Instrukce ze dne 15.1.2014 o inventarizaci majetku a závazků

30.9.2014 | Sbírka:  326/2013-EO-SP | Částka:  6/2014ASPI

Vztahy

Nadřazené: 270/2010 Sb., 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 152/2011-EO-SP
Pasivní derogace: MS05/2014
326/2013-EO-SP
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 15. ledna 2014,
o inventarizaci majetku a závazků
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
Část I
Úvodní ustanovení
§ 1
Tato instrukce upravuje postup při provádění inventarizace majetku a závazků podle § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen „vyhláška“) v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR (dále jen „ministerstvo“).
§ 2
Za provedení inventarizace majetku a závazků odpovídají podle zákona a této instrukce
- ministr spravedlnosti
- předseda Nejvyššího soudu
- předseda Nejvyššího správního soudu
- předsedové vrchních soudů
- předsedové krajských soudů (předseda Městského soudu v Praze)
- předsedové okresních soudů (předsedové obvodních soudů v Praze)
- nejvyšší státní zástupce
- vrchní státní zástupci
- krajští státní zástupci (městský státní zástupce v Praze)
- generální ředitel VS ČR
- vedoucí ostatních organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti resortu ministerstva.
Část II
§ 3
Inventarizace majetku a závazků
(1) Inventarizací se zjišťuje skutečný stav veškerého majetku a závazků a porovná se stavem zachyceným v účetnictví. Dále se ověřuje, zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle § 25 odst. 3 zákona.
(2) Podle § 6 odst. 3 zákona jsou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace (dále jen „účetní jednotky“) povinny inventarizovat majetek a závazky. Účetnictví účetní jednotky je podle § 8 odst. 4 zákona průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné podle § 33a zákona, a účetní jednotka provedla inventarizaci.
§ 4
Inventarizace se provádí jako inventarizace:
a) periodická k okamžiku, ke kterému účetní jednotky sestavují účetní závěrku řádnou nebo mimořádnou u veškerého majetku a závazků,
b) průběžná v průběhu účetního období u zásob.
§ 5
Inventarizace zahrnuje soubor činností, jejichž výčet je uveden v § 3 vyhlášky.
Část III
Požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace pro účetní jednotky
§ 6
(1) Účetní jednotka postupuje podle vyhlášky. V souladu s vyhláškou vypracuje vnitřní směrnici (pokyn)
(2) Inventarizaci u vybraných účetních jednotek podléhá majetek a závazky uvedené v příloze č. 1.
(3) V justiční části resortu se používají inventurní soupisy vyhotovené systémem IRES, Vězeňská služba ČR používá k vyhotovení inventurních soupisů vlastní informační systém.
Část IV
Závěrečná ustanovení
§ 7
Ruší se Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 27. září 2011 č. j. 152/2011-EO-SP, o provádění inventarizace majetku a závazků.
§ 8
Instrukce nabývá účinnosti ode dne podpisu ministryně spravedlnosti dne 15. ledna 2014.
ministryně spravedlnosti v.r.
Mgr. Marie Benešová, v. r.