Nařízení ze dne 18.1.2010, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.

4.2.2010 | Sbírka:  33/2010 Sb. | Částka:  11/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: 142/1994 Sb.
Pasivní derogace: 89/2012 Sb.
33/2010 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. ledna 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.
Vláda nařizuje k provedení § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.:
Čl. I
V nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb., § 1 zní:
㤠1
Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Výše úroku z prodlení, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se řídí dosavadními právními předpisy.
Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.
Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc., v. r.
Ministryně spravedlnosti:
JUDr. Kovářová v. r.