Opatření ze dne 27.6.2005 obecné povahy č. OOP/1/07.2005-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly

1.7.2005 | Sbírka:  77/2005 (TV) | Částka:  7/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 10/2008 (TV), 90/2006 (TV)
77/2005
Opatření obecné povahy,
kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") sděluje, že k provedení § 52 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, vydal opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 1.7.2005.
Uvedené opatření obecné povahy úřad uveřejnil v částce 7/2005 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.
Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Praha 27. června 2005
Č.j.: 18220/2005-611
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako věcně příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen "zákon"), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 52 odst. 1 zákona vydává
opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly
Čl.1
Úvodní ustanovení
(1) Relevantní trhy se pro účely regulace v oboru elektronických komunikací vymezují s ohledem na očekávaný budoucí vývoj na těchto trzích a v souladu s principy práva na ochranu hospodářské soutěže.
(2) Při analyzování relevantního trhu provádí Úřad kvalifikované hodnocení očekávaného budoucího vývoje tržních podmínek založených na analýze údajů o chování relevantního trhu v minulosti a současnosti, přičemž bere v úvahu přiměřené časové období, které zohledňuje specifika vývoje relevantního trhu a časový rámec pro další analýzu relevantního trhu.
(3) Relevantní trhy definované pro účely regulace jednání subjektů působících na těchto trzích v oboru elektronických komunikací se nemusejí shodovat s trhy vymezenými ve specifických případech postupem podle právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže.
Čl.2
Relevantní trhy v oboru elektronických komunikací
(1) Úřad provádí analýzu relevantních trhů v oboru elektronických komunikací v souladu s Doporučením Komise Evropských společenství 2003/311/ES o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací C(2003)497 (dále jen "Doporučení") a Pokyny Komise 2002/C 165 k analýze trhu a hodnocení významné tržní síly podle předpisového rámce Společenství pro sítě a služby elektronických komunikací (dále jen "Pokyny").
(2) Relevantními trhy se rozumí
a) relevantní trhy služeb elektronických komunikací pro koncové uživatele (maloobchodní úroveň):
trh č. 1 přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby,
trh č. 2 přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby,
trh č. 3 veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby,
trh č. 4 veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby,
trh č. 5 veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby,
trh č. 6 veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby,
trh č. 7 minimální soubor pronajatých okruhů,
b) relevantní trhy služeb elektronických komunikací pro podnikatele zajišťující veřejně dostupné sítě nebo poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací (velkoobchodní úroveň):
trh č. 8 původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě,
trh č. 9 ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě,
trh č. 10 tranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti,
trh č. 11 velkoobchodní plný přístup k účastnickému kovovému vedení nebo sdílený přístup k účastnickému kovovému vedení nebo úseku účastnického kovového vedení sítě pro účely poskytování služeb elektronických komunikací,
trh č. 12 velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací včetně přístupu k datovému toku,
trh č. 13 velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací,
trh č. 14 velkoobchodní poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací,
trh č. 15 přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích,
trh č. 16 ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích,
trh č. 17 velkoobchodní vnitrostátní trh mezinárodního roamingu ve veřejných mobilních sítích,
trh č. 18 služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikacích poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům.
Čl.3
Definování relevantního trhu
(1) Úřad při definování jednotlivých relevantních trhů uvedených v čl. 2 provede zejména
a) časové vymezení relevantního trhu,
b) věcné vymezení relevantního trhu, který tvoří produkty, které jsou z pohledu uživatele vzájemně zastupitelné a zaměnitelné zejména z hlediska jejich vlastností, zamýšleného užití a ceny,
c) územní vymezení relevantního trhu, které představuje území, na němž dotčené subjekty vystupují na straně nabídky a poptávky daného produktu, přičemž jsou na daném území soutěžní podmínky dostatečně podobné a jsou odlišitelné od soutěžních podmínek na jiném území.
(2) Úřad při definování relevantních trhů konstatuje zejména
a) přítomnost závažných překážek bránících vstupu na relevantní trh, které mají trvalý charakter,
b) zda vývoj struktury relevantního trhu směřuje v přiměřeném časovém horizontu k rozvoji efektivní konkurence,
c) zda jsou nedostatky trhu řešitelné pouze na základě práva hospodářské soutěže.
(3) Východiskem pro definování jednotlivých relevantních trhů je charakteristika maloobchodní úrovně trhu.
Čl.4
Analýza relevantního trhu
(1) Na relevantním trhu definovaném podle čl. 3 provede Úřad v souladu s Doporučením a Pokyny analýzu za účelem zjištění, zda je trh efektivně konkurenční nebo zda lze důvodně předpokládat, že se v přiměřeném časovém horizontu efektivně konkurenčním trhem stane.
(2) Úřad při zpracování analýzy relevantního trhu vyhodnotí zejména skutečnosti uvedené v čl. 3 odst. 2.
(3) Pokud výsledkem analýzy relevantního trhu podle odstavce 1 bude zjištění, že trh není efektivně konkurenční a nelze důvodně předpokládat, že se v přiměřeném časovém horizontu efektivně konkurenčním stane, Úřad na základě výsledku analýzy určí postupem v souladu s § 51 zákona podnik nebo více podniků s významnou tržní silou na daném relevantním trhu.
Čl.5
Významná tržní síla
(1) Hodnocení samostatné významné tržní síly provede Úřad na základě zejména těchto kritérií:
a) tržní podíl
1. velikost tržního podílu,
2. vývoj tržního podílu v čase,
b) charakteristika podniku
1. celková velikost podniku,
2. kontrola infrastruktury nesnadno duplikovatelné,
3. technologická výhoda nebo převaha,
4. snadný nebo privilegovaný přístup ke kapitálovému trhu nebo finančním zdrojům,
5. rozsah a rozmanitost produktů nebo služeb,
6. úspory v rozsahu,
7. úspory ze sortimentu,
8. vertikální integrace,
9. rozvinutost prodejní a distribuční sítě,
10. ceny a ziskovost,
c) charakteristika zákazníků
1. neexistující nebo slabá kompenzační síla na straně poptávky,
2. náklady na přechod k jinému poskytovateli produktů,
3. překážky přechodu k jinému poskytovateli produktů,
d) charakteristika konkurence na relevantním trhu
1. neexistence potenciální konkurence,
2. překážky pro vstup na trh,
3. překážky prohlubování konkurence.
(2) Kritéria pro stanovení společné významné tržní síly jsou stanovena vyhláškou Ministerstva informatiky ČR.
(3) Hodnocení významné tržní síly je výsledkem komplexního posouzení kritérií, z nichž každé při samostatném posouzení nemusí být nutně určující.
Čl.6
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.
Odůvodnění
Úřad vydává k provedení § 52 odst. 1 zákona opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005-2 (dále jen "opatření"), kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.
Důvodem vydání opatření je povinnost Úřadu stanovit relevantní trhy, které budou dále definovány a podrobeny analýze se záměrem zjistit, zda a nakolik jsou tyto jednotlivé trhy konkurenční a jaký lze v tomto směru očekávat vývoj. Po stanovení relevantních trhů budou následovat jejich analýzy, které musí být ukončeny nejpozději do 31. ledna 2006. Opatření dále stanovuje kritéria, podle kterých Úřad provede hodnocení samostatné významné tržní síly na těchto trzích.
Článek 1 stanoví základní zásady pro vymezení relevantního trhu pro účely regulace ex ante v oboru elektronických komunikací. Dále stanoví vztah trhů v oboru elektronických komunikací k trhům specificky vymezeným podle předpisů v oblasti hospodářské soutěže, aby byla zřejmá i možná odlišnost ve vymezení trhu podle předpisů upravujících hospodářskou soutěž od přístupu Úřadu k vymezení relevantních trhů.
Článek 2 odkazuje na základní dokumenty předpisového rámce Evropských společenství (Doporučení a Pokyny), z nichž Úřad vychází při stanovení relevantních trhů, a obsahuje výčet relevantních trhů rozdělených na maloobchodní a velkoobchodní úroveň.
Článek 3 stanoví v souladu s čl. 9 Doporučení, jak bude Úřad postupovat při definování relevantních trhů, a které skutečnosti se považují z tohoto hlediska zejména za důležité. Definování relevantních trhů je proces, při kterém Úřad vymezí časově, věcně a územně relevantní trh produktů (produktem se rozumějí např. služby, zařízení a činnosti). Definování trhu se provede na základě rozboru dostupných podkladů o chování trhu v minulosti, v přítomnosti a jeho očekávaného vývoje.
V článku 4 je uveden účel prováděné analýzy relevantního trhu a postup Úřadu v případě zjištění, že trh není efektivně konkurenční.
Článek 5 stanoví v souladu s Pokyny kritéria, na jejichž základě provede Úřad hodnocení samostatné významné tržní síly na relevantním trhu. Výčet kritérií uvedených v odstavci 1 není ve smyslu Pokynů uveden jako vyčerpávající. V případě, že by na základě těchto kritérií nebylo možno stanovit na relevantním trhu v oboru elektronických komunikací, který je podroben tržní analýze, existenci či neexistenci samostatné významné tržní síly, bylo by nezbytné analýzu dále prohloubit a vyhodnotit další kritéria.
Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty Úřad zveřejnil návrh opatření č. OOP/1/XX.2005 a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě dne 5.5.2005. Připomínky k návrhu bylo možno uplatnit nejpozději do 20.5.2005, tj. ve zkrácené lhůtě. Důvodem stanovení zkrácené lhůty je zákonná povinnost ukončit první analýzy všech relevantních trhů elektronických komunikací nejpozději do 31. ledna 2006.
Ve lhůtě stanovené Úřadem uplatnilo připomínky 5 dotčených subjektů - Asociace provozovatelů mobilních sítí, Česká asociace kompetitivních komunikací, Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí, Eurotel Praha, spol. s r. o., ČESKÝ TELECOM, a. s., a Ministerstvo informatiky. Na základě návrhu ministerstva se uskutečnilo pracovní jednání dne 27.6.2005.
Podle ustanovení § 130 odst. 3 zákona Úřad konzultoval navrhované opatření rovněž s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Tento uplatnil drobné zpřesňující podmínky, jejichž znění je uvedeno v tabulce vypořádání připomínek.
Obecné připomínky se týkaly souladu návrhu opatření s Doporučením a Pokyny a použití přímých odkazů v textu opatření na jednotlivá ustanovení zákona a těchto norem.
První skupina připomínek většiny dotčených subjektů se týkala doplnění zmínky o souladu provádění definování a analýzy relevantních trhů s principy práva hospodářské soutěže. Tuto připomínku Úřad akceptoval. Další skupina připomínek obsahovala požadavek na věcné zpřesnění uváděných kritérií a postupu Úřadu v souladu s Pokyny a Doporučením. I tato část připomínek byla Úřadem zohledněna. Další připomínky obsahovaly návrhy na formulační a stylistické úpravy.
V tabulce vypořádání připomínek zveřejněné na diskusním místě je uvedeno znění všech připomínek a jejich vypořádání.
Účinnost tohoto opatření je stanovena v souladu s druhou větou odst. 2 § 124 zákona dnem 1. července 2005, a to s přihlédnutím k povinnosti Úřadu podle § 137 odst. 1 zákona ukončit analýzy relevantních trhů nejpozději do 31. ledna 2006.
Ing. David Stádník
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu