Vyhláška ze dne 17.12.2007, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

21.12.2007 | Sbírka:  356/2007 Sb. | Částka:  109/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 280/1992 Sb., 551/1991 Sb.
Aktivní derogace: 418/2003 Sb.
356/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2007,
kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 127/1998 Sb., a podle § 16 odst. 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 225/1999 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 656/2004 Sb. a vyhlášky č. 519/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 2 a 2a zní:
"a) pojistné na veřejné zdravotní pojištění1) (dále jen "pojistné") včetně záloh a jejich vyúčtování a pravděpodobná výše pojistného. O přeplatky pojistného včetně přeplatků pojistného při dosažení maximálního vyměřovacího základu zaměstnance2), vypořádání maximálních vyměřovacích základů osoby samostatně výdělečně činné a při souběhu platby pojistného ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti2a) a nesprávně uskutečněné platby pojistného se upravují zdroje základního fondu,
2) § 14 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 117/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb.
2a) § 3a zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.".
2. V § 1 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) dohadné položky k pojistnému podle písmene a),".
Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena d) až j).
3. V § 1 odst. 2 větě první se za slova "penále,8)" vkládají slova "dohadné položky k penále,".
4. V § 1 odst. 3 větě třetí se za slova "rezervního fondu," vkládají slova "převod ve výši rezervy na pravomocně neskončené soudní spory na zvláštní bankovní účet,".
5. V § 1 odst. 4 se na konci textu písmene a) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "dále se snižuje o závazky spojené s vracením finančních prostředků pojištěncům při překročení limitu stanoveného pro regulační poplatky a doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely12a),".
Poznámka pod čarou č. 12a zní:
"12a) § 16b zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.".
6. V § 1 odst. 4 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) dohadné položky k závazkům podle písmene a),".
Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena f) až l).
7. V § 1 odst. 4 písmeno g) zní:
"g) bankovní poplatky za operace na bankovních účtech základního fondu a na zvláštním bankovním účtu rezerv, poplatky za poštovní služby a poplatky za použití veřejných datových sítí při úhradách zdravotní péče, při informování pojištěnců o výsledcích a čerpání zdravotní péče, výběru pojistného, pokut, penále a přirážek k pojistnému,".
8. V § 1 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
"m) rezervu na pravomocně neskončené soudní spory, které zdravotní pojišťovna vede jako žalovaná strana ve věcech úhrad zdravotní péče a náhrady škod4).".
9. V § 1 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:
"(6) Základní fond zdravotní pojišťovny se snižuje o částky penále, pokut a přirážek k pojistnému, které byly prominuty na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle zvláštního právního předpisu16). Pokud u zaměstnanecké pojišťovny byly tyto částky zdrojem fondu prevence, uvedený fond se o tyto částky snižuje.
16) § 53a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 176/2002 Sb.".
10. V § 1 odst. 7 větě první se za slovo "fondu" vkládají slova "nebo rezerv na pravomocně neskončené soudní spory" a za slovo "stavu" se vkládá slovo "finančních".
11. V § 2 odst. 5 větě první se slova "půjček a" nahrazují slovy "půjček,", za slova "výpomocí a" se vkládají slova "převodu ve výši rezervy na pravomocně neskončené soudní spory na zvláštní bankovní účet" a slova "v případě zdravotních pojišťoven zřízených podle zvláštního zákona21) též po úhradě příspěvku do zajišťovacího fondu" včetně poznámky pod čarou č. 21 se zrušují.
12. V § 3 odst. 4 se na konci textu písmene a) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "součástí nákladů na provozní činnost jsou též prostředky vynaložené zdravotní pojišťovnou na financování analýz a realizace projektových záměrů hrazených z fondů Evropské unie v oblasti podpory veřejného zdraví,".
13. V § 7 odst. 4 větě druhé se slovo "majetku," nahrazuje slovy "majetku a" a slova "a zajišťovacího fondu" se zrušují.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Ustanovení čl. I bodů 2, 3, 6 a 8 zdravotní pojišťovny použijí již při sestavování účetní závěrky za účetní období započaté v roce 2007.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.