Příkaz ze dne 3.3.2009 č. 7/2009, kterým se stanoví Pokyn ke zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2009

1.4.2009 | Sbírka:  983/2009-18 | Částka:  4/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 16/2001 Sb.
Aktivní derogace: 507/2008-18
983/2009-18
Příkaz
ministra školství, mládeže a tělovýchovy
č. 7/2009, kterým se stanoví Pokyn ke zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
č.j.: 983/2009-18
státní tajemnici - I. náměstkyni ministra
náměstkům ministra
vrchním ředitelům
ředitelům odborů
ústřední školní inspektorce
ředitelům organizačních složek státu
ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V souladu s vyhláškou č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
I. ukládám
postupovat při zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2009 podle Pokynu uvedeného v příloze
II. ruším
příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2008, kterým se stanoví zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2008 č.j.: 570/2008-18. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 3. 3. 2009.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Ondřej Liška, v. r.
Příloha:
Pokyn ke zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2009.
Příloha
Pokyn ke zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2009
Část I.
Úvodní ustanovení
Článek I.
Právní předpisy ke zpracování účetních závěrek a další důležité předpisy, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo)
Následující výčet hlavních právních předpisů, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a příspěvkové organizace, není definitivní. Předpisy mohou být během roku měněny a doplňovány. Organizační složky státu a příspěvkové organizace jsou povinny sledovat změny právních předpisů ve Sbírce zákonů České republiky, ve Finančním zpravodaji, ve Věstníku MŠMT a řídit se jimi.
1. Právní předpisy, jimiž se řídí účetní jednotky při zpracování účetní závěrky:
1.1 zákon č. 563/1991 Sb.
, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
1.2 vyhláška MF č. 505/2002 Sb.
, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláškou je stanoveno uspořádání, označování a obsahové vymezení položek účetní závěrky, směrná účtová osnova, účetní metody a jejich použití.
1.3 vyhláška MF č. 16/2001 Sb.
, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
1.4 sdělení MF k vyhlášce č. 16/2001 Sb.
1.5 České účetní standardy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (České účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu).
1.6 pokyny k účetním závěrkám
vydávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy před zpracováním účetních závěrek k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. a rozesílané oddělení 180 ministerstva, České školní inspekci, Vysokoškolskému sportovnímu centru, Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, přímo řízeným příspěvkovým organizacím
1.7 a ostatním přímo řízeným příspěvkovým organizacím, které jsou v daném období povinny sestavovat a předkládat účetní a finanční výkazy.
2. Další důležité předpisy, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a přímo řízené příspěvkové organizace:
2.1 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
, ve znění pozdějších předpisů.
2.2 zákon č. 320/2001 Sb.
, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
2.3 zákon č. 218/2000 Sb.
, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
2.4 zákon č. 219/2000 Sb.
, o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
2.5 vyhláška MF č. 52/2008 Sb.
, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
2.6 vyhláška MF č. 416/2004 Sb.
, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
2.7 vyhláška MF č. 323/2002 Sb.
, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
2.8 vyhláška MF č. 114/2002 Sb.
, o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
2.9 vyhláška MF č. 419/2001 Sb.
, o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.
2.10 vyhláška MF č. 62/2001 Sb.
, o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.
2.11 vyhláška MF č. 560/2006 Sb.
, o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
2.12 Pokyn č. D - 300 - k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.
, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Příkazy ministra/ministryně a metodické pokyny ministerstva:
3.1 Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 1/2007
, kterým se mění Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2002 a Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2006, kterým se upravuje předběžná řídící finanční kontrola a oprávnění příkazců operací č.j.: 288/2007/I/1.
3.2 Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/2007
, kterým se stanoví postup při financování výdajů na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie z bankovních účtů vedených u ČNB č.j.: 5 500/2007-44.
3.3 Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2008
, kterým se stanoví Zásady rozpočtování a účtování o příspěvcích, dotacích a výdajích organizačních složek státu poskytnutých prostřednictvím stanovení rozpočtového limitu výdajů na bankovních účtech vedených u ČNB a jejich vykazování č.j.: 11 091/2008-18.
3.4 Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 19/2008
, kterým se vydávají Zásady poskytování neinvestičních dotací a investičních dotací, které nejsou evidovány v Informačním systému programového financování, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 9 957/2008-18.
3.5 Vzorová směrnice o účtování majetku č.j.: 32 197/2005-44
, která byla uveřejněna ve Věstníku MŠMT, Sešit 1/2006.
3.6 Vzorová směrnice k provedení inventarizace č.j.: 360/2006-44
, která byla uveřejněna ve Věstníku MŠMT, Sešit 6/2006.
3.7 Směrnice upravující oběh účetních dokladů na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 21 328/2007-18.
4. Každoročně obnovované metodické pokyny:
4.1 Pokyn ST - I. NM k vypracování závěrečného účtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
4.2 Metodický pokyn k finančnímu vypořádání vztahů kapitoly 333 se státním rozpočtem.
4.3 Pokyny Ministerstva financí a ČNB pro postup při zpracování roční účetní závěrky na účtech státního rozpočtu.
Článek II.
Vedení účetnictví
Při vedení účetnictví jsou organizační složky státu a příspěvkové organizace povinny se řídit zejména třemi hlavními právními předpisy v následujícím pořadí:
1. zákonem č. 563/1991 Sb.
, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 563/1991 Sb.“),
2. vyhláškou č. 505/2002 Sb.
, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 505/2002 Sb.“),
3. Českými účetními standardy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy“).
Dnem 1. ledna 2009 nabývá účinnosti vyhláška č. 472/2008, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé organizační složky státu a příspěvkové organizace jsou povinny prověřit ustanovení vyhlášky č. 472/2008 Sb. v oblasti své působnosti.
Článek III.
Účtování o příspěvcích a dotacích poskytnutých prostřednictvím stanovení rozpočtového limitu výdajů
Při účtování o prostředcích poskytnutých organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím zřízeným ministerstvem, vysokým školám a ostatním právnickým osobám prostřednictvím stanovení rozpočtového limitu výdajů se ministerstvo řídí
Příkazem ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2008
, kterým se stanoví Zásady rozpočtování a účtování o příspěvcích, dotacích a výdajích organizačních složek státu poskytnutých prostřednictvím stanovení rozpočtového limitu výdajů na bankovních účtech vedených u ČNB a jejich vykazování, č. j.: 11 091/2008-18.
Při zaúčtování příspěvků, dotací a výdajů organizačních složek státu poskytnutých prostřednictvím stanovení rozpočtového limitu výdajů postupuje ministerstvo následovně:
 
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Text účetní operace                    |   MD   |   DAL   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Otevření limitu rozpočtovaných výdajů           |   221   |   201   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Snížení limitu výdajů                   |   201   |   221   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Poskytnutí dotace příspěvkové organizaci         |   203   |   223   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Poskytnutí dotace ostatním subjektům           |   204   |   223   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Vyúčtování poskytnuté dotace příspěvkové organizaci    |   201   |   203   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Vyúčtování poskytnuté dotace ostatním subjektům      |   201   |   204   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Vrácení nespotřebované dotace ostatních subjektů     |   223   |   204   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Vrácení nespotřebované dotace příspěvkových organizací  |   223   |   203   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
 
Legenda:
201
Financování výdajů organizačních složek státu
203
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím
204
Poskytnuté dotace ostatním subjektům
221
Limity výdajů
223
Bankovní účty k limitům organizačních složek státu
Příspěvkové organizace zřizované ministerstvem postupují při účtování o prostředcích poskytnutých prostřednictvím stanovení rozpočtového limitu výdajů následovně:
 
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Text účetní operace                    |   MD   |   DAL   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu        | Neúčtuje se | Neúčtuje se |
| prostřednictvím otevření limitu výdajů          |       |       |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Příjem prostředků na běžný účet organizace        |   241   |   346   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Zúčtování přijatých prostředků              |   346   |   691   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
 
Legenda
241
Běžný účet
346
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
691
Příspěvky a dotace na provoz
Článek IV.
Zaúčtování vratek nevyčerpaných finančních prostředků u příspěvkových organizací
Při zaúčtování vratek nevyčerpaných dotací je třeba postupovat následovně:
1. Jedná-li se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků před koncem účetního období, kdy se finanční prostředky vrací po dohodě s poskytovatelem na výdajový účet ministerstva, ze kterého byly poskytnuty, zaúčtuje se tato operace následovně:
 
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Text účetní operace                    |   MD   |   DAL   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Předpis odvodu části nevyčerpané účelové dotace      |   691   |   347   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+----     ---------+
| Úhrada nevyčerpané dotace                 |   347   |   241   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
2. V případě, že se nevyužité prostředky z účelové dotace resp. příspěvky vrací až v dalším účetním období, tedy až po 1. 1. 2010, jsou tyto prostředky zaslány na depozitní účet ministerstva a zaúčtování tohoto případu je následující:
 
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Text účetní operace                    |   MD   |   DAL   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Předpis odvodu části nevyčerpané účelové dotace      |   931   |   347   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Úhrada nevyčerpané dotace                 |   347   |   241   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
3. Jestliže má příspěvková organizace ve svém rezervním fondu nevyčerpané prostředky projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, které byly k 31.12. ukončeny, převede je na depozitní účet ministerstva a jejich vyvedení zaúčtuje následujícím způsobem:
 
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Text účetní operace                    |   MD   |   DAL   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Předpis závazku vůči státnímu rozpočtu          |   914   |   347   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Úhrada závazku vůči státnímu rozpočtu           |   347   |   241   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
Legenda:
241
Běžný účet
347
Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem
691
Příspěvky a dotace na provoz
914
Fond rezervní
931
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Článek V.
Účetní závěrka
Účetní závěrkou
se rozumí
zpracování účetní závěrky a uzavírání účetních knih
.
Účetní závěrku vymezují § 18 - 23a zákona č. 563/1991 Sb. Uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu a příspěvkové organizace je stanoveno vyhláškou č. 505/2002 Sb.
Účetní jednotky sestavují účetní závěrku jako řádnou, mimořádnou a mezitímní.
Řádnou účetní závěrku
sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období. Při této účetní závěrce se uzavírají účetní knihy a provádí se inventarizace.
Mimořádnou účetní závěrku
sestavují v ostatních případech. V případech sestavování mimořádné účetní závěrky se provádí mimořádná inventarizace.
Mezitímní účetní závěrku
sestavují účetní jednotky, pokud to stanoví zvláštní právní předpis. Tímto předpisem je pro organizační složky státu a příspěvkové organizace
vyhláška č. 16/2001 Sb.
, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 16/2001 Sb.“). V případech sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky neuzavírají účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění podle § 25 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb.
Postup při
otevírání a uzavírání účetních knih
je stanoven Českými účetními standardy, konkrétně Standardem č. 502 - Otevírání a uzavírání účetních knih.
Na konci účetního období se provádí ke dni řádné účetní závěrky
inventarizace majetku a závazků
. Inventarizace majetku a závazků je upravena v § 29 a § 30 zákona č. 563/1991Sb. Jedná se o soubor činností, pomocí kterých účetní jednotky zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků zachycenému v účetnictví. V rámci inventarizace se provádí fyzická a dokladová inventura. Na základě výsledků zjištěných inventurou se v účetnictví zohledňují zjištěné rozdíly v souladu s českým účetní standardem č. 506 - Rozdíly zjištěné při inventarizaci.
Každá účetní jednotka vypracuje vnitřní předpis o inventarizacích majetku a závazků, ve kterém stanoví mimo jiné i závazný obsah písemných dokumentů, dokladujících provedení inventarizace, místo, kde budou tyto dokumenty archivovány, a pravomoci inventarizační komise. Vzorová směrnice k provedení inventarizace č. j.: 360/2006-44 byla uveřejněna ve Věstníku MŠMT, Sešit 6/2006.
Kromě účetních výkazů jsou organizační složky státu povinny vypracovávat a předkládat se čtvrtletní periodicitou finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů a přehled rozpočtových opatření. Způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozsah a způsob sestavení finačních a účetních výkazů a doplňujících údajů upravuje vyhláška č.
16/2001 Sb.
Nově jsou organizační složky státu povinny měsíčně vypracovávat a předkládat výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu. Způsob, termíny a rozsah sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu stanovuje vyhláška č.
16/2001 Sb.
Účetní a finanční výkazy za kapitolu 333 MŠMT podepisuje ministr školství, mládeže a tělovýchovy, případně státní tajemnice - I. náměstkyně ministra. V případě opravného zpracování skutečnosti v sumárních výkazech kapitoly 333 MŠMT podepisuje opravené části výkazů ředitel odboru hlavního účetního a metodiky účetnictví.
Článek VI.
Opravná zpracování účetních závěrek
V souladu se smlouvou o dílo č.j.: 31 391/2004-44, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi ministerstvem a MÚZO Praha, s.r.o., je při zpracování účetních závěrek hrazeno ministerstvem u jednotlivých organizačních složek státu a příspěvkových organizací pouze nahrání první verze jednotlivých předávaných výkazů.
Organizační složky státu a příspěvkové organizace kapitoly 333 MŠMT v případě potřeby opravného zpracování budou tato zpracování a případné další služby hradit z prostředků jednotlivých organizačních složek státu a příspěvkových organizací v cenách dle Ceníku výkaznictví a rozpočetnictví MÚZO Praha, s.r.o.
Článek VII.
Postupy při účtování o dotacích na úhradu provozních výdajů krytých z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
V souladu se zákonem č. 26/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byly nově definovány finanční vztahy příspěvkových organizací se zřizovatelem. K již dříve stanoveným finančním vztahům byly přidány:
- dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů a
- dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů.
Pokud se tyto prostředky nespotřebují do konce kalendářního roku, převádějí se v rámci daného účetního období do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech a mohou se použít pouze na stanovený účel. V rezervním fondu se tyto zdroje sledují odděleně. Prostředky, které na stanovený účel nebyly použity, podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok, ve kterém byl splněn účel, na který byla dotace poskytnuta.
Takto převedené prostředky snižují výnosy příspěvkové organizace. Při zaúčtování převodu je třeba postupovat následovně:
 
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Text účetní operace                    |   MD   |   DAL   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
| Předpis převodu                      |   648       |   914   |
+-----------------------------------------------------------+-------------+---- ---------+
Snížením výnosů dojde k narušení výkazových, mezivýkazových a bankovních vazeb stanovených Ministerstvem financí pro účely předkládání údajů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad a příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí. K těmto nesrovnalostem mají vykazující příspěvkové organice povinnost předložit komentář, kde bude potvrzena oprávněnost nesouladu vazby, tj. nesouladu mezi přijatými příspěvky na provoz od zřizovatele a součtem bankovních účtů s předčíslím 4829 „Příspěvky na provoz PO“ a 14824 „Příspěvky na provoz PO - EU“.
Článek VIII.
Náhrady mezd v době nemoci
Organizační složky státu zařazují peněžní prostředky, které vydávají svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci v souladu s § 192 až § 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, na položku platné rozpočtové skladby 5424 „Náhrady mezd v době nemoci“. Za účelem vydávání těchto prostředků byl pro organizační složky státu, které mají u České národní banky veden účet s předčíslím 4028, zřízen účet 4044 - Náhrady mezd v době nemoci.
Článek IX.
Výkaz o nespotřebovaných nárocích organizačních složek státu
Vyhláška č. 16/2001 Sb. byla vydána na základě ustanovení § 20 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“).
§ 47 novelizovaného zákona č. 218/2000 Sb. nově stanoví, že částka rozdílu mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji se nepřevádí do rezervního fondu, ale v její výši vznikne organizační složce státu v příštích letech nárok na to, aby tuto částku mohla z výdajového účtu vydat.
V návaznosti na schválení zákona č. 26/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. byla novelizována vyhláška č. 16/2001 Sb. Součástí vyhlášky č. 377/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., je nová příloha č. 9 „Rozsah a způsob sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U)“.
Způsob, termíny a rozsah sestavení „Výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu“ jsou stanoveny zákonem č. 218/2000 Sb. a vyhláškou č. 16/2001 Sb.
Část II.
Obsah účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů kapitoly 333 v roce 2009
a) Správce kapitoly
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy):
předkládá
Ministerstvu financí
účetní a finanční výkazy a doplňující údaje
a sumární údaje výkazů za kapitolu celkem, samostatně v souhrnu za organizační složky státu a samostatně v souhrnu za jím zřízené příspěvkové organizace aktivní a zrušené.
Čtvrtletně
- Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2 - 04 U).
- Přehled rozpočtových opatření včetně komentáře.
- Přílohu ke komentáři k finačnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů „Limity a zůstatky na účtech v České národní bance“.
- Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad za organizační složky státu a za příspěvkové organizace.
- Výkaz zisku a ztráty.
- Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací a regionálních rad za organizační složky státu a za příspěvkové organizace.
Ročně
- Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a stáních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu (rozpis schváleného rozpočtu).
- Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje a v sumáři za kapitolu celkem v členění podle způsobu odměňování.
Měsíčně
- Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.
Požadované údaje předkládá správce kapitoly Ministerstvu financí v souladu s bodem 8. Přílohy č. 1 vyhlášky č. 16/2001 Sb., v podobě tištěných sestav i v elektronické podobě (ve formě datových souborů). Přesné organizační a technologické podmínky pro předávání elektronických údajů Ministerstvu financí jsou stanoveny Přílohou č. 3 k vyhlášce č. 16/2001 Sb. Předání dat v elektronické podobě zajišťuje na základě smlouvy o dílo č. j.: 31 391/2004-44, ve znění pozdějších dodatků, organizace MÚZO Praha, s.r.o.
b) Organizační složky státu
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká školní inspekce, dále jen „ČŠI“, Vysokoškolské sportovní centrum, dále jen „VSC“ a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, dále jen „CZVV“)
předkládají
:
Čtvrtletně
- Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2 - 04 U).
- Přehled rozpočtových opatření.
- Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad za organizační složku státu.
- Výkaz zisku a ztráty.
- Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad za organizační složku státu.
Ročně
- Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu (rozpis schváleného rozpočtu).
Měsíčně
- Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.
c) Příspěvkové organizace
(přímo řízené organizace, dále jen „PŘO“, ostatní přímo řízené organizace, dále jen „OPŘO“)
předkládají zřizovateli
:
Čtvrtletně
- Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad za příspěvkovou organizaci.
- Výkaz zisku a ztráty.
- Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad za příspěvkovou organizaci.
Ročně
- Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje. Veškeré výkazy, které předávají příspěvkové organizace a organizační složky státu kapitoly 333 - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s tímto ustanovením, musí být výstupem z centrálního zpracování MÚZO Praha, s.r.o.
Povinné náležitosti účetních výkazů
jsou upraveny zákonem o účetnictví a vyhláškou č. 505/2002 Sb.
§ 18 odst. 1 zákona o účetnictví stanoví, že účetní jednotka sestavuje k rozvahovému dni účetní závěrku, která je tvořena:
a) rozvahou,
b) výkazem zisku a ztráty,
c) přílohou.
Podle § 18 odst. 2 zákona o účetnictví musí účetní závěrka obsahovat:
a) název a sídlo účetní jednotky,
b) identifikační číslo,
c) právní formu účetní jednotky,
d) předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena,
e) rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje,
f) okamžik sestavení účetní závěrky,
g) podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky.
Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky dále upravuje vyhláška č. 505/20025 Sb. § 24 vyhlášky č. 505/2002 Sb. stanoví, že příloha účetní závěrky vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.
V části 1. přílohy účetní závěrky
účetní jednotka uvede informace, které vyplývají z ustanovení § 18 a 19 zákona o účetnictví.
V části 2. přílohy účetní závěrky
účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání uvedeném v příloze č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.
V části 3. přílohy účetní závěrky
účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v částech 1. a 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel.
Část III.
Úkoly vykazujících organizačních složek státu, příspěvkových organizací a věcně příslušných útvarů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Článek I.
Období před závěrkou
 1. Rozpočet:

Provedení rozpisu rozpočtu a rozpočtových úprav příjmů a výdajů v souladu se Zásadami rozpočtování příjmů
a výdajů v programu ISROS podle Příkazu ministra č. 27/2008. Podle stejných zásad postupovat i v oblasti
povoleného překročení výdajů z titulu nespotřebovaných nároků v programu ISROS.

       Termín:  průběžně
       Odpovídá: jednotliví rozpočtáři a vedoucí věcně příslušných útvarů ministerstva

Předání přehledu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a dalších doplňujících
údajů.
       Termín:  do 31. 3. 2009
       Odpovídá: ředitelé PŘO a OPŘO - prostřednictvímMÚZO Praha, s.r.o

Předání finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních
fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu.
       Termín:  do 15. 1. 2009
       Odpovídá: ŘO 15, ústřední školní inspektorka, ředitelé VSC
            a CZVV - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.

Předběžná řídící kontrola dodržování závazných ukazatelů rozpočtu a jeho čerpání.

       Termín:  průběžně
       Odpovídá: ŘO 17 (kontrola v souladu s § 26 odst.1 písm. b) zákona
            č. 320/2001 Sb.) příkazci operací, ŘO 18
2. Registry:

Kontrola konzistence registrů ČNB, RARIS a MÚZO Praha, s.r.o.

       Termín:  1 x měsíčně
       Odpovídá: ŘO 18 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
3. Česká národní banka:

Převzetí datového souboru limitů a zůstatků na účtech vedených u ČNB a předání datového souboru limitů
a zůstatků odboru 18, zpřístupnění souboru všem příslušným odborům ministerstva.

       Termín:  do 3. pracovního dne v měsíci
       Odpovídá: ŘO 18 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
4. Vysoké školy:

Předání přehledu o poskytnutých prostředcích na výzkum a vývoj z kapitoly 333 - Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v členění na běžné, kapitálové, institucionální, účelové prostředky (dle článků rozpočtové
skladby) oddělení 180.

       Termín:  průběžně
       Odpovídá: VSO 33
5. Prostředky poskytované ministerstvem prostřednictvím stanovení rozpočtového limitu resp. Pokynu ke zřízení
výdajového účtu státního rozpočtu (u nově zřizovaných účtů):

Předání příslušných dokladů dle Příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2008, kterým se stanoví
Zásady rozpočtování a účtování o příspěvcích, dotacích a výdajích organizačních složek státu poskytnutých
prostřednictvím stanovení rozpočtového limitu výdajů na bankovních účtech vedených u ČNB a jejich vykazování
č. j.: 11 091/2008-18, oddělení 180.

       Termín:  průběžně
       Odpovídá: ředitelé věcně příslušných odborů skupin I, II, III, V, VI, VII, sekce IV

Kontrola a zaúčtování dokladů do příslušného období.

       Termín:  průběžně
       Odpovídá: ŘO 18 (VO 180)
6. Dotace poskytované ministerstvem účelově transferem:

Předání příslušných dokladů souvisejících s poskytováním finančních prostředků v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., č. 306/1999 Sb., č. 218/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb., ve zněních pozdějších předpisů, oddělení
180.
       Termín:  průběžně
       Odpovídá: ředitelé věcně příslušných odborů skupin I, II, III, V, VI, VII, sekce IV
7. Kontrola správnosti vykázání poskytnutých a přijatých prostředků a jejich správného zaúčtování. Pro průběžnou
kontrolu využívat měsíčních sestav rozesílaných organizací MÚZO Praha, s.r.o. Při zjištění chybného
zaúčtování je nutné okamžitě ve spolupráci s oddělením 180 zajistit nápravu.

       Termín:  do 5 dnů od obdržení měsíční sestavy čerpání
       Odpovídá: jednotliví rozpočtáři a vedoucí věcně příslušných útvarů ministerstva
8. Průběžná kontrola správnosti poskytování transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně, které jsou
vykazovány v části IX. finančního výkazu Fin 2-04 U „Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům
územní úrovně“ a jejich správného zaúčtování. Pro průběžnou kontrolu využívat informace o poskytnutých
dotacích krajským úřadům, které jsou zveřejňovány na webových stránkách ministerstva v sekci: Ekonomika
školství - RgŠ ÚSC a soukromé školství - Rozpočet - Dotace krajům. Při zjištění chybného zaúčtování poskytnuté
dotace nebo vratky dotace, je nutné okamžitě ve spolupráci s oddělením 180 zajistit nápravu.

       Termín:  průběžně
       Odpovídá: ředitelé věcně příslušných odborů skupin I, II, III, V, VI, VII,
            sekce IV, ŘO 18 (VO 180)
9. Předkládání části IX. finančního výkazu Fin 2-04 U „Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům
územní úrovně“.

- za období 1 - 11/2008   Termín: 11. 12. 2009
- za období 1 - 12/2008   Termín: 15. 1. 2010
               Odpovídá: ŘO 18 (VO 180)
               ředitelé věcně příslušných odborů skupin
               I, II, III, V, VI, VII a sekce IV
Článek II.
Období závěrky
1. Převzetí schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření za příslušné období roku 2009 z databáze programu
ISROS JASU a počátečních stavů rozvah archivovaných v MÚZO Praha, s.r.o. do výkazů.

       Termín:  do 7. dne po ukončení čtvrtletí
       Odpovídá: ŘO 18 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
2. Předání rozpočtových přesunů v kompetenci ČŠI, VSC a CZVV k zamezení přečerpání rozpočtu na paragrafech
a položkách rozpočtové skladby v souladu s § 25 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, odboru 15 a do MÚZO Praha, s.r.o.

       Termín:  v termínech čtvrtletních závěrek účetnictví OSS
            (do 6. 4., 7. 7., 7. 10. 2009 a 14. 1. 2010)
       Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitelé VSC a CZVV
3. Zajištění přítomnosti odpovědných pracovníků, kteří

a) v případě zjištění nesrovnalosti v průběhu zpracování účetní závěrky provedou potřebnou opravu údajů ve
spolupráci s příslušnými útvary ministerstva (oddělení 180 pro rozdíly ve skutečnosti, odbor 15 pro rozdíly
v rozpočtu).

b) v případě zjištění neodstranitelných rozdílů (např. chybné financování) vypracují k těmto rozdílům komentář.

       Termín:  v průběhu zpracování účetních závěrek
       Odpovídá: ředitelé věcně příslušných odborů skupin I, II, III, V, VI, VII a sekce IV
4. Předání dat o skutečnosti do MÚZO Praha, s.r.o. za přímo řízené organizace, ostatní přímo řízené organizace,
ČŠI, VSC a CZVV prostřednictvím softwarového vybavení AUTOMAT a v případě ministerstva prostřednictvím
výstupu ze softwaru EIS JASU.

       Termín:  do 6. 4., 7. 7., 7. 10. 2009 a 14. 1. 2010
       Odpovídá: ředitelé PŘO, OPŘO, ústřední školní inspektorka, ředitelé VSC a CZVV
            ŘO 18 (VO 180)
5. Kontroly bankovních, výkazových a mezivýkazových vazeb dat o skutečnosti, předání kontrolních sestav vykazujícím
jednotkám a věcně příslušným odborům ministerstva.

       Termín:  obratem po předání dat o skutečnosti
       Odpovídá: ŘO 18 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o
6. Předání opravených dat o skutečnosti do MÚZO Praha , s.r.o. za PŘO, OPŘO, ČŠI, VSC, CZVV a ministerstva
prostřednictvím     softwarového vybavení AUTOMAT.

       Termín:  do 9. 4., 10. 7., 12. 10. 2009 a 20. 1. 2010
       Odpovídá: ředitelé PŘO, OPŘO, ústřední školní inspektorka, ředitelé VSC a CZVV,
            ŘO 18 (VO 180)
7. První sumarizace kapitoly.

       Termín:  9. 4., 10. 7., 12. 10. 2009 a 20. 1. 2010
       Odpovídá: ŘO 18 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
8. Předání komentářů o průběhu poskytování dotací v uplynulém účetním období s důrazem na změny rozpočtu
a odchylky proti rozpočtu po změnách a investiční výdaje mimo ISPROFIN v daném období věcně příslušnými
útvary ministerstva odboru 18, které budou využity ke zpracování komentářů k účetním závěrkám a ke
zpracování materiálů Plnění příjmů a čerpání výdajů státního rozpočtu za kapitolu 333 - Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.

       Termín:  9. 4., 10. 7., 12. 10. 2009 a 20. 1. 2010
       Odpovídá: příkazci operací skupiny I, II, III, V, VI, VII a sekce IV
9. Opravy pracovníky ministerstva, předání komentáře k rozdílům, které nelze odstranit (chybné financování),
odboru 18 písemně i elektronicky na adresu: brumovskal@msmt.cz; předběžné předání dat Ministerstvu financí.

       Termín:  do 14. 4., 14. 7., 14. 10. 2009, 25. 1. 2010
       Odpovídá: příkazci operací skupiny I, II, III, V, VI, VII a sekce IV
            opravy zaúčtování ve spolupráci s O 18 (oddělení 180)
            opravy rozpočtu ve spolupráci s O 15 ŘO 18 prostřednictvím
            MÚZO Praha, s.r.o.
10. Předání výkazů a jejich sumářů za kapitolu Ministerstvu financí v elektronické podobě.

       Termín:  15. 4., 15. 7., 15. 10. 2009 a 27. 1. 2010
       Odpovídá: ŘO 18 prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
11. Předání výkazů za PŘO, OPŘO, ČŠI, VSC, CZVV podepsané jejich statutárními zástupci do MÚZO Praha,
s.r.o. k archivaci. Veškeré předávané výkazy musí být výstupem z centrálního zpracování MÚZO Praha,
s.r.o.

       Termín:  17. 4., 17. 7., 19. 10. 2009 a 29. 1. 2010
       Odpovídá: ředitelé PŘO, OPŘO, ústřední školní inspektorka, ředitelé VSC a CZVV
12. Předání výkazů za ministerstvo podepsané statutárním zástupcem do MÚZO Praha, s.r.o. k archivaci.

       Termín:  27. 4., 27. 7., 27. 10. 2009 a 9. 2. 2010
       Odpovídá: ŘO 18 (VO 180)
13. Předložení výkazů a jejich sumářů za kapitolu schválených a podepsaných statutárním zástupcem kapitoly
podle bodu 8 a) Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 16/2001 Sb. v písemné podobě Ministerstvu financí.

       Termín:  17. 4., 17. 7., 19. 10. 2009 a 29. 1. 2010
       Odpovídá: ŘO 18 (VO 181)
14. Předání výstupů (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) za jednotlivé vysoké školy a sumáře za oblast vysokého
školství samostatnému oddělení 33.

       Termín:  dle požadavků samostatného oddělení 33
       Odpovídá: ŘO 18 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
Článek III.
Období po ukončení závěrky
1. Kontrola návaznosti rozvah předaných do územní databáze na sumář předaný Ministerstvu financí a kontrola
vazeb dat předaných do územní databáze na číselník RARIS.

       Termín:  po schválení sumáře Ministerstvem financí
       Odpovídá: ŘO 18 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
2. Zajištění oprav zjištěných rozdílů, případně jejich komentování.

       Termín:  bezprostředně po zjištění rozdílu
       Odpovídá: jednotliví rozpočtáři ve spolupráci s odborem 18 (VO 180)
3. Předání sestavy ARIS 409M - Kontrola poskytnutých a přijatých dotací a půjček ze SR a SF ( k 31. 3., 30. 6.,
30. 9. a 30. 11. 2009) financujícím útvarům ministerstva.

       Termín:  bezprostředně po obdržení sestavy
       Odpovídá: ŘO 18
4. V návaznosti na sestavu ARIS 409M - Kontrola poskytnutých a přijatých dotací a půjček ze SR a SF, provést
opravu vykázaných rozdílů ve spolupráci s odborem 18 (oddělení 180) tak, aby v následující účetní závěrce
byly vykázané údaje správné (v případě chybného zaúčtování či chybného poskytnutí finančních prostředků),
a zajistit opravu v případě chyb zjištěných při zaúčtování přijatých dotací u jednotlivých krajů a MHMP. Pokud
již není možné provést opravy v případě chybného financování nebo opravu chybného zaúčtování, je nutné pro
tuto skutečnost sestavit komentář.

       Termín:  předání komentáře k neodstranitelným rozdílům a zajištění opravy
            do 10 pracovních dnů po obdržení sestavy
       Odpovídá: příkazci operací skupiny I, II, III, V, VI, VII a sekce IV, ŘO 18 (VO 180)
5. Umístění elektronické verze sumárních výkazů za kapitolu 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
předaných Ministerstvu financí, na serveru HERU (R:) - R:\MSMT-1\odbor18\aktuální finanční a účetní
výkazy.

       Termín:  do 3 pracovních dnů po podpisu výkazů statutárním zástupcem
            ministerstva
       Odpovídá: ŘO 18
Článek IV.
Předávání výkazů o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu
1. Předání výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů za ČŠI, VSC, CZVV a ministerstvo do MÚZO Praha,
s.r.o.

- za jednotlivé měsíce 1 - 11/2009  Termín:  nejpozději do 20. pracovního dne
                        následujícího měsíce

- za období 1 - 12/2009       Termín:  první pracovní den měsíce února následujícího roku
                   Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitelé VSC a CZVV,
                        ŘO 15 ve spolupráci s ŘO 18
2. Předání výkazů a jejich sumářů za kapitolu Ministerstvu financí v elektronické podobě.

- za jednotlivé měsíce 1 - 11/2009  Termín:  nejpozději poslední pracovní den před 25. dnem
následujícího měsíce

- za období 1 - 12/2009       Termín:  poslední pracovní den před 8. únorem
                        následujícího roku
                   Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitelé VSC a CZVV,
                        ŘO 15 ve spolupráci s ŘO 18
3. Předání výkazů a jejich sumářů za kapitolu schválených a podepsaných statutárním zástupcem kapitoly podle
bodu 8 a) Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 16/2001 Sb. v písemné podobě Ministerstvu financí.

- za jednotlivé měsíce 1 - 11/2009  Termín:  nejpozději poslední pracovní den před 25. dnem
následujícího měsíce

- za období 1 - 12/2009       Termín:  poslední pracovní den před 8. únorem
                        následujícího roku
                   Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitelé VSC a CZVV,
                        ŘO 15 ve spolupráci s ŘO 18
Část IV.
Závěrečná ustanovení
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu ministra.