Vyhláška ze dne 6.12.2013 o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance

23.12.2013 | Sbírka:  427/2013 Sb. | Částka:  166/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Prováděcí: 1/2016 (CBO), 3/2014 (CBO)
Aktivní derogace: 276/2010 Sb.
Pasivní derogace: 424/2017 Sb.
427/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2013
o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance obchodníky s cennými papíry.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
b) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat,
c) cenným papírem i zaknihovaný cenný papír.
§ 3
Členění vykazujících osob
Osobami, které předkládají České národní bance informace podle této vyhlášky, jsou:
a) obchodník s cennými papíry, který je bankou,
b) obchodník s cennými papíry, který je pobočkou zahraniční banky,
c) obchodník s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky,
d) organizační složka zahraniční osoby, která má povolení orgánu dohledu jiného státu k poskytování investičních služeb a není pobočkou zahraniční banky, a
e) investiční společnost a zahraniční osoba s povolením podle § 481 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, která není srovnatelná s investičním fondem, pokud obhospodařují majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management)1).
§ 4
Výkazy na individuálním základě
(1) Vykazující osoba podle § 3 sestavuje k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládá do 23 dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. MKT (ČNB) 41-12 „Informace o pokynech“,
2. MKT (ČNB) 42-12 „Informace o obchodech“,
3. MKT (ČNB) 43-12 „Informace o nástrojích“ a
4. MKT (ČNB) 44-12 „Informace o osobách“.
(2) Vykazující osoba sestavuje k poslednímu dni kalendářního měsíce a překládá do 20 dnů v případě vykazujících osob podle § 3 písm. a) a b) a do 21 dnů v případě vykazujících osob podle § 3 písm. c) až e), po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. MKT (ČNB) 51-12 „Přehled o cenných papírech v majetku zákazníků“,
2. MKT (ČNB) 52-12 „Přehled o ostatních investičních nástrojích v majetku zákazníků“ a
3. MKT (ČNB) 53-12 „Přehled o peněžních prostředcích v majetku zákazníků“.
(3) Vykazující osoba podle § 3 písm. c) a d) sestavuje k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 30 dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
a) OCP (ČNB) 10-04 „Rozvaha obchodníka s cennými papíry“,
b) OCP (ČNB) 11-04 „Doplňkové informace k finančním výkazům OCP“,
c) OCP (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty obchodníka s CP“,
d) OCP (ČNB) 48-04 „Organizační struktura a osoby s kvalifikovanou účastí“,
e) FIS (ČNB) 10-12 „Rozvaha a podrozvaha“,
f) FIS (ČNB) 20-12 „Výkaz zisku nebo ztráty“ a
g) FIS (ČNB) 40-12 „Doplňkové informace k rozvaze“.
(4) Vykazující osoba podle § 3 písm. a) až d) předkládá České národní bance výkaz MKT (ČNB) 40-97 „Hlášení obchodů s investičními nástroji - OCP“.
(5) Vykazující osoba podle § 3 písm. c) a e) sestavuje a předkládá na individuálním základě výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky2) a předpisů jej provádějících.
§ 5
Výkazy na konsolidovaném základě
(1) Vykazující osoba podle § 3 písm. c), která je podle právního předpisu upravujícího činnost obchodníků s cennými papíry nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky povinna udržovat kapitálový poměr na konsolidovaném základě, sestavuje a předkládá výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisů jej provádějících.
(2) Vykazující osoba podle odstavce 1 dále sestavuje k poslednímu dni kalendářního pololetí a předkládá do 30 dnů po skončení sledovaného kalendářního pololetí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. OCP (ČNB) 70-02 „Rozvaha na konsolidovaném základě“ a
2. OCP (ČNB) 71-02 „Výkaz zisku a ztráty na konsolidovaném základě“.
(3) Vykazující osoba podle § 3 písm. c), která je odpovědnou osobou ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědnou osobou ve skupině zahraniční ovládající úvěrové instituce, odpovědnou osobou ve skupině smíšené holdingové osoby nebo odpovědnou osobou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou, nevztahují-li se na takovouto vykazující osobu pouze příslušná ustanovení zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, každý kalendářní rok sestavuje a předkládá do 31. ledna podle stavu k 1. lednu a dále bez zbytečného odkladu po změně nebo vzniku rozhodné události výkaz OCP (ČNB) 80-01 „Hlášení o struktuře konsolidačního celku“.
(4) Vykazující osoba podle § 3 písm. c), která je odpovědnou osobou ve skupině smíšené holdingové osoby, sestavuje k poslednímu dni kalendářního pololetí a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního pololetí, k němuž se vztahuje, výkaz OCP (ČNB) 72-02 „Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby“.
§ 6
Společná ustanovení k výkazům
(1) Obsah výkazů podle § 4 odst. 1 až 4 a § 5 odst. 1 až 3 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Obsah výkazu OCP (ČNB) 72-02 je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2) Údaje obsažené ve výkazech vycházejí s přihlédnutím k jejich povaze z právních předpisů upravujících vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky3) nebo z mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie4).
(3) Údaje v cizích měnách se uvedou ve výkazech v české měně, a to v přepočtu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou a platného pro den sestavení výkazu, nestanoví-li jiný právní předpis upravující účetnictví nebo obezřetnostní požadavky jinak.
§ 7
Způsob a forma předkládání výkazů
(1) Vykazující osoba předkládá České národní bance výkazy podle § 4 a podle § 5 odst. 1 a 2 v elektronické podobě jako datové zprávy ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím
a) programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) vlastní programové aplikace obchodníka s cennými papíry umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c) vlastní programové aplikace obchodníka s cennými papíry používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).
(2) Datové zprávy předkládané prostřednictvím programových aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) podepíše kontaktní osoba uznávaným elektronickým podpisem.
(3) Datové zprávy předkládané prostřednictvím programové aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) označí vykazující osoba zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.
(4) Výkazy podle § 5 odst. 3 a 4 se zasílají v elektronické podobě bez použití aplikací uvedených v odstavci 1.
(5) Vykazující osoba není povinna poskytnout informaci podle § 4 odst. 4 České národní bance způsobem uvedeným v odstavci 1, pokud zajistí, aby byla součástí informace o uzavřených obchodech podle právního předpisu upravujícího informační povinnosti organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému5).
§ 8
Opravy chyb ve výkazech
(1) Je-li po předložení výkazu České národní bance zjištěna chyba v údajích uvedených ve výkazu, předloží vykazující osoba České národní bance bez zbytečného odkladu opravený výkaz. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.
(2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, vykazující osoba předloží výkaz opětovně s opravenými údaji, nejpozději do 30 dnů po auditu účetní závěrky. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy. Obdobně se postupuje i u konsolidovaných výkazů, dojde-li ke změně údajů na základě ověření účetní závěrky auditory jiných osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků.
(3) Opravený výkaz vykazující osoba předloží ve lhůtě podle odstavce 1 nebo 2 České národní bance způsobem stanoveným v § 7 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.
§ 9
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů
(1) Vykazující osoba, která předkládá výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance
a) jména kontaktních osob,
b) adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty těchto osob a
c) číslo kvalifikovaného certifikátu, na němž je založen uznávaný elektronický podpis kontaktní osoby, včetně názvu a identifikačního čísla osoby poskytovatele certifikačních služeb, který jej vydal.
(2) Vykazující osoba informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 1.
§ 10
Forma a způsob zasílání dalších informací
(1) Vykazující osoba podle § 3 písm. a) a c) předkládá České národní bance výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu v elektronické podobě stanovené právním předpisem o digitalizaci obchodního rejstříku6).
(2) K výkazu podle § 5 odst. 3 předkládá vykazující osoba další informace, jejichž obsah je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. Tyto informace zašle vykazující osoba České národní bance v elektronické podobě v termínu shodném s termínem předložení tohoto výkazu.
(3) Informace podle odstavců 1 a 2 se zasílají prostřednictvím datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny České národní banky s jednoznačným označením informační povinnosti. Informace zasílané na elektronickou adresu podatelny České národní banky musí být kontaktní osobou podepsány uznávaným elektronickým podpisem.
(4) Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou poštou, zašle vykazující osoba výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu podle odstavce 1 v elektronické podobě na technickém nosiči dat na adresu České národní banky.
§ 11
Zvláštní ustanovení
(1) Výkazy podle § 4 odst. 3 písm. a) až c) a § 5 odst. 2 sestaví vykazující osoba naposledy k 30. červnu 2014.
(2) Výkazy podle § 4 odst. 3 písm. e) až g) sestaví vykazující osoba poprvé k 30. září 2014.
§ 12
Přechodné ustanovení
Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období do 31. prosince 2013, se použije vyhláška č. 276/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance.
§ 13
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 276/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance, se zrušuje.
§ 14
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.
Příloha 1
Obsah výkazů předkládaných obchodníky s cennými papíry České národní bance
1. MKT (ČNB) 40-97 "Hlášení obchodů s investičními nástroji"
Výkaz obsahuje údaje o uzavřených nebo zrušených obchodech s kótovanými investičními nástroji, které jsou, za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů7), součástí informace o obchodu. Vedle údajů uvedených v tabulce č. 1 přílohy 1 tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie, s výjimkou údajů uvedených pod č. 7 - 15, 19 a 23 v této tabulce, obsahuje identifikaci zákazníka, předpokládaný den vypořádání obchodu, objem obchodu a referenční číslo hlášení obchodu.
2. MKT (ČNB) 41-12 "Informace o pokynech"
Výkaz obsahuje evidenci pokynů k obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičních nástrojů. Vykazují se všechny přijaté pokyny včetně neuskutečněných s uvedením veškerých náležitostí přijatého pokynu souvisejících s identifikací a klasifikací pokynu, zákazníka, zadavatele, osob provádějících odborné obchodní činnosti s pokynem a investičním nástrojem, času a způsobu přijetí pokynu a dalších dispozic s ním, specifikací požadovaného obchodu, úplat za provedení pokynu.
3. MKT (ČNB) 42-12 "Informace o obchodech"
Výkaz obsahuje evidenci obchodů uskutečněných na základě přijatých pokynů, jejichž předmětem je investiční nástroj, jakož i obchodů uzavřených obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet. Vykazují se všechny obchody, které byly v daném měsíci uzavřeny, vypořádány nebo zrušeny. Uvádí se všechny relevantní skutečnosti, týkající se identifikace a klasifikace zúčastněných osob a investičních nástrojů a údaje charakterizující obchod z hlediska množství, hodnoty a času, vypořádání, výše úplat za provedení obchodu.
4. MKT (ČNB) 43-12 "Informace o nástrojích"
Výkaz obsahuje údaje o investičních nástrojích, jejichž identifikace byla použita ve výkazech "MKT (ČNB) 41-12" a "MKT (ČNB) 42-12" s výjimkou kótovaných investičních cenných papírů podle § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Výkaz obsahuje údaje týkající se identifikace a klasifikace nástroje, jeho základních parametrů a charakteristik.
5. MKT (ČNB) 44-12 "Informace o osobách"
Výkaz obsahuje údaje o všech zadavatelích pokynu, zákaznících, protistranách obchodu a třetích osobách, které prováděly odborné obchodní činnosti související s pokynem a obchodem, a vázaných zástupcích,vyskytujících se ve výkazech"MKT (ČNB) 41-12" a "MKT (ČNB) 42-12". Výkaz obsahuje údaje týkající se identifikace a klasifikace osoby.
6. MKT(ČNB) 51-12 "Přehled o cenných papírech v majetku zákazníků"
Výkaz obsahuje informace o jednotlivých cenných papírech, které jsou majetkem zákazníka ve smyslu § 2 odst. 1 písm. h) zákona, a to všechny domácí i zahraniční cenné papíry podle jednotlivých zákazníků, rezidentů i nerezidentů. Vykazují se identifikační a klasifikační údaje týkající se cenného papíru, emitenta a zákazníka, hodnotové údaje o cenném papíru, údaje o splatnosti.
7. MKT (ČNB) 52-12 "Přehled o ostatních investičních nástrojích v majetku zákazníků"
Výkaz obsahuje informace o jednotlivých investičních nástrojích jiných než cenné papíry, evidovaných v obchodním systému vykazující osoby jako majetek zákazníka ve smyslu § 2 písm. h) zákona, k poslednímu dni vykazovaného období podle jednotlivých zákazníků, rezidentů i nerezidentů. Jedná se zejména o derivátové operace. Vykazují se identifikační a klasifikační údaje týkající se investičního nástroje, emitenta a zákazníka, hodnotové údaje o investičním nástroji.
8. MKT (ČNB) 53-12 "Přehled o peněžních prostředcích v majetku zákazníků"
Výkaz obsahuje přehled peněžních prostředků, které jsou evidovány u vykazující osoby jako zákaznický majetek smyslu § 2 písm. h) zákona, v členění po jednotlivých zákaznících, rezidentech i nerezidentech, a doplňující informace o poskytnutých úvěrech ve smyslu poskytování doplňkové investiční služby za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel půjčky podílí. Vykazují se identifikační a klasifikační údaje týkající se zákazníka a hodnotové údaje o peněžních prostředcích a úvěru apod.
9. OCP (ČNB) 48-04 "Organizační struktura a osoby s kvalifikovanou účastí"
Výkaz obsahuje základní identifikační a klasifikační údaje o vykazující osobě, zřizovateli pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry, pobočkách v zahraničí, o členech vedoucích orgánů, kontaktních osobách pro vymezené oblasti činností. Výkaz dále obsahuje údaje o základním kapitálu, hlasovacích právech, o počtu jejích pracovníků a organizačních složek. Výkaz obsahuje také základní identifikační a klasifikační informace o společnících s podílem na základním kapitálu resp. hlasovacích právech vyšším než 5 % včetně strukturovaných údajů o velikosti tohoto podílu, základní identifikační a klasifikační údaje o všech osobách s kvalifikovanou účastí na vykazujícím subjektu včetně strukturovaných údajů o velikosti tohoto podílu a kvalifikované účasti vykazující osoby v jiných právnických osobách.
10. OCP (ČNB) 10-04 "Rozvaha obchodníka s cennými papíry"
Výkaz obsahuje údaje o ekonomické situaci vykazující osoby, a to o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů, poskytnutých příslibech, zárukách, pohledávkách z derivátů a přijatých příslibech, zárukách, závazcích z derivátů a obdobných položkách.
11. OCP (ČNB) 11-04 "Doplňkové informace k finančním výkazům OCP"
Výkaz obsahuje doplňkové informace k rozvaze a výkazu zisku nebo ztráty, a to informace o pohledávkách a závazcích v členění podle sektorů a činností, cenných papírech podle splatnosti a druhu, struktuře derivátových obchodů podle rizik a typů, repo obchodech a obdobných transakcích, struktuře úrokových výnosů a nákladů.
12. OCP (ČNB) 20-04 "Výkaz zisku a ztráty obchodníka s CP"
Výkaz obsahuje přehled výnosů, nákladů a účetního zisku, resp. ztráty od počátku kalendářního roku do konce sledovaného období v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů.
13. OCP (ČNB) 70-02 "Rozvaha na konsolidovaném základě"
Výkaz obsahuje údaje o ekonomické situaci konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků, a to o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů, poskytnutých příslibech, zárukách, pohledávkách z derivátů a přijatých příslibech, zárukách, závazcích z derivátů a obdobných položkách.
14. OCP (ČNB) 71-02 "Výkaz zisku a ztráty na konsolidovaném základě"
Výkaz zisku a ztráty obsahuje přehled výnosů, nákladů a účetního zisku, resp. ztráty konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů.
15. OCP (ČNB) 80-01 "Hlášení o struktuře konsolidačního celku"
Výkaz obsahuje základní informace o konsolidačním celku a osobách do něho zahrnutých (základní identifikační údaje, základní kapitál, základní identifikační a klasifikační údaje o členech vedoucích orgánů, o kvalifikovaných účastech, metodách konsolidace pro účely obezřetnostních požadavků).
16. FIS (ČNB) 10-12 "Rozvaha a podrozvaha"
Výkaz obsahuje údaje o finanční situaci vykazující osoby, a to o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů a poskytnutých a přijatých příslibech a zárukách.
17. FIS (ČNB) 20-12 "Výkaz zisku nebo ztráty"
Výkaz obsahuje přehled výnosů, nákladů a účetního zisku nebo ztráty od počátku roku dokonce sledovaného období v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů.
18. FIS (ČNB) 40-12 "Doplňkové informace k rozvaze"
Výkaz obsahuje doplňkové informace k rozvaze, a to údaje o derivátech k obchodování a zajišťovacích derivátech v členění podle rizik a trhů, o znehodnocení a stavu a pohybu opravných položek a o finančních aktivech poskytnutých jako kolaterál a o finančních závazcích spojených s převodem finančních aktiv.
Příloha 2
Základní charakteristikahlášení OCP (ČNB) 72-02
1.
Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby OCP (ČNB) 72-02
obsahuje přehled vybraných operací sjednaných ve sledovaném období, a to obchodů, služeb a jiných ujednání mezi vykazující osobou na jedné straně a smíšenou holdingovou osobou nebo dalšími jí ovládanými osobami na straně druhé (dále v této příloze jen "protistrana"), včetně poskytnutých a přijatých záruk a jiných podrozvahových operací.
2. Údaje o jednotlivých sledovaných operacích obsahují alespoň celkovou hodnotu operace v českých korunách a případně také ve sjednané měně, identifikační údaje o protistraně, s níž vykazující osoba provedla dotčenou operaci, typ operace podle klasifikace operací uvnitř skupiny a označení, zda se jedná o operaci významnou nebo nikoliv.
3. Operace uvnitř skupiny se považuje za významnou, přesahuje-li 5 % z 8 % celkového objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky vykazující osoby na individuálním základě. Pokud se pod daným typem operace vyskytuje méně než pět významných operací, uvádí se pět hodnotově nejvyšších operací, pokud se v daném typu a sledovaném období vyskytují. Pro účely hlášení se operace stejné povahy sjednané se stejnou protistranou a ve stejné měně považují za jednu operaci.
4. Současně v příloze k hlášení uvede vykazující osoba podrobnější informace o vykazovaných operacích a protistranách, s nimiž vykazované operace sjednala. Vykazující osoba také uvede, zda a jak operace uvnitř skupiny podrobněji člení v rámci jednotlivých typů operací.
5. Uvedený typ operace vyjadřuje charakter obchodu, služby nebo jiného ujednání sjednaného mezi vykazující osobou a protistranou dané operace. K zařazení vykazované operace do příslušného typu použije vykazující osoba následující klasifikaci stanovenou Českou národní bankou:
Typ 1 operace, jejichž výsledkem je kapitálové propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, tj. peněžité nebo nepeněžité vklady do základního kapitálu, rezervních či kapitálových fondů a podřízené pohledávky,
Typ 2 operace uskutečněné v důsledku kapitálového propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, tj. převod zisku nebo jeho části, převod z rozdělení jiných vlastních zdrojů,
Typ 3 obchody s finančními nástroji, tj. obchody s cennými papíry, obchody s deriváty, úvěry, vklady,
Typ 4 podrozvahové operace, tj. úvěrové přísliby, pojištění a zajištění, záruky, ručení,
Typ 5 služby, tj. služby v oblasti řízení rizik, řízení likvidity, vypořádání obchodů, správy aktiv, obhospodařování aktiv, poradenství,
Typ 6 porušení smluvní nebo zákonné povinnosti vůči protistraně,
Typ 7 plnění vůči protistraně, které je plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl nebo plnění povinnosti, kterou měla po právu plnit jiná osoba ve skupině smíšené finanční holdingové osoby,
Typ 8 ostatní operace neuvedené pod typem 1 až 7.
Příloha 3
Doplňkové informace předkládané k výkazu OCP (ČNB) 80-01
K výkazu OCP (ČNB) 80-01 předkládanému za konsolidační celky předloží vykazující osoba podle § 10 odst. 2 následující doplňkové informace v textové a grafické podobě:
1. textové informace o ovládající osobě:
1. předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
2. přehled činností skutečně vykonávaných;
2. textové informace o ovládaných osobách:
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných,
c) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou ovládající osobě,
d) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou dalším osobám v konsolidačním celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),
e) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou ovládané osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);
3. textové informace o přidružených osobách
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných,
c) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou ovládající osobě,
d) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou dalším osobám v konsolidačním celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),
e) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou přidružené osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);
4. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska vlastnického uspořádání s vyznačením osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků;
5. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska řízení s vyznačením osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků.
1) § 11 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
4) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
5) § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému.
6) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).
7) Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.