Nařízení ze dne 28.11.2013, kterým se vyhlašuje přírodní památka Vlkoš - statek a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky

16.12.2013 | Sbírka:  14/2013 (KO) | Částka:  3/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 129/2000 Sb., 114/1992 Sb.
Pasivní derogace: 22/2015 (KO)
14/2013
NAŘÍZENÍ
Olomouckého kraje
ze dne 28. 11. 2013,
kterým se vyhlašuje přírodní památka Vlkoš - statek a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
Změna: 22/2015
Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/26/46/2013 ze dne 28. 11. 2013 podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Tímto nařízením se vyhlašuje přírodní památka1) Vlkoš - statek (dále jen “přírodní památka”).
(2) Předmětem ochrany v přírodní památce je biotop evropsky významného druhu netopýra brvitého (
Myotis emarginatus
).
Čl. 2
Vymezení přírodní památky
(1) Přírodní památka se rozkládá v Olomouckém kraji, a to v půdním prostoru stavby č. p. 25, která se nachází na pozemku parc. č. st. 29/3 v katastrálním území Kanovsko.
(2) Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonu tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění území přírodní památky do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 1 tohoto nařízení. Celková výměra přírodní památky činí 0,0241 ha.
(3) Mapové podklady s podrobným zákresem přírodní památky jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody2) a na Krajském úřadu Olomouckého kraje.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody3) lze v přírodní památce:
a) provádět stavební práce na střeše a v půdních prostorách obytného domu,
b) provádět stavební práce na budově spojené se zvýšenou hlučností a vibracemi v termínu od 15. dubna do 30. září běžného kalendářního roku,
c) provádět změny velikosti či umístění vletových otvorů nebo
d) používat přípravky na ochranu dřeva, které jsou toxické pro netopýry,
pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto činnosti vykonávat.
Čl. 4
Ochranné pásmo
(1) K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy z okolí se vyhlašuje ochranné pásmo4) přírodní památky, které se rozkládá v Olomouckém kraji, v katastrálním území Kanovsko na části pozemku parc. č. st. 29/3.
(2) Hranice ochranného pásma přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Souřadnice vrcholů polygonu tak, jak jdou za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění území ochranného pásma přírodní památky do katastrální mapy je uvedeno v příloze č. 1 tohoto nařízení. Celková výměra ochranného pásma přírodní památky činí 0,0736 ha.
Čl. 5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje.
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman kraje
Ing. Michal Symerský
2. náměstek hejtmana
Příloha 1
Orientační grafické znázornění území ochranného pásma přírodní památky do katastrální mapy

Příloha 2
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů uzavřených geometrických obrazců s přímými stranami, kterými jsou na povrchu stanoveny hranice chráněného území přírodní památky Vlkoš - statek
  +-----------------------------------------------------------------+
  | Pořadové číslo bodu | Souřadnice Y | Souřadnice X | stabilizace |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     1     | 536980.50  | 1144859.65 | roh budovy |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     2     | 536979.96  | 1144861.37 |  budova  |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     3     | 536979.34  | 1144863.35 | roh budovy |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     4     | 536979.31  | 1144870.49 | roh budovy |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     5     | 537001.77  | 1144869.59 | roh budovy |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     6     | 537001.43  | 1144860.58 |  budova  |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     7     | 537001.40  | 1144859.73 |  budova  |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     8     | 537001.65  | 1144859.72 |  budova  |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     9     | 537001.77  | 1144858.84 | roh budovy |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     10     | 536997.72  | 1144859.04 | roh budovy |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     11     | 536997.65  | 1144857.70 | roh budovy |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     12     | 536994.14  | 1144857.89 | roh budovy     |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     13     | 536994.21  | 1144859.36 | roh budovy |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     14     | 536986.26  | 1144859.52 | roh budovy |
  +-----------------------------------------------------------------+

 
Příloha 3
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů uzavřených geometrických obrazců s přímými stranami, kterými jsou na povrchu stanoveny hranice ochranného pásma přírodní památky Vlkoš - statek
  +-----------------------------------------------------------------+
  | Pořadové číslo bodu | Souřadnice Y | Souřadnice X | stabilizace |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     21     | 537003.62  | 1144845.03 |   zeď   |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     22     | 537004.01  | 1144842.13 | roh budovy |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     23     | 537007.29  | 1144822.94 | roh budovy |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     24     | 537011.79  | 1144823.70 |  budova  |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     25     | 537009.02  | 1144809.85 |  plot   |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     26     | 536993.53  | 1144814.29 |  dočasně  |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     27     | 536995.95  | 1144818.62 |  dočasně  |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     28     | 536998.77  | 1144835.60 |  dočasně  |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     29     | 536993.98  | 1144834.92 |  dočasně  |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     30     | 536988.67  | 1144833.39 |  budova  |
  |---------------------+--------------+--------------+-------------|
  |     31     | 536986.92  | 1144838.95 |  budova  |
  +-----------------------------------------------------------------+

 
1) § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
2) § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3) § 44 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.
4) § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.