Vyhláška ze dne 23.12.2010, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)

31.12.2010 | Sbírka:  434/2010 Sb. | Částka:  151/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 383/2009 Sb.
434/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2010,
kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 23b:
Čl. I
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), se mění takto:
1. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pomocný konsolidační přehled k účetní závěrce, Výkaz majetku a závazků za dílčí konsolidační celek státu, Výkaz nákladů a výnosů za dílčí konsolidační celek státu, Výkaz peněžních toků za dílčí konsolidační celek státu, Přílohu účetního výkazu za dílčí konsolidační celek státu a Pomocný konsolidační přehled za dílčí konsolidační celek státu předávají vybrané účetní jednotky poprvé za účetní období roku 2012, a to ve stavu k 31. prosinci roku 2012.“.
2. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Termíny pro předávání konsolidačních účetních záznamů
----------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------
Číslo    Název účetního záznamu              Četnost předávání účetního záznamu
výkazu
----------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------
   1 Rozvaha              čtvrtletně - ve stavu k 31.3., 30.6., 30.9. - mezitímní účetní závěrka, a to
                      do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31.12. - řádná
                            účetní závěrka, a to do 20.2. následujícího roku,
                       zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31.3., 30.6., 30.9. -
                     mezitímní účetní závěrka, a to do 60. dne od konce  vykazovaného období,
                       a ročně, tj. ve stavu k 31.12. - řádná účetní závěrka, a to do 28.2.
                                   následujícího roku

   2 Výkaz zisku a ztráty       čtvrtletně - ve stavu k 31.3., 30.6., 30.9. - mezitímní účetní závěrka, a to
                      do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31.12. - řádná
                            účetní závěrka, a to do 20.2. následujícího roku,
                       zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31.3., 30.6., 30.9. -
                     mezitímní účetní závěrka, a to do 60. dne od konce  vykazovaného období,
                       a ročně, tj. ve stavu k 31.12. - řádná účetní závěrka, a to do 28.2.
                                   následujícího roku

   3 Přehled o peněžních tocích a o     ročně, tj. ve stavu k 31.12. - řádná účetní závěrka, a to do 20.2.
    změnách vlastního kapitálu                   následujícího roku,
                     zdravotní pojišťovny: ročně, tj. ve stavu k 31.12. - řádná účetní závěrka, a
                                to do 28.2. následujícího roku

   4 Příloha              čtvrtletně - ve stavu k 31.3., 30.6., 30.9. - mezitímní účetní závěrka, a to
                     25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31.12. - řádná účetní
                             závěrka, a to do 20.2. následujícího roku,
                       zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31.3., 30.6., 30.9. -
                     mezitímní účetní závěrka, a to do 60. dne od konce  vykazovaného období,
                       a ročně, tj. ve stavu k 31.12. - řádná účetní závěrka, a to do 28.2.
                                   následujícího roku

   5 Pomocný konsolidační přehled k      ročně, tj. ve stavu k 31.12., a to do 31. 3. následujícího roku
    účetní závěrce

   6 Výkaz majetku a závazků za dílčí     ročně, tj. ve stavu k 31.12., a to do 30.4. následujícího roku
    konsolidační celek státu

   7 Výkaz nákladů a výnosů za dílčí     ročně, tj. ve stavu k 31.12., a to do 30.4. následujícího roku
    konsolidační celek státu

   8 Výkaz peněžních toků za dílčí      ročně, tj. ve stavu k 31.12., a to do 30.4. následujícího roku
    konsolidační celek státu

   9 Příloha účetního výkazu za dílčí     ročně, tj. ve stavu k 31.12., a to do 30.4. následujícího roku
    konsolidační celek státu

  10 Pomocný konsolidační přehled za     ročně, tj. ve stavu k 31.12., a to do 30.4. následujícího roku“
    dílčí konsolidační celek státu
----------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------

Čl. II
Společná a přechodná ustanovení
1. Vybrané účetní jednotky ode dne účinnosti této vyhlášky nepoužijí ustanovení § 44 odst. 4 vyhlášky č. 383/2009 Sb.
2. Vybrané účetní jednotky uvedené v § 5 odst. 2 vyhlášky č. 383/2009 Sb. nesestavují a nepředávají do centrálního systému účetních informací státu operativní účetní záznamy ve stavu k 31. prosinci 2010.
3. Vybrané účetní jednotky postupují podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění této vyhlášky, poprvé při předávání konsolidačních účetních záznamů číslo 1 až 4 ve stavu ke dni 31. prosince 2010.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.