Vyhláška ze dne 12.10.2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb.

25.10.2004 | Sbírka:  544/2004 Sb. | Částka:  185/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 218/2000 Sb.
Aktivní derogace: 16/2001 Sb.
Pasivní derogace: 449/2009 Sb.
544/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. října 2004,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:
Čl.I
Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 bodě 1 podbodu 1.2, bodě 2 podbodu 2.1, bodě 4 podbodu 4.2, bodě 5 podbodu 5.2 a v příloze č. 2 bodě 1, bodě 3 podbodu 3.2, bodě 4 podbodu 4.2, bodě 5 podbodu 5.2 a bodě 9 písm. b) se slovo "pololetně" nahrazuje slovem "čtvrtletně".
2. V příloze č. 1 bodě 8 písm. a) se slova "a třech vyhotovení" nahrazují slovy "a ve dvou vyhotoveních".
3. V příloze č. 1 bodě 10 se slova "a třech vyhotoveních" nahrazují slovy "a ve dvou vyhotoveních".
4. V příloze č. 1 bodě 13 písm. a) se slova "před 24. kalendářním dnem" nahrazují slovy "před 20. kalendářním dnem" a slovo "(pololetí)" se zrušuje.
5. V příloze č. 1 bodě 13 písm. e) se slova "před 10. únorem" nahrazují slovy "před 1. únorem" a slova "nejpozději do 31. ledna" se nahrazují slovy "nejpozději do 20. ledna".
6. V příloze č. 1 bodě 14 písm. a) se slovo "běžného" nahrazuje slovem "následujícího".
7. V příloze č. 1 bodě 15 se za slova "Ministerstvo financí" vkládá slovo "neprodleně".
8. V příloze č. 2 bodě 9 písm. b) se slovo "pololetí" nahrazuje slovem "čtvrtletí".
9. V příloze č. 2 bodě 9 písm. c) se slova "před 12. únorem" nahrazují slovy "před 10. únorem", slova "výkazy s pololetní periodicitou" se nahrazují slovy "výkazy se čtvrtletní periodicitou" a slova "před 24. únorem" se nahrazují slovy "před 18. únorem".
10. V příloze č. 2 bodě 9 písm. e) se slova "leden až březen" nahrazují slovy "leden až duben".
11. V příloze č. 3 bodě 1 podbodu 1.3 se slova "Ministerstvu financí je útvar Provozu výpočetní techniky odboru 33 Ministerstva financí" nahrazují slovy "je příslušný útvar Ministerstva financí".
12. V příloze č. 3 bodě 1 podbod 1.4 včetně poznámky č. 1 zní:
"1.4 Způsob předání datových souborů
Data se předávají elektronickou poštou v zašifrované formě a podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu. Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci Automatizovaného rozpočtového informačního systému "Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty pro ústředně řízené organizace".
1) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.".
13. V příloze č. 3 bodě 2 podbod 2.1 zní:
"2.1 Název datových souborů
Označení souborů přenášených elektronickou poštou je uvedeno v Uživatelské příručce pro instalaci a provoz bezpečné pošty v systému ARIS.".
14. V příloze č. 3 bodě 2 podbodu 2.2 písm. d) se zrušují slova "dle periodicity".
15. V příloze č. 4 bodě 2 podbod 2.1 zní:
"2.1 Způsob předávání datových souborů
Data se předávají elektronickou poštou v zašifrované formě a podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu1). Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci "Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty" systému ARIS.".
16. V příloze č. 4 bodě 2 podbod 2.5.4 zní:
"2.5.4 Konvence pro označení čísel řádků a sloupců v účetních výkazech (platnost od účetního roku 2005)
a)	Rozvaha (bilance)
	 Číslo řádku odpovídá číslu položky rozvahy s vedoucími nulami.
	 Číslo sloupce:
	 údaje finančního stavu položek aktiv k 1.1.     - kód "0001",
	 údaje finančního stavu položek aktiv k 31.3., 
	 30.6., 30.9., 31.12.                - kód "0002",
	 údaje finančního stavu položek pasiv k 1.1.     - kód "0003",
	 údaje finančního stavu položek pasiv k 31.3., 
	 30.6., 30.9., 31.12.                - kód "0004".

b)	Výkaz zisku a ztráty
	 Číslo řádku odpovídá číslu položky výkazu zisku a ztráty 
	 s vedoucími nulami.
	 Číslo sloupce:
	 údaje položek za hlavní činnost           - kód "0001",
	 údaje položek za hospodářskou činnost        - kód "0002".

c)	Příloha
	 Číslo řádku odpovídá číslu položky přílohy s vedoucími nulami.
	 Číslo sloupce:
	 údaje stavu k 1.1. pro položky č. 20 až 49, 
	 52 až 54                      - kód "0001", 
 	 údaje stavu k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 
	 pro všechny položky                 - kód "0002".".
17. V příloze č. 5 bodě 11 písmeno c) zní:
"c) vazby v části III. výkazu:
- obecně platné
 r. 3010sl.31,32,33 = r. (3011 + 3012 + 3013 + 3014)sl.31,32,33
 r. 3020sl.31,32,33 = r. (3021 + 3022 + 3023 + 3024)sl.31,32,33
 r. 3050sl.31,32,33 = r. (3010 - 3020)sl.31,32,33
 r. 3060sl.31,32,33 = r. (3061 + 3062)sl.31,32,33
 r. 3070sl.31,32,33 = r. (3072 + 3073 + 3074 + 3075)sl.31,32,33
 r. 3090sl.31,32,33 = r. (3060 - 3070)sl.31,32,33
 r. 3100sl.31,32,33 = r. (3050 - 3090)sl.31,32,33
 r. 3300sl.31,32,33 = r. (3010 - 3060)sl.31,32,33
- s vyhrazenou platností
 platí jen pro státní fondy a na úrovni sumáře výkazů za státní rozpočet celkem
 r. 3300sl.31,32,33 = - r. 3200sl.31,32,33;".
18. V příloze č. 5 bodě 16 se na konci písmene a) doplňuje věta "za období 12/rrrr se předkládají za jednotlivé programy i údaje převáděných prostředků do rezervního fondu (tj. na položkách 5346 a 6361) podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.".
19. V příloze č. 5 bodě 18 písmeno b) zní:
"b) tato část výkazu se předkládá čtvrtletně ve vazbě na účetní výkazy (rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací);".
20. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů se v části III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ruší řádek s názvem "5344 - Převody vlastním rezervním fondům" s číslem řádku "3071" a na konci se doplňuje řádek s názvem "Saldo příjmů a výdajů před konsolidací" s číslem řádku "3300".
21. V příloze č. 6 bodě 8 písm. c) v tabulce konsolidace výdajů se slova "5344 - Převody vlastním rezervním fondům" nahrazují slovy "5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů", slova "6341 - Investiční transfery obcím" se nahrazují slovy "6341 - Investiční dotace obcím", slova "6342 - Investiční transfery krajům" se nahrazují slovy "6342 - Investiční dotace krajům" a slova "6349 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně" se nahrazují slovy "6349 - Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně".
22. V příloze č. 6 bodě 8 písmeno d) zní:
"d) vazby v této části výkazu:
- obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:
r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43
r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43
r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43
r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43
r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43
r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43
r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43
r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3
r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43
r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:
r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl. 41,42,43
r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310)sl. 41,42,43
r. 4460sl. 41,42,43 = 0

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni okresu:
r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4061 + 4070 + 4090 + 4100 + 4120 + 4130 
  + 4140 + 4150 + 4170 + 4190)sl. 41,42,43 - r. (4191 + 4192 + 4193 
  + 4194)sl. 41,42,43 + r. (7310 + 7340 + 7380)sl. 71,72,73
r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4260 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 
  + 4321 + 4330 + 4350 + 4360 + 4380 + 4400 + 4420)sl. 41,42,43 - 
  r. (4421 + 4422 + 4423 + 4424)sl. 41,42,43 + r. (7420 + 7450 + 7490 
  + 7520)sl. 71,72,73
r. 4460sl. 41,42,43 = r. (4330 + 4350 + 4400 + 4420)sl. 41,42,43 
  - r. (4070 + 4090)sl. 41,42,43 + r. (4192 + 4194)sl. 41,42,43 - 
  r. (4422 + 4424)sl. 41,42,43 + r. (7490 + 7520)sl. 71,72,73

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni kraje:
r. 4060sl. 41,42,43	= r. (4061 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100 + 4110 
  + 4120 + 4130 + 4140 + 4150 + 4170 + 4180 + 4190)sl. 41,42,43 - 
  r. ( 4193 + 4194)sl. 41,42,43
r. 4250sl. 41,42,43	= r. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 
  + 4310 + 4321 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4400 + 4410 
  + 4420)sl. 41,42,43 - r. (4423 + 4424)sl. 41,42,43
r. 4460sl. 41,42,43	= r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420)sl. 
  41,42,43 - r. (4070 + 4080 + 4090)sl. 41,42,43 + r. 4194sl. 41,42,43 
  - r. 4424sl. 41,42,43".
23. V příloze č. 6 bodě 13 písmeno a) zní:
"a) v této části výkazu se uvádějí údaje skutečně přijatých dotací a půjček
- uvedených na položkách 4111, 4113, 4116, 4118, 4122, 4160, 4211, 4213, 4216, 4218, 4222, 4240, 8113 a 8123,
- v členění podle účelových znaků,
- v členění podle čísla územního celku;".
24. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí se v části IV. slova "5344 - Převody vlastním rezervním fondům" nahrazují slovy "5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů", v části IV. a v části VII. se slova "6341 - Investiční transfery obcím" nahrazují slovy "6341 - Investiční dotace obcím", slova "6342 - Investiční transfery krajům" se nahrazují slovy "6342 - Investiční dotace krajům" a slova "6349 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně" se nahrazují slovy "6349 - Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Výkazy za období leden až prosinec roku 2004 (roční výkazy) se v roce 2005 předkládají v termínech podle této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.