Řád ze dne 29.4.1993 Soutěžní řád České komory architektů

29.4.1993 | Sbírka:  AK02/1993 | Částka:  0/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 137/2006 Sb., 360/1992 Sb., 513/1991 Sb., 40/1964 Sb.
Pasivní derogace: AK02/2018
AK02/1993
Soutěžní řád
České komory architektů
VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
vědoma si nutnosti posilovat důvěru architektů i veřejnosti ve smysl a poslání soutěží, kterým je umožnit architektům poměřovat vzájemně svoje odborné znalosti a schopnosti při nalézání co nejvhodnějších a nejlepších řešení uspokojujících požadavky vyhlašovatele při zachování vysoké úrovně odbornosti předložených řešení,
vědoma si zároveň nutnosti učinit systém soutěží ve veřejném zájmu přehledným a stanovit obecná pravidla pro jejich konání,
vědoma si odpovědnosti porotců jako rozhodujících činitelů pro zdárný průběh soutěží,
vědoma si významu kvalitně zpracovaných soutěžních podmínek jako podmínek smlouvy, nezavazujících nad míru nezbytně nutnou, nýbrž poskytujících dostatečný prostor k tvůrčí činnosti účastníků soutěží i dostatečný prostor pro vskutku odborné a co nejvolnější posuzování předložených řešení porotou
a v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon“) a k provedení některých ustanovení tohoto Zákona a s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a § 21 až 23, § 29 až 34 a § 143 an. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
vyhlašuje
tento
SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
ze dne 24. dubna 1993, ze dne 16. dubna 1994, ze dne 29. dubna 1995, ze dne 27. dubna 1996, ze dne 28. dubna 1998, ze dne 13. dubna 1999, ze dne 11. dubna 2000, ze dne 20. dubna 2002, ze dne 24. dubna 2004, ze dne 30. dubna 2005, ze dne 28. dubna 2007, ze dne 19. dubna 2008, ze dne 17. května 2009, ze dne 17. dubna 2010, ze dne 16. dubna 2011, ze dne 21. dubna 2012, ze dne 20. dubna 2013, ze dne 26. dubna 2014, ze dne 18. dubna 2015, ze dne 16. dubna 2016 a ze dne 22. dubna 2017 [úplné znění]
§ 1
úvodní ustanovení
(1) Tento řád upravuje podmínky pro pořádání architektonických soutěží a jiných forem soutěží v odbornostech vymezených v § 17 a 18 Zákona (dále jen „architektonických soutěží“) a náležejících podle § 23 odstavce 6 Zákona do působnosti České komory architektů (dále jen „Komory“) a odbornostech bezprostředně souvisejících; na soutěžní přehlídky se užijí ustanovení tohoto soutěžního řádu přiměřeně.
(2) Soutěžní přehlídkou se pro účely tohoto řádu rozumí neanonymní přehlídka již existujících plánů, projektů nebo staveb a stanovení jejich pořadí podle předem stanovených kritérií, nikoli však zadání zakázky.
(3) Soutěž konaná podle tohoto řádu se považuje za soutěž o návrh a je předpokladem pro zadání veřejné zakázky na provedení projektových a plánovacích výkonů nebo jiný postup podle zvláštního právního předpisu v případě, že charakter soutěže, zejména její účel a předpokládaná cena následné zakázky, odpovídají podmínkám zvláštního předpisu1) pro podlimitní nebo nadlimitní veřejnou zakázku.
(4) Architektonickou soutěží se rozumí postup hledání nejlepšího architektonického, urbanistického, krajinářského, výtvarného či konstrukčního řešení stavby, objektu či území a/nebo zhotovitele projektové dokumentace, územní studie nebo územně plánovací dokumentace, při němž jsou předkládány, posuzovány a hodnoceny návrhy architektonického, urbanistického či krajinářského řešení stavby, objektu či území.
§ 2
druhy soutěží a soutěžních přehlídek
(1) Architektonickou soutěží a soutěžní přehlídkou se podle předmětu řešení rozumí soutěže a přehlídky urbanistické, architektonické, krajinářské nebo kombinované.
(2) Soutěže rozlišované podle okruhu účastníků jsou
a) otevřené2), které jsou minimálně v první fázi vždy anonymní,
b) užší3a), u nichž jsou účastníci vyzýváni k předložení soutěžních návrhů jmenovitě a které mohou být jak anonymní, tak neanonymní, a
c) kombinované, u nichž jsou účastníci vyzýváni k předložení soutěžních návrhů jmenovitě, a zároveň je možnost účasti v soutěži otevřena neomezenému počtu účastníků; tyto soutěže jsou minimálně v první fázi vždy anonymní;
při zadávání veřejných zakázek se ustanovení písmene b) a c) užije jen tehdy, připouští-li to zvláštní právní předpis1).
(3) Soutěže rozlišované podle počtu fází jsou:
a) jednofázové4b), jejichž předmět je obvykle menšího rozsahu a jednoznačného vymezení,
b) dvoufázové5c), jejichž předmět je značného rozsahu a jeho součástí je obvykle též postupné zpřesňování jeho vlastního vymezení. Soutěžní lhůta druhé fáze musí skončit nejpozději šest měsíců po vyhlášení výsledků první fáze. Obě fáze musí vyhodnotit včetně udělení cen a odměn stejná porota. Anonymita, popřípadě neanonymita druhé fáze musí být vyhlášena v soutěžních podmínkách předem. V případě anonymní druhé fáze pověří porota otevřením obálek se jmény a adresami autorů a vyzváním autorů do druhé fáze důvěryhodnou osobu, kterou zaváže mlčenlivostí. Návrhy pro první fázi nesmí být zveřejněny před konečným rozhodnutím soutěžní poroty ve druhé fázi, a to ani v případě, že druhá fáze soutěže není anonymní. Zveřejnění a výstava všech předložených soutěžních návrhů včetně soutěžních návrhů z první fáze se uskuteční až po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu.
(4) Soutěže rozlišované podle účelu jsou soutěže
a) projektové, jimiž se rozumí soutěže, na které navazuje řízení o zadání projektové dokumentace, územní studie nebo územně plánovací dokumentace, popř. které jsou součástí takového řízení,
b) ideové, jimiž se rozumí soutěže pro zjištění portfolia názorů na řešení stavby nebo území.
§ 3
účastníci soutěže
(1) Soutěží se mohou účastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich společnosti. Účast je umožněna kaž dému, kdo splní požadavky stanovené v soutěžních podmínkách. Okruh účastníků pro různé druhy soutěží vymezí vyhlašovatel soutěžními podmínkami. V případě účasti právnických osob, jejichž zaměstnanci jsou autory vítězného soutěžního návrhu, jsou k podpisu smluv na provedení zakázky oprávněny pouze statutární orgány těchto osob v souladu s obecným právním předpisem6).
(2) Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které
a) se bezprostředně účastnily přípravy soutěžního zadání a na vyhlášení soutěže,
b) jsou uvedeny v § 8 a 9 tohoto Soutěžního řádu,
c) jsou manžely, příbuznými, sešvagřenými v prvním stupni, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými nebo spolupracovníky vyloučených osob,
d) jsou členy samosprávných orgánů vyhlašovatele a zaměstnanci úřadů vyhlašovatele nebo právnických osob zřízených vyhlašovatelem, kteří se podíleli na projednávání a schvalování soutěžních podmínek, soutěžního zadání anebo se budou podílet na projednávání a schvalování výsledků soutěže, výsledků řízení o zadání zakázky v návaznosti na soutěž a výsledků zakázky zadané v návaznosti na soutěž; osoby vyjmenované v tomto odstavci se nemohou zúčastnit ani návrhy podanými mimo soutěž.
(3) Nevydala-li Komora k soutěži potvrzení regulérnosti, jsou ze soutěže rovněž vyloučeny osoby zapsané do seznamu autorizovaných nebo registrovaných osob vedeného Komorou.7)
VYHLAŠOVÁNÍ SOUTĚŽÍ
§ 4
vyhlašovatel soutěže
Vyhlašovatelem5) soutěže může být orgán veřejné správy nebo právnická nebo fyzická osoba.
§ 5
vyhlášení soutěže
(1) Soutěž je vyhlášena dnem, kdy jsou soutěžní podmínky zpřístupněny všem zájemcům stanoveného okruhu účastníků soutěže. Soutěžní lhůta musí činit nejméně šest týdnů od data vyhlášení soutěže. Nepřesahují-li předpokládané projektové náklady na zakázku 500 000 Kč a je-li to přiměřené předmětu soutěže a požadavkům na soutěžní návrhy, může být lhůta zkrácena až na čtyři týdny. Zkrácení lhůty je třeba vždy projednat s porotou. V případě dvoufázových soutěží musí celková soutěžní lhůta pro první a druhou fázi dohromady činit nejméně osm týdnů, přičemž soutěžní lhůta pro první fázi nesmí být kratší než tři týdny.
(2) Informaci o záměru vyhlásit otevřenou, popřípadě kombinovanou soutěž podá vyhlašovatel Komoře, která ji zveřejní na svých internetových stránkách; za podmínek stanovených zvláštními předpisy ji vyhlašovatel zveřejní též ve Věstníku veřejných zakázek, popřípadě v Úředním věstníku Evropské unie1a).
(3) Počínaje dnem vyhlášení veřejné soutěže poskytuje vyhlašovatel zájemcům o účast v soutěži soutěžní podmínky (včetně soutěžních podkladů). Soutěžní podmínky (včetně soutěžních podkladů) může poskytovat za přiměřenou úplatu, která nesmí převýšit náklady na jejich výrobu a která musí být účastníkům vrácena, jestliže odevzdají soutěžní návrh, který byl porotou přijat k řádnému hodnocení.
(4) Vyzvaná soutěž se vyhlašuje písemnou výzvou všem vyzývaným účastníkům. Výzva musí být spolu se soutěžními podmínkami odeslána nejpozději v den vyhlášení vyzvané soutěže. Svoji účast ve vyzvané soutěži účastníci písemně potvrdí ve lhůtě stanovené soutěžními podmínkami.
§ 6
zrušení soutěže nebo soutěžní přehlídky
(1) Vyhlašovatel si může vyhradit v soutěžních podmínkách zrušení soutěže, za podmínky přijetí závazku účastníky soutěže přiměřeně odškodnit1b). Oznámení o zrušení soutěže provede vyhlašovatel stejným způsobem, jakým soutěž vyhlásil do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí s uvedením důvodu; v případě, že soutěž je zrušena po ukončení soutěžní lhůty, odešle vyhlašovatel všem známým účastníkům oznámení o zrušení a vyzve je k převzetí jejich návrhů.
(2) Soutěž může být též zrušena, a to na návrh Komory, jestliže se v jejím průběhu prokáže, že potvrzení regulérnosti bylo vydáno na základě zjevně nesprávných nebo neúplných informací, zejména uvedl-li vyhlašovatel Komoru záměrně v omyl, popřípadě došlo-li v průběhu soutěže ke změnám soutěžních podmínek rozhodných pro průběh soutěže a pro rozhodnutí poroty, v jejichž důsledku nelze již soutěž považovat za regulérní. Své zjištění o neregulérnosti soutěže a případném návrhu na zrušení soutěže zveřejní Komora ihned na svých internetových stránkách. Vyhlašovatel oznámí zrušení soutěže dle odst. 1.
(3) Za přiměřené odškodnění se považuje částka odpovídající souhrnu předpokládaných cen a odměn. Při zrušení soutěže je vyhlašovatel povinen poskytnout přiměřené odškodné, stanovené v soutěžních podmínkách poměrným podílem z celkové částky na odškodnění, a to těm účastníkům, kteří před zrušením soutěže její podmínky převážně nebo zčásti již splnili. V případě pochybností dohodne vyhlašovatel rozsah splnění podmínek, jakož i výši poměrného podílu s porotou.
(4) Soutěžní přehlídku může vyhlašovatel zrušit jen ze závažných důvodů, a to stejným způsobem jakým ji vyhlásil. Poskytnout přiměřené odškodné účastníkům, kteří před zrušením soutěžní přehlídky její podmínky převážně nebo zčásti již splnili, je vyhlašovatel povinen jenom v případě, bylo-li to výslovně uvedeno v soutěžních podmínkách.
(5) V případě zrušení soutěže po odevzdání návrhů budou tyto návrhy zveřejněny.
§ 7
soutěžní podmínky
(1) Soutěžní podmínky vypracovává obvykle odborník pověřený vyhlašovatelem, a to popřípadě ve spolupráci s Českou komorou architektů.
(2) Před vyhlášením soutěže musí být soutěžní podmínky předloženy nejméně patnáct dnů předem Kanceláři Komory k posouzení jejich souladu se Soutěžním řádem. Poté, zpravidla na ustavující schůzi poroty, musí se soutěžními podmínkami vyjádřit podpisem svůj závazný souhlas všichni členové poroty, jakož i vyhlašovatel, popřípadě jeho řádně zmocněný zástupce. Takto odsouhlasené soutěžní podmínky budou s konečnou platností potvrzeny v záležitostech rozhodných pro regulérnost soutěže Komorou, která si pro vydání potvrzení regulérnosti vyhrazuje lhůtu nejvýše deseti dnů. Vydáním potvrzení regulérnosti Komora stvrzuje, že soutěžní podmínky jsou v souladu se Soutěžním řádem a ostatními profesními předpisy Komory. Komora je oprávněna odvolat potvrzení regulérnosti soutěže, a to i během soutěže, zjistí-li, že byla při posuzování těchto podmínek uvedena v omyl.
(3) Komora může na písemnou žádost vyhlašovatele soutěže a z důvodů zvláštního zřetele hodných, zejména humanitárních, uznat za regulérní i takové soutěžní podmínky, které nejsou v souladu s ustanoveními tohoto řádu o výši cen a odměn.
(4) Soutěžní podmínky obsahují zejména:
a) jméno/název a adresu/sídlo vyhlašovatele soutěže, a jméno/název a adresu/sídlo sekretáře a přezkušovatele soutěže a jméno/název a adresu/sídlo auditora soutěže, byl-li jmenován,
b) druh soutěže - u soutěží vyzvaných a kombinovaných též seznam vyzvaných účastníků,
c) předmět soutěže a rozsah řešení, přičemž musí vyhlašovatel uvést všechny závazné požadavky pro zpracování, omezené na míru nezbytně nutnou, jejichž dodržení považuje za povinné a tedy za právní základ smlouvy; součástí požadavků na obsah řešení mohou být rovněž požadavky na obsah částí návrhu určených k výstavě a publikaci návrhů, zejména jednotné požadavky na formát souborů a rozsah tiskové části a obrazové přílohy určené k publikaci v tiskové kvalitě; nedodržení tohoto požadavku však nemůže být důvodem k vyloučení ze soutěže,
d) účel soutěže podle § 2 odst. 4,
e) závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány,
f) lhůty soutěže, zejména určení dne, hodiny, místa a způsobu odevzdání soutěžních návrhů - soutěžní lhůtu a lhůty pro dotazy a konzultace; v případě zkrácené lhůty dle § 5 odst. 1 též zdůvodnění jejího zkrácení,
g) seznam soutěžních podkladů a způsob nakládání s nimi,
h) jmenný seznam členů poroty,
i) způsob označení soutěžních návrhů a jejich příloh pro zaručení anonymity,
j) počet a výši cen a odměn, popřípadě ustanovení o náhradě hotových výloh vyzvaným účastníkům soutěže,
k) ustanovení o rozsahu oprávnění vyhlašovatele nakládat dále s oceněnými nebo odměněnými soutěžními návrhy, včetně práva na vystavení a reprodukci soutěžních návrhů a závazného způsobu využití výsledků soutěže,
l) ustanovení o ochraně autorských práv autorů předložených řešení6); při zpřesňování soutěžních podmínek pro druhou fázi dvoufázové soutěže je porota povinna respektovat autorská práva účastníků první fáze, ledaže bylo v soutěžních podmínkách výslovně stanoveno, že účastníci první fáze soutěže dávají souhlas s využitím svých soutěžních návrhů pro formulaci zpřesněných soutěžních podmínek pro druhou fázi,
m) ustanovení o řešení případných rozporů,
n) potvrzení regulérnosti soutěže od Komory; rozsah závazných podmínek, zejména formálních, omezí vyhlašovatel pouze na míru nezbytně nutnou a přiměřenou předmětu soutěže.
(5) Zájemcům o účast je vyhlašovatel soutěže povinen podat vysvětlení k organizačním náležitostem soutěže, nejedná-li se o požadavky týkající se předmětu řešení, jejichž vysvětlení je v působnosti poroty; rozhodnutí přísluší ve sporných případech předsedovi poroty. Po datu stanoveném v soutěžních podmínkách nesmí být další vysvětlení zodpovědnými orgány soutěže podávána.
(6) Vyhlašovatel soutěže se zavazuje vyhlášením soutěžních podmínek převzít odpovědnost za převzaté soutěžní návrhy, a to až do řádného ukončení soutěže.
(7) Soutěžní lhůta je splněna, je-li ve stanoveném čase soutěžní návrh doručen vyhlašovateli způsobem stanoveným soutěžními podmínkami. Soutěžní návrhy doručené po ukončení soutěžní lhůty vyhlašovatel nepřevezme nebo je vyloučí ze soutěže.
(8) Odevzdáním soutěžního návrhu účastník soutěže souhlasí se soutěžními podmínkami a přijímá je.
(9) Vyhlašovatel a porota se zavazují dnem vyhlášení soutěže dodržet soutěžní podmínky tak, jak byly vyhlášeny.
(10) Změní-li vyhlašovatel v průběhu soutěže soutěžní podmínky nebo jejich část, popřípadě odňala-li Komora soutěži potvrzení regulérnosti v průběhu soutěže (§ 7 odst. 2), může účastník ze soutěže odstoupit a požadovat přiměřenou náhradu nákladů vynaložených v souvislosti se svou účastí v soutěži.
(11) Komora nevydá potvrzení regulérnosti soutěži, jejíž soutěžní podmínky nebyly schváleny porotou a/nebo:
a) nezajišťují práva účastníků na rovný, transparentní a nediskriminační přístup ze strany vyhlašovatele, včetně práva na řešení rozporů;
b) u nichž není zajištěna dostatečná doba na vypracování soutěžního návrhu v souladu s § 5 odst. 1 tohoto Soutěžního řádu;
c) u nichž není zajištěno hodnocení návrhů porotou v souladu s § 9 a 10 tohoto Soutěžního řádu;
d) obsahující neoprávněné či diskriminační požadavky týkající se kvalifikace k účasti v soutěži;
e) neobsahující jasné a přehledné finanční podmínky soutěže a odpovídající výši cen a odměn.
POROTA
§ 8
funkce a složení poroty
(1) Funkcí poroty je posoudit soutěžní podmínky, projednat je a odsouhlasit jejich znění, posoudit předložené soutěžní návrhy a rozhodnout o jejich ocenění, popřípadě odměnění podle závazných kritérií obsažených v soutěžních podmínkách.
(2) Členy poroty jsou řádní členové a náhradníci. Počet náhradníků musí být úměrný počtu řádných členů poroty. Činí obvykle jednu třetinu.
(3) Porota má vždy lichý počet řádných členů, nejméně tři a nejvíce jedenáct. Jednání poroty se účastní všichni členové, avšak náhradníci pouze s hlasem poradním. V případě zastupování nepřítomného řádného člena nabývá náhradník statutu řádného člena s hlasem rozhodujícím, přičemž řádné členy nezávislé (v souladu s ustanovením § 8 odstavce 4) na vyhlašovateli musí v rozhodování poroty nahradit jen náhradník nezávislý.
(4) Členy poroty jmenuje vyhlašovatel z řad nepodjatých kvalifikovaných odborníků, zejména architektů, krajinářských architektů a urbanistů; v každé porotě musí být zastoupeni autorizovaní architekti. Členy poroty mohou být i zástupci vyhlašovatele soutěže, budoucího uživatele a představitelé místní správy. Členem poroty nesmí být jmenována autorizovaná osoba, které bylo uloženo disciplinární opatření, a to až do jeho zahlazení8).
(5) V zájmu nezávislosti rozhodování musí být nadpoloviční většina členů poroty nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže a musí mít odbornou kvalifikaci odpovídající předmětu soutěže. Nezávislými se rozumí ti členové poroty, kteří nejsou se zadavatelem v trvalém obchodním vztahu, popřípadě ve vztahu zaměstnaneckém, služebním a obdobném; za nezávislé porotce se nepovažují ani členové poradních sborů a zpracovatelé soutěžních podmínek a soutěžního programu (zadání) vyhlašovatele. O své nepodjatosti a nezávislosti učiní členové poroty před zahájením své činnosti písemné prohlášení.
(6) Nezávislí členové poroty nesmí být trvalými projektovými partnery.
(7) Nadpoloviční většina nezávislých členů poroty nesmí být tvořena zaměstnanci nebo vlastníky stejného subjektu.
(8) Je-li vyhlašovatelem o nominaci nezávislých porotců požádána Komora, nominuje kandidáty pouze z řad autorizovaných osob.
(9) Porota může, vyžaduje-li to povaha odevzdaných soutěžních návrhů, přizvat s předchozím souhlasem vyhlašovatele ke své práci odborníky, kteří se nadále účastní těch částí jednání poroty, k nimž byli přizváni, avšak pouze s hlasem poradním.
(10) Činnost členů poroty bude honorována jako činnost velmi vysoce kvalifikovaná, a to se zvláštním přihlédnutím k náročnosti výkonu funkce předsedy poroty. Členové poroty nesmí později převzít žádné smluvní závazky na úkoly, které vycházejí ze soutěže.
§ 9
pomocné orgány poroty
(1) Vyhlašovatel jmenuje pomocné orgány poroty, kterými jsou
a) sekretář soutěže,
b) přezkušovatel soutěžních návrhů;
sekretář soutěže a přezkušovatel soutěžních návrhů nesmí být členy poroty.
(2) Sekretář soutěže zejména
a) přijímá soutěžní návrhy a potvrzuje jejich převzetí,
b) označuje doručené soutěžní návrhy pořadovými čísly, datem a hodinou převzetí,
c) vypracovává seznam doručených soutěžních návrhů, uschovává je a zajišťuje jejich ochranu a bezpečnost, organizuje jejich vystavení, zapisuje do protokolu,
d) provádí další práce podle pokynů předsedy poroty.
(3) Přezkušovatel soutěžních návrhů
a) spolupracuje při vypracování soutěžních podmínek,
b) sleduje průběh soutěže,
c) ověřuje, zda doručené soutěžní návrhy splňují požadavky na obsah a formu stanovené soutěžními podmínkami a podává porotě písemnou zprávu o formálním průběhu přípravy soutěže a o kontrole úplnosti a souladu soutěžních návrhů s podmínkami soutěže,
d) koná přípravné práce pro činnost poroty, spolupracuje s porotou podle pokynů jejího předsedy a připravuje pro porotu podklady, na jejichž základě porota rozhoduje o připuštění soutěžních návrhů do řádného posuzování; podrobnosti o činnosti přezkušovatele stanoví porota.
§ 9a
auditor soutěže
(1) Vyžádá-li si na základě předběžné nabídky učiněné Komorou vyhlašovatel nezávislý odborný dohled nad přípravou programu soutěže, soutěžních podmínek (zejména soutěžních podkladů, obsahu, rozsahu a formy soutěžního návrhu) a průběhem soutěže, jmenuje Komora auditora soutěže.
(2) Auditor soutěže je nezávislá odborně vzdělaná osoba, zapsaná na seznamu auditorů soutěží vedeném Komorou, která vykonává nezávislý odborný dohled nad přípravou a průběhem soutěže.
(3) Auditor soutěže dohlíží výlučně nad formálním dodržováním časového průběhu a organizace soutěže a nad právními náležitostmi procedurálních postupů podle tohoto Soutěžního řádu a vyhlášených soutěžních podmínek projednaných a schválených Komorou. Pro tento účel auditor soutěže spolupracuje s vyhlašovatelem, se sekretářem, s přezkušovatelem a s porotou a účastní se jejích zasedání a rozhodování s hlasem poradním.
(4) Auditor soutěže se v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 tohoto řádu nesmí účastnit soutěže a musí splňovat podmínku stanovenou v § 8 odst. 4 tohoto řádu. Ustanovení a obsazení této funkce je předmětem samostatného ujednání mezi vyhlašovatelem soutěže a Komorou.
(5) V případě, že auditor soutěže zjistí při jednání soutěžní poroty rozpor se soutěžními podmínkami, popřípadě Soutěžním řádem nebo jiným právním předpisem, upozorní na toto zjištění porotu. Setrvá-li porota na svém postupu nebo rozhodnutí, učiní o této věci auditor soutěže záznam do protokolu soutěže. Porota je povinna své rozhodnutí do protokolu podrobně zdůvodnit.
§ 10
jednání poroty
(1) Před vyhlášením soutěže svolá vyhlašovatel jmenované členy poroty k ustavující schůzi a přiměřeně, nejpozději však týden předem jim rozešle soutěžní podmínky předběžně schválené Komorou. Na této schůzi členové poroty zvolí předsedu poroty, posoudí a projednají soutěžní podmínky, odsouhlasí jejich znění a zaváží se písemně k účasti na práci poroty; vyhlašovatel se dohodne s porotou, pomocnými orgány poroty, auditorem a přizvanými odborníky o honorování jejich práce. Činnost nezávislých členů poroty je považována za činnost velmi vysoce kvalifikovanou ve smyslu dokumentů stanovujících standardy výkonů a dokumentace. Členové, kteří se nemohou ze závažných důvodů schůze zúčastnit, zašlou svůj písemný souhlas se soutěžními podmínkami, stanovisko k volbě předsedy poroty a závazek účasti na práci poroty sekretáři poroty.
(2) Na prvním zasedání poroty konaném po termínu odevzdání soutěžních návrhů, a to v první i druhé fázi soutěže v případě soutěže dvoufázové, si předseda vyžádá ode všech členů poroty a jejích pomocných orgánů, auditora a přizvaných odborníků písemné prohlášení, že budou vykonávat svou funkci nestranně, že se ani přímo, ani nepřímo nezúčastnili prací na předložených soutěžních návrzích a že u veřejných a kombinovaných soutěží neznají jména autorů předložených soutěžních návrhů. V případě nezávislých členů poroty podle ustanovení § 8 odst. 4 tohoto řádu bude prohlášení obsahovat rovněž záruku jejich nezávislosti na vyhlašovateli.
(3) V průběhu soutěžní lhůty může konat vyhlašovatel s pověřenými členy poroty zasedání k vysvětlení soutěžních podmínek a soutěžních podkladů, přičemž způsob případného projednání a zodpovězení požadavků na vysvětlení bude uveden v soutěžních podmínkách. Odpovědi na dotazy nesmí měnit závazná ustanovení soutěžních podmínek. Vysvětlení soutěžních podmínek bude zpřístupněno všem zájemcům o účast bez zbytečného prodlení.
(4) Ve lhůtě uvedené v soutěžních podmínkách, nejpozději však do dvou měsíců od termínu pro odevzdání soutěžních návrhů, se bude konat hodnotící zasedání poroty. K hodnocení mohou být připuštěny pouze ty soutěžní návrhy, o kterých tak porota rozhodla.
(5) Porota je schopna usnášení, je-li přítomen plný počet řádných členů poroty. Porota rozhoduje, není-li tímto řádem stanoveno jinak, prostou většinou hlasů řádných členů. Řádní členové poroty mají právo uvést do protokolu svůj názor, odchylný od většinového názoru poroty.
(6) Porota vyřadí
a) z posuzování všechny soutěžní návrhy, které nejsou v souladu se závaznými podmínkami soutěže, ledaže se jedná o dílčí formální odchylky, jimiž není snížena srozumitelnost návrhu, není ohrožena anonymnost návrhu, jde-li o soutěž anonymní, a jimiž není návrh zvýhodněn; v takovém případě může porota rozhodnout čtyřpětinovou většinou svých řádných členů o ponechání návrhu v soutěži,
b) z posuzování ty části soutěžních návrhů, které nebyly soutěžními podmínkami požadovány, a jejichž posuzování spolu se závaznými částmi je soutěžními podmínkami výslovně vyloučeno;
pro skutečnosti zjištěné v průběhu soutěže však může porota návrhy vyřadit z posuzování nejpozději do otevírání obálek. Po otevření obálek smí porota navrhnout vyloučení účastníka ze soutěže jen pro skutečnosti, které lze ověřit výlučně až po otevření obálky.
(7) Soutěžní návrhy dávající obzvláště pozoruhodné podněty, které však porušily soutěžní podmínky a byly proto vyřazeny z posuzování, mohou po stanovení pořadí, avšak před přiznáním cen a odměn, být rozhodnutím poroty, odhlasovaným nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů řádných členů poroty, ohodnoceny zvláštní odměnou. Odměnu nelze přiznat návrhu, který byl vyřazen z důvodu porušení anonymity, je-li soutěž anonymní.
(8) Porota posoudí všechny soutěžní návrhy a rozdělí vyhlášené ceny a odměny. Ve výjimečných případech, zejména při soutěžích s nízkou účastí anebo při prokazatelném nedostatku návrhů hodných ceny nebo odměny, může porota rozhodnout, že některé z vypsaných cen nebo odměn neudělí a částky na ně určené nerozdělí nebo rozdělí jiným způsobem. O neudělení cen musí porota rozhodnout jednomyslně, o neudělení odměn čtyřpětinovou většinou hlasů řádných členů. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu.
(9) Protokol o práci poroty obsahuje zejména
a) zápisy z průběhu jednání poroty včetně výsledků všech hlasování,
b) rozhodnutí o vyřazení návrhů z posuzování a seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů,
c) způsob aplikace, popřípadě specifikace kritérií hodnocení,
d) posouzení všech soutěžních návrhů,
e) rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn, popřípadě zvláštních odměn, včetně jeho zdůvodnění,
f) prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty;
obsah protokolu stvrzují svým podpisem všichni řádní členové poroty přítomní na hodnotícím zasedání a auditor soutěže.
(10) Rozhodnutí poroty ve věci pořadí a udělené výše cen a odměn jsou konečná, a to za podmínek stanovených v § 13 tohoto řádu.
§ 11
výsledek soutěže
(1) Rozhodnutí poroty je konečné a stává se podkladem pro rozhodování vyhlašovatele o dalším využití soutěžních návrhů, není-li v soutěžních podmínkách stanoveno jinak. Není-li v souladu se zvláštním právním předpisem1 nebo tímto řádem důvod pro jiný postup, vyhlašovatel je povinen přijmout rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu do 90 dnů od rozhodnutí poroty. Vyhlašovatel je vázán hodnocením poroty uvedeným v protokolu o hodnocení návrhů. Vyhlašovatel rozhodne o novém posouzení a hodnocení návrhů zjistí-li, že porota při posuzování a hodnocení návrhů porušila postup stanovený zákonem nebo soutěžními podmínkami; za tím účelem svolá nové jednání poroty. Je-li důvodné podezření, že porota pochybila úmyslně, může ustanovit novou porotu. Důvody pro nové posouzení a hodnocení návrhů se připojí k původnímu protokolu o posouzení a hodnocení návrhů. Při dalším využití soutěžních návrhů nesmí být dotčena autorská práva účastníků6.
(2) V písemném protokolu o průběhu a hodnocení návrhů, popřípadě o postupu podle odstavce 1, vyhotoveném porotou, musí být uvedeny podmínky zveřejnění návrhů; umožňuje-li to jejich povaha, musí být návrhy vždy veřejně vystaveny. Výsledek soutěže zveřejní vyhlašovatel i jinými přiměřenými způsoby, zejména v odborném tisku, popřípadě v účelové publikaci, a to v rozsahu a obsahu odpovídajícím soutěžním podmínkám.
(3) Účastníku soutěže vyhlašovatel oznámí výsledek soutěže a rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu doručením protokolu, a to bezodkladně, nejpozději do deseti pracovních dnů od konečného rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu vyhlašovatelem. V období počínajícím doručením protokolů a končícím patnáct dnů po posledním doručení protokolu účastníku soutěže vyhlašovatel zpřístupní všechny soutěžní návrhy účastníkům soutěže.
(4) Protokol musí být doručen, za podmínek stanovených v odstavci 3, rovněž na vědomí Komoře.
§ 11a
(1) U veřejných soutěží musí vyhlašovatel ve lhůtě jednoho měsíce po vyhlášení výsledků soutěže, popřípadě po ukončení výstavy vrátit neoceněné, jakož i neodměněné soutěžní návrhy, a to na vyžádání účastníků v místě konání soutěže.
(2) Jednotlivci nebo týmy, jejichž soutěžní návrhy byly oceněny nebo odměněny a vyhlašovatel si je ponechává, si podrží svá autorská práva; soutěžní návrhy lze však i v takovém případě užít jen pro účely soutěže. Jakékoliv jiné užití je přípustné pouze se souhlasem autora. Autoři mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět použít v jiném případě, s výjimkou návrhu realizovaného, ledaže se autor realizovaného návrhu dohodne s vyhlašovatelem soutěže výslovně jinak.
§ 12
finanční podmínky soutěže
(1) Za přiměřenou částku pro ceny a odměny se obvykle považuje taková výše souhrnu cen a odměn, která činí
a) u ideových soutěží architektonických a krajinářských nebo kombinovaných 1% z výše odhadovaných nebo předpokládaných investičních nákladů stavby,
b) u soutěží architektonických a krajinářských nebo kombinovaných, jejichž účelem je výběr zhotovitele projektové dokumentace, podíl z předpokládaných investičních nákladů stavby (dále jen „investice“) stanovených odborným odhadem ve výši
b.1) 2% i u investice do 1 milionu Kč,
b.2) 1,5% u investice 10 milionů Kč,
b.3) 1% u nákladů 100 milionů Kč,
b.4) 0,5% u nákladů 1 miliardy Kč, mezilehlé a vyšší hodnoty se určí interpolací;
c) u soutěží urbanistických, krajinářských nebo kombinovaných, jejichž předmět odpovídá územní studii, 50% z ceny územní studie stanovené dle standardů výkonů a dokumentace,
d) u soutěží urbanistických nebo kombinovaných, jejichž účelem je výběr zhotovitele územně plánovací dokumentace, 10% z ceny této územně plánovací dokumentace stanovené dle standardů výkonů a dokumentace.
Při stanovování výše tohoto souhrnu se přihlédne zejména k rozsahu a obtížnosti soutěže a v případě pochybností též k ustanovením Výkonů honorářů architektů.
(2) Počet cen a odměn a jejich poměr stanoví s přihlédnutím k charakteru soutěže závazně soutěžní podmínky. Ve zvláštním případě, kdy návrhy, které se umístily na oceněných místech, se svojí úrovní významně blíží, může porota čtyřpětinovou většinou hlasů všech řádných členů rozhodnout o jiném rozdělení celkové částky na jednotlivé ceny, popřípadě může při zachování výše celkové částky na ceny udělit na místo dvou, popřípadě tří různých cen dvakrát, popřípadě třikrát tutéž cenu. Celková částka na odměny nepřekročí obvykle 50% celkové částky na ceny, přičemž jednotlivá odměna nepřekročí obvykle 80% částky stanovené pro třetí cenu.
(3) Soutěžními podmínkami může být stanoveno, že
a) vyplacená cena bude zahrnuta do celkového honoráře v případě, že bude mezi vyhlašovatelem a autorem oceněného návrhu uzavřena smlouva na předmětnou zakázku za honorář obvyklý, nebo že
b) první cena nebude vyplacena v případě, že ve lhůtě pro její vyplacení bude uzavřena smlouva mezi vyhlašovatelem soutěže a autorem oceněného návrhu na vypracování plánovací nebo projektové dokumentace k předmětné zakázce včetně úvodních fází (zejména návrhu stavby) a za honorář obvyklý.
(4) Ceny a odměny musí být vyplaceny nejpozději do padesáti dnů od konečného rozhodnutí poroty; bylo-li provedeno rozhodčí řízení, nejpozději do jednoho týdne od vydání rozhodčího nálezu. Ceny i odměny poukazuje vyhlašovatel u veřejných i ostatních soutěží přímo zpracovatelům soutěžních návrhů. Zdanění cen a odměn se provádí v souladu s obecným právním předpisem8).
§ 13
řešení rozporů
(1) Každý účastník regulérní soutěže může ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení oznámení výsledků soutěže podat vyhlašovateli soutěže zdůvodněné námitky vůči všem úkonům vyhlašovatele týkajícím se předmětné soutěže a vůči formálnímu postupu poroty. V námitkách musí být uvedeno proti kterému postupu poroty či úkonu vyhlašovatele námitky směřují, v čem je spatřováno porušení soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel domáhá.
(2) Vyhlašovatel ve spolupráci s porotou přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s odůvodněním. Vyhoví-li vyhlašovatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy a oznámí tuto skutečnost všem účastníkům soutěže. Pokud vyhlašovatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat návrh na zahájení rozhodčího řízení podle odstavce 3 nebo o možnosti postupu podle ustanovení zvláštního předpisu1c).
(3) Nevyhověl-li vyhlašovatel námitkám podaným podle odstavce 2, může stěžovatel, nejpozději však do pěti pracovních dnů od doručení rozhodnutí vyhlašovatele o námitkách dle odstavce 2 tohoto článku, podat návrh na zahájení rozhodčího řízení předsedovi Stavovského soudu. Spor je poté řešen dle pravidel pro rozhodčí řízení uvedených v Disciplinárním a smírčím řádu.
(4) Podmínkou přijetí návrhu na zahájení rozhodčího řízení podle odstavce 3 je úhrada poplatku za rozhodčí řízení dle § 102 Disciplinárního a smírčího řádu.
(5) Předmětem námitek, popřípadě rozhodčího řízení nesmí být rozhodnutí poroty týkající se výsledků hodnocení účastníků soutěže a rozhodnutí o rozdělení cen a odměn a stanovení jejich výše, ledaže tato rozhodnutí byla učiněna v přímé souvislosti se závažným porušením podmínek formálního postupu poroty, stanovených soutěžními podmínkami. Rozhodčí nález je konečný.
§ 14
doporučení
Vyhlášení soutěže se doporučuje zejména v případech, kdy je předmět soutěže
a) situován na architektonicky a urbanisticky významném pozemku nebo území9a),
b) situován na pozemku nebo území v majetku obce nebo státu,
c) vázán na využití veřejných finančních prostředků,
d) zcela nový,
e) velmi komplikovaný.
§ 15
závěrečné ustanovení
Tento Soutěžní řád nabyl účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 29. dubna 1993.
ČLÁNEK II/1994
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 16. dubna 1994.
ČLÁNEK II/1995
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 29. dubna 1995.
ČLÁNEK II/1996
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 27. dubna 1996.
ČLÁNEK II/1997
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 29. dubna 1997.
ČLÁNEK II/1998
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 28. dubna 1998.
ČLÁNEK II/1999
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 13. dubna 1999.
ČLÁNEK II/2000
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 11. dubna 2000.
ČLÁNEK II/2002
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 20. dubna 2002.
ČLÁNEK II/2004
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 24. dubna 2004.
ČLÁNEK II/2005
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 30. dubna 2005.
ČLÁNEK II/2007
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 28. dubna 2007.
ČLÁNEK II/2008
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 19. dubna 2008.
ČLÁNEK II/2009
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 17. května 2009.
ČLÁNEK II/2010
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 17. dubna 2010.
ČLÁNEK II/2011
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 16. dubna 2011.
ČLÁNEK II/2012
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 21. dubna 2012.
ČLÁNEK II/2013
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 20. dubna 2013.
ČLÁNEK II/2014
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 26. dubna 2014.
ČLÁNEK II/2015
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 18. dubna 2015.
ČLÁNEK II/2016
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 16. dubna 2016.
ČLÁNEK II/2017
Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou České komory architektů dne 22. dubna 2017.
1) ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů
1a) Ustanovení § 145 a 146 ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů.
1b) Ustanovení § 149 odst. 4 ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů.
1c) Ustanovení § 249 a n. ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů.
2) označované rovněž jako "veřejné"
3a) označované rovněž jako "vyzvané"
4b) označované rovněž jako "jednokolové"
5) V případě soutěží o návrh je používán pojem zadavatel.
5c) označované rovněž jako "dvoukolové"
6) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
6) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon).
Vyhláška č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967, ve znění vyhlášky č. 80/1985 Sb.
Vyhláška č. 133/1980 Sb., o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl, ve znění vyhlášky č. 19/1985 Sb.
Vyhláška č. 134/1980 Sb., o Všeobecné úmluvě o autorském právu
Sdělení MZV č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi ČR na straně jedné a ES na straně druhé (článek 67)
Sdělení MZV č. 54/1995 Sb., o sjednání Středoevropské dohody o volném obchodu mezi ČR, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou (článek 25 a příloha č. VI)
Sdělení MZV č. 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), zejména Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
7) Ustanovení § 23 odst. 6 písm. s) Zákona.
8) § 68 Disciplinárního a smírčího řádu České komory architektů
8) Ustanovení § 4 odst. 1 písm. f), popřípadě ustanovení § 36 odst. 2 písm. b) bod 2. zákona č. 586/1992, o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
9a) Ustanovení § 17 písm. d) Zákona, ve znění pozdějších předpisů.