Zákon ze dne 22.4.2010, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

20.5.2010 | Sbírka:  140/2010 Sb. | Částka:  51/2010ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 569/1991 Sb.
Pasivní derogace: 503/2012 Sb.
140/2010 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. dubna 2010,
kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb., zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 313/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 423/2002 Sb., zákona č. 253/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 285/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 119/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb. a zákona č. 299/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
2. V § 11 odst. 3 se slovo „přítomných“ zrušuje.
3. V § 15 odstavec 4 zní:
„(4) Pozemkový fond může poskytovat finanční prostředky, které lze čerpat v závislosti na průběhu prací postupně, na pozemkové úpravy, a to do výše 400 mil. Kč ročně.“.
4. V § 15 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:
„h) na národní doplňkové platby k přímým podporám pro rok 2010 ve výši 1 500 mil. Kč,
i) na podporu značky kvality „KLASA“ ve výši 150 mil. Kč.“.
5. V § 15 odst. 8 se slova „písm. a) a g)“ nahrazují slovy „písm. a), g) až i)“.
6. V § 15 odst. 10 se za slovo „odstavce“ vkládají slova „4 a odstavce“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.