Vyhláška ze dne 10.8.2007, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry

20.9.2007 | Sbírka:  242/2007 Sb. | Částka:  79/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 256/2004 Sb.
Aktivní derogace: 605/2006 Sb.
Pasivní derogace: 276/2010 Sb.
242/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. srpna 2007,
kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry
Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 písm. g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, se mění takto:
1. V § 3 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní:
"a) výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu v elektronické podobě stanovené zvláštním právním předpisem1a) elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny. Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem1b) pověřené osoby s rolí umožňující předávání zpráv. Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání elektronickou poštou, zašle obchodník s cennými papíry výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu v elektronické podobě na datovém nosiči CD-R;
1a) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).
1b) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 6 odstavec 2 zní:
"(2) Hlášení podle § 5 písm. h) zasílané v listinné podobě musí být opatřena podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za obchodníka s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry je zašle na adresu České národní banky s jednoznačnou identifikací informační povinnosti.“".
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2007.
Guvernér:
v z. Ing. Singer, Ph.D. v. r.