Opatření ze dne 9.12.2004, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

20.12.2004 | Sbírka:  7/2004 (CBN) | Částka:  22/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 3/2003 (CBN)
Pasivní derogace: 2/2005 (CBN)
7/2004
OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ZE DNE 9. PROSINCE 2004,
KTERÝM SE STANOVÍ PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ BANKAMI A POBOČKAMI ZAHRANIČNÍCH BANK ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 a 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
§ 1
(1) Banky1) a pobočky zahraničních bank2) sestavují a České národní bance předkládají výkazy uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření. Pro předávání dat výkazů do České národní banky a pro zjištění obsahu a metodického popisu výkazů využívají banky a pobočky zahraničních bank datové soubory přiřazené k jednotlivým výkazům podle této přílohy.
(2) Výkaz Dev(ČNB)16-12 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou devizovým místem3).
(3) Výkazy Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, BD(ČNB)12-04 a BD(ČNB)13-04 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou členem regulovaného konsolidačního celku4) a jsou samy ovládající osobou nebo byly k tomuto účelu ovládající osobou určeny.
(4) Výkaz E(ČNB)8-01 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou členem konsolidačního celku5) a jsou samy ovládající osobou nebo byly k tomuto účelu ovládající osobou určeny.
(5) Výkaz BD(ČNB)14-04 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou členem skupiny smíšené holdingové společnosti6).
(6) Základní charakteristika a obsahová náplň jednotlivých výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 4 tohoto opatření, kromě výkazu BD(ČNB)14-04, pro nějž je charakteristika obsahové náplně uvedena v příloze č. 5.
§ 2
(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají České národní bance výkazy stanovené v § 1 odst. 1 v termínech stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření.
(2) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto opatření. Rozsah vykazování v příloze č. 3 je vymezen podle území a typu vykazujícího subjektu těmito variantami:
a) údaje za banku v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky prováděné organizačními složkami banky působícími na území České republiky nebo k těmto organizačním složkám,
b) údaje za banku v České republice a v zahraničí, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky i v zahraničí nebo k organizačním složkám banky působícím na území České republiky i v zahraničí,
c) údaje za pobočku zahraniční banky působící v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti pobočky zahraniční banky na území České republiky prováděné jejími organizačními složkami v České republice nebo k těmto organizačním složkám.
§ 3
(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají výkazy informační službě České národní banky v elektronické formě prostřednictvím datové komunikační sítě. Výkaz BD(ČNB)14-04 předkládají banky pouze v písemné formě příslušnému odboru sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky.
(2) Pro účely předkládání výkazů do České národní banky v elektronické formě sestavují banky a pobočky zahraničních bank tyto výkazy v podobě předávacích datových souborů, které odpovídají normě ČSN ISO 9735 Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) a obsahují údaje výkazu vykazované bankou nebo pobočkou zahraniční banky. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit možnost vytvoření písemného výpisu dat výkazu, který je předkládán formou elektronického předávacího datového souboru, v ekonomicky logické struktuře s potřebnou identifikací vypsaných dat.
(3) Banky a pobočky zahraničních bank předávají České národní bance předávací datové soubory podle odstavce 2 opatřené zabezpečovacím kódem, který umožňuje ověřit identitu vykazující banky nebo pobočky zahraniční banky a zajišťuje datový soubor proti změnám (dále jen "zabezpečovací kód"). Banky a pobočky zahraničních bank opatří datový soubor zabezpečovacím kódem pouze na základě prokazatelného souhlasu oprávněné osoby nebo oprávněných osob s předkládaným výkazem. U výkazů řady Bil, BD a E se oprávněnými osobami rozumí dvě osoby oprávněné jednat za banku nebo pobočku zahraniční banky jako celek, u ostatních výkazů je to vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavení a předložení výkazu. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit, aby programové řešení zabezpečovacího kódu a jeho použití vyhovovalo technickým a organizačním podmínkám stanoveným Českou národní bankou. Písemně předkládaný výkaz BD(ČNB)14-04 musí být opatřen razítkem a podepsán týmiž osobami, které jsou oprávněny dát souhlas k vložení zabezpečovacího kódu k elektronickým datovým souborům řady BD.
(4) Ve zprávě s předávacím datovým souborem podle odstavce 2 uvedou banky a pobočky zahraničních bank podle technických a organizačních podmínek stanovených Českou národní bankou nezbytné identifikační, řídící a kontaktní údaje vztahující se k tomuto datovému souboru. Dále zde banky a pobočky zahraničních bank u výkazu Bil(ČNB)1-12, V(ČNB)25-04 a výkazů řady VST uvedou komentář ke stavovým údajům, jejichž hodnoty se výrazně odchylují od dosavadních trendů. U těchto výkazů a výkazů řady VT a VUS banky a pobočky zahraničních bank uvedou v případě zaslání výkazu s opravou dat také komentář k důvodům a velikosti opravy.
(5) Kontaktními údaji podle odstavce 4 se rozumí jméno a příjmení osob odpovědných v bance za předložení a data příslušného výkazu, označení a jméno útvarů banky, do kterých jsou tyto osoby zařazeny, a údaje o spojení na tyto osoby, kterými jsou telefonní číslo, číslo faxu a adresa elektronické pošty na pracoviště. Banka nebo pobočka zahraniční banky uvádí ve zprávě s předávacím datovým souborem kontaktní údaje za:
a) osobu celkově odpovědnou za výkaz, kterou je vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavení a předložení výkazu,
b) osobu odpovědnou za data výkazu, kterou je zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za správnost hodnot údajů v daném vydání výskytu výkazu.
(6) Komentáře k výrazným odchylkám dat od dosavadních trendů podle odstavce 4 uvádějí banky a pobočky zahraničních bank pro údaje, kde se vykázaná hodnota liší od hodnoty vykázané ke konci předchozího období o více než 30 %, ale nejméně o 10 miliard Kč. V komentáři bude pro každý takovýto údaj, popřípadě skupinu souvisejících údajů v daném výkazu, uvedena jejich identifikace a důvod odchylky od trendu. U údajů, které mohou ve výkaze nabývat kladných nebo záporných hodnot (např. zisk/ztráta) není komentář povinný a banka nebo pobočka zahraniční banky ho může uvést podle vlastního uvážení.
(7) Komentáře k opravám podle odstavce 4 uvádějí banky a pobočky zahraničních bank pro opravy zaslané po více než 10 kalendářních dnech po termínu předložení výkazu stanoveném v příloze č. 2 tohoto opatření, které jsou vyvolány nesplněním mezivýkazových kontrol nebo jsou zaslány České národní bance z rozhodnutí vykazující banky nebo pobočky zahraniční banky, k údajům, kde se opravená hodnota se liší od původně zaslané o více než 10 %, ale nejméně o 5 miliard Kč. V komentáři se pro každý opravený údaj, popřípadě skupinu souvisejících opravených údajů v daném výkazu, uvádí identifikace opravených údajů, hodnota rozdílu v mil. Kč a důvod opravy.
(8) Identifikace údajů v komentářích podle odstavců 6 a 7 se provádí prostřednictvím nástrojů metainformačního systému použitých pro stanovení metodiky k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank. V případě plošných vlivů lze v komentářích k odchylkám od trendů použít k identifikaci příslušné skupiny údajů slovní charakteristiku nebo název odpovídající kategorie ekonomických nástrojů. Obdobně lze postupovat při identifikaci promítnutí opravy nebo odchylky od trendu dílčího údaje do nadřazených součtových položek výkazu.
(9) Banka nebo pobočka zahraniční banky je povinna na vyžádání poskytnout České národní bance po zaslání dat výkazu komentář i k odchylkám nebo opravám, které neodpovídají podmínkám uvedeným v odstavci 6 nebo 7.
§ 4
(1) K jednotlivým předkládaným výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-04 vypracují banky a pobočky zahraničních bank komentář, který zašlou v písemné formě na adresu příslušného odboru sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení odpovídajícího výkazu.
(2) K výkazům Bil(ČNB)5-12 sestaveným ke konci jednotlivých čtvrtletí předkládají banky a pobočky zahraničních bank Čtvrtletní přehled cenných papírů v držení banky s údaji pro jednotlivé emise obsahujícími IČO a název emitenta cenného papíru, ISIN, počet kusů v držení banky, jmenovitou hodnotu cenného papíru a dále u cenných papírů k obchodování (cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům výnosů a nákladů) a cenných papírů k prodeji (realizovatelné cenné papíry) reálnou hodnotu, u cenných papírů držených do splatnosti naběhlou hodnotu, u cenných papírů v účastech s rozhodujícím a podstatným vlivem ocenění ekvivalencí nebo pořizovací cenu a u dluhových cenných papírů datum jejich splatnosti. Čtvrtletní přehled zašlou banky a pobočky zahraničních bank v elektronické formě na adresu příslušného odboru sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení výkazu Bil(ČNB)5-12 sestaveného ke konci odpovídajícího čtvrtletí. Formát a způsob předložení přehledu je uveřejněn na internetových stránkách České národní banky.
(3) Komentář k výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-04 musí být opatřen razítkem a podepsán týmiž osobami, které jsou oprávněny dát souhlas k vložení zabezpečovacího kódu podle § 3 odst. 3 k datovému souboru příslušejícímu k výkazu, k němuž je komentář vypracován.
(4) Informace předkládané bankou v rámci plnění informační povinnosti podle zvláštního právního předpisu7), které nejsou součástí výkazu E(ČNB)8-01, zašlou banky příslušnému odboru sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky v elektronické podobě v termínu shodném s termínem předložení tohoto výkazu. Struktura a obsah doplňkových informací je uvedena v příloze č. 6 tohoto opatření, formát a způsob jejich předložení je uveřejněn na internetových stránkách České národní banky.
§ 5
(1) Výkazy sestavené k 31. prosinci předchozího roku předkládají banky a pobočky zahraničních bank České národní bance v obsahu, členění, formě a termínech stanovených opatřením České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění platném k tomuto dni.
(2) Banky a pobočky zahraničních bank předloží České národní bance výkazy sestavené k 31. prosinci s výslednými údaji podle přílohy č. 2 formou běžné opravy s komentářem podle § 3 odst. 4 a 7, v němž uvedou, že se jedná o výkaz s výslednými údaji. Výkazy řady VUS o úrokových sazbách ze stavů obchodů ke 31. prosinci sestaví a předloží s výslednými údaji v případech, u nichž je potřeba předložení těchto výkazů vyvolána požadavkem na dodržení metodikou stanovených mezivýkazových kontrol s výkazy řady VST předloženými s výslednými údaji.
(3) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem banky ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)5-12, Bil(ČNB)6-04, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)11-12, VST(ČNB)21-12, VST(ČNB)22-12, VUS(ČNB)1-12, VUS(ČNB)2-12, VUS(ČNB)3-12, Dev(ČNB)12-12, Dev(ČNB)14-04, E(ČNB)5-04, E(ČNB)7-04 a ve výkazech řady BD sestavených k 31. prosinci, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami v rozsahu podle § 2 odst. 2. Obdobně postupují banky u výkazů Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, BD(ČNB)12-04, BD(ČNB)13-04 a BD(ČNB)14-04 dojde-li ke změně údajů na základě ověření účetní závěrky auditory jiných společností zahrnutých do regulovaného konsolidačního celku nebo skupiny smíšené holdingové společnosti. Banka znovu předloží v tomto případě výkazy až se souhrnnou úpravou po provedení auditu ve všech ostatních společnostech zahrnutých do konsolidačního celku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k 31. prosinci provedou banky a pobočky zahraničních bank formou zvláštní dodatečné opravy z důvodů auditu. Banka nebo pobočka zahraniční banky zároveň předloží z důvodů auditu další výkazy, u nichž potřeba předložení výkazu s údaji po auditu je vyvolána požadavkem na dodržení metodikou stanovených mezivýkazových kontrol; dodatečnou opravu z těchto důvodů banka nebo pobočka zahraniční banky nezasílá u výkazu V(ČNB)13-04.
(4) Banka nebo pobočka zahraniční banky předloží z důvodu změny údajů po auditu výkazy, které jsou uvedeny v odstavci 3, sestavené též ke konci následujících měsíců a čtvrtletí běžného roku, až do běžného měsíce nebo čtvrtletí, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených ke stanoveným termínům běžného roku provedou banky a pobočky zahraničních bank do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 3 formou běžné opravy.
§ 6
(1) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů stanovených tímto opatřením, s výjimkou výkazů uvedených v odstavci 2 a 3, dnem, kdy jí zanikne bankovní licence8) (dále jen "rozhodný den").
(2) Právnická osoba, které zanikla bankovní licence (dále jen "bývalá banka"), a pobočka zahraniční banky po zániku bankovní licence udělené pro ni zahraniční bance (dále jen "bývalá pobočka zahraniční banky") sestavuje a předkládá po rozhodném dni v souladu se zvláštním zákonem9) pouze výkazy Bil(ČNB)2-12 a Bil(ČNB)5-12. Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky předkládá tyto výkazy v písemné formě příslušnému odboru sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky při dodržení termínů a ostatních podmínek stanovených tímto opatřením.
(3) Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky rovněž předloží v plném rozsahu podle tohoto opatření a v souladu se zvláštním zákonem9) výkaz Bil(ČNB)1-12 a výkazy řady V, VST, VUS a Dev, které mají být sestaveny k rozhodnému dni a dnům tento den předcházejícím a jejichž termín předložení spadá do období po rozhodném dni.
(4) Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů podle odstavce 2 ke dni, který jí sdělí Česká národní banka, nebo ke dni svého zániku10).
§ 7
Banka nebo pobočka zahraniční banky, která převedla svá aktiva a pasiva na jinou banku nebo pobočku zahraniční banky, nebo u které byl podán návrh na konkurs nebo prohlášen konkurs11) před zánikem bankovní licence, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu, stanovených termínech a formě do dne zániku bankovní licence, pokud Česká národní banka nestanoví jinak. Po zániku bankovní licence postupuje tato bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky podle § 6.
§ 8
V případě, že banka nebo pobočka zahraniční banky poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, postupuje Česká národní banka podle zvláštního zákona12). Obdobně postupuje Česká národní banka v případě, že povinnosti stanovené tímto opatřením poruší bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky13).
§ 9
Zrušuje se opatření České národní banky č. 3 ze dne 9. prosince 2003, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
§ 10
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Guvernér
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
Sekce měnová a statistiky
odpovědný zaměstnanec:
Ing. Karnet, CSc.,
tel. 224 414 446
Příl.1
Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
-------------------------------------------------------------------
Označení výkazu Kód datového Název výkazu - datového souboru
         souboru
-------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)1-12   RISIFE11  Měsíční bilance aktiv a pasiv
Bil(ČNB)2-12   VISIFE10  Měsíční výkaz zisku a ztráty banky
Bil(ČNB)3-01   VISIFE30  Roční výkaz rozdělení zisku
Bil(ČNB)4-04   KISIFE12  Čtvrtletní  rozvaha  regulovaného
               konsolidačního celku
Bil(ČNB)5-12   RISIFE15  Měsíční rozvaha banky
Bil(ČNB)6-04   KISIFE10  Čtvrtletní  výkaz zisku  a ztráty
               regulovaného konsolidačního celku
V(ČNB)13-04   VISIFE20  Čtvrtletní  výkaz  o  úrokových
               nákladech a výnosech
V(ČNB)20-12   JISIFE10  Měsíční výkaz  o cenných papírech
               klientů
V(ČNB)25-04   RISIFE51  Čtvrtletní  výkaz  vybraných aktiv
               a pasiv podle zemí
V(ČNB)28-12   RISIFE28  Měsíční výkaz o zahraničních cenných
               papírech v držení banky
VST(ČNB)1-12   RISIFE31  Měsíční   výkaz   o   úvěrech
               a pohledávkách za klienty
VST(ČNB)3-12   RISIFE63  Měsíční  výkaz  o  mezibankovních
               úvěrech a vkladech
VST(ČNB)11-12  RISIFE61  Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od
               klientů
VST(ČNB)21-12  RISIFE21  Měsíční výkaz  o cenných papírech
               a účastech v držení banky
VST(ČNB)22-12  RISIFE22  Měsíční výkaz  o cenných papírech
               emitovaných bankou
VT(ČNB)1-12   TISIFE11  Měsíční  výkaz  o  odpisech úvěrů
               a jiných pohledávek
VT(ČNB)2-12   TISIFE12  Měsíční výkaz o změnách v ocenění
               cenných papírů v držení banky
VUS(ČNB)1-12   SISIFE01  Měsíční výkaz o úrokových sazbách
               přijatých vkladů a úvěrů
VUS(ČNB)2-12   SISIFE02  Měsíční výkaz o úrokových sazbách
               poskytnutých úvěrů
VUS(ČNB)3-12   SISIFE03  Měsíční výkaz o úrokových sazbách
               neobchodovatelných dluhových cenných
               papírů
VUS(ČNB)11-12  SISIFE11  Měsíční výkaz o úrokových sazbách
               nově přijatých vkladů a úvěrů
VUS(ČNB)12-12  SISIFE12  Měsíční výkaz o úrokových sazbách
               nově poskytnutých úvěrů
VUS(ČNB)13-12  SISIFE13  Měsíční výkaz o úrokových sazbách
               neobchodovatelných dluhových cenných
               papírů v nových obchodech
Dev(ČNB)12-12  PESIFE10  Měsíční   výkaz   o  devizových
               a korunových inkasech a platbách
Dev(ČNB)14-12  PESIFE20  Měsíční   výkaz   o  devizových
               a korunových  inkasech  a platbách
               podle územního členění
Dev(ČNB)16-12  PESIFE30  Měsíční výkaz o devizových inkasech
               a platbách   v   členění  podle
               nadlimitních transakcí
P(ČNB)3-04    JIPIFE10  Čtvrtletní výkaz o předpokládaných
               inkasech nerezidentů  z tuzemských
               cenných papírů
P(ČNB)4-04    PIPIFE10  Čtvrtletní  výkaz  o  budoucích
               splátkách  úvěrů  přijatých  od
               nerezidentů
BD(ČNB)1-12   DISIFE10  Přehled skutečné zbytkové splatnosti
               aktiv a pasiv
BD(ČNB)2-12   DISIFE20  Hlášení o  kapitálové přiměřenosti
               banky
BD(ČNB)3-12   DISIFE30  Hlášení o angažovanosti, nadlimitních
               vkladech a přijatých úvěrech
BD(ČNB)4-12   DISIFE40  Hlášení o kategorizaci pohledávek
BD(ČNB)7-04   DISIFE70  Hlášení o struktuře závazků z vkladů
               a úvěrů podle velikosti
BD(ČNB)8-04   DISIFE80  Hlášení o změně stavu úvěrů
BD(ČNB)11-04   DISIFE11  Přehled   odhadované   zbytkové
               splatnosti aktiv a pasiv
BD(ČNB)12-04   KISIFE20  Hlášení o  kapitálové přiměřenosti
               regulovaného konsolidačního celku
BD(ČNB)13-04   KISIFE30  Hlášení o angažovanosti regulovaného
               konsolidačního celku
BD(ČNB)14-04    -    Hlášení o operacích uvnitř skupiny
               smíšené holdingové společnosti
BD(ČNB)16-12   DISIFE16  Hlášení o angažovanosti banky vůči
               jednotlivým zemím
BD(ČNB)18-04   DISIFE85  Hlášení  o  hypotečních zástavních
               listech a hypotečních úvěrech
E(ČNB)5-04    DISIFE60  Hlášení  o  organizační  struktuře
               a kvalifikovaných účastech banky
E(ČNB)7-04    DISIFE65  Hlášení o elektronickém bankovnictví
               a bankovních účtech
E(ČNB)8-01    KISIFE80  Hlášení o struktuře konsolidačního
               celku
E(ČNB)9-01    JISIFE20  Roční výkaz o pokladní činnosti bank
-------------------------------------------------------------------
Příl.2
Termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance
Termíny

-----------------------------------------------------------------------
Označení     Periodicita    Termín předkládání podle § 2 odst. 1
výkazu
-----------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)1-12   měsíčně      do  15.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   15.  ledna
                  následujícího roku (předběžné
                  údaje)  a  do  31.  ledna
                  následujícího  roku (výsledné
                  údaje)
-----------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)2-12   měsíčně      do  23.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   10.  února
                  následujícího roku
-----------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)3-01   ročně       do 31. července následujícího
                  roku
-----------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)4-04   čtvrtletně    do  35.  kalendářního  dne
                  následujícího čtvrtletí, výkaz
                  za 4. čtvrtletí do 25. března
                  následujícího roku

         nepravidelně   během roku na vyžádání
-----------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)5-12   měsíčně      do  23.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   10.  února
                  následujícího roku
-----------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)6-04   čtvrtletně    do  35.  kalendářního  dne
                  následujícího čtvrtletí, výkaz
                  za 4. čtvrtletí do 25. března
                  následujícího roku

         nepravidelně   během roku na vyžádání
-----------------------------------------------------------------------
V(ČNB)13-04   čtvrtletně    do  25.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce po konci
                  čtvrtletí,  výkaz  za  4.
                  čtvrtletí  do  20.  února
                  následujícího roku
-----------------------------------------------------------------------
V(ČNB)20-12   měsíčně      do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce
-----------------------------------------------------------------------
V(ČNB)25-04   čtvrtletně    do  25.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce po konci
                  čtvrtletí,     výkaz za prosinec do
                  31. ledna následujícího roku
-----------------------------------------------------------------------
V(ČNB)28-12   měsíčně      do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce
-----------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)1-12   měsíčně      do  15.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   15.  ledna
                  následujícího roku (předběžné
                  údaje)  a  do  31.  ledna
                  následujícího  roku (výsledné
                  údaje)
-----------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)3-12   měsíčně      do  15.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   15.  ledna
                  následujícího roku (předběžné
                  údaje)  a  do  31.  ledna
                  následujícího  roku  výsledné
                  údaje)
-----------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)11-12  měsíčně      do  15.  kalendářního  dne
                  následujícího  měsíce,  výkaz
                  a prosinec  do  15.  ledna
                  následujícího  roku předběžné
                  údaje)  a  do  31.  ledna
                  následujícího  roku  výsledné
                  údaje)
-----------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)21-12  měsíčně      do  15.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   15.  ledna
                  následujícího roku (předběžné
                  údaje)  a  do  31.  ledna
                  následujícího  roku (výsledné
                  údaje)
-----------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)22-12  měsíčně      do  15.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   15.  ledna
                  následujícího roku (předběžné
                  údaje)  a  do  31.  ledna
                  následujícího  roku (výsledné
                  údaje)
-----------------------------------------------------------------------
VT(ČNB)1-12   měsíčně      do  17.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   17.  ledna
                  následujícího roku (předběžné
                  údaje)  a  do  10.  února
                  následujícího  roku (výsledné
                  údaje)
-----------------------------------------------------------------------
VT(ČNB)2-12   měsíčně      do  17.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   17.  ledna
                  následujícího roku (předběžné
                  údaje)  a  do  10.  února
                  následujícího  roku (výsledné
                  údaje)
-----------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)1-12   měsíčně      do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce
-----------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)2-12   měsíčně      do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce
-----------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)3-12   měsíčně      do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce
-----------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)11-12  měsíčně      do  22.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce
-----------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)12-12  měsíčně      do  22.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce
-----------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)13-12  měsíčně      do  22.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce
-----------------------------------------------------------------------
Dev(ČNB)12-12  měsíčně      do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   31.  ledna
                  následujícího roku
-----------------------------------------------------------------------
Dev(ČNB)14-12  měsíčně      do  23.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   31.  ledna
                  následujícího roku
-----------------------------------------------------------------------
Dev(ČNB)16-12  měsíčně      do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec   do   5.  února
                  následujícího roku
-----------------------------------------------------------------------
P(ČNB)3-04    čtvrtletně    do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce
-----------------------------------------------------------------------
P(ČNB)4-04    čtvrtletně    do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce
-----------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)1-12   měsíčně      do  25.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   10.  února
                  následujícího roku
-----------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)2-12   měsíčně      do  23.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   10.  února
                  následujícího roku

         nepravidelně   během měsíce na vyžádání
-----------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)3-12   měsíčně      do  23.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   10.  února
                  následujícího roku

         nepravidelně   během měsíce na vyžádání
-----------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)4-12   měsíčně      do  23.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   10.  února
                  následujícího roku nepravidelně
                  během měsíce na vyžádání
-----------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)7-04   čtvrtletně    do  25.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce po konci
                  čtvrtletí, výkaz za prosinec do
                  10. února následujícího roku
-----------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)8-04   čtvrtletně    do  25.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce po konci
                  čtvrtletí, výkaz za prosinec do
                  10. února následujícího roku

         nepravidelně   během měsíce na vyžádání
-----------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)11-04   čtvrtletně    do  25.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce po konci
                  čtvrtletí, výkaz za prosinec do
                  10. února následujícího roku
-----------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)12-04   čtvrtletně    do  35.  kalendářního  dne
                  následujícího čtvrtletí, výkaz
                  za 4. čtvrtletí do 25. března
                  následujícího roku

         nepravidelně   během roku na vyžádání
-----------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)13-04   čtvrtletně    do  35.  kalendářního  dne
                  následujícího čtvrtletí, výkaz
                  za 4. čtvrtletí do 25. března
                  následujícího roku

         nepravidelně   během roku na vyžádání
-----------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)14-04   čtvrtletně    do  35.  kalendářního  dne
                  následujícího čtvrtletí, výkaz
                  za 4. čtvrtletí do 25. března
                  následujícího roku
-----------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)16-12   měsíčně      do  25.  kalendářního      dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   10.  února
                  následujícího roku

         nepravidelně   během měsíce na vyžádání
-----------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)18-04   čtvrtletně    do  25.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce po konci
                  čtvrtletí,  výkaz  za  4.
                  čtvrtletí  do  10.  února
                  následujícího roku
-----------------------------------------------------------------------
E(ČNB)5-04    čtvrtletně    do  15.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce po konci
                  čtvrtletí
-----------------------------------------------------------------------
E(ČNB)7-04    čtvrtletně    do  25.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce po konci
                  čtvrtletí
-----------------------------------------------------------------------
E(ČNB)8-01    ročně       do 31. ledna následujícího roku

         nepravidelně   během roku neprodleně po změně
                  / vzniku      vykazovaných
                  skutečností
-----------------------------------------------------------------------
E(ČNB)9-01    ročně       do 31. května běžného roku
-----------------------------------------------------------------------
Příl.3
Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank předkládané České národní bance (předkládané varianty jsou označeny "x"):
     Varianta rozsahu vykazování podle § 2 odst. 2
-----------------------------------------------------------------------
Označení výkazu a) údaje za  b) údaje za banku c) údaje za pobočku
          banku v ČR  v ČR        zahranič.
                 a v zahraničí   banky v ČR
-----------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)1-12      x                  x

Bil(ČNB)2-12               x         x

Bil(ČNB)3-01               x         x

Bil(ČNB)4-04               x1)

Bil(ČNB)5-12               x         x

Bil(ČNB)6-04               x1)

V(ČNB)13-04               x         x

V(ČNB)20-12      x                  x

V(ČNB)25-04      x                  x

V(ČNB)28-12      x                  x

VST(ČNB)1-12      x                  x

VST(ČNB)3-12      x                  x

VST(ČNB)11-12     x                  x

VST(ČNB)21-12     x                  x

VST(ČNB)22-12     x                  x

VT(ČNB)1-12      x                  x

VT(ČNB)2-12      x                  x

VUS(ČNB)1-12      x                  x

VUS(ČNB)2-12      x                  x

VUS(ČNB)3-12      x                  x

VUS(ČNB)11-12     x                  x

VUS(ČNB)12-12     x                  x

VUS(ČNB)13-12     x                  x

Dev(ČNB)12-12     x                  x

Dev(ČNB)14-12     x                  x

Dev(ČNB)16-12     x                  x

P(ČNB)3-04       x                  x

P(ČNB)4-04       x                  x

BD(ČNB)1-12               x         x

BD(ČNB)2-12               x         x

BD(ČNB)3-12               x         x

BD(ČNB)4-12               x         x

BD(ČNB)7-04               x         x

BD(ČNB)8-04               x         x

BD(ČNB)11-04               x         x

BD(ČNB)12-04               x1)

BD(ČNB)13-04               x1)

BD(ČNB)14-04               x

BD(ČNB)16-12               x         x

BD(ČNB)18-04               x         x

E(ČNB)5-04                x         x

E(ČNB)7-04                x         x

E(ČNB)8-01                x2)

E(ČNB)9-01       x                  x
-----------------------------------------------------------------------
1) Včetně údajů za ostatní společnosti zařazené v regulovaném konsolidačním celku.
2) Včetně údajů za ostatní společnosti zařazené v konsolidačním celku.
Příl.4
Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných v elektronické formě
-----------------------------------------------------------------
*) Pozn. ASPI: příloha nebyla zařazena
Příl.5
Charakteristika obsahové náplně výkazu BD(ČNB)14-04
Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové společnosti BD(ČNB)14-04 obsahuje přehled významných operací, tj. obchodů, služeb a jiných ujednání banky sjednaných mezi bankou na jedné straně a smíšenou holdingovou společností nebo dalšími jí ovládanými osobami na straně druhé (dále v této příloze jen "partner"), včetně poskytnutých a přijatých záruk aj. podrozvahových operací. V hlášení se zachycují operace od okamžiku jejich sjednání do okamžiku konečného vypořádání, včetně operací ve vykazovacím období pouze nově sjednaných nebo ukončených (vypořádaných).
Pro jednotlivé sledované operace se uvádí zejména:
* celková hodnota operace (ve sjednané měně a v Kč, resp. přepočtu na Kč)
* identifikační číslo (IČO/NIČO), název/jméno a sídlo/adresa partnera, s nímž banka provedla dotčenou operaci,
* typ operace podle klasifikace operací uvnitř skupiny stanovené ČNB,
* označení, zda-li jde o operaci významnou nebo nikoliv.
Za významné se považují operace, jejichž hodnota v Kč přesahuje 5% kapitálových požadavků banky. Pokud se pod daným typem vyskytuje méně než pět významných operací, uvádí se pět hodnotově nejvyšších operací (pokud se v daném typu a vykazovacím období vyskytují). Pro účely hlášení se operace sjednané se stejným partnerem ve stejné měně a stejného typu považují za jednu operaci.
V současně zaslané příloze k hlášení uvede banka podrobnější informace o vykazovaných operacích a partnerech, s nimiž vykazované operace sjednala.
Příl.6
Doplňkové informace předkládané k výkazu E(ČNB)8-01
K výkazu E(ČNB) 8-01 předkládanému za konsolidační celky předloží banky podle § 4 odst. 4 následující doplňkové informace textové a grafické povahy:
1. pro ovládající osobu:
a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku (přehled činností),
b) přehled činností skutečně prováděných,
c) předmět podnikání obchodních společností, v jejichž orgánech působí členové statutárního orgánu, dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu;
2. pro ovládané osoby:
a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku (přehled činností),
b) přehled činností skutečně prováděných,
c) předmět podnikání obchodních společností, v jejichž orgánech působí členové statutárního orgánu, dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu,
d) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou ovládající osobě, tj. ovládající bance, finanční holdingové společnosti nebo smíšené holdingové společnosti,
e) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou dalším členům konsolidačního celku (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová společnost),
f) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou, která je bankou nebo finanční holdingovou společností, ovládané osobě (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová společnost);
3. pro přidružené společnosti (společně řízené podniky):
a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku (přehled činností),
b) přehled činností skutečně prováděných,
c) předmět podnikání obchodních společností, v jejichž orgánech působí členové statutárního orgánu, dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu,
d) přehled služeb poskytovaných přidruženou společností ovládající osobě, tj. ovládající bance, finanční holdingové společnosti nebo smíšené holdingové společnosti,
e) přehled služeb poskytovaných přidruženou společností dalším členům konsolidačního celku, (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová společnost)
f) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou, pokud je bankou nebo finanční holdingovou společností přidružené společnosti (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová společnost);
4. grafické znázornění konsolidačního celku;
5. grafické znázornění regulovaného konsolidačního celku (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová společnost).
1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 1 odst. 6 a § 5c odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) § 1 písm. l) bod 1 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 3 odst. 2 a 3 a §74 vyhlášky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.
5) § 3 až 5 vyhlášky č. 333/2002 Sb.
6) § 26d odst. 1 písm. g) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
7) § 4 a 5 vyhlášky č. 333/2002 Sb.
8) § 7a zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10) § 68 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 328/1991Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
12) § 26 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.