Zákon ze dne 25.4.2012, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

30.5.2012 | Sbírka:  170/2012 Sb. | Částka:  61/2012ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 40/1964 Sb.
170/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. dubna 2012,
kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 57 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 56/2006 Sb., se v odstavci 1 věta druhá nahrazuje větou „To neplatí ohledně smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží než nutné k provedení opravy nebo údržby.“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.