Instrukce ze dne 15.1.2014 o inventarizaci majetku a závazků

30.9.2014 | Sbírka:  326/2013-EO-SP | Částka:  6/2014ASPI

Vztahy

Nadřazené: 270/2010 Sb., 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 152/2011-EO-SP
Pasivní derogace: MSP-75/2018-EO-SP, MS05/2014
326/2013-EO-SP
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 15. ledna 2014,
o inventarizaci majetku a závazků
Změna: MSP-75/2018-EO-SP
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
Část I
Úvodní ustanovení
§ 1
Tato instrukce upravuje postup při provádění inventarizace majetku a závazků podle § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen „vyhláška“) v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR (dále jen „ministerstvo“).
§ 2
Za provedení inventarizace majetku a závazků odpovídají podle zákona a této instrukce
- ministr spravedlnosti
- předseda Nejvyššího soudu
- předseda Nejvyššího správního soudu
- předsedové vrchních soudů
- předsedové krajských soudů (předseda Městského soudu v Praze)
- předsedové okresních soudů (předsedové obvodních soudů v Praze)
- nejvyšší státní zástupce
- vrchní státní zástupci
- krajští státní zástupci (městský státní zástupce v Praze)
- generální ředitel VS ČR
- vedoucí ostatních organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti resortu ministerstva.
Část II
§ 3
Inventarizace majetku a závazků
(1) Inventarizací se zjišťuje skutečný stav veškerého majetku a závazků a porovná se stavem zachyceným v účetnictví. Dále se ověřuje, zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle § 25 odst. 3 zákona.
(2) Předmětem inventarizace je veškerý majetek a závazky. Inventarizace se týká všech rozvahových a podrozvahových účtů, vyjma výsledku hospodaření.
(3) Podle § 6 odst. 3 zákona jsou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace (dále jen „účetní jednotky“) povinny inventarizovat veškerý majetek a závazky. Účetnictví účetní jednotky je podle § 8 odst. 4 zákona průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné podle § 33a zákona a účetní jednotka provedla inventarizaci.
§ 4
Inventarizace se provádí jako inventarizace:
a) periodická k okamžiku, ke kterému účetní jednotka sestavuje účetní závěrku řádnou nebo mimořádnou u veškerého majetku a závazků. Periodickou inventarizaci může účetní jednotka zahájit nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem a ukončit nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni s tím, že musí prokázat stav majetku a závazků na konci rozvahového dne,
b) průběžná, kterou může účetní jednotka provádět pouze u zásob a u dlouhodobého hmotného movitého majetku v souladu s jiným právním předpisem1).
§ 5
Při inventarizaci zajišťuje účetní jednotka činnosti, jejichž výčet je uveden v § 3 vyhlášky.
Část III
Požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace pro účetní jednotky
§ 6
(1) Účetní jednotka postupuje podle vyhlášky. V souladu s vyhláškou vypracuje vnitřní směrnici (pokyn)
(2) Inventarizaci u vybraných účetních jednotek podléhá majetek a závazky uvedené v příloze č. 1.
(3) V justiční části resortu se používají inventurní soupisy vyhotovené systémem IRES, Vězeňská služba ČR používá k vyhotovení inventurních soupisů vlastní informační systém.
(4) Účetní jednotky v resortu ministerstva mají povinnost zaslat do 15. 3. roku, ve kterém dochází ke schvalování účetních závěrek, na ekonomický odbor ministerstva zprávu o výsledku inventarizace jako podklad pro schválení účetní závěrky v souladu s jiným předpisem2).
(5) Účetní jednotky v resortu ministerstva musí veškeré inventarizační a zúčtovatelné rozdíly proúčtovat do účetního období, za které je inventarizace prováděna, nejpozději ke dni sestavení účetní závěrky. V případě, že se nepodaří inventarizační a zúčtovatelné rozdíly ke dni sestavení účetní závěrky vypořádat, musí být tato informace uvedena v textové části přílohy účetní závěrky.
(6) Provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků je nutné prokazovat po dobu 5 let po jejím provedení.
Část IV
Závěrečná ustanovení
§ 7
Ruší se Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 27. září 2011 č. j. 152/2011-EO-SP, o provádění inventarizace majetku a závazků.
§ 8
Instrukce nabývá účinnosti ode dne podpisu ministryně spravedlnosti dne 15. ledna 2014.
ministryně spravedlnosti v.r.
Mgr. Marie Benešová, v. r.
Příloha č. 1
Přehled majetku a závazků podléhající inventarizaci vybraných účetních jednotek1)
I---------------------------------------------------------------I------------I
I                                I  Způsob  I
I           Předmět inventarizace           I zjišťování I
I                                I skutečných I
I                                I  stavů  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje           I  Di, Fi  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 013 - Software                        I  Di, Fi  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 014 - Ocenitelná práva                    I  Di, Fi  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 015 - Povolenky na emise a preferenční limity         I  Di, Fi  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek           I  Di, Fi  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek           I  Di, Fi  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 021 - Stavby                         I  Fi, Di  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných    I   Fi   I
I movitých věcí                         I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů           I   Fi   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek            I   Fi   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek            I   Fi   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 031 - Pozemky                         I  Di, Fi  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 032 - Kulturní předměty                    I   Fi   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji      I  Di, Fi  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       I   Fi   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek         I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek          I  Di, Fi  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek         I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem     I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 067 - Dlouhodobé půjčky                    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 068 - Termínované vklady dlouhodobé              I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek           I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje     I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 073 - Oprávky k software                   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 074 - Oprávky k ocenitelným právům              I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 081 - Oprávky ke stavbám                   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům I   Di   I
I hmotných movitých věcí                    I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů     I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 111 - Pořízení materiálu                   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 112 - Materiál na skladě                   I   Fi   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 119 - Materiál na cestě                    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 121 - Nedokončená výroba                   I  Di, Fi  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 122 - Polotovary vlastní výroby                I   Fi   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 123 - Výrobky                         I   Fi   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 131 - Pořízení zboží                     I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 132 - Zboží na skladě                     I   Fi   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 138 - Zboží na cestě                     I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 139 - Ostatní zásoby                     I   Fi   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 142 - Opravné položky k poskytnutým návratným finančním    I   Di   I
I výpomocem dlouhodobým                     I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 144 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z       I   Di   I
I postoupených úvěrů                      I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 146 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 149 - Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 151 - Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
    I 152 - Opravné položky k software               I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 153 - Opravné položky k ocenitelným právům          I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 154 - Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním  I   Di   I
I limitům                            I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 156 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému   I   Di   I
I majetku                            I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 157 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému I   Di   I
I majetku                            I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 161 - Opravné položky k pozemkům               I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 162 - Opravné položky ke kulturním předmětům         I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 163 - Opravné položky ke stavbám               I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 164 - Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a  I   Di   I
I souborům hmotných movitých věcí                I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 165 - Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 167 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému    I   Di   I
I majetku                            I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 168 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému  I   Di   I
I majetku                            I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 171 - Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s    I   Di   I
I rozhodujícím vlivem                      I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 172 - Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s    I   Di   I
I podstatným vlivem                       I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 173 - Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do  I   Di   I
I splatnosti                          I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 175 - Opravné položky k dlouhodobým půjčkám          I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 176 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu   I   Di   I
I majetku                            I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 177 - Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu I   Di   I
I majetku                            I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 181 - Opravné položky k materiálu               I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 182 - Opravné položky k nedokončené výrobě          I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 183 - Opravné položky k polotovarům vlastní výroby      I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 184 - Opravné položky k výrobkům               I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 185 - Opravné položky ke zboží                I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 186 - Opravné položky k ostatním zásobám           I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 191 - Opravné položky ke směnkám k inkasu           I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti  I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 193 - Opravné položky k poskytnutým návratným finančním    I   Di   I
I výpomocem krátkodobým                     I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 194 - Opravné položky k odběratelům              I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 195 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z      I   Di   I
I postoupených úvěrů                      I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 196 - Opravné položky k pohledávkám ze správy daní      I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 198 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 222 - Příjmový účet organizačních složek státu        I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 223 - Zvláštní výdajový účet                 I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 224 - Běžné účty státních fondů                I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 225 - Běžné účty fondů organizačních složek státu       I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 227 - Účet hospodaření státního rozpočtu           I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků      I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 241 - Běžný účet                       I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 243 - Běžný účet FKSP                     I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 244 - Termínované vklady krátkodobé              I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 245 - Jiné běžné účty                     I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 247 - Účty státních finančních aktiv             I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 248 - Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 249 - Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu       I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 251 - Majetkové cenné papíry k obchodování          I  Di, Fi  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 253 - Dluhové cenné papíry k obchodování           I  Di, Fi  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 256 - Jiné cenné papíry                    I  Di, Fi  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 261 - Pokladna                        I   Fi   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 262 - Peníze na cestě                     I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 263 - Ceniny                         I   Fi   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 281 - Krátkodobé úvěry                    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)        I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů         I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 289 - Jiné krátkodobé půjčky                 I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 311 - Odběratelé                       I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 312 - Směnky k inkasu                     I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry             I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy              I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti            I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 317 - Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů       I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní           I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 321 - Dodavatelé                       I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 322 - Směnky k úhradě                     I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 324 - Krátkodobé přijaté zálohy                I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 325 - Závazky z dělené správy                 I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé      I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 331 - Zaměstnanci                       I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům             I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 335 - Pohledávky za zaměstnanci                I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 336 - Sociální zabezpečení                  I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 337 - Zdravotní pojištění                   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 338 - Důchodové spoření                    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 341 - Daň z příjmů                      I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění  I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 343 - Daň z přidané hodnoty                  I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce     I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím     I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi  I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím      I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 351 - Přijaté zálohy daní                   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 352 - Pohledávky ze správy daní                I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 353 - Přeplatky na daních                   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 354 - Závazky z vratek nepřímých daní             I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 355 - Zúčtování z přerozdělování daní             I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 356 - Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím   I   Di   I
I majetkem                           I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 357 - Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím     I   Di   I
I majetkem                           I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 358 - Ostatní pohledávky ze správy daní            I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 359 - Ostatní závazky ze správy daní             I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 361 - Krátkodobé pohledávky z ručení             I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 362 - Krátkodobé závazky z ručení               I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 363 - Pevné termínové operace a opce             I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 364 - Závazky z neukončených finančních operací        I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 365 - Pohledávky z finančního zajištění            I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 366 - Závazky z finančního zajištění             I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 367 - Pohledávky z vydaných dluhopisů             I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 368 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 369 - Pohledávky z neukončených finančních operací      I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery        I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery         I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 375 - Krátkodobé zprostředkování transferů          I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky              I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 378 - Ostatní krátkodobé závazky               I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 381 - Náklady příštích období                 I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 383 - Výdaje příštích období                 I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 384 - Výnosy příštích období                 I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 385 - Příjmy příštích období                 I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 388 - Dohadné účty aktivní                  I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 389 - Dohadné účty pasivní                  I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 395 - Vnitřní zúčtování                    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 401 - Jmění účetní jednotky                  I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 402 - Fond privatizace                    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku       I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 404 - Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních   I   Di   I
I období                            I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 405 - Kurzové rozdíly                     I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody      I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 407 - Jiné oceňovací rozdíly                 I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 408 - Opravy předcházejících účetních období         I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
    I 411 - Fond odměn                       I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb           I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku      I   Di   I
I hospodaření                          I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 414 - Rezervní fond z ostatních titulů            I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic         I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 419 - Ostatní fondy                      I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 441 - Rezervy                         I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 451 - Dlouhodobé úvěry                    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé      I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů         I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy                I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 456 - Dlouhodobé závazky z ručení               I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě               I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 459 - Ostatní dlouhodobé závazky               I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 464 - Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů       I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy              I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 466 - Dlouhodobé pohledávky z ručení             I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky              I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery         I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 475 - Dlouhodobé zprostředkování transferů          I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek         I   Fi   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek          I   Fi   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 905 - Vyřazené pohledávky                   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 906 - Vyřazené závazky                    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 909 - Ostatní majetek                     I  Fi, Di  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 911 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancovaní    I   Di   I
I transferů                           I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 912 - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování     I   Di   I
I transferů                           I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 913 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních     I   Di   I
I transferů                           I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 914 - Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 916 - Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 921 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného   I   Di   I
I užívání majetku jinou osobou                 I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 922 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného   I   Di   I
I užívání majetku jinou osobou                 I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 923 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání    I   Di   I
I majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce      I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 924 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání    I   Di   I
I majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce      I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 925 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání    I   Di   I
I majetku jinou osobou z jiných důvodů             I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 926 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání    I   Di   I
I majetku jinou osobou z jiných důvodů             I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 931 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji   I   Di   I
I dlouhodobého majetku                     I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 932 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji   I   Di   I
I dlouhodobého majetku                     I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 933 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv     I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv     I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 939 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 941 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 942 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným    I   Di   I
I zdrojům                            I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným    I   Di   I
I zdrojům                            I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 944 - Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých   I   Di   I
I zajištění                           I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 945 - Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých   I   Di   I
I zajištění                           I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 947 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,   I   Di   I
I správních řízení a jiných řízení               I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,   I   Di   I
I správních řízení a jiných řízení               I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 951 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování    I   Di   I
I transferů                           I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 952 - Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování     I   Di   I
I transferů                           I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 953 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních     I   Di   I
I transferů                           I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 954 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů     I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 956 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů    I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 961 - Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu  I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 962 - Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu  I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 963 - Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 964 - Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 965 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího  I   Di   I
I majetku na základě smlouvy o výpůjčce             I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 966 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího  I   Di   I
I majetku na základě smlouvy o výpůjčce             I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 967 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího  I   Di   I
I majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů          I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 968 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího  I   Di   I
I majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů          I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 971 - Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení    I   Di   I
I dlouhodobého majetku                     I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 972 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení    I   Di   I
I dlouhodobého majetku                     I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 973 - Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv       I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv       I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 975 - Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 976 - Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu   I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 978 - Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních   I   Di   I
I předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo   I      I
I soudní                            I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 979 - Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních   I   Di   I
I předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo   I      I
I soudní                            I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 981 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí   I   Di   I
I jednorázových                         I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 982 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí   I   Di   I
I jednorázových                         I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 983 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí   I   Di   I
I ostatních                           I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 984 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí   I   Di   I
I ostatních                           I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 985 - Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů,     I   Di   I
I správních řízení a jiných řízení               I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 986 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů,     I   Di   I
I správních řízení a jiných řízení               I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 991 - Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva           I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 992 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva           I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 993 - Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva           I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 994 - Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva           I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům         I   Di   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
1) Odst. 2 § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2) Instrukce č. 4/2016 Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 10. 9. 2015 č. j. MSP-133/2015-EO-SP, o schvalování účetních závěrek za resort Ministerstva spravedlnosti ČR, ve znění pozdějších předpisů.
1) Účetní jednotka využije účty, které jsou v souladu s jejím platným účtovým rozvrhem.