Opatření ze dne 26.8.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

26.8.2015 | Sbírka:  52/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
52/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č. j.: 2373/DC/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 52/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2373/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu pořádání vojenského cvičení v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě krátkodobě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 793,07 až 794,38
,
ve dnech 17. 9. a 18. 9. 2015 v době od 14:00 do 16:00 hodin,
dne 21. 9. 2015 v době od 15:00 do 17:00 hodin,
dne 22. 9. 2015 v době od 09:00 do 12:00 a od 15:00 do 17:00 hodin,
a ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2015 v době od 10:00 do 13:00 hodin.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
1. Úsek zastavené plavby bude v ř. km 793,07 - 794,38 označen plavebními znaky „Zákaz proplutí“.
2. V místě uvedených plavebních znaků bude přítomna hlídka s vysílačkou, aktivovanou na kanále č. 10 a s akustickým zařízením (např. megafonem). Tato hlídka bude dávat případné doplňující informace.
Článek 3
Odůvodnění
Z důvodu pořádání vojenského cvičení požádal Vojenský útvar 6624 Bechyně o umožnění zastavení plavebního provozu.
Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa krátkodobě zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 26. srpna 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
v z. Ing. Hana Urbanová
ředitel pobočky