Opatření ze dne 11.3.2016 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

11.3.2016 | Sbírka:  10/2016 (PL) | Částka:  0/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
10/2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 1814/PH/16
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 10/2016
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1814/PH/16 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Vltava,
přes velkou plavební komoru Praha-Podbaba, ř. km 43,25,
v termínu od 16. března 2016 do 5. dubna 2016
a
na vodní cestě Vltava,
přes malou plavební komoru Praha-Podbaba, ř. km 43,25,
v termínu od vyvěšení do 15. března 2016.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
V době odstávky velké plavební komory bude plavební provoz probíhat pouze malou plavební komorou.
V době odstávky malé plavební komory bude plavební provoz probíhat pouze velkou plavební komorou.
Ruší se omezení provozu uvedených plavebních komor uvedené v opatření obecné povahy 2/2016.
Článek 3
Odůvodnění
Dne 08. 12. 2015 podalo Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes plavební komoru Praha- Podbaba, ř. km 43,25, ve dnech od 14.03.2016 do 03.04.2016 pro velkou plavební komoru a ve dnech od 22.02.2016 do 13.03.2016 a od 04.04.2016 do 24.04.2016 pro malou plavební komoru. Povolení zastavení plavby v těchto termínech bylo schváleno opatřením obecné povahy 2/2016 projednaným s příslušným vodoprávním úřadem. Dne 07. 03. 2016 podalo Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, žádost o změnu termínu zastavení plavby z důvodu, že při probíhající opravě byl zjištěn havarijní stav dolních stavítek malé plavební komory Praha - Podbaba a musí dojít k neplánované opravě těchto stavítek, kdy oprava spočívá v jejich demontáži a následně ve výrobě a výměně pojezdových kol včetně čepů, výrobě a montáži vodící role, kompletní výměně těsnění, opravě povrchových ochran, opravě pojezdových kolejnic ve stavítkovém rámu. Z těchto důvodů muselo dojít ke změně termínů plánovaných odstávek plavebních komor.
Plánované zastavení plavby přes velkou plavební komoru Praha-Podbaba je z důvodu technologické úpravy obou horních uzávěrů za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 11. března 2016
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky