetní závěrkou je i konečná účetní závěrka. V případech sestavování mimořádné účetní závěrky se provádí mimořádná inventarizace.
Mezitímní účetní závěrku sestavují účetní jednotky, pokud to stanoví zvláštní právní předpis. Tímto předpisem je pro organizační složky státu a příspěvkové organizace vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška ukládá organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím sestavovat účetní výkazy k 30.6. příslušného účetního období. V případech sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky neuzavírají účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění podle 25 odst. 2 zákona o účetnictví.
Postup při otevírání a uzavírání účetních knih je stanoven Českými účetními standardy, konkrétně Standardem č. 502 - Otevírání a uzavírání účetních knih.
Na konci účetního období se provádí ke dni řádné účetní závěrky inventarizace majetku a závazků. Inventarizace majetku a závazků je upravena v § 29 a § 30 zákona o účetnictví. Jedná se o soubor činností, pomocí kterých účetní jednotky zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků zachycenému v účetnictví.
V rámci inventarizace se provádí fyzická a dokladová inventura. Na základě výsledků zjištěných inventurou se v účetnictví zohledňují případné zjištěné rozdíly v souladu s českým účetní standardem č. 506 - Rozdíly zjištěné při inventarizaci.
Každá účetní jednotka si vypracuje vnitřní předpis o inventarizacích majetku a závazků, ve kterém stanoví mimo jiné i závazný obsah písemných dokumentů, dokladujících provedení inventarizace, místo, kde budou tyto dokumenty archivovány, a pravomoci inventarizační komise. Vzorový návrh k provedení inventarizace v roce 2001 Č.j.: 16 229/2001-44 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy publikován ve Věstníku MŠMT, Ročník LVII, Sešit 7 v červenci 2001 a je nutné ho používat s přihlédnutím k novým právním předpisům.
Kromě řádné účetní závěrky k 31.12. příslušného roku a mezitímní účetní závěrky k 30.6. příslušného roku, jsou povinny organizační složky státu čtvrtletně vypracovávat a předkládat finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů a přehled rozpočtových opatření.
Způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozsah a způsob sestavení finačních a účetních výkazů a doplňujících údajů upravuje vyhláška MF č. 16/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb.
Čl.V.
Opravná zpracování účetních závěrek
V souladu se smlouvou o dílo č. 174/99 uzavřené mezi MŠMT a MÚZO Praha, s.r.o., je při zpracování účetních závěrek hrazeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy u jednotlivých organizačních složek státu a příspěvkových organizací (ČŠI, VSC, PŘO, OPŘO a PC) pouze nahrání první verze jednotlivých předávaných výkazů.
Upozorňujeme proto všechny organizační složky státu a příspěvkové organizace kapitoly 333 - MŠMT, že v případě potřeby opravného zpracování budou tato zpracování a případné další služby hrazeny z prostředků jednotlivých organizačních složek státu a příspěvkových organizací v cenách dle Ceníku výkaznictví a rozpočetnictví MÚZO Praha, s.r.o.
Čl.VI.
Účetní závěrka k 31.12.2004 u rušených pedagogických center
V souladu s odst. (3) přílohy č. 1 k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace zrušené v průběhu běžného účetního období předkládají (prostřednictvím zřizovatele) Ministerstvu financí v nejblíže stanoveném termínu platném pro účetní výkazy příspěvkových organizací účetní závěrku ke dni zrušení v souladu s ustanoveními § 18 a § 19 zákona o účetnictví.
Při sestavení účetní závěrky u pedagogických center, pokud budou zrušena k 31.12.2004, je nutno dodržovat termíny stanovené pro účetní závěrku v Části III. Pokynu - Úkoly vykazujících organizací a věcně příslušných útvarů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Pedagogická centra sestaví k 31.12.2004 rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje rozsah údajů předkládaných příspěvkovými organizacemi zřizovateli, a prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví, která stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, uspořádání a označení položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a obsah přílohy k účetní závěrce.
Na účetních výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha musí být vyznačeno, že se jedná o závěrku zrušených organizací, komentář k jednotlivým účtům převáděným na zřizovatele bude připojen k příloze účetní závěrky.
K 31.12.2004 pedagogická centra provedou inventarizaci veškerého majetku a závazků, zaúčtují všechny účetní případy daného účetního období, uzavřou účetní knihy a sestaví účetní závěrku.
Ostatní náležitosti, související s rušením pedagogických center (například postup při rušení bankovních účtů, nakládání s prostředky peněžních fondů organizací apod.), budou uvedeny v Příkazu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ke zrušení pedagogických center.
Část II.
Obsah účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů kapitoly 333 v roce 2004
Správce kapitoly (MŠMT):
předkládá Ministerstvu financí účetní výkazy - Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací v členění na organizační složky státu a příspěvkové organizace a finanční výkaz - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U) včetně komentáře a sumární údaje výkazů za kapitolu celkem, samostatně za organizační složky státu a samostatně za jím zřízené příspěvkové organizace v členění podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (podle prvních 4 míst položky OKEČ):
1. čtvrtletně
- Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin2 - 04 U),
- Přehled rozpočtových opatření včetně komentáře,
- Přílohu ke komentáři k finačnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů "Limity a zůstatky na účtech v České národní bance".
2. pololetně
- Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací s údaji za organizační složky státu a příspěvkové organizace,
- Výkaz zisku a ztráty pro příspěvkové organizace a pro organizační složky státu,
- Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací za organizační složky státu a za příspěvkové organizace.
Požadované údaje předkládá správce kapitoly Ministerstvu financí v souladu s bodem 8. Přílohy č. 1 k vyhlášce MF č. 535/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., v podobě tištěných sestav i v elektronické podobě (ve formě datových souborů). Přesné organizační a technologické podmínky pro předávání elektronických údajů Ministerstvu financí jsou stanoveny Přílohou č. 3 k citované vyhlášce. Předání dat v elektronické podobě zajišťuje zpracovatel účetní závěrky - MÚZO Praha, s.r.o.
Organizační složky státu (MŠMT, ČŠI a Vysokoškolské sportovní centrum, dále jen VSC) předkládají zřizovateli:
1. čtvrtletně
- Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2 - 04 U) (viz Příloha č. 5 k vyhlášce MF č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
- Přehled rozpočtových opatření.
2. pololetně
- Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 1 k prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví),
- Výkaz zisku a ztráty (viz Příloha č. 2 k prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví),
- Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 3 k prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví).
Příspěvkové organizace (PŘO, OPŘO včetně PC) předkládají zřizovateli:
1. pololetně
- Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 1 k prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví),
- Výkaz zisku a ztráty (viz Příloha č. 2 k prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví),
- Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 3 k prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví),
- Rezortní výkaz výnosů a nákladů v souladu s příslušným metodickým pokynem (Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací Č.j.: 29 563/2002-44, který byl uveřejněn ve Věstníku MŠMT, Sešit 3/2003, ve znění pozdějších úprav).
2. ročně
- Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje (v souladu s pokyny věcně příslušných útvarů).
Veškeré výkazy, které předávají příspěvkové organizace a organizační složky státu kapitoly 333 - MŠMT v souladu s tímto ustanovením, musí být výstupem z centrálního zpracování MÚZO (UNIX server).
Část III.
Úkoly vykazujících organizačních složek státu, příspěvkových organizací a věcně příslušných útvarů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Čl.I.
Období před závěrkou
1. Rozpočet:
Provedení rozpisu rozpočtu a rozpočtových úprav příjmů, kapitálových a běžných výdajů věcně příslušnými útvary příkazců rozpočtových operací MŠMT v programu ISROS
Termín: průběžně
Odpovídá: ředitelé odborů příkazců operací MŠMT
Předání databáze schváleného rozpočtu a rozpočtových úprav příjmů, kapitálových a běžných výdajů do MÚZO Praha, s.r.o
Termín: v termínech závěrky účetnictví OSS
Odpovídá: ŘO 40
Průběžná kontrola dodržování závazných ukazatelů rozpočtu a jeho čerpání
Termín: průběžně
Odpovídá: ŘO 17
2. Registry:
Kontrola konzistence registrů ČNB, RARIS a MÚZO Praha, s.r.o.
Termín: 1 x měsíčně
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
3. Česká národní banka:
Převzetí datového souboru limitů a zůstatků na účtech vedených u ČNB a předání datového souboru limitů a zůstatků odboru 44, zpřístupnění souboru všem příslušným odborům MŠMT
Termín: do 3. pracovního dne v měsíci
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44 - převzaté od ČNB
4. Vysoké školy:
Předání přehledu o poskytnutých prostředcích na výzkum a vývoj z kapitoly 333 (v členění na běžné, kapitálové, institucionální, účelové prostředky), údaje za rozpočet schválený, po změnách a skutečnost odboru 15 MŠMT
Termín: průběžně
Odpovídá: NM skupiny III.
ŘO 30
5. Příspěvky a dotace poskytované MŠMT prostřednictvím oznámení limitu výdajů:
Předání příslušných dokladů dle Příkazu ministra č. 6/1999 a č. 4/2001 odboru 15 MŠMT
Termín: průběžně
Odpovídá: NM pro skupiny II.,III.,V.
VŘ I/2
ŘO 18, 40, 45,46
Kontrola a zaúčtování dokladů do příslušného období
Termín: průběžně
Odpovídá: ŘO 15
6. Dotace poskytované MŠMT účelově transferem: Předání příslušných dokladů dle zákona č. 564/1990 Sb., č. 306/1999 Sb., č. 218/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády č. 569 ze dne 5.6.2002 ve znění usnesení vlády č. 1084 ze dne 6.11.2002 odboru 15 MŠMT
Termín: průběžně
Odpovídá: NM pro skupiny II.,III.,V.
VŘ I/2
ŘO 18, 45,46
Kontrola a zaúčtování dokladů do příslušného období
Termín: průběžně
Odpovídá: ŘO 15
7. Průběžná kontrola správnosti poskytování transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně, které jsou vykazovány v části IX. finančního výkazu Fin 2-04 U "Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně" a jejich správného zaúčtování. Pro průběžnou kontrolu je možno využívat informace o poskytnutých dotacích krajským úřadům, které jsou zveřejňovány na webových stránkách ministerstva v sekci: ekonomika školství - rozpočet - dotace KÚ na přímé výdaje na vzdělávání a soukromé školy - dotace krajům. Při zjištění chybného zaúčtování poskytnuté dotace je nutné okamžitě ve spolupráci s odborem 15 zajistit nápravu
Termín: průběžně
Odpovídá: Příkazci operací skupiny I., II., III., V.
ŘO 15
8. Předkládání části IX. finančního výkazu Fin 2-04 U "Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně":
- za období 1 - 11/2004 Termín: 14.12.2004
- za období 1 - 12/2004 Termín: 31.1.2005
Odpovídá: ŘO 15
Věcně příslušné odbory skupiny I., II., III., V.
Čl.II.
Období závěrky
1. Převzetí schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření za příslušné období roku 2004 z databáze programu ISROS a počátečních stavů rozvah archivovaných v MÚZO Praha, s.r.o. do výkazů
Termín: poslední den vykazovaného čtvrtletí
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
2. Předání rozpočtových přesunů v kompetenci ČŠI a VSC k zamezení přečerpání rozpočtu na paragrafech a položkách rozpočtové skladby v souladu s § 25 odst. (5) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odboru 40 a do MÚZO Praha, s.r.o.
Termín: v termínech čtvrtlet. závěrek účetnictví OSS
Odpovídá: ČŠI, VSC
3. Předání dat o skutečnosti do MÚZO Praha, s.r.o. za přímo řízené organizace, ostatní přímo řízené organizace, pedagogická centra, ČŠI, VSC a MŠMT prostřednictvím softwarového vybavení AUTOMAT
Termín: 9.4. a 8.10. 2004
Odpovídá: ČŠI, VSC, ŘO 15
Termín: 9.7. 2004 a 24.1.2005
Odpovídá: ředitelé PŘO, OPŘO a PC
ČŠI, VSC, ŘO 15
4. Kontroly bankovních, výkazových a mezivýkazových vazeb dat o skutečnosti, předání kontrolních sestav vykazujícím jednotkám a věcně příslušným odborům MŠMT
Termín: do 2 pracovních dnů od předání dat o skutečnosti
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o
5. Předání opravených dat o skutečnosti do MÚZO Praha , s.r.o. za PŘO, OPŘO, PC, ČŠI, VSC a MŠMT prostřednictvím softwarového vybavení AUTOMAT
Termín: do 16.4. a 15.10. 2004
Odpovídá: ČŠI, VSC, ŘO 15
Termín: do 16.7. 2004 a 31.1.2005
Odpovídá: ředitelé PŘO, OPŘO a PC
ČŠI, VSC, ŘO 15
6. První sumarizace kapitoly
Termín: 16.4., 16.7.,15.10.2004, 31.1.2005
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
7. Předání komentářů o průběhu poskytování dotací v uplynulém účetním období s důrazem na změny rozpočtu a odchylky proti rozpočtu po změnách v daném období věcně příslušnými odbory MŠMT odboru 44 MŠMT, které budou využity ke zpracování komentářů k účetním závěrkám a ke zpracování materiálů Informace o plnění příjmů a čerpání výdajů státního rozpočtu za kapitolu 333 MŠMT
Termín: 16.4., 16.7., 15.10.2004, 31.1.2005
Odpovídá: Příkazci operací skupiny I., II., III., V.
8. Opravy pracovníky MŠMT, předání komentáře k rozdílům, které nelze odstranit (chybné financování) odboru 44 písemně i elektronicky na adresu: hazdrovam@msmt.cz, předběžné předání dat Ministerstvu financí
Termín: do 22.4., 22.7., 21.10. 2004, 7.2.2005
Odpovídá: Příkazci operací skupiny I., II., III. a V.
opravy zaúčtování ve spolupráci s O 15
ŘO 44 prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
9. Předání výkazů za PŘO, OPŘO, PC, ČŠI a VSC podepsané jejich statutárními zástupci do MÚZO Praha, s.r.o. k archivaci. Veškeré předávané výkazy musí být výstupem z centrálního zpracování MÚZO (UNIX server)
Termín: 23.4. a 22.10. 2004
Odpovídá: ČŠI, VSC, ŘO 15
Termín: 23.7. 2004 a 9.2.2005
O
dpovídá: ředitelé PŘO, OPŘO a PC
ČŠI, VSC
10. Předání dat a sumáře Ministerstvu financí
Termín: 23.4., 23.7., 22.10.2004, 9.2.2005
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44 - data prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
11. Předání podpisových stránek sumáře podepsaných statutárními zástupci MŠMT Ministerstvu financí
Termín: 29.4., 29.7. 29.10.2004, 14.2.2005
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44
12. Předání výstupů (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) za jednotlivé vysoké školy a sumáře za oblast vysokého školství odboru 30 MŠMT
Termín: 17.2.2005
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44 - zabezpečí v MÚZO Praha, s.r.o.
Čl.III.
Období po ukončení závěrky
1. Kontrola návaznosti rozvah předaných do územní databáze na sumář předaný MF a kontrola vazeb dat předaných do územní databáze na číselník RARIS.
Termín: po schválení sumáře MF
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44 - zabezpečí v MÚZO Praha, s.r.o.
2. Zajištění oprav zjištěných rozdílů, případně jejich komentování
Termín: bezprostředně po zjištění rozdílu
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44 - zabezpečí v MÚZO Praha, s.r.o.
3. Předání sestavy ARIS 409M - Kontrola poskytnutých a přijatých dotací a půjček ze SR a SF ( k 31.3., 30.6., 30.9., 30.11. a 31.12.2004) financujícím útvarům MŠMT
Termín: bezprostředně po obdržení sestavy
Odpovídá: ŘO 44
4. V návaznosti na sestavu ARIS 409M - Kontrola poskytnutých a přijatých dotací a půjček ze SR a SF, provést opravu vykázaných rozdílů ve spolupráci s odborem 15 tak, aby v následující účetní závěrce byly vykázané údaje správné (v případě chybného zaúčtování či chybného poskytnutí finančních prostředků), a zajistit opravu v případě chyb zjištěných při zaúčtování přijatých dotací u jednotlivých krajů a MHMP. Pokud již není možné provést opravy v případě chybného financování (po 31.12.2004 budou účty v ČNB uzavřeny) nebo opravu chybného zaúčtování (tedy v případě sestavy ARIS k 31.12.2004), je nutné pro tuto skutečnost sestavit komentář
Termín: - předání komentáře k neodstranitelným rozdílům do 3 pracovních dnů
- zajištění opravy do 10 pracovních dnů po obdržení sestavy
Odpovídá: příkazci operací skupiny I., II., III. a V.
ŘO 15
Část IV.
Závěrečná ustanovení
1. Na tento pokyn budou navazovat pokyny určené příslušným vykazujícím jednotkám k provedení účetních závěrek k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.2004.
2. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 2. dubna 2004.
Mgr. Václav Pícl v.r.
I. náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy