Podmínky ze dne 1.7.2004 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti Advantel, a.s.

23.8.2004 | Sbírka:  164/2004 (TV) | Částka:  8/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 151/2000 Sb., 513/1991 Sb.
164/2004
Všeobecné podmínky pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb
společnosti Advantel, a.s.
1.
Předmět všeobecných podmínek
Tyto Všeobecné podmínky (dále jen Podmínky) upravují poskytování veřejných telekomunikačních služeb a postup při uzavírání smluv o poskytování těchto služeb společností Advantel, a.s., se sídlem Boženy Němcové 5, 120 00 Praha 2, IČ: 25766937, vedené Městským soudem v Praze pod spisovou zn. B 8121. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi společností Advantel, a.s. jako poskytovatelem těchto služeb a třetí osobou, jako uživatelem těchto služeb.
2.
Definice pojmů použitých v těchto Podmínkách
Poskytovatel: je společnost Advantel, a.s.
Uživatel: je fyzická nebo právnická osoba, které je poskytována telekomunikační služba.
Účastník: je uživatel telekomunikační služby, který je s jejím Poskytovatelem ve smluvním vztahu.
Oprávněný zástupce: je osoba oprávněná činit jménem smluvní strany právní úkony.
Služba: je telekomunikační služba poskytovaná Uživateli Poskytovatelem na základě Smlouvy, ve které je tato Služba specifikována.
Koncové zařízení: je telefonní přístroj, fax nebo jiné podobné zařízení, prostřednictvím kterého Účastník využívá poskytované Služby.
Ceník: je seznam prodejních cen Služeb poskytovaných Poskytovatelem.
Smlouva: je smlouva o poskytování telekomunikačních služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Účastníkem.
Podmínky: jsou tyto Všeobecné podmínky pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb Poskytovatelem.
3.
Vznik, trvání a ukončení Smlouvy
3.1 Veřejné telekomunikační služby jsou poskytovány na základě Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky. Smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3.2 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a stává se platnou a účinnou v den, kdy je Smlouva podepsána oběma smluvními stranami, pokud Smlouva nebo Podmínky nestanoví jinak.
3.3 Poskytovatel je oprávněn uzavření Smlouvy odmítnout nebo od již uzavřené Smlouvy odstoupit, jestliže:
3.3.1 službu nelze z technických důvodů aktivovat,
3.3.2 právnická osoba, která chce využít Službu, je v likvidaci nebo do ní za trvání smluvního vztahu vstoupí,
3.3.3 na majetek osoby, která chce využít Službu, byl prohlášen konkurz,
3.3.4 osoba, která si přeje Službu využít, má vůči Poskytovateli závazek po době splatnosti z dříve poskytnuté telekomunikační služby,
3.3.5 osoba, která chce využít Službu, nezaplatila Poskytovateli jistotu (zálohu) podle článku 6. Podmínek.
3.4 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, a to řádně podepsanými a číslovanými dodatky.
3.5 Účastník může Smlouvu ukončit výpovědí s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která začíná běžet počátkem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.
3.6 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže dodávka Služeb byla omezena nebo pozastavena podle čl. 9. těchto Podmínek a důvody pro takové omezení nebyly odstraněny do jednoho měsíce nebo jestliže strany nedosáhly dohody o změně Smlouvy.
3.7 Poskytovatel může Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která začíná běžet následující den po doručení výpovědi Účastníkovi.
3.8 Po ukončení Smlouvy jsou strany nadále povinny vypořádat vzájemné závazky z ukončené Smlouvy vyplývající.
4.
Rozsah poskytovaných Služeb
4.1 Poskytovatel poskytuje telekomunikační služby (Služba) zahrnující zejména možnost uskutečňování odchozích telefonických hovorů (včetně hovorů do sítí mobilních operátorů) z koncových telefonních zařízení některých operátorů provozujících veřejnou pevnou telekomunikační síť.
4.2 Služby jsou poskytovány na celém území České republiky.
4.3 Specifikace a rozsah Služeb poskytovaných Poskytovatelem jsou uvedeny ve Smlouvě nebo jejich přílohách, zejména ve Specifikaci, která je nedílnou součástí Smlouvy.
5.
Cena poskytovaných Služeb, způsob jejího účtování a placení
5.1 Účastník zaplatí za poskytovanou Službu cenu platnou pro příslušnou Službu ("Cena"), ve výši uvedené v Ceníku služeb Poskytovatele ("Ceník služeb"), pokud příslušné zákony nebo předpisy nestanoví cenu jinou. Ceník je k dispozici v provozovně Poskytovatele, telefonicky v oddělení služeb zákazníkům a na internetové stránce Poskytovatele (www.smartcall.cz). Je-li Cena uvedena ve Smlouvě, pak je tato Cena určující a nemění se se změnami v Ceníku.
5.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu Ceníku Služeb. Poskytovatel bude o změně Ceníku Služeb informovat Účastníky prostřednictvím internetu nebo elektronické pošty, popřípadě písemným oznámením, jež bude uveřejněno nebo rozesláno nejpozději 30 dní předtím, než příslušná změna nabude účinnosti. Pokud nebude mít Účastník zájem o další poskytování Služby za upravenou Cenu, může Smlouvu ukončit podle článku 3.5. Podmínek. Poskytovatel je oprávněn zvýšit Cenu služby i ve lhůtě kratší než 30 dnů od oznámení její nové výše, pokud k jejímu zvýšení došlo v důsledku zvýšení přímých nákladů na poskytování služeb, které Poskytovatel nemohl ovlivnit, a které vzniklo nezávisle na jeho vůli.
5.3 Účastník je oprávněn příslušnou Cenu platit jedním z následujících způsobů podle typu sjednané Služby, který je vyznačen ve Smlouvě:
5.3.1 V případě předplacené Služby, vloží Účastník peněžní prostředky (předplatné) na svůj účet u Poskytovatele a Cena za poskytnuté Služby je z tohoto účtu postupně strhávána. Poskytovatel se s Účastníkem dohodli na tom, že Poskytovatel bude přehledné a srozumitelné vyúčtování ceny za poskytnutou službu předkládat Účastníkovi v elektronické formě prostřednictvím sítě internet. Poskytovatel vystaví Účastníkovi na jeho žádost potvrzení o složeném předplatném nebo jeho zůstatku,
5.3.2 V případě pravidelných úhrad Cen za Služby s měsíčním zúčtováním je stanoveno zúčtovací období v délce jednoho kalendářního měsíce. Při měsíčním zúčtování předkládá Poskytovatel vyúčtování Účastníkovi zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období se splatností 14 dní, pokud se Poskytovatel a Účastník ve Smlouvě nedohodnou jinak. Poskytovatel zašle vyúčtování Účastníkovi na jeho doručovací adresu, kterou může být i adresa elektronická. Nepřevzetí vyúčtování nezbavuje Účastníka jeho povinnosti zaplatit vyúčtované ceny v den splatnosti uvedeném ve vyúčtování. Vyúčtování a jiná sdělení zasílaná účastníkovi budou v případě nevyzvednutí považována za doručená,
5.3.3 Pravidelně hrazené Ceny Služeb poskytnutých během necelého zúčtovacího období jsou účtovány zpětně ke dni, kdy bylo poskytování příslušných Služeb ukončeno,
5.3.4 V případě jednotlivých plnění je Cena vyúčtována vždy poté, co Účastník příslušné Služby využije. Poskytovatel vystaví na poskytnuté plnění příslušný daňový doklad, přičemž Cena na základě tohoto dokladu je splatná 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu.
5.4 V případě prodlení Účastníka s placením Ceny za poskytnutou Službu se Účastník zavazuje zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody. Poskytovatel je oprávněn účtovat Účastníkovi náklady spojené s rozesláním upomínek a vymáháním pohledávek.
6.
Poskytnutí jistoty ve prospěch Poskytovatele
6.1 Poskytovatel je oprávněn vázat účinnost Smlouvy na poskytnutí zálohy (dále jen jistoty). Jistotu je Poskytovatel oprávněn použít v případě, že Účastník je v prodlení s placením ceny za poskytnuté Služby k započtení svých pohledávek.
6.2 Záloha je vratná v plné výši při ukončení Smlouvy, pokud Poskytovatel nemá za Účastníkem žádnou pohledávku za poskytnuté služby. V takovém případě vrátí Poskytovatel jistotu Účastníkovi bez zbytečného odkladu.
7.
Technické zařízení pro poskytování Služby
7.1 Na žádost Účastníka může Poskytovatel poskytnout Účastníkovi technické zařízení pro poskytování Služeb (dále jen technické zařízení) po dobu trvání platnosti Smlouvy. Technické zařízení zůstává ve vlastnictví Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn požadovat na Účastníkovi zaplacení zálohy za toto technické zařízení, jejíž výše bude uvedena ve Smlouvě a jež je vratná v plné výši při vrácení nepoškozené zařízení.
7.2 Od okamžiku, kdy je Účastníkovi technické zařízení předáno, až do doby jeho vrácení, nese Účastník nebezpečí jeho ztráty, odcizení, zničení, poškození nebo znehodnocení. Účastník není oprávněn provádět na technickém zařízení Poskytovatele jakékoliv změny, úpravy nebo opravy. Potřebu změn, oprav nebo úprav technického zařízení je Účastník povinen písemně neprodleně oznámit Poskytovateli.
7.3 Poskytovatel je oprávněn provádět zásady do technického zařízení, jeho výměnu či výměnu jeho části i bez předchozího upozornění Účastníka, je-li to nezbytné pro řádné plnění jeho smluvních povinností.
7.4 Účastník je povinen umožnit Poskytovateli nebo jím pověřené osobě provedení kontroly technického zařízení za účelem zjištění, zda je Účastníkem užíváno řádně, podle instrukcí Poskytovatele a v souladu s účelem, ke kterému mu bylo poskytnuto.
7.5 Poskytovatel není povinen provádět změny, opravy nebo úpravy jiného technického zařízení Účastníka, než je technické zařízení zapůjčené Poskytovatelem.
8.
Způsob hlášení poruch a termíny jejich odstranění
8.1 Technické poruchy a poruchy připojení může Účastník ohlásit telefonicky na oddělení péče o zákazníky Poskytovatele na telefonním čísle: 296 18 18 18, na bezplatném čísle: 800 317 317, nebo e-mailem na adresu: info@advantel.cz, popřípadě písemně na adrese: Boženy Němcové 5, 120 00 Praha 2.
8.2 Poskytovatel se zavazuje poruchu s vynaložením odborné péče bez prodlení odstranit poté, co mu byla ohlášena, přičemž jednoduché poruchy odstraní ve lhůtě ne delší než 72 hodin a komplikované poruchy, které budou vyžadovat technický průzkum, ve lhůtě ne delší než 10 dnů.
8.3 Poskytovatel neodpovídá za závady na síti jiných operátorů.
8.4 Účastník se zavazuje při opravě poruch poskytovatel nezbytnou součinnost, zejména Poskytovateli nebo jeho zaměstnancům na jejich žádost bez prodlení umožní přístup do prostor Účastníka za účelem opravení příslušné poruchy. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv opožděnou opravu příslušné poruchy, pokud dojde ze strany Účastníka k porušení této povinnosti.
9.
Omezení, pozastavení a ukončení poskytování Služeb
9.1 Poskytovatel má právo pozastavit nebo omezit poskytování Služeb v následujících případech:
9.1.1 je-li jeho možnost poskytovat sjednané Služby omezena objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohl předvídat nebo jí zabránit ani při vynaložení veškeré péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat,
9.1.2 pokud účastník nezaplatí včas vyúčtování ceny za poskytnutou službu nebo neplní další smluvní podmínky ani poté, co mu bylo prokazatelně dodáno upozornění s uvedením náhradního termínu plnění. Pokud Účastník v tomto termínu nezjedná nápravu, má Poskytovatel právo zamezit jeho přístup ke Službě a pohledávky vyrovnat z poskytnuté jistoty. Při opakovaném prodlení s placením, má Poskytovatel právo ukončit poskytování Služby a odstoupit od Smlouvy.
9.1.3 pokud Účastník připojil k telekomunikační síti nehomologované koncové zařízení a jeho používáním ruší provoz telekomunikační sítě nebo jiných uživatelů,
9.1.4 pokud Účastník porušuje tyto Podmínky anebo jiné předpisy platné pro užívání služeb,
9.1.5 účastník o sobě poskytl Poskytovateli nepravdivé nebo zkreslující údaje.
9.2 Účastník má právo požadovat, aby Poskytovatel obnovil poskytování Služeb do dvou pracovních dnů poté, co Účastník odstranil důvody, na základě kterých mu byla Služba pozastavena nebo omezena.
10.
Odpovědnost za vady a postup při reklamaci
10.1 Uživatel má právo uplatňovat nároky vyplývající z odpovědnosti Poskytovatele za vady vzniklé při poskytování Služeb.
10.2 Reklamace musí být uplatněna písemně v oddělení péče o zákazníky Poskytovatele, a to na adrese Rumunská 1, Praha 2, e-mailem na adresu: info@advantel.cz nebo faxem na čísle: 296 18 77 80.
10.3 V případě reklamace nesprávně vyúčtované ceny za poskytnutou Službu, má Uživatel právo reklamovat vyúčtování Ceny za Službu do dvou měsíců od doručení takového vyúčtování Ceny za poskytnutou Službu, jinak toto právo zanikne.
10.4 Uplatnění reklamace proti výši vyúčtované ceny za Služby nemá odkladný účinek a Uživatel je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do data splatnosti.
10.5 Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je Poskytovatel povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 60 dnů.
10.6 Poskytovatel je povinen na vyžádání Účastníkovi, popřípadě Uživateli poskytnout za úhradu podrobný rozpis cen za jednotlivé hovory uskutečněné z jeho stanice prostřednictvím Služby Poskytovatele.
10.7 Reklamace týkající se jiných závad než vyúčtované ceny musí Uživatel podat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (zpravidla do patnácti dnů).
10.8 Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, která vznikla porušením jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy a z těchto Podmínek, pokud k takovému porušení došlo úmyslným jednáním nebo nedbalostí Poskytovatele nebo jeho zaměstnance, s tím, že náhrada takto vzniklé škody je omezena částkou nejvýše 50.000,- Kč, a to ve formě poskytnutí Služeb sjednaných ve Smlouvě. Pouze v případě, že bude náhrada škody splatná až po ukončení platnosti Smlouvy, pak bude uhrazena Účastníkovi na jeho bankovní účet.
10.9 Poskytovatel neodpovídá za škody, které vznikly okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Okolností vylučující odpovědnost je zejména neposkytnutí nebo vadné poskytnutí Služby v důsledku technického výpadku sítí jiných operátorů či poruch způsobených vyšší mocí.
10.10 V případě neposkytnutí nebo jen částečného poskytnutí Služby podle Smlouvy je odpovědnost Poskytovatele omezena na povinnost urychleně odstranit závadu a vrátit neoprávněné účtované a zaplacené částky. Poskytovatel není povinen uhrazovat Účastníkům náhradu škody vzniklé v důsledku neposkytnutí Služby nebo vadného poskytnutí Služby.
10.11 Uživatel má právo na vrácení přeplatku nebo na vrácení zaplacené ceny za vadnou Službu na základě kladně vyřízené reklamace a Poskytovatel má povinnost tyto zaplacené částky vrátit nejpozději do 30 dnů způsobem, na kterém se s Uživatelem dohodnou.
10.12 V případě, že Poskytovatel nevyhoví Uživatelově reklamaci na vyúčtovanou cenu, má tento právo uplatnit u Českého telekomunikačního úřadu námitky proti vyřízení reklamace bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyřízení reklamace.
11.
Práva a povinnosti Poskytovatele a Účastníka
11.1 Povinnosti Poskytovatele:
11.1.1 Poskytovatel je povinen poskytovat Službu v souladu s těmito Podmínkami, Smlouvou a právními předpisy upravujícími poskytování takové služby,
11.1.2 Poskytovatel je povinen zajistit řádné fungování svého zařízení a tím i kvalitní Služby poskytované Účastníkům. V případě poruchy nebo výpadku zahájí bezodkladně práce na odstranění závad.
11.2 Povinnosti Účastníka:
11.2.1 Účastník bude užívat Služby v souladu s těmito Podmínkami a v souladu s platnými právními předpisy a nezneužívat připojení k síti,
11.2.2 Účastník je povinen řádně a včas uhradit Cenu za poskytnuté Služby,
11.2.3 Účastník nesmí používat koncová zařízení neschválená pro provoz v ČR,
11.2.4 Účastník je povinen neprodleně oznámit Poskytovateli veškeré závady a vady, které se vyskytly při poskytování Služby,
11.2.5 Účastník je povinen neprodleně písemně informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů uvedených ve Smlouvě.
12.
Ochrana osobních údajů
12.1 Poskytovatel je oprávněn shromažďovat osobní údaje a informace o Účastníkovi a jeho oprávněné osobě, které jsou nutné pro evidenci, vedení účtů, správu služeb, ochranu před zneužitím služeb, pro účely provozování telekomunikační sítě nebo propojených sítí a za účelem uzavření smluvního vztahu s Účastníkem. Tyto údaje je Poskytovatel oprávněn užívat a povinen spravovat v souladu s právním řádem České republiky.
12.2 Účastník má právo zakázat Poskytovateli užití osobních údajů za účelem přímých marketingových služeb Poskytovatele, Poskytovatel musí tento zákaz respektovat.
12.3 Poskytovatel je oprávněn zpřístupnit jméno, adresu a účastnické telefonní číslo Účastníka ostatním Účastníkům sítě Poskytovatele a třetím osobám pro účely informační služby a vydání telefonního seznamu účastníků. Není oprávněn tak učinit, pokud Účastník předem písemně sdělí, že si zpřístupnění takové informace nepřeje.
13.
Zvláštní ustanovení pro poskytování veřejné telekomunikační služby
Tento článek Podmínek je platný pouze v případě, že Poskytovatel a Účastník uzavřeli smlouvu o poskytování veřejné telekomunikační služby.
13.1 Zřízení, předkládání, přemístění, popřípadě přeměna účastnické stanice, včetně dodací lhůty:
13.1.1 Účastnická stanice se zřizuje na základě žádosti vyplněné a podepsané Účastníkem, doručené Poskytovateli. Zřizovací doba je maximálně 60 dní.
13.1.2 Předkládání, přemístění a přeměna účastnické stanice probíhá na základě písemné žádosti Účastníka, doručené Poskytovateli. Zřizovací doba je maximálně 60 dní.
13.2 Typy čísel, popřípadě číselně řády, jejichž volání Poskytovatel zablokuje na základě písemné žádosti Účastníka doručené Poskytovateli, budou zablokovány odchozí hovory na následující skupiny čísel:
(i) Mezinárodní
(ii) Meziměstská
(iii) Vybraná lokální
(iv) Volání na placené služby s předvolbou 0900
(v) Volání do mobilních telekomunikačních sítí operátorů v ČR
(vi) Volání na další vybrané služby, pokud jejich zablokování není v rozporu se zákonem.
Doba pro zablokování čísel je neomezená a opětovná aktivace zablokovaných čísel bude Poskytovatelem provedena na základě písemné žádosti Účastníka doručené Poskytovateli.
13.3 Nabídka druhů telefonních hovorů
V rámci poskytování veřejné telefonní služby nabízí Poskytovatel Účastníkům realizovat následující druhy telefonních hovorů:
(i) mezinárodní
(ii) meziměstská
(iii) místní
(iv) volání do mobilních telekomunikačních sítí operátorů v ČR.
13.4 Přenositelnost účastnického telefonního čísla
Poskytovatel zajistí přenositelnost účastnického telefonního čísla při:
(i) změně poskytovatele veřejné telekomunikační služby nikoliv místa připojení;
(ii) při změně služeb, kdy Účastník přechází na jiné služby (např. z analogu na ISDN);
(iii) přenositelnost čísla při změně místa připojení na základě písemné žádosti Účastníka doručené Poskytovateli.
13.5 Nastavení předvolby veřejné telekomunikační služby
Nastavení předvolby Poskytovatele lze provést:
(i) pomocí pevně nastavené předvolby
(ii) individuální volbou čísel.
14.
Závěrečná ustanovení
14.1 Poskytovatel má právo měnit tyto Podmínky v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích s tím, že jejich změnu zveřejní nejméně 3 měsíce předem. Změny podmínek a jejich úplná znění jsou uveřejňována v provozovnách Poskytovatele, na internetových stránkách www.smartcall.cz a v Telekomunikačním věstníku.
14.2 Všechny právní vztahy smluvních stran, které vznikly na základě Smlouvy nebo v souvislosti s poskytováním Služeb na jejím základě, se řídí právními předpisy České republiky.
14.3 Podmínky společnosti Advantel, a.s. jsou účinné ode dne 1.7.2004.