Oznámení ze dne 31.12.2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS")

31.12.2004 | Sbírka:  FZ07/2004 | Částka:  12/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 505/2002 Sb., 563/1991 Sb.
Prováděcí: 360/2006-44
Aktivní derogace: FZ03/2003
Pasivní derogace: 282/100 789/2009
FZ07/2004
České účetní standardy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS")
Změna: 28/117 492/2005
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro ÚSC, PO, SF a OSS č. 501, 512, 516, 519, 520 a 521 v jejich úplném znění.
Toto úplné znění Českých účetních standardů č. 501, 512, 516, 519, 520 a 521 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nahrazuje jejich znění uveřejněné pod č. 50 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2/2003 ze dne 31. 12. 2003.
Toto úplné znění Českých účetních standardů pro ÚSC, PO, SF a OSS č. 501, 512, 516, 519, 520 a 521 se použije pro účetní období začínající dnem 1. ledna 2005 nebo dnem pozdějším.
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS")
-------------------------------------------------------------------
Číslo Název
-------------------------------------------------------------------
501  Účty a zásady účtování na účtech
502  Otevírání a uzavírání účetních knih
503  Rezervy
504  Opravné položky
505  Kursové rozdíly
506  Rozdíly zjištěné při inventarizaci
507  Výsledek hospodaření v účetnictví
508  Daňová povinnost
509  Operace s cennými papíry a podíly
510  Deriváty
511  Zvláštní operace s pohledávkami
512  Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
513  Dlouhodobý finanční majetek
514  Zásoby
515  Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
516  Zúčtovací vztahy
517  Vztahy  ke  státnímu  rozpočtu,  k  rozpočtu  územních
   samosprávných celků, k rozpočtu organizačních složek státu
   a rozpočtové a ostatní finanční účty
518  Náklady  organizačních  složek  státu,  státních  fondů
   a územních samosprávných celků
519  Náklady organizačních složek státu, územních samosprávných
   celků a příspěvkových organizací
520  Výnosy organizačních složek státu, územních samosprávných
   celků a příspěvkových organizací
521  Fondy
522  Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní závazky
-------------------------------------------------------------------
Český účetní standard pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 501
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") a vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složky mi státu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška") základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.
2. Obsahové vymezení
Syntetické účty zřizuje účetní jednotka podle § 14 zákona a § 25 vyhlášky.
3. Analytické účty
3.1. V rámci syntetických účtů vytváří účetní jednotka analytické účty. Při vytváření analytických účtů bere v úvahu následující hlediska, pokud tato nejsou již
zohledněna přímo syntetickými účty účtové osnovy: a) členění podle jednotlivých druhů majetku, hmotně odpovědných osob a míst uložení či umístění při účtování o majetku. Odděleně se sleduje majetek daný do zástavy, popř. kterým se ručí za závazky. U pohledávek je členění podle jednotlivých dlužníků. U cenných papírů se na analytických účtech sledují cenné papíry v umořovacím řízení,
b) členění závazků podle jednotlivých věřitelů,
c) členění podle časového hlediska u pohledávek a závazků, tj. zda jde o hodnoty krátkodobé povahy (do jednoho roku včetně) nebo dlouhodobé (nad jeden rok),
d) členění na českou a cizí měnu v případech stanovených v § 4 odst. 12 zákona,
e) členění podle položek účetní závěrky (včetně požadavků na sestavení přílohy) a podle požadavků na zveřejňování údajů z účetní závěrky,
f) členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
g) oddělené sledování nákladů a výnosů příspěvkovými organizacemi spojených s provozováním jejich hlavní a hospodářské činnosti,
h) členění pro daňové účely, tzn. pro transformaci účetního výsledku hospodaření před zdaněním na daňový základ vymezený zákonem o daních z příjmů, zejména pokud jde o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a zdaňované příjmy, pro potřeby daně z přidané hodnoty, spotřebních daní, apod.,
i) členění pro potřeby zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,
j) členění z hlediska potřeb finančního řízení účetní jednotky,
k) členění podle požadavků externích uživatelů údajů z účetnictví, zejména bank, burz, orgánů státní statistiky.
3.2. Další požadavky na analytické účty jsou uvedeny v Českých účetních standardech pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu řešících jednotlivé složky majetku a závazků.
4. Podrozvahové účty
4.1. Na podrozvahových účtech v účtových skupinách 97 až 99 se sledují důležité skutečnosti, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít. Jedná se především o využívání cizího majetku, ke kterému účetní jednotka nemá vlastnické právo, dále evidence práv o kterých se neúčtuje (hypotéky), nebo materiálu, jehož pořízení, uchování, udržování a sledování vyplývá z obecně platných právních předpisů, např. materiál civilní ochrany.
4.2. Na podrozvahových účtech se sledují zejména
a) přijatá depozita a hypotéky,
b) najatý majetek,
c) majetek svěřený do úschovy,
d) zásoby přijaté ke zpracování,
e) přísně zúčtovatelné tiskopisy,
f) materiál ve skladech civilní ochrany a ostatní materiál specifického použití,
g) program 222,
h) deriváty,
i) závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení,
j) pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení,
k) odepsané pohledávky,
l) poskytnuté záruky a jiné obdobné závazky,
m) přijaté záruky a jiné obdobné pohledávky,
n) poskytnuté zástavy,
o) přijaté zástavy,
p) závazky z leasingu,
q) pohledávky z leasingu,
r) pohledávky z pevných termínových operací,
s) závazky z pevných termínových operací,
t) pohledávky z opcí,
u) závazky z opcí,
v) evidenční účet - v případě účtování na podrozvahových účtech.
5. Účetní zápisy
5.1. Účetní zápisy na jednotlivých účtech v účetních knihách se provádějí způsobem stanoveným v § 12, 13 a 16 zákona.
5.2. Účetní zápisy se provádějí k okamžiku uskutečnění účetního případu.
5.3. Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, vzniku závazku, platbě závazku, vzniku pohledávky, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím ze zvláštních právních předpisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popř. účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující (např. bankovní výpisy, výpisy Střediska cenných papírů).
5.4. Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li vklad povolen, musejí se účetní zápisy zpětně opravit. Podmíněnost uskutečnění okamžiku účetního případu nabytím právního účinku vkladu se vyjádří poznámkou na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce.
6. Vnitropodnikové účetnictví
6.1. Formu, organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví určí účetní jednotka sama, vnitřním předpisem, přičemž musí zabezpečit pro potřeby finančního účetnictví průkazné podklady o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností, pro vyjádření aktivace vlastních výkonů pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností.
6.2. Vnitropodnikové účetnictví lze organizovat
a) v rámci analytických účtů k finančnímu účetnictví,
b) v samostatném účetním okruhu, pro který se zvolí účty v rámci volných účtových tříd 7 a 8. Obsahovou náplň uvedených účtových tříd, zvolených účtových skupin a jednotlivých syntetických účtů si určí účetní jednotka sama,
c) kombinaci přístupů podle bodu a) a b).
6.3. Spojovací účty prokazující návaznost mezi finančním a vnitropodnikovým účetnictvím při jeho organizaci v samostatném účetním okruhu si účetní jednotka zvolí v rámci účtů účtových tříd 7 a 8, popřípadě jejich funkci nahradí technické zpracování dat.
6.4. Účty vnitropodnikového účetnictví uvede účetní jednotka v účtovém rozvrhu.
7. Ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory a zpravodajské služby podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona použijí tento standard přiměřeně, na činnosti, které jsou předmětem utajení.1)
Český účetní standard pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 512 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") a vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška") základní postupy účtování dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách
    Název položky              účet položka číslo
    rozvahy (bilance)
    A.1. Nehmotné výsledky výzkumu     (012)    2
      a vývoje
    A.1. Software              (013)    3
    A.1. Ocenitelná práva          (014)    4
    A.1. Drobný dlouhodobý nehmotný     (018)    5
      majetek
    A.1. Ostatní dlouhodobý nehmotný    (019)    6
      majetek
    A.1. Nedokončený dlouhodobý       (041)    7
      nehmotný majetek
    A.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý  (051)    8
      nehmotný majetek

    A.3. Pozemky              (031)   16
    A.3. Umělecká díla a předměty      (032)   17
    A.3. Stavby               (021)   18
    A.3. Samostatné movité věci       (022)   19
      a soubory movitých věcí
    A.3. Pěstitelské celky         (025)   20
      trvalých porostů
    A.3. Základní stádo a tažná zvířata   (026)   21
    A.3. Drobný dlouhodobý         (028)   22
      hmotný majetek
    A.3. Ostatní dlouhodobý         (029)   23
      hmotný majetek
    A.3. Nedokončený dlouhodobý       (042)   24
      hmotný majetek
    A.3. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý  (052)   25
      hmotný majetek
vykazovaných za podmínek stanovených v § 3 a 4 vyhlášky.
2. Obsahové vymezení
Pro účely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku uvedené v § 7 a § 8 vyhlášky ve vykazovaných položkách podle § 3, § 4 a § 5 vyhlášky.
3. Oceňování
3.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje v souladu s § 25 zákona a § 26 vyhlášky.
3.2. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje
a) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním,
b) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady,
c) dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu;
d) dlouhodobý nehmotný a hmotný nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (například inventarizační přebytek).
3.3. Vlastními náklady se rozumí podle § 25 odst. 4 písm d) zákona veškeré přímé náklady a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností.
3.4. Ocenění souboru movitých věcí se zvýší o ocenění věci do souboru dodatečně zařazené. Při vyřazení části souboru movitých věcí se ocenění souboru sníží o ocenění vyřazené části, přičemž míra odepsanosti vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti souboru.
3.5. Součástí pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku nejsou kromě položek uvedených v odst. 2 § 26 vyhlášky například
a) nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba,
b) náklady na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení,
c) náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku zásobami,
d) náklady na biologickou rekultivaci,
e) náklady spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání.
3.6. O trvalém snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku se účtuje prostřednictví příslušných syntetických účtů účtové skupiny 07 a účtové skupiny 08.
3.7. O zvýšení ocenění dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku, pokud tak nestanoví tento Český účetní standard nebo zvláštní právní předpis, se neúčtuje.
3.8. Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku 60 000,- Kč a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání. Ocenění jednotlivého odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku 40 000,- Kč a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání.
3.9. Pokud technické zhodnocení je nižší než stanovená částka, toto technické zhodnocení zaúčtuje
a) organizační složka státu nebo územní samosprávný celek na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy nebo účtu 410 - Materiální náklady,
b) příspěvková organizace na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady.
4. Odpisování
4.1. Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje v souladu s § 28 zákona a § 34 vyhlášky. Předmětem odpisování jsou i přijaté dary v podobě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
4.2. Účetní odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví, a to do její výše.
4.3. Odpisový plán a sazby účetních odpisů si stanoví účetní jednotka např. z hlediska času, doby upotřebitelnosti nebo ve vztahu k výkonům (např. u dopravních prostředků).
4.4. Při odpisování zvířat základního stáda a tažných zvířat lze postupovat tak, že odpisy se vyjádří podílem pořizovací ceny snížené o předpokládanou tržbu při brakaci (čitatel) a předpokládaného počtu let v chovu základního stáda (jmenovatel). Tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně se odpisují individuálně, ostatní zvířata základního stáda lze odpisovat skupinově.
4.5. V případě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v podílovém spoluvlastnictví provádí každý spoluvlastník účetní odpisy ze svého vlastnického podílu.
4.6. Účetní odpisy se účtují ve prospěch účtů účtové skupiny 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a účtové skupiny 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku a na vrub účtu 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
4.7. Územní samosprávné celky účtují o odpisech dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za dlouhodobý majetek využívaný při provozování hospodářské činnosti. Částky odpisů územní samosprávné celky vyúčtují na vrub účtu 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ve prospěch účtu 349 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků.
4.8. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
4.9. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek organizační složky státu a územní samosprávné celky neodpisují s výjimkou případů uvedených v bodu 4.7.
4.10. Převede-li organizační složka státu nebo územní samosprávný celek (podle zvláštních právních předpisů) příspěvkové organizaci dlouhodobý nehmotný nebo hmotný majetek, příslušná příspěvková organizace dopočítá účetní odpisy za období, kdy dlouhodobý nehmotný nebo hmotný majetek užívala organizační složka státu nebo územní samosprávný celek. Účetní odpisy dopočítá příspěvková organizace podle výše odpisů jednotlivého druhu majetku, která je stanovena v odpisovém plánu. Odpisový plán je sestaven příspěvkovou organizací a schválen jejím zřizovatelem. Pokud po dopočítání odpisů má příslušný majetek zůstatkovou cenu, zaúčtuje jej příspěvková organizace na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem na účet 901 a na příslušný účet oprávek. Pokud po dopočítání odpisů zůstatková cena příslušného majetku nevznikne, bude nabytý majetek zaúčtován na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem na účet oprávek. Takto stanovený postup uplatní příspěvková organizace při převodu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, pokud to zvláštní právní předpis nestanoví odlišně.
5. Postup účtování
5.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se pořizuje zejména koupí, vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným nabytím (darováním), převodem podle zvláštních právních předpisů.
5.2. Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku se účtují na vrub syntetického účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek nebo přímo na vrub příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01. Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku se účtují na vrub syntetického účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek nebo přímo na vrub příslušného syntetického účtu účtové skupiny 02.
5.3. Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se vyúčtuje na vrub syntetického účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek nebo na vrub syntetického účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 201 - Financování výdajů organizačních složek státu, pokud tento majetek vytvoří organizační složka státu nebo ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků, pokud tento majetek vytvoří územní samosprávný celek v rámci hlavní činnosti. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností se vyúčtuje na vrub syntetického účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek nebo na vrub syntetického účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku a ve prospěch účtu 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku v případě, kdy je dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek vytvořen činností příspěvkové organizace.
5.4. Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek nabytý bezúplatně (darováním) vyúčtují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu na vrub příslušných syntetických účtů účtové skupiny 04 a ve prospěch účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku.
5.5. Dlouhodobý nehmotný majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením, který se ihned uvádí do užívání, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 01-Dlouhodobý nehmotný majetek.
5.6. Dlouhodobý hmotný majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením a který se ihned uvádí do užívání, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 02 nebo 03.
5.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek se účtují na vrub účtu 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek se účtují na vrub účtu 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek.
5.8. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek se při pořízení vyúčtuje na vrub účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku, pokud je pořizován územním samosprávným celkem, státním fondem a organizační složkou státu nebo na vrub účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku, pokud je pořizován příspěvkovou organizací.
5.9. Pořizovací cena drobného dlouhodobého nehmotného majetku se účtuje u územních samosprávných celků, státních fondů a organizačních složek státu na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy nebo na vrub nákladů hospodářské činnosti územních samosprávných celků a na vrub nákladů příspěvkových organizací tj. na vrub účtu 518 - Ostatní služby.
5.10. Drobný dlouhodobý hmotný majetek se vyúčtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku, pokud je pořizován územním samosprávným celkem, státním fondem a organizační složkou státu nebo na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku, pokud je pořizován příspěvkovou organizací.
5.11. Pořizovací cena drobného dlouhodobého hmotného majetku se účtuje u územních samosprávných celků, státních fondů a organizačních složek státu na vrub účtu 410 - Materiální náklady nebo na vrub nákladů hospodářské činnosti územních samosprávných celků nebo nákladů příspěvkových organizací tj., na vrub účtu 501 - Spotřeba materiálu.
5.12. Bezúplatně převedený dlouhodobý nehmotný majetek nebo dlouhodobý hmotný majetek z finančního leasingu se účtuje se na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku u organizačních složek státu a územních samosprávných celků a u příspěvkových organizací ve prospěch příslušného účtu oprávek; tyto účetní případy přicházejí v úvahu v případech, kdy využití finančního finanční leasingu dovolují zvláštní právní předpisy,
5.13. Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), převodem podle zvláštních právních předpisů, vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní společnosti či družstva a v důsledku škody nebo manka.
5.14. Zůstatková cena stavebního objektu nebo jeho části likvidovaného v důsledku stavby, včetně nákladů na likvidaci se zahrne do nákladů na stavbu.
5.15. Při částečné likvidaci jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku trvalým vyřazením věci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání, a vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné movité věci, ocenění majetku se sníží o pořizovací cenu vyřazené věci. Míra odepsanosti je shodná s mírou odepsanosti původního majetku. Obdobně se postupuje v případě dlouhodobého nehmotného majetku.
5.16. Je-li účetní jednotka povinna bezúplatně převést dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle platných právních předpisů o hospodaření se státním majetkem, organizační složka státu nebo územní samosprávný celek jednorázově odepíše pořizovací cenu na vrub účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku a ve prospěch příslušného majetkového účtu. Příspěvková organizace odepíše pořizovací cenu ve prospěch příslušného majetkového účtu a na vrub příslušného účtu oprávek, pokud je majetek plně odepsán, a pokud majetek není plně odepsán, zaúčtuje zůstatkovou cenu ve prospěch příslušného účtu oprávek a na vrub účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku.
5.17. Organizační složka státu nebo územní samosprávný celek veškeré úbytky dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku z používání vyúčtuje v pořizovací ceně na vrub účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku.
5.18. Příspěvkové organizace zůstatkovou cenu odpisovaného dlouhodobého majetku a pořizovací cenu neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku vyúčtují na vrub účtů
a) 552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě prodeje,
b) 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě likvidace,
c) 548 - Manka a škody v případě manka nebo škody,
d) 546 - Dary v případě darování,
e) 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů při nepeněžitém vkladu do obchodní společnosti či družstva,
f) 901 - Fond dlouhodobého majetku v případě neodpisovaného majetku, anebo při převodu majetku podle zvláštních právních předpisů.
Zůstatková cena uvedená v bodech a) až d) se zároveň vyúčtuje na vrub účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku a ve prospěch účtu 916 - Fond reprodukce dlouhodobého majetku. Dlouhodobý nehmotný majetek vyřazený z používání se zaúčtuje na vrub účtů účtové skupiny 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a ve prospěch účtů účtové skupiny 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek.
5.19. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a pořízení dlouhodobého hmotného majetku, které je trvale zastaveno a vlastníkem v něm nebude pokračováno, jakož i dodávky prací, které v průběhu pořízení dlouhodobého majetku se staly neupotřebitelné v důsledku následně vydaných právních předpisů, se odepíší
a) u organizační složky státu nebo územního samosprávného celku na vrub účtu 410 - Materiální náklady,
b) u příspěvkové organizace na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady.
6. Účtování při pronájmu
6.1. Při účtování pronajatého majetku odpisovaného nájemcem podle § 28 zákona o daních z příjmů se postupuje takto:
a) majetek přenechaný k užívání pronajímatel převede z účtu účtových skupin 01, 02, 03, 07 a 08 na vrub účtu 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek. Dále se majetek ze strany dal účtu 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek vyúčtuje na vrub účtu 378 - Jiné pohledávky,
b) majetek přenechaný k užívání nájemce vyúčtuje na vrub účtu účtových skupin 01, 02 a 03 a ve prospěch účtu 954 - Závazky z pronájmu v ocenění majetku u pronajímatele a uvedeném ve smlouvě,
c) majetek vrácený po zániku nájemní smlouvy nájemce vyúčtuje ve prospěch účtu účtových skupin 01, 02 a 03, na vrub účtů účtových skupin 07 a 08 a na vrub účtu 954 - Závazky z pronájmu, popřípadě na vrub účtu 379 - Jiné závazky, jde-li o organizační složky státu nebo územní samosprávné celky,
d) majetek vrácený po zániku nájemní smlouvy pronajímatel, pokud se jedná o příspěvkovou organizaci, vyúčtuje na vrub účtů účtových skupin 01, 02 a 03 a ve prospěch účtů účtových skupin 07 a 08, se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 378 - Jiné pohledávky. Organizační složka státu nebo územní samosprávný celek zachytí vrácený majetek v pořizovací ceně na vrub účtů účtových skupin 01, 02 a 03 a ve prospěch účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku. Pokud by měl být vrácený majetek znovu pronajat, vyúčtuje se na vrub účtu 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek a ve prospěch účtu 378 - Jiné pohledávky.
6.2. Při účtování nájemného v případě pronajatého majetku se postupuje tak, že celková částka za pronájem sjednaná ve smlouvě se rozdělí na dvě složky:
a) na složku odpovídající výši odpisů, popřípadě částce na budoucí odkoupení majetku, o které účtuje nájemce na vrub účtu 954 - Závazky z pronájmu, a pronajímatel ve prospěch účtu 378 - Jiné pohledávky,
b) na složku nájemného, o které účtuje nájemce na vrub účtu 518 - Ostatní služby a ve prospěch účtu 321 - Dodavatelé (jde-li o majetek, který bude využíván územním samosprávným celkem při provozování hospodářské činnosti anebo příspěvkovou organizací) a pronajímatel ve prospěch účtu 652 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku se souvztažným zápisem na vrub účtu 311 - Odběratelé. Pokud je nájemcem dlouhodobého majetku organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, zúčtuje zároveň běžně odpisy na vrub účtu 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ve prospěch účtu 379 - Jiné závazky.
6.3. Úhradu závazků z pronájmu účtují organizační složky státu nebo územní samosprávné celky (nájemce) složitým účetním zápisem na vrub účtu 954 - Závazky z pronájmu (pokud jde o částku odpisů) a na vrub účtu 321 - Dodavatelé (pokud jde o částku nájemného) a ve prospěch účtu 241 - Běžný účet. Obdobně účtují příspěvkové organizace. Pronajímatel, pokud je organizační složkou státu nebo územním samosprávným celkem, účtuje příjem nájemného na vrub účtu 241 - Běžný účet a ve prospěch účtu 311 - Odběratelé. Úhradu odpisů účtuje na vrub účtu 235 - Příjmový účet a ve prospěch účtů 206 nebo 216 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku organizačních složek státu, resp. územních samosprávných celků. Pokud je pronajímatelem příspěvková organizace, účtuje příjem nájemného a odpisů na vrub účtu 241 - Běžný účet a ve prospěch účtu 378 - Jiné pohledávky (odpisy) a ve prospěch účtu 311 - Odběratelé (nájemné).
6.4. Vypořádání případných závazků a pohledávek po zániku nájemní smlouvy, tj. v případě zůstatku účtů 954 - Závazky z pronájmu a 378 - Jiné pohledávky, se provede v souladu s ujednáním ve smlouvě.
6.5. Při účtování technického zhodnocení odpisovaného nájemcem podle § 28 zákona o daních z příjmů se při zániku nájemní smlouvy postupuje takto:
a) pokud je nájemcem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, vyúčtuje pořizovací cenu technického zhodnocení na vrub účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku a v případě, kdy je nájemcem příspěvková organizace, vyúčtuje technické zhodnocení na vrub účtu 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
b) pronajímatel, pokud je organizační složkou státu nebo územním samosprávným celkem, vyúčtuje technické zhodnocení v pořizovací ceně na vrub účtů účtové skupiny 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a ve prospěch účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku; je-li pronajímatelem příspěvková organizace, zaúčtuje v pořizovací ceně technické zhodnocení na vrub účtů účtové skupiny 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a ve prospěch účtů účtové skupiny 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku.
6.6. Podle výše uvedeného se postupuje pouze u smluv sjednaných před 1. lednem 2001 do sjednaného termínu ukončení smlouvy, nejpozději však do 31. prosince 2005. Obdobně se účtuje v případě smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části podle § 488b a násl. Obchodního zákoníku, pokud se pronajímatel a nájemcem ve smlouvě dohodli, že o najatém podniku nebo jeho části bude účtovat nájemce.
7. Analytické a podrozvahové účty
7.1. Analytické účty vede
a) účetní jednotka podle jednotlivých složek dlouhodobého majetku. V případě souboru movitých věcí a majetkové složky, v jejímž ocenění je příslušenství, se rovněž uvádějí jednotlivé části souboru a jednotlivé kusy příslušenství věcně a v hodnotovém vyjádření. Pokud se k souboru přiřadí další věc a k majetkové složce příslušenství přiřadí nebo se naopak vyřadí, uvádí se datum přiřazení nebo vyřazení této věci nebo příslušenství,
b) účetní jednotka podle účelu stanoveného zvláštními právními předpisy nebo vyplývajícího z požadavků vlastního řízení,
c) nájemce odděleně za majetek.
7.2. Analytické účty podle jednotlivých složek dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku slouží k jeho identifikaci, zejména obsahují název nebo popis majetku, popř. číselné označení, datum a způsob jeho pořízení a uvedení do užívání, datum zaúčtování na účet účtové skupiny 01, 02 a 03, ocenění, údaje o zvoleném postupu účetního a daňového odpisování, roční sazby účetních a daňových odpisů, částky účetních a daňových odpisů za zdaňovací období, datum a způsob vyřazení. Dále obsahují analytické účty údaje o výši odpočtu daně z přidané hodnoty. Plátci DPH, kteří ve smyslu příslušných předpisů neuplatnili nárok na odpočet DPH a mají uvedený majetek oceněný včetně DPH, sledují částku DPH na analytickém účtu. Na analytických účtech nebo na podrozvahových účtech, v případech majetku, ke kterému nemá účetní jednotka vlastnické právo, je nutno tuto skutečnost zachytit s uvedením vlastníka.
7.3. Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky vedou analytické účty dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odděleně za majetek zřizovatele svěřený jim do užívání (např. zřizovací listinou) a majetek vlastní (např. získaný darem, děděním apod.).
7.4. Na podrozvahových účtech účtových skupin 97 až 99 se sledují důležité skutečnosti jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky (např. drobný dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stanovenou hranici) a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít. Jedná se především o využívání cizího majetku, ke kterému účetní jednotka vlastnické právo, dále evidence práv, o kterých se neúčtuje (hypotéky). Na podrozvahových účtech se dále sleduje majetek podle Českého účetního standardu číslo 501.
8. Ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory a zpravodajské služby podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona použijí tento standard přiměřeně, na činnosti, které jsou předmětem utajení.1)
Český účetní standard pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 516 Zúčtovací vztahy
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") a vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška") základní postupy účtování zúčtovacích vztahů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách
Název položky              účet položka číslo
    rozvahy (bilance)
    B.2. Odběratelé             (311)    52
    B.2. Směnky k inkasu          (312)    53
    B.2. Pohledávky za eskontované     (313)    54
      cenné papíry
    B.2. Poskytnuté provozní zálohy     (314)    55
    B.2. Pohledávky za rozpočtové příjmy  (315)    56
    B.2. Ostatní pohledávky         (316)    57
    B.2. Pohledávky za účastníky      (358)    59
      sdružení
    B.2. Sociální zabezpečení        (336)    60
      a zdravotní pojištění
    B.2. Daň z příjmů            (341)    61
    B.2. Ostatní přímé daně         (342)    62
    B.2. Daň z přidané hodnoty       (343)    63
    B.2. Ostatní daně a poplatky      (345)    64
    B.2. Pohledávky z pevných        (373)    65
      termínových operací
    B.2. Nároky na dotace a ostatní     (346)    67
      zúčtování se státním rozpočtem
    B.2. Nároky na dotace a ostatní     (348)    68
      zúčtování s rozpočtem
      územních samosprávných celků
    B.2. Pohledávky za zaměstnanci     (335)    70
    B.2. Pohledávky z vydaných dluhopisů  (375)    71
    B.2. Jiné pohledávky          (378)    72

    B.5. Přechodné účty aktivní
    B.5. Náklady příštích období      (381)   120
    B.5. Příjmy příštích období       (385)   121
    B.5. Kurzové rozdíly aktivní      (386)   122
    B.5. Dohadné účty aktivní        (388)   123

    D.3. Dodavatelé             (321)   167
    D.3. Směnky k úhradě          (322)   168
    D.3. Přijaté zálohy           (324)   169
    D.3. Ostatní závazky          (325)   170
    D.3. Závazky z pevných         (373)   171
      termínových operací a opcí
    D.3. Závazky z upsaných nesplacených  (367)   173
      cenných papírů a podílů
    D.3. Závazky k účastníkům sdružení   (368)   174
    D.3. Zaměstnanci            (331)   176
    D.3. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)   177
    D.3. Závazky ze sociálního       (336)   179
      zabezpečení a zdravotního pojištění
    D.3. Daň z příjmů            (341)   180
    D.3. Ostatní přímé daně         (342)   181
    D.3. Daň z přidané hodnoty       (343)   182
    D.3. Ostatní daně a poplatky      (345)   183
    D.3. Vypořádání přeplatků dotací    (347)   185
      a ostatních závazků
      se státním rozpočtem
    D.3. Vypořádání přeplatků dotací    (349)   186
      a ostatních závazků s rozpočtem
      územních samosprávných celků
    D.3. Jiné závazky            (379)   188

    D.5. Přechodné účty pasivní
    D.5. Výdaje příštích období       (383)   197
    D.5. Výnosy příštích období       (384)   198
    D.5. Kurzové rozdíly pasivní      (387)   199
    D.5. Dohadné účty pasivní        (389)   200

    vykazovaných za podmínek stanovených v § 3 a 4 vyhlášky.
2. Obsahové vymezení
Pro účely tohoto standardu základní ustanovení pro zúčtovací vztahy obsahují § 12, § 15, § 19b, § 20 vyhlášky. Zúčtovací vztahy zejména obsahují:
a) pohledávky z obchodních vztahů, tj. dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za odběrateli a poskytnuté zálohy dodavatelům s výjimkou záloh na dlouhodobý majetek (skupina 31 - směrné účtové osnovy). Rozlišení na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky se zajistí analytickými účty k jednotlivým účtům,
b) krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tj. krátkodobé závazky vůči dodavatelům, a přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů (skupina 32 - směrné účtové osnovy),
c) zúčtování se zaměstnanci ze závislé práce, jakož i ostatní tituly zúčtování ve vztahu k nim, včetně zúčtování sociálního zabezpečení. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení je pojímáno jak ve vztahu k účetní jednotce, tak ve vztahu k zaměstnancům (účtová skupina 33 - směrné účtové osnovy),
d) zúčtování s finančními orgány z titulu přímých a nepřímých daní, zúčtování poplatků a zúčtování dotací na dlouhodobý majetek a příspěvků a dotací na provoz (skupina 34 - směrné účtové osnovy),
e) pohledávky za účastníky sdružení (účtová skupina 35 - směrné účtové osnovy),
f) závazky ke sdružením a účastníkům sdružení (účtová skupina 36- směrné účtové osnovy),
g) jiné pohledávky a závazky (skupina 37 - směrné účtové osnovy),
h) zúčtování časového rozlišení nákladů a výnosů prostřednictvím přechodných účtů (účty 381 až 389) pro zajištění nezávislosti jednotlivých účetních období,
i) zúčtování opravné položky k zúčtovacím vztahům, vnitřní zúčtování (účtová skupina 39 - směrné účtové osnovy),
3. Postup účtování
3.1. Ve prospěch účtu 336 se účtují závazky ze sociálního zabezpečení k příslušným institucím, tj. fondu sociálního pojištění, fondu zaměstnanosti a fondu zdravotní pojištění, jak ze zákonné výše, tak z dobrovolného plnění hrazeného zaměstnavatelem, a sice se souvztažnými zápisy u organizační složky státu a územního samosprávného celku za zaměstnance vykonávající hlavní činnost se souvztažným zápisem na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy, u územního samosprávného celku za zaměstnance vykonávající hospodářskou činnost a u příspěvkové organizace za všechny zaměstnance na vrub účtů 524 - Zákonné sociální pojištění a 525 - Ostatní sociální pojištění. Částky hrazené zaměstnancem se vyúčtují na vrub účtu 331 - Zaměstnanci. Na vrub účtu 336 se účtují nároky na výplaty sociálních dávek se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 331 - Zaměstnanci.
3.2. Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
3.2.1. Daň z příjmů (syntetický účet 341) Účtují se zde placené zálohy na daň z příjmů v průběhu roku a sražená daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy ve smyslu zákona o daních z příjmů lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost. Při uzavírání účetních knih se zde vyúčtuje závazek účetní jednotky ze splatné daně k finančnímu orgánu za zdaňovací období podle daňového ustanovení zákona o daních z příjmů, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 591 - Daň z příjmů.
3.2.2. Ostatní přímé daně (syntetický účet 342) Účtuje se zde daň z příjmů, jejíž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, např. zaměstnancům.
3.2.3. Daň z přidané hodnoty (syntetický účet 343) Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze splatné daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 311 - Odběratelé, 316 - Ostatní pohledávky, 335 - Pohledávky za zaměstnanci, 378 - Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtových třídách 0, 1, 4 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezúplatném plnění ve prospěch jiných osob. Účtuje se zde i daňový dobropis (snížení daně) a vrubopis (zvýšení daně) při opravě základu daně, podle něhož byl původní závazek vyúčtován.
Na vrub účtu se účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na odpočet DPH ve zdaňovacím období, ve kterém plátce daně daň na vstupu zaúčtoval, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321 - Dodavatelé, 325 - Ostatní závazky, 379 - Jiné závazky, 954 - Závazky z pronájmu, 955 - Dlouhodobé přijaté zálohy, 959 - Ostatní dlouhodobé závazky. Na vrub tohoto účtu se dále účtuje placení daně finančnímu orgánu, zálohy na daň a nárok na vrácení daně při nadměrném odpočtu.
Účtování na tomto účtu musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu v návaznosti na daňové přiznání
a) daňový závazek za zdaňovací období na výstupu,
b) odpočet daně v členění nároku na nadměrný odpočet podle zdaňovacích období,
c) zaplacené zálohy na daň,
d) zúčtování DPH, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období, se zřetelem k postupu při nadměrném odpočtu, jakož i k postupu při uplatnění nároku na vrácení daně, dojde-li k přesunu nadměrného odpočtu do dalších zdaňovacích období. Oprávněný vývozce prokazuje finančnímu orgánu výše uvedené údaje odděleně pro vývoz zboží do zahraničí."
3.2.4. Ostatní daně a poplatky (syntetický účet 345) Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze spotřebních daní za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 311 - Odběratelé, 316 - Ostatní pohledávky, 335 - Pohledávky za zaměstnanci, 378 - Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtové třídě 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezúplatném plnění ve prospěch jiných osob, jakož i při vzniku manka a škody na vybraných výrobcích.
Na vrub účtu 345 se účtuje odvod daně nebo zálohové pevné částky a vyrovnání daňové povinnosti ze spotřebních daní. Dále se na vrub účtu 345 účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na vrácení daně za zdaňovací období, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321 - Dodavatelé, 325 - Ostatní závazky, 379 - Jiné závazky, 954 - Závazky z pronájmu a 959 - Ostatní dlouhodobé závazky.
Účtování o spotřebních daních musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu, v návaznosti na daňové přiznání:
a) daňový závazek za zdaňovací období,
b) nárok na vrácení daně za zdaňovací období,
c) zúčtování spotřebních daní, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období.
Účtuje se zde i o dalších daních ve vztahu k příslušným daňovým předpisům, např. o dani silniční, dani z nemovitostí, dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí.
Poplatky se účtují ve prospěch tohoto účtu (příslušného příjemce poplatků) se souvztažným zápisem na vrub účtu 538 - Ostatní daně a poplatky. Placení poplatků se vyúčtuje na vrub tohoto účtu.
3.2.5. Na účtech 346 a 348 účtují příspěvkové organizace příspěvky a dotace poskytované ze státního rozpočtu nebo rozpočtu územních samosprávných celků dotace na provoz a dotace na dlouhodobý majetek. O nároku se účtuje současně s úhradou, ke dni účetní závěrky se účtuje o předpisu vždy, je-li nárok právně doložen.
3.2.6. Na účtu 347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem a účtu 349 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků vypořádávají organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace závazky se státním rozpočtem a rozpočtem územních samosprávných celků. Účtují se zde například předpisy přijatých přechodných výpomocí, odvodu dobropisů za dlouhodobý majetek uhrazené v minulých letech, apod., pokud byly financovány z prostředků státního rozpočtu nebo rozpočtu územních samosprávných celků a jsou určeny k odvodu do příslušného rozpočtu. Dotace a jejich vypořádání se účtují podle původu poskytnutí.
3.3. Na účtu 358 - Pohledávky za účastníky sdružení se účtují pohledávky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba.
3.4. Na účtu 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů se účtují závazky účetní jednotky, jako akcionáře nebo společníka v jiné obchodní společnosti, za převzaté a dosud nesplacené akcie nebo zatímní listy nebo vklady. Na účtu 368 - Závazky k účastníkům sdružení se účtují závazky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba.
3.5. Na účtu 375 - Pohledávky z vydaných dluhopisů účtuje emitent dluhopisů. Na vrub účtu se účtuje upsání dlouhodobých dluhopisů souvztažně k účtu 953 - Vydané dluhopisy, krátkodobých dluhopisů souvztažně k účtu 283 - Vydané krátkodobé dluhopisy. Ve prospěch účtu 375 se účtuje splácení dluhopisů.
Na účtu 378 - Jiné pohledávky a na účtu 379 - Jiné závazky se účtuje o pohledávkách a krátkodobých závazcích, které nejsou obsaženy na předcházejících účtech pohledávek a závazků v účtové třídě 3, např.:
- pohledávka na náhradu škody za odpovědnou osobou, souvztažně k účtu 205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu nebo 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků, pokud tato pohledávka souvisí s jejich hlavní činností; pokud souvisí s hospodářskou činností, vyúčtuje se ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy (stejně jako příspěvková organizace),
- závazek z odpovědnosti za způsobenou škodu se souvztažným zápisem na vrub účtu 460 - Manka a škody, pokud tento závazek souvisí s hlavní činností organizační složky státu nebo územního samosprávného celku, pokud souvisí s hospodářskou činností provozovanou územním samosprávným celkem, vyúčtuje se na vrub účtu 548 - Manka a škody (stejně jako příspěvková organizace),
- organizační složky státu nebo územní samosprávné celky, jsou-li nájemcem dlouhodobého majetku podle § 28, zákona o daních z příjmů, závazek z titulu odvodu odpisů účetní jednotce, která je pronajímatelem tohoto majetku,
- závazek vůči celnímu orgánu z titulu cel, daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a závazek ze spotřebních daní při dovozu. V analytických účtech vede účetní jednotka zvlášť účtování cel a zvlášť účtování DPH a jednotlivých spotřebních daní při dovozu. V návaznosti na daňové přiznání k DPH a ke spotřební dani musí být účtování v rámci analytických účtů k účtu 379 uspořádáno tak, aby se prokázalo placení DPH a spotřebních daní celnímu orgánu a nárok na odpočet DPH a na vrácení spotřebních daní vůči finančnímu orgánu.
Na těchto účtech se také účtují účetní případy spojené s nákupem a prodejem opce. Na účtu 378 - Jiné pohledávky se účtuje o nakoupené opci (opční prémie). Cena opce se v okamžiku realizace, resp. propadnutí vyúčtuje do nákladů zápisem u územního samosprávného celku na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy, u příspěvkové organizace a u hospodářské činnosti územních samosprávných celků na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady, v případě uplatnění opce její cena vstupuje do pořizovací ceny podkladového aktiva.
Na účtu 379 - Jiné závazky se účtuje o prodané opci (opční prémie). Cena opce se v okamžiku uplatnění, resp. propadnutí vyúčtuje do výnosů zápisem u územního samosprávného celku ve prospěch účtu 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků, u příspěvkové organizace a u hospodářské činnosti územního samosprávného celku ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy. Analytické účty se vedou v členění na nákupní opce a prodejní opce.
3.7. Přechodné účty aktiv a pasiv Na účtech účtové skupiny 38 mohou územní samosprávné celky za hospodářskou činnost časově rozlišovat náklady a výnosy. Příspěvkové organizace jsou však povinny časově rozlišovat náklady a výnosy za veškerou činnost v určité známé výši v souvislosti s konkrétním titulem (účty 381 - Náklady příštích období, 383 - Výdaje příštích období, 384 - Výnosy příštích období, 385 - Příjmy příštích období), jakož i v dohadné výši v souvislosti s konkrétním titulem (účty 388 - Dohadné účty aktivní a 389 - Dohadné účty pasivní), a sice mezi dvěma nebo více za sebou jdoucími účetními obdobími. Časově rozlišovat nelze pokuty, penále, manka a škody.
3.7.1. Na účtu 381 - Náklady příštích období se účtují výdaje běžného účetního období, které se týkají nákladů v příštích obdobích, a sice konkrétních jednotlivých účtů v účtové třídě 5, např. nájemné placené předem nebo předplatné. Zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně a časově souvisejí, a to nejpozději do čtyř let od zúčtování nákladů na účet 381, s výjimkou nájemného a dalších případů vyplývajících ze smluv, resp. platných předpisů.
3.7.2. Na účtu 383 - Výdaje příštích období se vyúčtují náklady, které s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucích obdobích vynaloží na příslušný účel a v určité výši. Účtuje se zde např. nájemné placené pozadu, prémie a odměny placené po uplynutí účetního období.
3.7.3. Na účtu 384 - Výnosy příštích období se účtují příjmy v běžném účetním období, které hospodářsky patří do výnosů v příštích obdobích, např. nájemné přijaté předem, částky přijatých paušálů na zajištění servisních služeb předem, a sice se souvztažným zápisem na vrub účtů peněžních prostředků. Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, s kterým hospodářsky souvisí.
3.7.4. Na účtu 385 - Příjmy příštích období se účtují výnosy, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak nebyly doposud vyúčtovány jako pohledávky. Jako příklad příjmů příštích období lze uvést např. úrok ze státních cenných papírů za běžné účetní období splatný pozadu v následujícím účetním období.
3.7.5. Na účtu 388 - Dohadné účty aktivní se účtují dohadné položky aktivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního období, resp. je prokazatelně protipoložkou k vyúčtovaným nákladům. Jde např. o pohledávku za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila do data uzavírání účetních knih konečnou výši náhrady. Patří sem i úrokové výnosy, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné účetní období, resp. toto bankovní vyúčtování bylo chybné, jakož i odhad částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků. Výše uvedené případy se vyúčtují se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 649 - Jiné ostatní výnosy, 644 - Úroky, 651 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. O dohadných položkách aktivních účtují územní samosprávné celky, pokud tyto položky vyplývají z hospodářské činnosti, a příspěvkové organizace.
3.7.6. Na účtu 389 - Dohadné účty pasivní se účtují dohadné položky pasivní daného účetního období, které nelze vyúčtovat jako obvyklý závazek, jako např. nevyfakturované dodávky. Kromě toho územní samosprávné celky za hospodářskou činnost a příspěvkové organizace účtují na tomto účtu i nákladové úroky s výjimkou úroků z prodlení, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za dané účetní období, resp. toto bankovní vyúčtování je chybné, závazek k úhradě z odpovědnosti za způsobenou škodu v případech, kdy není možno při uzavírání účetních knih stanovit konečnou výši závazku, a to se souvztažným zápisem na vrub účtů 544 - Úroky a 549 - Jiné ostatní náklady, popř. na vrub účtu nehmotného a hmotného majetku. Účtuje se zde i náhrada za nevybranou dovolenou, která může být proplacena v příštím roce v souladu s ustanoveními zákoníku práce.
3.8. Vnitřní zúčtování
3.8.1. Na účtu 395 - Vnitřní zúčtování se účtuje o vztazích mezi jednotlivými organizačními útvary účetní jednotky v závislosti na pojetí účetního systému účetní jednotky. Tento účet při uzavírání účetních knih nemá zůstatek. Územní samosprávné celky účtují na tomto účtu také účetní případy vyplývající ze vzájemných vztahů mezi hlavní činností a hospodářskou činností jimi provozovanou.
3.8.2. Na účtu 396 - Spojovací účet při sdružení se účtuje převod nákladů a výnosů mezi účastníky sdružení na základě smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba. Případný zůstatek tohoto účtu se koncem účetního období vyrovná vyúčtovanou pohledávkou či závazkem za příslušnými účastníky sdružení (účet 358 nebo 368).
3.9. Kursové rozdíly aktivní a kursové rozdíly pasivní se účtují podle Českého účetního standardu číslo 505.
4. Ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory a zpravodajské služby podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona použijí tento standard přiměřeně, na činnosti, které jsou předmětem utajení.1)
Český účetní standard pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 519 Náklady organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") a vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška") základní postupy účtování nákladů organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách
    Název položky výkazu          účet položka číslo
    zisku a ztráty
    Spotřeba materiálu           (501)    1
    Spotřeba energie            (502)    2
    Spotřeba ostatních           (503)    3
    neskladovatelných dodávek
    Prodané zboží              (504)    4
    Opravy a udržování           (511)    5
    Cestovné                (512)    6
    Náklady na reprezentaci         (513)    7
    Ostatní služby             (518)    8
    Mzdové náklady             (521)    9
    Zákonné sociální pojištění       (524)   10
    Ostatní sociální pojištění       (525)   11
    Zákonné sociální náklady        (527)   12
    Ostatní sociální náklady        (528)   13
    Daň silniční              (531)   14
    Daň z nemovitostí            (532)   15
    Ostatní daně a poplatky         (538)   16
    Smluvní pokuty a úroky z prodlení    (541)   17
    Ostatní pokuty a penále         (542)   18
    Odpis pohledávky            (543)   19
    Úroky                  (544)   20
    Kursové ztráty             (545)   21
    Dary                  (546)   22
    Manka a škody              (548)   23
    Jiné ostatní náklady          (549)   24
    Odpisy dlouhodobého           (551)   25
    nehmotného a hmotného majetku
    Zůstatková cena prodaného        (552)   26
    dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku
    Prodané cenné papíry a podíly      (553)   27
    Prodaný materiál            (554)   28
    Tvorba zákonných rezerv         (556)   29
    Tvorba zákonných opravných položek   (559)   30

    vykazovaných za podmínek stanovených v § 3 a 4 vyhlášky.
2. Obsahové vymezení
Pro účely tohoto standardu základní ustanovení o nákladech organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací obsahuje § 21 vyhlášky.
3. Postup účtování
3.1. Náklady organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace účtují na syntetických účtech v účtové třídě 5 směrné účtové osnovy. V účtové třídě 5 účtují
a) územní samosprávné celky veškeré náklady vzniklé v souvislosti s provozováním hospodářské činnosti,
b) příspěvkové organizace veškeré náklady spojené s jejich činností,
c) organizační složky státu náklady spojené s činností podle § 45 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.
Organizační složky státu a územní samosprávné celky neúčtují v této účtové třídě náklady rozpočtového hospodaření.
Náklady obsahují prvotní a ve vybraných případech i druhotné náklady. Na jednotlivé syntetické účty se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od začátku účetního období.
Výčet nákladů u jednotlivých syntetických účtů uvedený v § 21 vyhlášky není vyčerpávající. Na jednotlivé syntetické účty se mohou účtovat další náklady, které svou povahou odpovídají ekonomické náplni těchto účtů.
Pokud ve vyúčtováních (fakturách) za přijaté služby nebo nákladech zúčtovaných podle jiných dokladů budou zahrnuty také částky, které nepatří do nákladů účetní jednotky (např. soukromé telefonní hovory, přepravné, nájemné, elektrický proud apod.), mohou účetní jednotky postupovat takto:
a) zjistí-li se před zaúčtováním příslušných vyúčtování (faktur) nároky, které mají pracovníci, popř. účetní jednotky uhradit, částky takových nároků se zaúčtují přímo na příslušné účty v účtové třídě 3 - Zúčtovací vztahy,
b) nezjistí-li se tyto částky před zachycením příslušných vyúčtování (faktur), zaúčtují se částky na příslušné syntetické účty v účtové třídě 5. O dodatečně přijaté náhrady nebo vyúčtované nároky na ně na účtech v účtové třídě 3 se sníží zachycené náklady v účtové třídě 5.
Pokud je část nákladů vynakládaných na hlavní činnost provozovanou územním samosprávným celkem a příspěvkovou organizací společná s náklady vynakládanými na hospodářskou činnost mohou postupovat účetní jednotky podle ustanovení § 23 vyhlášky. Tento způsob použije účetní jednotka pouze v těch případech, pokud není zvláštním právním předpisem stanoven jiný postup pro zjišťování výše nákladů vynaložených na tuto činnost.
Zůstatky účtů v účtové třídě 5 se při uzavírání účetních knih převádějí na vrub účtu 963 - Účet výsledku hospodaření.
3.2. Na účtech účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy se účtuje v závislosti na zvoleném způsobu účtování o zásobách.
3.2.1. Při uplatnění způsobu A se postupuje takto:
a) v průběhu účetního období spotřebovávané položky materiálu a zboží se běžně vyúčtovávají na vrub účtů 501 - Spotřeba materiálu a účtu 504 - Prodané zboží se souvztažným zápisem ve prospěch účtů zásob,
b) při uzavírání účetních knih případné rozdíly mezi fyzickým stavem zásob zjištěných při inventarizaci a účetním stavem na příslušných účtech zásob se vyúčtují podle své povahy.
3.2.2. Při uplatnění způsobu B se postupuje takto:
a) v průběhu účetního období náklady, které tvoří pořizovací cenu jednotlivých položek nákupu, se účtují na vrub účtů 501 - Spotřeba materiálu a 504 - Prodané zboží,
b) při uzavírání účetních knih počáteční zůstatky účtů 112 - Materiál na skladě a 132 - Zboží na skladě se vyúčtují souvztažným zápisem na vrub účtů 501 - Spotřeba materiálu a 504 - Prodané zboží. Konečné stavy zásob materiálu a zboží ověřené inventarizací se vyúčtují na vrub účtů 112 - Materiál na skladě a 132 - Zboží na skladě a ve prospěch účtů 501 -Spotřeba materiálu a 504 - Prodané zboží. Přehled o stavu a pohybu zásob, jakož i mankách, přebytcích a škodách poskytuje skladová evidence.
3.2.3. Na účtech 502 - Spotřeba energie a 503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek se účtují neskladovatelné nákupy.
3.3. Na účtech účtové skupiny 51 - Služby se účtují prvotní náklady za externí služby, tj. výkony od jiných účetních jednotek. Výjimku tvoří účet 513 - Náklady na reprezentaci, kde se účelově shromažďují náklady týkající se reprezentace a kde se účtuje i o vlastních výkonech, které se použijí pro účely reprezentace. Na účtu 518 - Ostatní služby se účtuje také drobný dlouhodobý nehmotný majetek, který účetní jednotka zaúčtovala podle Českého účetního standardu číslo 512.
3.4. Na účtu 521 - Mzdové náklady se účtují veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti. Na tomto účtu se účtují mzdy zásadně v hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta také naturální mzda, je-li součástí mzdy. Na tomto účtu se účtují i náklady na civilní službu, které patří do mzdových nákladů a jsou vypláceny podle zvláštních právních předpisů.
3.5. V účtové skupině 53 - Daně a poplatky se zachycují daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů v případech, kdy je účetní jednotka poplatníkem s výjimkou daně z příjmů, která se účtuje na vrub účtů účtové skupiny 59 - Daň z příjmů.
3.5.1. Na účtu 538 - Ostatní daně a poplatky se účtují též doměrky těchto daní za minulá léta včetně daně z přidané hodnoty za minulá léta v případech, kdy o tuto daň již nelze zvýšit hodnotu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zásob, pohledávek apod. Dále se zde účtují doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní spotřebě vybraných výrobků v souladu se zákonem o spotřebních daních.
3.6. Na vrub účtu 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení se účtují částky závazků bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, a to
a) smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
b) poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
c) penále, popř. jiné sankce, ze smluvních vztahů,
d) postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového,
e) odstupné v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku, včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového, odstupné podle § 355 obchodního zákoníku, o kterých bylo ve smyslu příslušných ustanovení postupů účtování do 31. 12. 2000 účtováno až při zaplacení nebo přijetí a do té doby byly účtovány na podrozvahových účtech, budou zaúčtovány do rozvahy a hospodářského výsledku až okamžikem zaplacení, přijetí nebo započtení.
Ke dni platnosti započtení se zaúčtuje závazek nebo pohledávka z výše uvedených titulů na příslušný účet nákladů a výnosů, a to pouze ve výši v jaké byla skutečně započtena. V případě postoupení podrozvahových pohledávek a závazků z výše uvedených titulů se tyto pohledávky a závazky pouze odúčtují z podrozvahových účtů (tj. nedochází k jejich "aktivaci" v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty).
3.6.1. Na vrub účtu 542 - Ostatní pokuty a penále se účtují částky závazků podle příslušných dokladů a podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 219/2000 Sb.) bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv.
3.6.2. Na vrub účtu 543 - Odpis pohledávky se účtují případy odpisu při prokázané nedobytnosti pohledávky. Za nedobytnou se považuje pohledávka na základě prohlášení soudu, resp. potvrzení jiných orgánů činných v trestním či civilně správním řízení o její nedobytnosti. Na tento účet se účtují i postoupené pohledávky z hospodářské činnosti.
3.6.3. Na vrub účtu 543 - Odpis pohledávky se v hospodářské činnosti účtují případy odpisu pohledávky v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Dále se na účtu 543 účtuje v hospodářské činnosti odpis pohledávky podle Čl. V (přechodná ustanovení k Čl. I) bod 1 zákona č. 149/1995 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota těchto pohledávek se při plném či částečném odepsání sleduje, s ohledem na možnost úhrady příslušných pohledávek, podle Českého účetního standardu číslo 501.
3.6.4. Na účtu 544 - Úroky se účtuje platební povinnost z titulu úroků vůči bankám, včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, v případě půjček, finančních operací (např. eskontace cenných papírů). Nepatří sem kapitalizované úroky, které se zahrnují přímo do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Kapitalizace úroků se zahájí prvním použitím úvěru nebo půjčky na tento účel. Je-li úvěr nebo půjčka použit na jiný účel, a to doložený věcně i hodnotově, účtují se úroky proporcionálně na jednotlivé účty.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku, včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového, odstupné podle § 355 obchodního zákoníku, o kterých bylo ve smyslu příslušných ustanovení postupů účtování do 31. 12. 2000 účtováno až při zaplacení nebo přijetí a do té doby byly účtovány na podrozvahových účtech, budou zaúčtovány do rozvahy (bilance) a hospodářského výsledku až okamžikem zaplacení, přijetí nebo započtení.
Ke dni platnosti započtení se zaúčtuje závazek nebo pohledávka z výše uvedených titulů na příslušný účet nákladů a výnosů, a to pouze ve výši v jaké byla skutečně započtena. V případě postoupení podrozvahových pohledávek a závazků z výše uvedených titulů se tyto pohledávky a závazky pouze odúčtují z podrozvahových účtů (tj. nedochází k jejich "aktivaci" v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty).
3.6.5. Na vrub účtu 545 - Kursové ztráty se účtují kursové rozdíly vznikající na účtech pohledávek a závazků při inkasu či platbě a na finančních účtech (účtech účtových skupin 24, 25 a 26), při uzavírání účetních knih.
3.6.6. Na vrub účtu 546 - Dary se účtuje bezúplatné předání majetku, pokud to umožňuje zvláštní právní předpis. Patří sem např. zůstatková cena darovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně daňové povinnosti z titulu daně z přidané hodnoty vztahující se na bezúplatné plnění.
3.6.7. Na vrub účtu 548 - Manka a škody se účtují manka na majetku s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se zaúčtují vždy jako pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě, a dále částky chybějících cenných papírů, kdy je nutno vést tyto položky na oddělených analytických účtech k příslušnému účtu v účtových skupinách 06 a 25 "Cenné papíry v umořovacím řízení" a zahájit umořovací řízení. Na tomto účtu se neúčtují částky chybějících cenných papírů, které byly pořízeny na vrub rozpočtových prostředků (ty se zachycují na účtu 460 - Manka a škody).
Nároky na náhradu mank a škod se účtují ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy. Jsou-li stanoveny normy přirozených úbytků zásob, o těchto úbytcích se neúčtuje na účtu 548.
Úbytky zásob v rámci stanovených norem přirozených úbytků se účtují podle charakteru zásob na vrub účtů 501 - Spotřeba materiálu, 504 - Prodané zboží nebo na vrub příslušného účtu účtové skupiny 61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob.
3.6.8. Na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady se účtují ostatní položky neúčtované na předcházejících účtech, které se týkají provozní činnosti, dále náklady peněžního styku, tj. bankovní výlohy, pojistné, náklady spojené se získáváním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku, odstupné za uvolnění bytů. Ztrátové položky, k jejichž úhradě nestačí likvidační podstata dlužníků podle zákona o konkursu a vyrovnání, se účtují na účtu 543 - Odpis pohledávky. V případě rozhodnutí o zrušení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého majetku (zmařeného dlouhodobého majetku) se výdaje vztahující se k této záležitosti a zachycené na vrub účtu 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku jednorázově odepíší na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady, a to v okamžiku rozhodnutí o zrušení dlouhodobého majetku.
3.7. Na účtu 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účtují územní samosprávné celky odpisy za hospodářskou činnost a příspěvkové organizace odpisy podle odpisového plánu a zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při jeho fyzické likvidaci v důsledku opotřebení. Zůstatkovou cenu prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účtují příspěvkové organizace na vrub účtu 552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Zůstatková cena dlouhodobého majetku v důsledku mank a škod se účtuje na vrub účtu 548 - Manka a škody.
Územní samosprávné celky vyúčtované odpisy za hospodářskou činnost zaúčtují na vrub účtu 551 a ve prospěch účtu 349 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků.
Příspěvkové organizace vyúčtují současně s účtováním odpisů tvorbu fondu reprodukce majetku zápisem na vrub účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku a ve prospěch účtu 916 - Fond reprodukce majetku.
Dále mohou být na tomto účtu účtovány účetní případy podle § 34 odst. 9 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s nekrytým investičním fondem nebo fondem reprodukce majetku.
3.7.1. Na účtu 553 - Prodané cenné papíry a podíly v pořizovací ceně se vyúčtuje úbytek cenných papírů a podílů souvztažně se zápisy na účtech 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem, 063 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti, 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek, 251 - Majetkové cenné papíry k obchodování, 253 - Dlužné cenné papíry k obchodování a 256 - Ostatní cenné papíry v ocenění vedeném na těchto účtech a 385 - Příjmy příštích období v případech prodeje dlužných cenných papírů, k nimž je na účet 385 vyúčtován naběhlý alikvotní úrokový výnos. Organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace zároveň účtují pořizovací cenu dlouhodobých cenných papírů a podílů na vrub účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku nebo účtu 902 - Fond oběžných aktiv a ve prospěch příslušného fondu, na jehož vrub byly původně pořízeny.
3.7.2. Na účtu 554 - Prodaný materiál se účtuje úbytek materiálu oceněný pořizovací cenou.
3.7.3. Na vrub účtu 556 - Tvorba zákonných rezerv se účtuje tvorba rezerv se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 941 - Rezervy zákonné.
3.7.4. Na vrub účtu 559 - Tvorba zákonných opravných položek se účtuje souvztažně ve prospěch účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám.
3.8. Na vrub účtu 591 - Daň z příjmů se účtuje výše splatných daní při uzávěrce účetního období, se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 341 - Daň z příjmů. Na vrub účtu 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů se účtují doměrky daně za minulá účetní období a ve prospěch tohoto účtu vratky daně za minulá účetní období.
4. Analytické účty
Analytické účty v účtové třídě 5 je třeba přizpůsobit ustanovením zákona o daních z příjmů. Zejména je nutno u účtů, na nichž se zachycují připočitatelné a odpočitatelné položky pro zjištění základu pro výpočet daňové povinnosti, sledovat tyto položky odděleně; u položek, které se z hlediska ovlivnění daňového základu uznávají podle ustanovení zákona o daních z příjmů jen ve zvlášť stanovených případech (např. cestovné, dary), je nutné zajistit v účetnictví podklady pro analýzu těchto položek z hlediska daňového.
5. Ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory a zpravodajské služby podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona použijí tento standard přiměřeně, na činnosti, které jsou předmětem utajení.1)
Český účetní standard pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 520 Výnosy organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") a vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška") základní postupy účtování výnosů organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách
    Název položky              účet položka číslo
    výkazu zisku a ztráty
    Tržby za vlastní výrobky        (601)    32
    Tržby z prodeje služeb         (602)    33
    Tržby za prodané zboží         (604)    34
    Změna stavu zásob nedokončené výroby  (611)    35
    Změna stavu zásob polotovarů      (612)    36
    Změna stavu zásob výrobků        (613)    37
    Změna stavu zvířat           (614)    38
    Aktivace materiálu a zboží       (621)    39
    Aktivace vnitroorganizačních služeb   (622)    40
    Aktivace dlouhodobého nehmotného    (623)    41
    majetku
    Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624)    42
    Smluvní pokuty a úroky z prodlení    (641)    43
    Ostatní pokuty a penále         (642)    44
    Platby za odepsané pohledávky      (643)    45
    Úroky                  (644)    46
    Kursové zisky              (645)    47
    Zúčtování fondů             (648)    48
    Jiné ostatní výnosy           (649)    49
    Tržby z prodeje dlouhodobého      (651)    50
    nehmotného a hmotného majetku
    Výnosy z dlouhodobého finančního    (652)    51
    majetku
    Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)    52
    Tržby z prodeje materiálu        (654)    53
    Výnosy z krátkodobého finančního    (655)    54
    majetku
    Zúčtování zákonných rezerv       (656)    55
    Zúčtování zákonných opravných položek  (659)    56
    Příspěvky a dotace na provoz      (691)    57

    vykazovaných za podmínek stanovených v § 3 a 4 vyhlášky.
2. Obsahové vymezení
Pro účely tohoto standardu základní ustanovení o nákladech organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací obsahuje § 22 a 23 vyhlášky.
3. Postup účtování
3.1. Výnosy organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace účtují na syntetických účtech v účtové třídě 6 směrné účtové osnovy. V účtové třídě 6 účtují
a) územní samosprávné celky veškeré výnosy vzniklé v souvislosti s provozováním hospodářské činnosti,
b) příspěvkové organizace veškeré výnosy spojené s jejich činností,
c) organizační složky státu výnosy spojené s činností podle § 45 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.
Organizační složky státu a územní samosprávné celky neúčtují v této účtové třídě příjmy rozpočtového hospodaření.
Účtová třída 6 obsahuje výnosy narůstajícím způsobem od začátku účetního období. Prvotní výnosy se v této účtové třídě zachycují časově rozlišené. Daň z přidané hodnoty vyznačená na vystaveném daňovém dokladu (např. faktuře) není součástí tržeb, ale účtuje se přímo ve prospěch účtu 343 - Daň z přidané hodnoty, pokud je účetní jednotka plátcem DPH.
V případě příjmů (výnosů), které se podle zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň vyúčtuje na vrub účtu 341 - Daň z příjmů, v ostatních případech na vrub účtu 591 - Daň z příjmů.
Slevy a srážky jsou u dodavatele součástí tržeb, mohou však být pro ně zřízeny samostatné analytické účty. Za slevy a srážky se považují všechny položky bez zřetele k tomu, zda zákazník měl předem na slevu nárok, či zda jde o slevu dodatečně uznanou, např. pro špatnou jakost.
Právně zaniklé závazky se vyúčtují na příslušný účet ostatních výnosů (s výjimkou splnění, započtení, dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým, splynutí, narovnání). Zůstatky účtů v účtové třídě 6 se při uzavírání účetních knih převádějí ve prospěch účtu 963 - Účet výsledku hospodaření.
3.2. Ve prospěch účtů účtové skupiny 60 - tržby za vlastní výkony a zboží se účtují na základě příslušných dokladů (např. faktur) tržby se souvztažným zápisem na vrub účtů účtové skupiny 31 - Pohledávky, popř. účtu 261 - Pokladna.
3.3. Na účtech účtové skupiny 61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob se účtují v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby, popř. změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a zvířat ke konci účetního období, popř. příslušného měsíce. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1. Je-li hodnota zásob koncem příslušného období vyšší než na počátku období, vyúčtuje se rozdíl ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 61, v opačném případě se rozdíl vyúčtuje na vrub příslušných účtů této účtové skupiny.
V případě použití vlastních výrobků k účelům reprezentace se účtuje na vrub účtu 513 - Náklady na reprezentaci a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 61.
3.4. Ve prospěch účtu 621 - Aktivace materiálu a zboží se účtuje hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub účtů zásob, popř. účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo účtu 504 - Prodané zboží v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob.
3.4.1. Ve prospěch účtu 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb se účtuje např. vnitroorganizační přeprava se souvztažným zápisem na vrub účtů 111 - Pořízení materiálu, 131 - Pořízení zboží, 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, 501 - Spotřeba materiálu, 504 - Prodané zboží, popř. na vrub účtu 513 - Náklady na reprezentaci, jde-li o použití vnitroorganizačních služeb pro účely reprezentace.
3.4.2. Ve prospěch účtů 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku a 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku se účtuje aktivace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vyrobeného ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub účtů 041 a 042.
3.5. Ve prospěch účtu 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení se účtují částky pohledávek bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, a to
a) smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
b) poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
c) penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů,
d) postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového,
e) odstupné v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku, včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového, odstupné podle § 355 obchodního zákoníku, o kterých bylo ve smyslu příslušných ustanovení postupů účtování do 31. 12. 2000 účtováno až při zaplacení nebo přijetí a do té doby byly účtovány na podrozvahových účtech, budou zaúčtovány do rozvahy (bilance) a hospodářského výsledku až okamžikem zaplacení, přijetí nebo započtení.
Ke dni platnosti započtení se zaúčtuje závazek nebo pohledávka z výše uvedených titulů na příslušný účet nákladů a výnosů, a to pouze ve výši v jaké byla skutečně započtena. V případě postoupení podrozvahových pohledávek a závazků z výše uvedených titulů se tyto pohledávky a závazky pouze odúčtují z podrozvahových účtů (tj. nedochází k jejich "aktivaci" v rozvaze a výkazu zisku a ztráty).
3.5.1. Ve prospěch účtu 642 - Ostatní pokuty a penále se účtují jiné částky pohledávek bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, nespecifikované u syntetického účtu 641.
3.5.2. Ve prospěch účtu 643 - Platby na odepsané pohledávky se účtují úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů a od tohoto okamžiku se v účetnictví neevidovaly. Na tento účet se účtují i výnosy z postoupení pohledávek z hospodářské činnosti.
3.5.3. Ve prospěch účtu 644 - Úroky se účtují nároky na přijaté úroky od banky a jiných dlužníků a obdobná plnění.
3.5.4. Ve prospěch účtu 645 - Kursové zisky se účtují kursové rozdíly vznikající na účtech pohledávek a závazků, při inkasu či platbě a na finančních účtech (na účtech účtové skupiny 24, 25 a 26) při uzavírání účetních knih.
3.5.5. Ve prospěch účtu 648 - Zúčtování fondů se zúčtuje snížení (užití) fondů v souladu s příslušným zvláštním právním předpisem.
3.5.6. Ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy se účtuje nárok na náhradu za manka a škody od fyzických i právnických osob, přebytky na majetku s výjimkou přebytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, oprava výnosů minulých účetních období, pokud jde o významné položky, a ostatní výnosy nezachycované na předcházejících účtech této účtové skupiny. Dále mohou být na tomto účtu účtovány účetní případy podle § 34 odst. 9 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s nekrytým investičním fondem nebo fondem reprodukce majetku.
3.6. Ve prospěch účtu 651 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtují tržby, jakož i odhad částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není známa výše poplatků, se souvztažným zápisem na vrub účtu 316 - Ostatní pohledávky, 311 - Odběratelé, popř. 388 - Dohadné účty aktivní.
3.6.1. Ve prospěch účtu 652 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku se účtují např. dividendy, podíly na zisku, nájemné vyplývající z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku vedeného na účtech účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek.
3.6.2. Ve prospěch účtu 653 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů se účtuje prodej cenných papírů dlouhodobého i krátkodobého charakteru, účtovaných na účtech 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem a 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek.
3.6.3. Ve prospěch účtu 654 - Tržby z prodeje materiálu se účtují částky vyfakturované odběratelům za prodaný materiál.
3.6.4. Ve prospěch účtu 655 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku se účtují např. dividendy či úroky, vyplývající z vlastnictví tohoto majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25 - Krátkodobý finanční majetek.
3.6.5. Ve prospěch účtu 656 - Zúčtování zákonných rezerv se účtuje rozpuštění zákonných rezerv se souvztažným zápisem na vrub účtu 941 - Rezervy zákonné.
3.6.6. Ve prospěch účtu 659 - Zúčtování zákonných opravných položek se účtuje částečně nebo úplné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci, se souvztažným zápisem na vrub účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám.
3.7. Ve prospěch účtu 691 - Příspěvky a dotace na provoz účtují příspěvkové organizace příspěvky a dotace na provoz. Na vrub tohoto účtu se účtují částky příspěvků a dotací na provoz, které jsou účetní jednotky povinné vrátit zřizovateli na základě jeho rozhodnutí v průběhu účetního období.
4. Analytické účty
Analytické účty v účtové třídě 6 je třeba přizpůsobit ustanovení zákona o daních z příjmů nebo potřebám příslušné účetní jednotky.
5. Ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory a zpravodajské služby podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona použijí tento standard přiměřeně, na činnosti, které jsou předmětem utajení.1)
Český účetní standard pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 521 Fondy
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") a vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška") základní postupy účtování fondů organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách
    Název položky              účet položka číslo
    rozvahy (bilance)
    C.1. Fond dlouhodobého majetku     (901)    127
    C.1. Fond oběžných aktiv        (902)    128
    C.1. Fond hospodářské činnosti     (903)    129
    C.1. Oceňovací rozdíly         (+/-909)  130
      z přecenění majetku a závazků
    C.2. Fond odměn             (911)    132
    C.2. Fond kulturních          (912)    133
      a sociálních potřeb
    C.2. Fond rezervní           (914)    134
    C.2. Fond reprodukce majetku      (916)    135
    C.2. Peněžní fondy           (917)    136
    C.2. Jiné finanční fondy        (918)    137

    C.3. Státní fondy            (921)    139
    C.3. Ostatní zvláštní fondy       (922)    140
    C.3. Fondy EU              (924)    203

    vykazovaných za podmínek stanovených v § 3 a 4 vyhlášky.
2. Obsahové vymezení
Pro účely tohoto standardu základní ustanovení o fondech organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací obsahuje § 16 vyhlášky.
3. Postup účtování
3.1. Majetkové fondy
3.1.1. Na straně Dal účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku se účtuje běžně zejména
a) o bezúplatně převzatém nebo darovaném dlouhodobém majetku,
b) o předmětech převzatých ze zásob v pořizovacích (reprodukčních) cenách,
c) o tvorbě zdrojů k profinancovanému dlouhodobému majetku ve výši splacených dlouhodobých úvěrů.
Organizační složky státu, státní fondy a územní samosprávné celky účtují běžně tvorbu zdrojů
a) k profinancovanému dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku převodem zůstatku účtu 201 - Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků,
b) k dlouhodobému finančnímu majetku se souvztažným zápisem na vrub účtu 201 - Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků v částkách vykázaných v pořizovací ceně na příslušných účtech účtové třídy 0. Dlouhodobý nehmotný majetek se účtuje ve prospěch účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku a na vrub účtů účtové skupiny 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek. Dlouhodobý hmotný majetek se účtuje ve prospěch účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku a na vrub účtů účtová skupiny 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný nebo na vrub účtové skupiny 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný.
Příspěvkové organizace účtují běžně tvorbu zdrojů k
a) dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku převodem zdrojů z účtu 916 - Fond reprodukce majetku,
b) dlouhodobému finančnímu majetku se souvztažným zápisem na vrub účtu 914 - Fond rezervní.
Na straně Má dáti účtu 901 se účtují běžně zejména
a) zůstatkové ceny u příspěvkových organizací a pořizovací ceny u organizačních složek státu a územních samosprávných celků dlouhodobého majetku při jeho vyřazení z používání pro opotřebení, v důsledku vzniklých mank a škod nebo jeho prodeje,
b) zůstatkové ceny bezúplatně předaného nebo darovaného dlouhodobého majetku.
c) zúčtované náklady na dlouhodobý majetek v souvislosti s účetním postupem vymezeným v Českém účetním standardu č. 519 u syntetického účtu 549 (zmařený dlouhodobý majetek) .
3.1.2. Na účtu 902 - Fond oběžných aktiv na straně Dal účtují organizační složky státu, státní fondy a územní samosprávné celky zdroje krytí oběžných aktiv hlavní činnosti zejména
a) přírůstky bezúplatně převzatých nebo darovaných oběžných aktiv,
b) materiál získaný z vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku v souvislosti s jeho vyřazením,
c) zdroje k profinancovanému nakoupenému krátkodobému finančnímu majetku převodem z rezervního fondu, popř. z účelových fondů územních samosprávných celků.
Příspěvkové organizace účetní případy uvedené pod bodem a), pokud není bezúplatně získané oběžné aktivum využíváno při provozování hospodářské činnosti, a účetní případy uvedené pod bodem c).
Na straně Má dáti účtu 902 účtují organizační složky státu státní fondy a územní samosprávné celky snížení zdrojů krytí oběžných aktiv hlavní činnosti, zejména
a) úbytky bezúplatně předaných nebo darovaných oběžných aktiv (tj. materiálových zásob, poddodávek, nedokončené výroby, výrobků, které tvoří součást materiálových zásob, zboží a cenin), pokud to umožňuje zvláštní právní předpis,
b) snížení vlastního zdroje k prodanému krátkodobému finančnímu majetku převodem do rezervního fondu nebo peněžních fondů územních samosprávných celků.
Příspěvkové organizace účetní případy uvedené pod bodem a), pokud oběžné aktivum nebylo využíváno při provozování hospodářské činnosti a při zániku účetní jednotky na základě rozhodnutí zřizovatele může příspěvková organizace zúčtovat na tento účet zhoršený hospodářský výsledek (ztrátu), pokud jsou vypořádány finanční a peněžní fondy.
3.1.3. Zdroje krytí oběžných aktiv fungujících při provozování hospodářské činnosti u územního samosprávného celku se účtují na účtu 903 - Fond hospodářské činnosti územních samosprávných celků. Územní samosprávné celky účtují na tomto účtu obdobné účetní případy jako příspěvkové organizace na účtu 902 uvedené pod bodem b), pokud byl krátkodobý finanční majetek pořízen z příslušných finančních fondů. Na straně Dal tohoto účtu se dále účtuje zlepšený výsledek hospodaření dosažený v rámci hospodářské činnosti po splnění daňových povinností se souvztažným zápisem na vrub účtu 931 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.
3.1.4. Na účtu 909 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků účtuje účetní jednotka ve smyslu Českých účetních standardů č. 513 a č. 514.
3.2. Finanční a peněžní fondy
Organizační složky státu účtují v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy (např. rozpočtová pravidla) tvorbu rezervního fondu závislou na dosažených zlepšených výsledcích rozpočtového hospodaření, a to ve prospěch účtu 914 - Fond rezervní a na vrub účtů 346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem nebo 348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních samosprávných celků. Pokud zvláštní právní předpisy povolí tvorbu tohoto fondu na vrub zisku dosaženého v rámci provozované hospodářské činnosti, vyúčtuje se jejich tvorba na vrub účtu 931 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.
Příspěvkové organizace účtují tvorbu fondů hmotné stimulace ve prospěch účtů
911 - Fond odměn,
914 - Fond rezervní a též
916 - Fond reprodukce majetku
a na vrub účtu 931 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Ostatní zdroje tvorby a použití uvedených fondů jsou stanoveny zvláštními právními předpisy (např. rozpočtová pravidla).
Na účtu 912 - Fond kulturních a sociálních potřeb se účtuje o tvorbě a použití tohoto fondu v souladu se zvláštním právním předpisem.
Na účtu 916 - Fond reprodukce majetku účtují státní příspěvkové organizace tvorbu a použití fondu reprodukce majetku a příspěvkové organizace zřizované územními správními celky tvorbu a použití fondu investičního majetku podle zvláštních právních předpisů (např. rozpočtová pravidla). Dále mohou být na tomto účtu účtovány účetní případy podle § 34 odst. 9 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s nekrytým investičním fondem nebo fondem reprodukce majetku. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku vytvořené podle § 28 zákona o daních z příjmů nejsou zdrojem fondu reprodukce majetku u nájemce, ale u pronajímatele.
Územní samosprávné celky účtují na účtu 917 - Peněžní fondy o tvorbě a použití těchto fondů. Peněžním fondem může být např. fond rezerv a rozvoje, sociální fond. Přebytek hospodaření je součástí zůstatku účtu 217 a převede se koncem účetního období před uzavíráním účetních knih ve prospěch účtu 933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let.
Na účtu 918 - Jiné finanční fondy se účtuje zejména o tvorbě a použití sdružených prostředků, o cizích prostředcích apod.
O tvorbě a použití státních fondů se účtuje na účtu 921 - Státní fondy. Těmito fondy jsou např. fond životního prostředí, fond tržní regulace v zemědělství, fond kultury, fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, fond rozvoje bydlení a fond dopravní infrastruktury.
O tvorbě a použití ostatních fondů se účtuje na účtu 922 - Ostatní zvláštní fondy, na účtu 924 - Fondy EU se účtuje tvorba a použití fondů EU."
4. Ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory a zpravodajské služby podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona použijí tento standard přiměřeně, na činnosti, které jsou předmětem utajení.1)
1) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.