Pokyn ze dne 17.2.2006 ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2006

1.3.2006 | Sbírka:  373/2006-44 | Částka:  3/2006ASPI
373/2006-44
Pokyn
I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2006.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
V Praze dne 17. února 2006
Část I.
Úvodní ustanovení
Čl.I.
Právní předpisy ke zpracování účetních závěrek a další důležité předpisy, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Následující výčet hlavních právních předpisů, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a příspěvkové organizace, není definitivní. Předpisy mohou být během roku měněny a doplňovány. Organizační složky státu a příspěvkové organizace jsou povinny sledovat změny právních předpisů ve Sbírce zákonů České republiky, ve Finančním zpravodaji, ve Věstníku MŠMT a řídit se jimi.
1. Právní předpisy, jimiž se řídí účetní jednotky při zpracování účetní závěrky:
1.1 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákonů č. 117/1994 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 353/2001 Sb. , č. 575/2002 Sb., č. 437/2003, č. 257/2004 Sb. č. 669/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb.
1.2 vyhláška Ministerstva financí č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu ve znění vyhlášky MF č. 477/2003 Sb., vyhlášky MF č. 549/2004 Sb. a vyhlášky MF č. 401/2005 Sb. Vyhláškou je stanoveno uspořádání, označování a obsahové vymezení položek účetní závěrky, směrná účtová osnova, účetní metody a jejich použití.
1.3 vyhláška MF č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky MF č. 535/2002 Sb. a vyhlášky MF č. 544/2004 Sb.
1.4 sdělení MF k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č.j: 11/19 050/2005-111, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/2005; sdělení č.j: 11/85 294/2005-111, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 9/2005 (části týkající se číselníku územních jednotek) a sdělení č.j.: 11/15 799/2006-111, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/2/2006.
1.5 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejněné v části 3 Finančního zpravodaje č. 12/2004 (pouze standardy číslo 501, 512, 516, 519, 520 a 521, které byly změněny) a v části 2 Finančního zpravodaje č. 11- 12/2003 (k dispozici i na webové stránce Ministerstva financí (www.mfcr.cz) v sekci Legislativa - Finanční zpravodaj - rok 2003, 2004).
1.6 pokyny k účetním závěrkám vydávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy před zpracováním účetních závěrek k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. 2006 a rozesílané odboru 15 MŠMT, České školní inspekci, Vysokoškolskému sportovnímu centru, Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, přímo řízeným příspěvkovým organizacím a ostatním přímo řízeným příspěvkovým organizacím, které jsou v daném období povinny sestavovat a předkládat účetní a finanční výkazy.
2. Další důležité předpisy, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a přímo řízené příspěvkové organizace
2.1 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 383/2005 Sb.
2.2 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění zákona č. 320/2002 Sb., č. 123/2003 Sb., č. 426/2003 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 482/2004 Sb., č. 626/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb.
2.3 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., č. 141/2001 Sb., č. 187/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 202/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., 479/2003 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb.
2.4 zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., č. 229/2001 Sb., č. 501/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 202/2002 Sb., č. 280/2002 Sb., č. 476/2002 Sb., č. 88/2003 Sb., č. 354/2003 Sb., č. 480/2003 Sb., č. 41/2004 Sb., č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 359/2005 Sb.
2.5 zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., č. 255/2001 Sb., č. 16/2002 Sb., č. 284/2002 Sb., č. 562/2004 Sb. a zákona č. 383/2005 Sb.
2.6 vyhláška MF č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
2.7 vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., č. 123/2003 Sb., č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb.
2.8 vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb. a vyhlášky č. 484/2003 Sb.
2.9 vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.
2.10 vyhláška MF č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb.
2.11 vyhláška MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu.
2.12 vyhláška MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. (Od 1.1.2007 bude nahrazena vyhláškou č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.)
3. Metodické pokyny MŠMT:
3.1 Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Č.j: 30 895/2005-44
3.2 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací Č.j.: 15 070/2005-44, který byl uveřejněn ve Věstníku MŠMT, Sešit 5/2005
3.3 Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/1999, kterým se stanovuje způsob účtování o příspěvcích a dotacích poskytnutých ministerstvem prostřednictvím "Oznámení limitů výdajů" a jejich vykazování Č.j.: 17 115/99-44 ve znění příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 4/2001.
3.4 Vzorová směrnice o účtování majetku Č.j.: 32 197/2005 - 44, která byla uveřejněna ve Věstníku MŠMT, Sešit 1/2006. Touto směrnicí byl nahrazen Vzorový návrh směrnice o účtování majetku Č.j.: 24 339/2001 - 44 uveřejněný ve Věstníku MŠMT, Sešit 12/2001.
3.5 Vzorová směrnice k provedení inventarizace Č.j.: 360/2006-44, která bude uveřejněna ve Věstníku MŠMT v průběhu 1. pololetí roku 2006 a nahradí Vzorový návrh k provedení inventarizace v roce 2001 Č.j.: 16 229/2001 - 44 publikovaný ve Věstníku MŠMT, Sešit 7/2001.
4. Každoročně obnovované metodické pokyny:
4.1 Pokyn I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vypracování závěrečného účtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
4.2 Metodický pokyn MŠMT k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
Čl.II.
Vedení účetnictví
Při vedení účetnictví jsou organizační složky státu a příspěvkové organizace povinny se řídit třemi hlavními právními předpisy v následujícím pořadí:
1. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví"),
2. vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 505/2002 Sb."),
3. Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy").
V legislativní úpravě účetnictví příspěvkových organizací a organizačních složek státu v působnosti MŠMT nedochází od 1.1.2006 k zásadním změnám.
Pod číslem 401/2005 Sb., byla vydána vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb. Touto vyhláškou jsou zařazeny mezi dlouhodobý nehmotný majetek nově povolenky na emise skleníkových plynů a preferenční limity (zemědělské produkční kvóty). Změny byly provedeny rovněž v oblasti cenných papírů a derivátů a nově byl do vyhlášky vložen § týkající se oceňovacích rozdílů při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování.
Čl.III.
Zaúčtování vratek nevyčerpaných finančních prostředků u příspěvkových organizací.
Při zaúčtování vratek nevyčerpaných dotací je třeba postupovat následovně:
1) Jedná-li se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků před koncem účetního období, kdy se finanční prostředky vrací po dohodě s poskytovatelem na výdajový účet, ze kterého byly poskytnuty, zaúčtuje se tato operace následovně:

               MD       D

Předpis odvodu části 
nevyčerpané účelové dotace  691       347
Úhrada nevyčerpané dotace  347       241

2) V případě, že se nevyužité prostředky z účelové dotace vrací až v dalším účetním období, tedy až po 1.1.2007, jsou tyto prostředky zaslány na depozitní účet MŠMT a zaúčtování tohoto případu je následující:

               MD       D
Předpis odvodu části 
nevyčerpané účelové dotace  931       347
Úhrada nevyčerpané dotace  347       241

Čl.IV.
Účetní uzávěrka
Účetní uzávěrkou se rozumí zpracování účetní závěrky a uzavírání účetních knih.
Účetní závěrku vymezují § 18 - 23a zákona o účetnictví. Uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu a příspěvkové organizace je stanoveno vyhláškou č. 505/2002 Sb.
Účetní jednotky sestavují účetní závěrku jako řádnou, mimořádnou a mezitímní.
Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období. Při této účetní závěrce se uzavírají účetní knihy a provádí se inventarizace.
Mimořádnou účetní závěrku sestavují v ostatních případech uzavírání účetních knih. V případech sestavování mimořádné zhetní závěrky se provádí mimořádná inventarizace.
Mezitímní účetní závěrku sestavují účetní jednotky, pokud to stanoví zvláštní právní předpis. Tímto předpisem je pro organizační složky státu a příspěvkové organizace vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. V případech sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky neuzavírají účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění podle § 25 odst. 2 zákona o účetnictví.
Postup při uzavírání účetních knih je stanoven Českými účetními standardy, konkrétně Standardem č. 502 - Otevírání a uzavírání účetních knih.
Na konci účetního období se provádí ke dni řádné účetní závěrky inventarizace majetku a závazků. Inventarizace majetku a závazků je upravena v § 29 a § 30 zákona o účetnictví. Jedná se o soubor činností, pomocí kterých účetní jednotky zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků zachycenému v účetnictví.
V rámci inventarizace se provádí fyzická a dokladová inventura. Na základě výsledků zjištěných inventurou se v účetnictví zohledňují případné zjištěné rozdíly v souladu s českým účetním standardem č. 506 - Rozdíly zjištěné při inventarizaci.
Každá účetní jednotka vypracuje vnitřní předpis o inventarizacích majetku a závazků, ve kterém stanoví mimo jiné i závazný obsah písemných dokumentů, dokladujících provedení inventarizace, místo, kde budou tyto dokumenty archivovány, a pravomoci inventarizační komise. V 1. pololetí roku 2006 bude ve Věstníku MŠMT publikována Vzorová směrnice k provedení inventarizace Č.j.: 360/2006-44.
Kromě účetních výkazů jsou organizační složky státu povinny vypracovávat a předkládat se čtvrtletní periodicitou finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů a přehled rozpočtových opatření
Způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozsah a způsob sestavení finančních a účetních výkazů a doplňujících údajů upravuje vyhláška MF č. 16/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb. a vyhlášky č. 544/2004 Sb.
Čl.V.
Opravná zpracování účetních závěrek
V souladu se smlouvou o dílo č.j: 31 391/2004-44 uzavřené mezi MŠMT a MÚZO Praha, s.r.o., je při zpracování účetních závěrek hrazeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "MŠMT") u jednotlivých organizačních složek státu a příspěvkových organizací pouze nahrání první verze jednotlivých předávaných výkazů.
Organizační složky státu a příspěvkové organizace kapitoly 333 - MŠMT v případě potřeby opravného zpracování budou tato zpracování a případné další služby hradit z prostředků jednotlivých organizačních složek státu a příspěvkových organizací v cenách dle Ceníku výkaznictví a rozpočetnictví MÚZO Praha, s.r.o.
Část II.
Obsah účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů kapitoly 333 v roce 2006
a) Správce kapitoly (MŠMT):
předkládá Ministerstvu financí účetní výkazy - Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací v členění na organizační složky státu a příspěvkové organizace a finanční výkaz - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U) včetně komentáře a sumární údaje výkazů za kapitolu celkem, samostatně za organizační složky státu a samostatně za jím zřízené příspěvkové organizace aktivní a zrušené v členění podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (podle prvních 4 míst položky OKEČ):
1. čtvrtletně
- Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2 - 04 U),
- Přehled rozpočtových opatření včetně komentáře,
- Přílohu ke komentáři k finačnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů "Limity a zůstatky na účtech v České národní bance".
- Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací s údaji za organizační složky státu a příspěvkové organizace,
- Výkaz zisku a ztráty
- Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací za organizační složky státu a za příspěvkové organizace.
2. ročně (zpracování a předání níže uvedených výkazů zajišťuje svými pokyny odbor 40, tyto výkazy nejsou nadále předmětem tohoto metodického pokynu)
- Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu
- Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje a v sumáři za kapitolu celkem v členění podle způsobu odměňování.
Požadované údaje předkládá správce kapitoly Ministerstvu financí v souladu s bodem 8. Přílohy č. 1 k vyhlášce MF č. 535/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., v podobě tištěných sestav i v elektronické podobě (ve formě datových souborů). Přesné organizační a technologické podmínky pro předávání elektronických údajů Ministerstvu financí jsou stanoveny Přílohou č. 3 k citované vyhlášce. Předání dat v elektronické podobě zajišťuje dodavatel služeb v oblasti účetnictví a rozpočetnictví - firma MÚZO Praha, s.r.o.
b) Organizační složky státu (MŠMT, Česká školní inspekce, dále jen "ČŠI", Vysokoškolské sportovní centrum, dále jen "VSC" a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, dále jen "CZVV") předkládají zřizovateli:
1. čtvrtletně
- Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2 - 04 U) (viz Příloha č. 5 k vyhlášce MF č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
- Přehled rozpočtových opatření,
- Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.),
- Výkaz zisku a ztráty (viz Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.),
- Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.).
2. ročně
- Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu - rozpis schváleného rozpočtu (v souladu s pokyny věcně příslušných útvarů).
c) Příspěvkové organizace (přímo řízené organizace, dále jen "PŘO", ostatní přímo řízené organizace, dále jen "OPŘO") předkládají zřizovateli:
1. čtvrtletně
- Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.),
- Výkaz zisku a ztráty (viz Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.),
- Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.),
2. pololetně (spolu s účetními výkazy k 30.6.2006 a k 31.12.2006)
- Rezortní výkaz výnosů a nákladů v souladu s příslušným metodickým pokynem (Metodický pokyn MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací č.j. 15 070/2005-44 ze dne 8.4.2005).
3. ročně
- Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje (v souladu s pokyny věcně příslušných útvarů).
Veškeré výkazy, které předávají příspěvkové organizace a organizační složky státu kapitoly 333 - MŠMT v souladu s tímto ustanovením, musí být výstupem z centrálního zpracování MÚZO Praha, s.r.o. (UNIX server).
Část III.
Úkoly vykazujících organizačních složek státu, příspěvkových organizací a věcně příslušných útvarů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Čl.I.
Období před závěrkou
1. Rozpočet:
Provedení rozpisu rozpočtu a rozpočtových úprav příjmů, kapitálových a běžných výdajů věcně příslušnými útvary příkazců rozpočtových operací MŠMT v programu ISROS JASU
Termín: průběžně
Odpovídá: jednotliví rozpočtáři, vedoucí věcně příslušných útvarů MŠMT
Předání databáze schváleného rozpočtu a rozpočtových úprav příjmů, kapitálových a běžných výdajů do MÚZO Praha, s.r.o
Termín: v termínech závěrky účetnictví OSS (do 7.4., 7.7., 6.10. 2006 a 17.1.2007)
Odpovídá: ŘO 40
Průběžná kontrola dodržování závazných ukazatelů rozpočtu a jeho čerpání
Termín: průběžně
Odpovídá: ŘO 17
2. Registry:
Kontrola konzistence registrů ČNB, RARIS a MÚZO Praha, s.r.o.
Termín: 1 x měsíčně
Odpovídá: ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
3. Česká národní banka:
Převzetí datového souboru limitů a zůstatků na účtech vedených u ČNB a předání datového souboru limitů a zůstatků odboru 44, zpřístupnění souboru všem příslušným odborům MŠMT
Termín: do 3. pracovního dne v měsíci
Odpovídá: ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
4. Vysoké školy:
Předání přehledu o poskytnutých prostředcích na výzkum a vývoj z kapitoly 333 v členění na běžné, kapitálové, institucionální, účelové prostředky (dle článků rozpočtové skladby a potřeb účtárny) odboru 15 MŠMT
Termín: průběžně
Odpovídá: ŘO 30
5. Příspěvky a dotace poskytované MŠMT prostřednictvím oznámení limitu výdajů:
Předání příslušných dokladů dle příkazu ministra č. 6/1999 ve znění příkazu č. 4/2001 odboru 15 MŠMT
Termín: průběžně
Odpovídá: vedoucí věcně příslušných útvarů skupin II, III, V, VI
ŘO M4
ŘO 18, 40, 46
Kontrola a zaúčtování dokladů do příslušného období
Termín: průběžně
Odpovídá: ŘO 15
6. Dotace poskytované MŠMT účelově transferem:
Předání příslušných dokladů souvisejících s poskytováním finančních prostředků v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., č. 306/1999 Sb., č. 218/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb., ve zněních pozdějších předpisů, odboru 15 MŠMT
Termín: průběžně
Odpovídá: vedoucí věcně příslušných útvarů skupin II, III, V, VI
ŘO M4
ŘO 18, 45,46
Kontrola a zaúčtování dokladů do příslušného období
Termín: průběžně
Odpovídá: ŘO 15
7. Průběžná kontrola správnosti poskytování transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně, které jsou vykazovány v části IX. finančního výkazu Fin 2-04 U "Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně" a jejich správného zaúčtování. Pro průběžnou kontrolu využívat informace o poskytnutých dotacích krajským úřadům, které jsou zveřejňovány na webových stránkách ministerstva v sekci: ekonomika školství - rozpočet - dotace KÚ na přímé výdaje na vzdělávání a soukromé školy - dotace krajům. Při zjištění chybného zaúčtování poskytnuté dotace nebo vratky dotace, je nutné okamžitě ve spolupráci s odborem 15 zajistit nápravu
Termín: průběžně
Odpovídá: vedoucí věcně příslušných útvarů skupin I, II, III, V, VI
ŘO M4
ŘO 15
8. Předkládání části IX. finančního výkazu Fin 2-04 U "Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně":
- za období 1 - 11/2006 Termín: 14.12.2006
- za období 1 - 12/2006 Termín: 20.1.2007
Odpovídá: ŘO 15
vedoucí věcně příslušných útvarů skupiny I., II., III., V., VI
ŘO M4
Čl.II.
Období závěrky
1. Převzetí schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření za příslušné období roku 2006 z databáze programu ISROS JASU a počátečních stavů rozvah archivovaných v MÚZO Praha, s.r.o. do výkazů
Termín: poslední den vykazovaného čtvrtletí
Odpovídá: ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
2. Předání rozpočtových přesunů v kompetenci ČŠI, VSC a CZVV k zamezení přečerpání rozpočtu na paragrafech a položkách rozpočtové skladby v souladu s § 25 odst. (5) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odboru 40 a do MÚZO Praha, s.r.o.
Termín: v termínech čtvrtlet. závěrek účetnictví OSS (do 7.4., 7.7., 6.10. 2006 a 17.1.2007)
Odpovídá: ČŠI, VSC, CZVV
3. Zajištění přítomnosti odpovědných pracovníků, kteří
a) v případě zjištění nesrovnalosti v průběhu zpracování účetní závěrky provedou potřebnou opravu údajů ve spolupráci s příslušnými útvary (odbor 15 pro rozdíly ve skutečnosti, odbor 40 pro rozdíly v rozpočtu)
b) v případě zjištění neodstranitelných rozdílů (např. chybné financování) vypracují k těmto rozdílům komentář.
Termín: v průběhu zpracování účetních závěrek
Odpovídá:vedoucí věcně příslušných útvarů MŠMT skupin I, II, III, V, VI
ŘO M4
4. Předání dat o skutečnosti do MÚZO Praha, s.r.o. za přímo řízené organizace, ostatní přímo řízené organizace, ČŠI, VSC, CZVV a MŠMT prostřednictvím softwarového vybavení AUTOMAT
Termín: do 7.4., 7.7., 6.10. 2006 a 17.1.2007
Odpovídá: ředitelé PŘO, OPŘO
ČŠI, VSC, CZVV, ŘO 15
5. Kontroly bankovních, výkazových a mezivýkazových vazeb dat o skutečnosti, předání kontrolních sestav vykazujícím jednotkám a věcně příslušným odborům MŠMT
Termín: obratem po předání dat o skutečnosti
Odpovídá: ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o
6. Předání opravených dat o skutečnosti do MÚZO Praha , s.r.o. za PŘO, OPŘO, ČŠI, VSC, CZVV a MŠMT prostřednictvím softwarového vybavení AUTOMAT
Termín: do 12.4., 12.7., 12.10. 2006 a 23.1.2007
Odpovídá: ředitelé PŘO, OPŘO
ČŠI, VSC, CZVV, ŘO 15
7. První sumarizace kapitoly
Termín: 12.4., 12.7., 12.10. 2006 a 23.1.2007
Odpovídá: ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
8. Předání komentářů o průběhu poskytování dotací v uplynulém účetním období s důrazem na změny rozpočtu a odchylky proti rozpočtu po změnách a investiční výdaje mimo ISPROFIN v daném období věcně příslušnými útvary MŠMT odboru 44 MŠMT, které budou využity ke zpracování komentářů k účetním závěrkám a ke zpracování materiálů Informace o plnění příjmů a čerpání výdajů státního rozpočtu za kapitolu 333 MŠMT
Termín: 12.4., 12.7., 12.10. 2006 a 23.1.2007
Odpovídá: Příkazci operací skupiny I., II., III., V., VI,
ŘO M4
9. Opravy pracovníky MŠMT, předání komentáře k rozdílům, které nelze odstranit (chybné financování), odboru 44 písemně i elektronicky na adresu: hazdrovam@msmt.cz; předběžné předání dat Ministerstvu financí
Termín: do 14.4., 14.7., 16.10. 2006, 26.1.2007
Odpovídá: Příkazci operací skupiny I., II., III., V. a VI. opravy zaúčtování ve spolupráci s O 15,
rozpočtu s O 40 ŘO 44 prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
10. Předání výkazů za PŘO, OPŘO, ČŠI, VSC a CZVV podepsané jejich statutárními zástupci do MÚZO Praha, s.r.o. k archivaci. Veškeré předávané výkazy musí být výstupem z centrálního zpracování MÚZO Praha, s.r.o. (UNIX server)
Termín: 19.4., 19.7., 19.10.2006 a 31.1.2007
Odpovídá: ředitelé PŘO, OPŘO
ČŠI, VSC, CZVV
11. Předání výkazů a jejich sumářů za kapitolu Ministerstvu financí v elektronické podobě
Termín: 18.4., 17.7., 17.10.2006 a 29.1.2007
Odpovídá: ŘO 44 prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
12. Předložení výkazů a jejich sumářů za kapitolu v písemné podobě Ministerstvu financí
Termín: 19.4., 19.7., 19.10.2006 a 31.1.2007
Odpovídá: ŘO 44
13. Předání výstupů (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) za jednotlivé vysoké školy a sumáře za oblast vysokého školství odboru 30 MŠMT
Termín: dle požadavků odboru 30
Odpovídá: ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
Čl.III.
Období po ukončení závěrky
1. Kontrola návaznosti rozvah předaných do územní databáze na sumář předaný MF a kontrola vazeb dat předaných do územní databáze na číselník RARIS.
Termín: po schválení sumáře MF
Odpovídá: ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
2. Zajištění oprav zjištěných rozdílů, případně jejich komentování
Termín: bezprostředně po zjištění rozdílu
Odpovídá: ŘO 44 - ve spolupráci s MÚZO Praha, s.r.o.
3. Předání sestavy ARIS 409M - Kontrola poskytnutých a přijatých dotací a půjček ze SR a SF ( k 31.3., 30.6., 30.9. a 30.11.2006) financujícím útvarům MŠMT
Termín: bezprostředně po obdržení sestavy
Odpovídá: ŘO 44
4. V návaznosti na sestavu ARIS 409M - Kontrola poskytnutých a přijatých dotací a půjček ze SR a SF, provést opravu vykázaných rozdílů ve spolupráci s odborem 15 tak, aby v následující účetní závěrce byly vykázané údaje správné (v případě chybného zaúčtování či chybného poskytnutí finančních prostředků), a zajistit opravu v případě chyb zjištěných při zaúčtování přijatých dotací u jednotlivých krajů a MHMP. Pokud již není možné provést opravy v případě chybného financování (po 31.12.2006 budou účty v ČNB uzavřeny) nebo opravu chybného zaúčtování, je nutné pro tuto skutečnost sestavit komentář.
Termín: předání komentáře k neodstranitelným rozdílům a zajištění opravy do 10 pracovních dnů po obdržení sestavy
Odpovídá: příkazci operací skupiny I., II., III., V. a VI.
ŘO 15
5. Umístění elektronické verze sumárních výkazů za kapitolu 333 MŠMT, předaných Ministerstvu financí, na serveru HERU (R:) - R:\MSMT-1\odbor44\aktuální finanční a účetní výkazy.
Termín: do 3 pracovních dnů po podpisu výkazů statutárním zástupcem MŠMT
Odpovídá: ŘO 44
Část IV.
Závěrečná ustanovení
1. Na tento pokyn budou navazovat pokyny určené organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím k provedení účetních závěrek k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.2006.
2. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 17. února 2006.
Mgr. Václav Pícl, v.r.
I. náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy