Vyhláška ze dne 1.2.2007, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

13.2.2007 | Sbírka:  22/2007 Sb. | Částka:  9/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 218/2000 Sb.
Aktivní derogace: 16/2001 Sb.
Pasivní derogace: 449/2009 Sb.
22/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 1. února 2007,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb. a vyhlášky č. 544/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova "a rozpočtů územních samosprávných celků." nahrazují slovy " , rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen "regionální rada").".
2. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací," nahrazují slovy "rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,".
3. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací." nahrazují slovy "příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.".
4. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slova "územní samosprávné celky" vkládají slova " , regionální rady".
5. V § 4 odst. 1 písm. b), v příloze č. 2 bodě 3. podbodě 3.1, bodě 4. podbodě 4.1, bodě 5. podbodě 5.1, bodě 8. písm. a), v příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.2 v názvu výkazu s číslem 040, x60, x61, x62, v nadpisu přílohy č. 6, v příloze č. 6 bodě 14. a v nadpisu vzoru výkazu se za slova "územních samosprávných celků" vkládají slova " , regionálních rad".
6. V § 4 odst. 2 písm. b) se za slova "územní samosprávné celky" vkládají slova " , regionální rady".
7. V § 6 odst. 2 se slova "Územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí" nahrazují slovy "Územní samosprávné celky, regionální rady, dobrovolné svazky obcí a jimi zřízené příspěvkové organizace" a slova "státního rozpočtu" se nahrazují slovy "svých rozpočtů".
8. V § 8 odst. 1 se slova "a územních samosprávných celků" nahrazují slovy " , územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí" a za slova "jsou součástí účetní závěrky" se doplňují slova "s výjimkou částí X., XI., XII. a XV. finančního výkazu Fin 2-04 U a částí XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12 M, které slouží pouze pro potřeby Ministerstva financí".
9. V § 10 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".
10. V příloze č. 1 bodě 1. podbodě 1.2 písm. a), bodě 2. podbodě 2.1 písm. a), bodě 4. podbodě 4.2 písm. a), bodě 5. podbodě 5.2 písm. a), v příloze č. 2 bodě 1. písm. a), bodě 3. podbodě 3.2 písm. a), bodě 4. podbodě 4.2 písm. a), bodě 5. podbodě 5.2 písm. a) se slova "rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací," nahrazují slovy "rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,".
11. V příloze č. 1 bodě 1. podbodě 1.2 písm. c), bodě 2. podbodě 2.1 písm. c), bodě 4. podbodě 4.2 písm. c), bodě 5. podbodě 5.2 písm. b), v příloze č. 2 bodě 1. písm. c), bodě 3. podbodě 3.2 písm. c), bodě 4. podbodě 4.2 písm. c), bodě 5. podbodě 5.2 písm. c) se slova "přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací." nahrazují slovy "přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.".
12. V příloze č. 1 bodě 3. a v příloze č. 2 bodě 2. písm. b) se slova "rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací," nahrazují slovy "rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,", slova "příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací" se nahrazují slovy "příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad" a slova "příloze organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací" se nahrazují slovy "příloze organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad".
13. V nadpisu přílohy č. 2 se slova "územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí" nahrazují slovy "územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad a příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí".
14. V příloze č. 2 bodě 4. se za slova "za vlastní hospodaření" vkládají slova "a výkazy za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací včetně zrušených".
15. V příloze č. 2 bodě 7. podbodě 7.2 se slova "dobrovolné svazky obcí výkazy za vlastní hospodaření." nahrazují slovy "dobrovolné svazky obcí a) výkazy za vlastní hospodaření, b) výkazy za hospodaření příspěvkových organizací, jejichž jsou zřizovateli.".
16. V příloze č. 2 bodě 7. podbodě 7.4 se slova "stanovených v bodě 9. této přílohy." nahrazují slovy "stanovených v bodě 10. této přílohy.".
17. V příloze č. 2 se za bod 7. vkládá nový bod 8., který zní:
"8. Regionální rady předkládají Ministerstvu financí za vlastní hospodaření
8.1 měsíčně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí;
8.2 čtvrtletně
a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,
b) výkaz zisku a ztrát,
c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.".
Dosavadní body 8. a 9. se označují jako body 9. a 10.
18. V příloze č. 2 bodě 9. úvodní části ustanovení se slova "a dobrovolnými svazky obcí" nahrazují slovy " , regionálními radami a dobrovolnými svazky obcí" a slova "a kraji" se nahrazují slovy " , kraji a dobrovolnými svazky obcí".
19. V příloze č. 2 bodě 9. se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) regionální rada po kontrole výkazů dá souhlas k předání dat za vlastní hospodaření k republikové sumarizaci; potvrzení správnosti výkazů zašle regionální rada příslušným odborům Ministerstva financí;".
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
20. V příloze č. 2 bodě 10. písmeno a) zní:
"a) výkazy předkládané měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce s výjimkou období 03, 06 a 09, kdy se předkládají do 20. kalendářního dne následujícího měsíce;".
21. V příloze č. 2 bodě 10. písm. e) se za slova "územních samosprávných celků" vkládají slova " , regionálních rad a dobrovolných svazků obcí".
22. V příloze č. 4 bodě 1. podbodě 1.1 se poslední věta nahrazuje větou "Organizační složky státu a příspěvkové organizace jimi zřízené předávají data podle přílohy č. 1, regionální rady, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace jimi zřízené předávají data podle přílohy č. 2.".
23. V příloze č. 4 bodě 1. podbodě 1.2 se za slova "na území své působnosti;" vkládají slova "úřad regionální rady;".
24. V příloze č. 4 bodě 1. podbodě 1.3 se slova "krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy" nahrazují slovy "krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy a úřady regionálních rad".
25. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.3 písm. e) se slova "údaje části IX. výkazu Fin 2-12 M, Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:" nahrazují slovy "údaje částí IX. a X. výkazu Fin 2-12 M a části IX. výkazu Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:", slova "(podle číselníku krajů a okresů)" se nahrazují slovy "(podle číselníků územních jednotek)", dále se za slova "dvoumístné číslo je z kontrolních důvodů doplněno nulou;" doplňují slova "u transferů a půjček poskytovaných regionální radě se uvádí číslo regionu podle kódu NUTS 2 s tím, že číslo regionu je z kontrolních důvodů doplněno dvěma nulami;".
26. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.3 písm. f) se na konci tečka nahrazuje středníkem.
27. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.3 se doplňuje písmeno g), které zní:
"g) údaje částí XI. a XII. výkazů Fin 2-04 U a Fin 2-12 M mají indikaci ve struktuře: XXXXYYYYNNZS, kde XXXX - číslo paragrafu rozpočtové skladby (pokud není použito odvětvové členění, obsahuje nuly), YYYY - číslo položky rozpočtové skladby, NN - 2místný kód atributu NÁSTROJ podle přílohy č. 5, Z - 1místný kód atributu ZDROJ podle přílohy č. 5, S - číslo sloupce části XI. nebo XII. výkazu Fin 2-04 U a Fin 2-12 M.".
28. V příloze č. 5 bodě 11. písm. a) se slova "- rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů (řádky 3021 až 3024, 3071 až 3075)," nahrazují slovy "- rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů (řádky 3021 až 3025, 3072 až 3075),".
29. V příloze č. 5 bodě 11. písm. c) se slova "r. 3020
sl.31,32,33
= r. (3021 + 3022 + 3023 + 3024)
sl.31,32,33
" nahrazují slovy "r. 3020
sl.31,32,33
= r. (3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025)
sl.31,32,33
".
30. V příloze č. 5 bodě 13. písm. a) se za slova "realizované výdaje" vkládají slova "v členění podle rozpočtové skladby".
31. V příloze č. 5 bodě 15. se slova "Vybrané ukazatele státního rozpočtu" nahrazují slovy "Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje" a zrušují se slova " , jejichž obsahovou náplň nelze jednoznačně specifikovat platnou rozpočtovou skladbou".
32. V příloze č. 5 bodě 17. písmeno a) zní:
"a) v této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček: - uvedených na položkách 5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449,
- v členění podle účelových znaků,
- v členění podle čísla územního celku;".
33. V příloze č. 5 bodě 17. písmeno c) zní:
"c) převedení prostředků z výdajového účtu správců kapitol na účet u bankovního ústavu se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449) podle platného účelového znaku a čísla územního celku;".
34. V příloze č. 5 bodě 17. písmeno e) zní:
"e) pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 4, pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 3; hlavní město Praha má shodné číslo územního celku na úrovni NUTS 4 i NUTS 3, tj. "100"; pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 2;".
35. V příloze č. 5 bodě 17. se na konci textu písmene f) doplňují slova " , kód 900 pro transfery a půjčky regionálním radám.".
36. V příloze č. 5 se za bod 18. vkládají nové body 19., 20. a 21., které znějí:
19. Část XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování
V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu EU a související příjmy. Výše uvedené rozpočtové příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle kódu atributu NÁSTROJ a kódu atributu ZDROJ, které se vyplní podle níže uvedených číselníků:

Číselník pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ

-------------------------------------------------------------------------------
Kód Název                      Zkratka   Fond
-------------------------------------------------------------------------------
               Předvstupní nástroje
-------------------------------------------------------------------------------
01  PHARE                      PHARE    EU
-------------------------------------------------------------------------------
02  ISPA                      ISPA    EU
-------------------------------------------------------------------------------
03  SAPARD                     SAPARD   EU
-------------------------------------------------------------------------------
            Programovací období 2004 až 2006
-------------------------------------------------------------------------------
04  OP Rozvoj venkova a multifunkčního
   zemědělství                   OP RVMZ   EAGGF+FIFG
-------------------------------------------------------------------------------
05  Horizontální plán rozvoje venkova        HRDP    EAGGF
-------------------------------------------------------------------------------
06  Společný regionální operační program      SROP    ERDF+ESF
-------------------------------------------------------------------------------
07  OP Průmysl a podnikání             OP PP    ERDF
-------------------------------------------------------------------------------
08  OP Infrastruktura                OP I    ERDF
-------------------------------------------------------------------------------
09  OP Rozvoj lidských zdrojů            OP RLZ   ESF
-------------------------------------------------------------------------------
10  Fond soudržnosti (Kohezní fond)         CF     CF
-------------------------------------------------------------------------------
11  Jednotný programový dokument pro cíl 2     JPD2    ERDF
-------------------------------------------------------------------------------
12  Jednotný programový dokument pro cíl 3     JPD3    ESF
-------------------------------------------------------------------------------
    13  Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA  INTREG IIIA ERDF
-------------------------------------------------------------------------------
14  Program Iniciativy Společenství Interreg IIIB  INTREG IIIB ERDF
-------------------------------------------------------------------------------
15  Program Iniciativy Společenství Interreg IIIC  INTREG IIIC ERDF
-------------------------------------------------------------------------------
16  Program Iniciativy Společenství Espon      ESPON    ERDF
-------------------------------------------------------------------------------
17  Program Iniciativy Společenství Interact    INTERACT  ERDF
-------------------------------------------------------------------------------
18  Iniciativa Společenství Equal          EQUAL    ESF
-------------------------------------------------------------------------------
19  Twinning Out                  TwOut1   EU
-------------------------------------------------------------------------------
20  Fond solidarity                 FoS1    FoS
-------------------------------------------------------------------------------
21  Transition Facility               TF     EU
-------------------------------------------------------------------------------
22  Jiné programy/projekty EU            Jiné1    EU
-------------------------------------------------------------------------------
23  Komunitární programy              KoP1    EU
-------------------------------------------------------------------------------
            Programovací období 2007 až 2013
-------------------------------------------------------------------------------
25  Přímé platby zemědělcům             PP     EAGF
-------------------------------------------------------------------------------
26  Společná organizace trhu            SOT     EAGF
-------------------------------------------------------------------------------
27  Program rozvoje venkova             PRV     EAFRD
-------------------------------------------------------------------------------
28  OP Rybářství                  OP R    EFF
-------------------------------------------------------------------------------
30  OP Podnikání a inovace             OP PI    ERDF
-------------------------------------------------------------------------------
31  OP Výzkum a vývoj pro inovace          OP VaVpI  ERDF
-------------------------------------------------------------------------------
32  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost      OP VpK   ESF
-------------------------------------------------------------------------------
33  OP Lidské zdroje a zaměstnanost         OP LZaZ   ESF
-------------------------------------------------------------------------------
34  OP Doprava                   OP Doprava ERDF+CF
-------------------------------------------------------------------------------
35  OP Životní prostředí              OP ŽP    ERDF+CF
-------------------------------------------------------------------------------
36  Integrovaný operační program          IOP     ERDF
-------------------------------------------------------------------------------
37  OP Technická pomoc               OP TP    ERDF
-------------------------------------------------------------------------------
38  Regionální operační programy          ROP     ERDF
-------------------------------------------------------------------------------
39  OP Praha Konkurenceschopnost          OP PK    ERDF
-------------------------------------------------------------------------------
40  OP Praha Adaptabilita              OP PA    ESF
-------------------------------------------------------------------------------
41  OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS     OP PS    ERDF
-------------------------------------------------------------------------------
42  OP Meziregionální spolupráce          OP MS    ERDF
-------------------------------------------------------------------------------
43  OP Nadnárodní spolupráce            OP NS    ERDF
-------------------------------------------------------------------------------
44  OP ESPON pro cíl EÚS              OP ESPON  ERDF
-------------------------------------------------------------------------------
45  OP INTERACT pro cíl EÚS             OP INTERACT ERDF
-------------------------------------------------------------------------------
46  Jiné programy/projekty EU            Jiné    EU
-------------------------------------------------------------------------------
47  Komunitární programy              KoP     EU
-------------------------------------------------------------------------------
48  Twinning Out                  TwOut    EU
-------------------------------------------------------------------------------
49  Fond Solidarity                 FoS     FoS
-------------------------------------------------------------------------------
      Projekty spolufinancované z ostatních zahraničních zdrojů
-------------------------------------------------------------------------------
60  Finanční mechanismy               FM
-------------------------------------------------------------------------------

Číselník pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ

-------------------------------------------------------------------------------
Kód Zdroj financování                         Zkratka
-------------------------------------------------------------------------------
1  Prostředky CZ                           CZ
-------------------------------------------------------------------------------
5  Prostředky EU                           EU
-------------------------------------------------------------------------------
6  Prostředky z rozpočtu EU                     EUB
-------------------------------------------------------------------------------
7  Prostředky z rozpočtu EU - předfinancování z ústředních rozpočtů EUP
-------------------------------------------------------------------------------
9  Prostředky ze zahraničí/Finanční mechanismy            FM
-------------------------------------------------------------------------------
Poznámky k číselníkům:
a) V případě transferu finančních prostředků EU a souvisejících transferů je nutné, aby kód atributu ZDROJ zůstal nezměněn po celý průběh tohoto transferu mezi jeho jednotlivými úrovněmi.
b) Prostředky EU kód 5 zahrnují financování z rozpočtu EU i jejich předfinancování z veřejných rozpočtů.
c) Kód 6 a 7 používají kapitoly státního rozpočtu a státní fondy, protože jsou schopny odlišit předfinancování. Součet údajů s kódy 6 a 7 bude zajištěn automatizovaně a bude označen kódem 5. Kód 5 používají územní samosprávné celky a regionální rady.
20. Část XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování
V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje. Výše uvedené rozpočtové výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle nástroje a zdroje financování, a to podle odpovídajících kódů číselníku atributu NÁSTROJ a číselníku atributu ZDROJ uvedených v bodě 19.
21. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití
a) údaje této části v návaznosti na § 48 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů; předkládají správci kapitol v sumáři finančního výkazu za kapitolu; předkládání údajů této části ostatními organizačními složkami státu je fakultativní;
b) prostředky převedené podle § 47 uvedené pod bodem 1) a 2) podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se vztahují k údajům vykazovaným v části VIII. výkazu Fin 2-04 U;
c) kontrolní vazby v rámci části XV:
sl. 156 = sl (151 + 152 - 153 + 155)
ř. 1501 = ř. (1502 + 1503)
ř. 1507 = ř. (1508 + 1509 + 1510 + 1511 + 1512 + 1513);
d) kontrolní vazby na ostatní části výkazu Fin 2-04 U
Výpočet z části XV.     Ostatní části Fin 2-04 U

ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507), sl. 151 = ř. 5010 sl. 53
ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507), sl. 152 = ř. 5020 sl. 53
ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507), sl. 156 = ř. 5060 sl. 53
ř. (1508 + 1509), sl. 154           = součet údajů
                         na položkách 5346
                         a 6361, sl. 83
                         v části VIII.
e) význam sloupců:
sl. 153 - jedná se o prostředky převedené na příjmové účty, které se používají při čerpání rezervních fondů,
sl. 154 - jedná se o čerpanou částku, tj. o skutečné výdaje."
Dosavadní body 19. a 20. se označují jako body 22. a 23.
37. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů v části III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace se v řádku číslo 3014 slovo "dotace" nahrazuje slovem "transfery", dále slova na řádku číslo 3023 "4135 - Převody z fondů OSS" se nahrazují slovy "4135 - Převody z rezervních fondů OSS", slova na řádku číslo 3024 "4139 - Ostatní převody z vlastních fondů" se nahrazují slovy "4136 - Převody z jiných fondů OSS", dále se vkládá nový řádek číslo 3025 s textem "4139 - Ostatní převody z vlastních fondů".
38. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů se část výkazu VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu mění takto:
VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Název   Číslo    Schválený  Rozpočet  Výsledek  z toho:
ukazatele řádku    rozpočet  po změnách od počátku --------------------------------------------------
                        roku    Mimorozpočtové  Převod      Převod
                              prostředky    neinvestičních  investičních
                                       prostředků    prostředků
                                       do RF k 31.12.  do RF k 31.12.
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
text    r      71     72     73     74        75        76
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
                                       x         x
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
                                       x         x
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
                                       x         x
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Specifické ukazatele výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Další analytické údaje
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
"
  
39. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů se doplňuje část výkazu XI.
"XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle
nástroje a zdroje financování

------------------------------------------------------------------------------- --
Paragraf  Položka   Nástroj   Zdroj    Schválený  Rozpočet  Výsledek
                        rozpočet  po změnách od počátku
                                    roku
------------------------------------------------------------------------------- --
a     b      c      d      1      2      3
------------------------------------------------------------------------------- --
0000
------------------------------------------------------------------------------- --
0000
------------------------------------------------------------------------------- --
0000
------------------------------------------------------------------------------- --
0000
------------------------------------------------------------------------------- --
"
  
40. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů se doplňuje část výkazu XII.
"XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje
   v členění podle nástroje a zdroje financování
------------------------------------------------------------------------------- --
Paragraf  Položka   Nástroj   Zdroj    Schválený  Rozpočet  Výsledek
                        rozpočet  po změnách od počátku
                                    roku
------------------------------------------------------------------------------- --
a     b      c      d      1      2      3
------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --
  
41. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů se doplňuje část výkazu XV.
XV. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního
fondu OSS a jejich použití

------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Členění peněžních     Číslo  Počáteční  Příjmy RF     Zapojeno     Použito      Převod      Zůstatek
prostředků RF podle    řádku  stav RF   v hodnoceném   do příjmů     v hodnoceném   nečerpaných    prostředků
zákona č. 218/2000 Sb.,      k 1.1.   roce       v hodnoceném   roce       prostředků    RF
ve znění pozdějších                       roce                do RF
předpisů                                               v hodnoceném
                                                   roce
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
             r    151     152        153        154        155        156
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Prostředky poskytnuté   1501
ze zahraničí a peněžní
dary celkem
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
z toho: prostředky    1502
poskytnuté na stanovený
účel celkem
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
prostředky poskytnuté   1503
bez uvedení účelu
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Odvody neoprávněně    1504
použitých nebo zadržených
prostředků podle § 44
odst. 2 písm. a) a b)
a penále za prodlení
s nimi
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Příjmy z prodeje majetku, 1505
který pro ČR nabyla OSS
darem nebo děděním
    ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Příjmy z prodeje majetku, 1506
se kterým bylo zmocněno
hospodařit Ministerstvo
obrany
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Prostředky převedené   1507         x
podle § 47 celkem
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
z toho: 1) prostředky   1508         x
určené na financování
programů (§ 13 odst. 3),
které jsou zároveň
spolufinancovány
z rozpočtu EU
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
2) prostředky určené   1509         x
na financování programů
(§ 13 odst. 3) s výjimkou
prostředků podle bodu 1)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
3) prostředky určené   1510         x
na financování programů
nebo projektů
spolufinancovaných
z rozpočtu EU s výjimkou
prostředků podle bodu 1)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
4) sociální dávky     1511         x
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
5) prostředky určené   1512         x
na úhrady škod
způsobených pojistnými
událostmi
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
6) ostatní        1513         x
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
"
  
42. V příloze č. 6 bodě 1. se za slova "územních samosprávných celků" doplňují slova " , regionálních rad" a za slova " , kraje" se doplňují slova " , regionální rady".
43. V příloze č. 6 bodě 3. a bodě 4. se za slova "rozpočtu územního samosprávného celku" vkládají slova " , regionální rady".
44. V příloze č. 6 bodě 8. písmeno b) zní:
"b) konsolidace peněžních operací se provádí:
- na úrovni vykazující jednotky, kterou se rozumí kraj, obec, dobrovolný svazek obcí a regionální rada,
- na úrovni okresu, kraje a republiky celkem, která je obsažena v příslušném sumáři finančního výkazu pro hodnocení rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí a je provedena zpracovateli sumářů finančních výkazů; pro docílení konsolidace je nezbytné, aby vykazující jednotky předávaly ve vstupních datech tohoto výkazu všechny hodnoty řádků konsolidace příjmů, výdajů vč. řádků 4191, 4192, 4193, 4194, 4421, 4422, 4423 a 4424 (tj. ZJ 024 až 029, 035 a 036) a financování;".
45. V příloze č. 6 bodě 8. písmeno c) zní:
"c) předmětem konsolidace jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, jsou následující příjmové, výdajové a financující operace:
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
konsolidace příjmů                  konsolidace na úrovni
                           ----------------------------------------------
                           vykazující okresu   kraje    republiky
                           jednotky
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let
    mezi krajem a obcemi             ne     ne     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let
    mezi obcemi                  ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let
    mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO  ne     ne     ne     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí     ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů     ne     ne     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních
    rad                      ne     ne     ne     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků
    od veřejných rozpočtů územní úrovně      ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí    ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů    ne     ne     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4123 - Neinvestiční přijaté transfery
    od regionálních rad              ne     ne     ne     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery
    od rozpočtů územní úrovně           ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
    (jiných než OSS)               ano     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4134 - Převody z rozpočtových účtů          ano     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů       ano     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí     ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů     ne     ne     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4223 - Investiční přijaté transfery
    od regionálních rad              ne     ne     ne     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery
    od rozpočtů územní úrovně           ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu   ne     ano     ne     ne
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých
     z území jiného okresu            ne     ano     ne     ne
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje   ne     ano     ano     ne
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých
     z území jiného kraje            ne     ano     ano     ne
------------------------------------------------------------------------------- --------------------

                                     xxx

------------------------------------------------------------------------------- --------------------
konsolidace příjmů                  konsolidace na úrovni
                           ----------------------------------------------
                           vykazující okresu   kraje    republiky
                           jednotky
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5321 - Neinvestiční transfery obcím         ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5323 - Neinvestiční transfery krajům         ne     ne     ano     ano
-------------------------------------------------------------------------------     --------------------
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám   ne     ne     ne     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným
    rozpočtům územní úrovně            ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů ano     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních
    rozpočtů                   ano     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům      ano     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5349 - Ostatní převody vlastním fondům        ano     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
    mezi krajem a obcemi             ne     ne     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
    mezi obcemi                  ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
    mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO  ne     ne     ne     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5461 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím     ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům    ne     ne     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním
    radám                     ne     ne     ne     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky
    veřejným rozpočtům územní úrovně       ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
6341 - Investiční transfery obcím          ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
6342 - Investiční transfery krajům          ne     ne     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
6345 - Investiční transfery regionálním radám    ne     ne     ne     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným
    rozpočtům územní úrovně            ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím      ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům     ne     ne     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním
    radám                     ne     ne     ne     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky
    veřejným rozpočtům místní úrovně       ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu ne     ano     ne     ne
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území
     jiného okresu                ne     ano     ne     ne
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ne     ano     ano     ne
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území
     jiného kraje                ne     ano     ano     ne
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
xxx
Konsolidace financování se použije pro případy, kdy mezi subjekty, za které je sestavován výkaz, došlo k poskytnutí nebo splácení půjčky; většinou se jedná o případy poskytnutí půjčky ze strany kraje obci nebo splácení půjčky obcí kraji; kraj proto bude ve výkazu za území kraje konsolidovat v případě poskytnutí půjčky v části konsolidace výdajů na řádku 4330, resp. 4400 v případě splátky na straně konsolidace příjmů na řádku 4070 a proti tomu v části konsolidace financování na řádku 4460 odpovídající část třídy 8 - Financování u obcí;".
46. V příloze č. 6 bodě 8. písmeno d) zní:
"d) vazby v této části výkazu: obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:
r. 4050 sl. 41, 42, 43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 41, 42, 43
r. 4060 sl. 41, 42, 43 = r. (4250 - 4460) sl. 41, 42, 43
r. 4200 sl. 41, 42, 43 = r. (4050 - 4060) sl. 41, 42, 43
r. 4240 sl. 41, 42, 43 = r. (4210 + 4220) sl. 41, 42, 43
r. 4430 sl. 41, 42, 43 = r. (4240 - 4250) sl. 41, 42, 43
r. 4430 sl. 41, 42, 43 = r. (4200 + 4470) sl. 41, 42, 43
r. 4440 sl. 41, 42, 43 = r. (4200 - 4430) sl. 41, 42, 43
r. 4450 sl. 41, 42, 43 = r. 8000 sl. 1, 2, 3
r. 4470 sl. 41, 42, 43 = r. (4450 - 4460) sl. 41, 42, 43
r. 4440 sl. 41, 42, 43 = r. 4470 sl. 41, 42, 43

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060 sl. 41, 42, 43 = r. (4130 + 4140 + 4150) sl. 41, 42, 43
r. 4250 sl. 41, 42, 43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310) sl. 41, 42, 43
r. 4460 sl. 41, 42, 43 = 0

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni okresu:

r. 4060 sl. 41, 42, 43 = r. (4062 + 4070 + 4090 + 4100 + 4120 +
             4130 + 4140 + 4150 + 4170 + 4190) sl. 41,
             42, 43 - ř. (4191 + 4192 + 4193 + 4194)
             sl. 41, 42, 43 + r. (7291 + 7310 + 7340 +
             7380) sl. 71, 72, 73

r. 4250 sl. 41, 42, 43 = r. (4260 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 +
             4310 + 4322 + 4330 + 4350 + 4360 + 4380 +
             4400 + 4420) sl. 41, 42, 43 - r. (4421 +
             4422 + 4423 + 4424) sl. 41, 42, 43 + r.
             (7420 + 7431 + 7450 + 7490 + 7520) sl.
             71, 72, 73

r. 4460 sl. 41, 42, 43 = r. (4330 + 4350 + 4400 + 4420) sl. 41,
             42, 43 - r. (4070 + 4090) sl. 41, 42, 43
             + r. (4192 + 4194) sl. 41, 42, 43 - r.
             (4422 + 4424) sl. 41, 42, 43 + r. (7490 +
             7520) sl. 71, 72, 73 - r. 7380 sl. 71,
             72, 73

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni kraje:

r. 4060 sl. 41, 42, 43 = r. (4061 + 4062 + 4070 + 4080 + 4090 +
             4100 + 4110 + 4120 + 4130 + 4140 + 4150 +
             4170 + 4180 + 4190) sl. 41, 42, 43 - r.
             (4193 + 4194) sl. 41, 42, 43

r. 4250 sl. 41, 42, 43 = r. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 +
             4300 + 4310 + 4321 + 4322 + 4330 + 4340 +
             4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4400 + 4410 +
             4420) sl. 41, 42, 43 - r. (4423 + 4424)
             sl. 41, 42, 43

r. 4460 sl. 41, 42, 43 = r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 +
             4420) sl. 41, 42, 43 - r. (4070 + 4080 +
             4090) sl. 41, 42, 43 + r. 4194 sl. 41,
             42, 43 - ř. 4424 sl. 41, 42, 43

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni republiky:

r. 4060 sl. 41, 42, 43 = r. (4061 + 4062 + 4063 + 4070 + 4080 +
             4081 + 4090 + 4100 + 4110 + 4111 + 4120 +
             4130 + 4140 + 4150 + 4170 + 4180 + 4181 +
             4190) sl. 41, 42, 43

r. 4250 sl. 41, 42, 43 = r. (4260 + 4270 + 4271 + 4280 + 4281 +
             4290 + 4300 + 4310 + 4321 + 4322 + 4323 +
             4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4360 + 4370 +
             4371 + 4380 + 4400 + 4410 + 4411 + 4420)
             sl. 41, 42, 43

r. 4460 sl. 41, 42, 43 = ř. (4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4400 +
             4410 + 4411 + 4420) sl. 41, 42, 43 - r.
             (4070 + 4080 + 4081 + 4090) sl. 41, 42,
             43".
47. V příloze č. 6 bodě 13. se slova "Část IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů" nahrazují slovy "Část IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad".
48. V příloze č. 6 bodě 13. písmeno a) zní:
"a) v této části výkazu se uvádějí údaje skutečně přijatých transferů a půjček
- uvedených na položkách 4111, 4113, 4116, 4118, 4123, 4160, 4211, 4213, 4216, 4218, 4223, 4240, 8113 a 8123,
- v členění podle účelových znaků,
- v členění podle čísla územního celku;".
49. V příloze č. 6 bodě 13. písm. b) se slova "a kraje" nahrazují slovy " , kraje a regionální rady" a slova "v bodech 2., 3. a 4.)" se nahrazují slovy "v bodech 3., 4., 5. a 8.)".
50. V příloze č. 6 bodě 13. se na konci písmene c) doplňují slova "a regionální rady uvádí číslo územního celku podle NUTS 2.".
51. V příloze č. 6 se za bod 13. doplňují nové body 14., 15. a 16., které znějí:
14. Část X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí
a) v této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček: - uvedených na položkách 5321, 5323, 5325, 53239, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449,
- v členění podle účelových znaků,
- v členění podle čísla územního celku;
b) vazby mezi částí X. a II. výkazu
pro každou položku vykázanou v části X. platí:
suma údaj sl. 103 UZ, územní celek = suma údaj sl. 3 § dané položky, tzn. že součet všech údajů sl. 103 dané položky (tj. za všechny účelové znaky a čísla územních celků) v části X. musí odpovídat součtu údajů sl. 3 této položky v části II. za všechny paragrafy;
c) převedení prostředků z výdajového účtu regionálních rad na účet příjemce vedený u bankovního ústavu se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449) podle platného účelového znaku a čísla územního celku;
d) pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 4, pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 3; hlavní město Praha má shodné číslo územního celku na úrovni NUTS 4 i NUTS 3, tj. "100"; pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí číslo územního celku NUTS 2.
15. Část XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování
V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu EU a související příjmy. Výše uvedené rozpočtové příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle kódu atributu NÁSTROJ a kódu atributu ZDROJ, jejichž číselníky jsou uvedeny v příloze č. 5.
16. Část XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování
V Části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje. Výše uvedené rozpočtové výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle nástroje a zdroje financování, a to podle odpovídajících kódů číselníku atributu NÁSTROJ a číselníku atributu ZDROJ uvedených v příloze č. 5.".
Dosavadní bod 14. se označuje jako bod 17.
52. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace na řádku číslo 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4180, 4190, 4191, 4193, 4260, 4270, 4280, 4360, 4370, 4380, 4421 a 4423 slovo "dotace" nahrazuje slovem "transfery".
53. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace vkládá nový řádek číslo 4062 s textem "2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi", řádek číslo 4063 s textem "2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO", řádek číslo 4081 s textem "2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad", řádek číslo 4111 s textem "4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad", řádek číslo 4181 s textem "4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad", řádek číslo 4271 s textem "5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám", řádek číslo 4322 s textem "5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi", řádek číslo 4323 s textem "5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO", řádek číslo 4341 s textem "5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám", řádek číslo 4371 s textem "6345 - Investiční transfery regionálním radám" a řádek číslo 4411 s textem "6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám".
54. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části VII. Vybrané záznamové jednotky na řádku 7090, 7100, 7110, 7120, 7130, 7170, 7180, 7190, 7200, 7210, 7290, 7300, 7310, 7320, 7330, 7340, 7350, 7400, 7410, 7420, 7430, 7440, 7450 a 7460 slovo "dotace" nahrazuje slovem "transfery".
55. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části VII. Vybrané záznamové jednotky vkládá nový řádek číslo 7092 s textem "2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi", řádek číslo 7192 s textem "5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi", řádek číslo 7292 s textem "2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi" a řádek číslo 7432 s textem "5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi".
56. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části výkazu č. IX. nahrazuje název "IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů" názvem "IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad".
57. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se doplňuje část výkazu č. X.
"X. Transfery a půjčky  poskytnuté regionálními radami územně
samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

------------------------------------------------------------------------------- --
Účelový znak   Číslo územního celku  Položka      Výsledek od počátku
                              roku
------------------------------------------------------------------------------- --
a        b            c         103
------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --
"  
58. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se doplňuje část výkazu č. XI.
"XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle
nástroje a zdroje financování

------------------------------------------------------------------------------- --
Paragraf  Položka   Nástroj   Zdroj    Schválený  Rozpočet  Výsledek
                        rozpočet  po změnách od počátku
                                    roku
-------------------------------------------------------------------------------     --
a     b      c      d      1      2      3
------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --
"
  
59. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se doplňuje část výkazu č. XII.
"XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v
členění podle nástroje a zdroje financování

------------------------------------------------------------------------------- --
Paragraf  Položka   Nástroj   Zdroj    Schválený  Rozpočet  Výsledek
                        rozpočet  po změnách od počátku
                                    roku
------------------------------------------------------------------------------- --
a     b      c      d      1      2      3
------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --
"
  
Čl.II
Přechodné ustanovení
Při vypracování finančních výkazů za rok 2006 se postupuje podle znění vyhlášky platné k 31. prosinci 2006.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.