Vyhláška ze dne 28.4.2010, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

6.5.2010 | Sbírka:  127/2010 Sb. | Částka:  46/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 280/1992 Sb., 551/1991 Sb.
Aktivní derogace: 418/2003 Sb.
127/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 28. dubna 2010,
kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 127/1998 Sb., a podle § 16 odst. 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 225/1999 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 656/2004 Sb., vyhlášky č. 519/2005 Sb. a vyhlášky č. 356/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až o), která znějí:
„k) snížené nebo zrušené opravné položky k pojistnému, penále, pokutám a přirážkám k pojistnému,
l) snížené nebo zrušené ostatní opravné položky neuvedené v písmenu k) vztahující se k základnímu fondu,
m) použité, snížené nebo zrušené rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle odstavce 4 písm. m),
n) použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy neuvedené v písmenu m) vztahující se k základnímu fondu,
o) ostatní dohadné položky aktivní vztahující se k základnímu fondu neuvedené v písmenu c).“.
2. V § 1 odst. 3 větě třetí se slova „převod ve výši rezervy na pravomocně neskončené soudní spory na zvláštní bankovní účet“ nahrazují slovy „hodnotu rezerv na základním fondu“.
3. V § 1 odst. 4 písm. g) se slova „a na zvláštním bankovním účtu rezerv“ zrušují.
4. V § 1 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) až p), která znějí:
„n) tvorbu ostatních rezerv neuvedených v písmenu m) vztahujících se k základnímu fondu,
o) tvorbu opravných položek k pojistnému, penále, pokutám a přirážkám k pojistnému,
p) tvorbu ostatních opravných položek neuvedených v písmenu o) vztahujících se k základnímu fondu.“.
5. V § 1 odst. 7 větě první se slova „nebo rezerv na pravomocně neskončené soudní spory“ zrušují.
6. V § 2 odst. 5 větě první se slova „a převodu ve výši rezervy na pravomocně neskončené soudní spory na zvláštní bankovní účet“ zrušují.
7. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí:
„k) použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy vztahující se k provoznímu fondu,
l) snížené nebo zrušené ostatní opravné položky vztahující se k provoznímu fondu,
m) ostatní dohadné položky aktivní vztahující se k provoznímu fondu.“.
8. V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až n), která znějí:
„l) tvorbu ostatních rezerv vztahujících se k provoznímu fondu,
m) tvorbu ostatních opravných položek vztahujících se k provoznímu fondu,
n) ostatní dohadné položky pasivní vztahující se k provoznímu fondu.“.
9. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až l), která znějí:
„j) použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy vztahující se k sociálnímu fondu,
k) snížené nebo zrušené ostatní opravné položky vztahující se k sociálnímu fondu,
l) dohadné položky aktivní vztahující se k sociálnímu fondu.“.
10. V § 4 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až h), která znějí:
„f) vytvoří se ostatní rezervy vztahující se k sociálnímu fondu,
g) vytvoří se ostatní opravné položky vztahující se k sociálnímu fondu,
h) vytvoří se dohadné položky pasivní vztahující se k sociálnímu fondu.“.
11. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) použité, snížené nebo zrušené ostatní opravné položky vztahující se k fondu majetku.“.
12. V § 5 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) tvorbu ostatních opravných položek vztahujících se k fondu majetku.“.
13. V § 7 odst. 2 se slova „koef. = - 0,58 / P x p + 3,71 + 0,58 / P x 50“ nahrazují slovy „koef. = - 0,58 / P x p + 3,71 + 0,58 / P x 100“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Janota v. r.