Opatření ze dne 10.12.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

10.12.2015 | Sbírka:  79/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 3/2015 (PL)
Pasivní derogace: 14/2016 (PL)
79/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Státní plavební správa
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 79/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4035/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz
           na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 738,87 (levé pole železničního mostu Děčín-Loubí)
      ve dnech od 10. 12. 2015 do 31. 3. 2016.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
1. Levobřežní mostní pole železničního mostu Děčín-Loubí 1. v ř. km 738,87 je pro plavbu uzavřeno. Pole je označeno plavební signalizací „A.1 Zákaz proplutí“ pro oba směry plavby. Po výše uvedené období bude plavba probíhat v obou směrech plavby pouze pravobřežním mostním polem.
2. V úseku od ř. km 739,20 po ř. km 738,67 platí zákaz stání plavidel u pravého břehu Úsek je na břehu vyznačen plavební signalizací „A.5 Zákaz stání“.
3. V úseku od ř. km 739,20 po ř. km 738,67 platí zákaz provádět obrat plavidel. Úsek je v ř. km 738,81 označen plavební signalizací „A.8 Zákaz provádět obrat“ (ve směrových šipkách vepsány hodnoty „140“ po proudu a „390“ proti proudu).
4. Ruší se Opatření obecné povahy č. 3/2015 ze dne 5.1.2015.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě oznámení správce vodní cesty, Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, ze dne 10.12.2015, že po vyhodnocení měření plavební dráhy byl zjištěn nános zasahující do plavební dráhy pod levobřežním polem železničního mostu Děčín-Loubí, bylo z hlediska bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedenému opatření.
S odvoláním na svou povinnost dodržovat závazná stanoviska plynoucí ze zájmů ochrany přírody v dané lokalitě, oznámil správce vodní cesty jako nejbližší možný termín zahájení prací na odtěžení nánosu březen 2016.
Plavbou plavidel levobřežním mostním polem bez odstranění nánosu by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení. V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 10. prosince 2015
Č. j.: 4035/DC/15
Ing. Martin Klein
ředitel pobočky