Opatření ze dne 31.3.2016 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

31.3.2016 | Sbírka:  17/2016 (PL) | Částka:  0/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 50/2004 Sb., 114/1995 Sb.
17/2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 2506/PH/16
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 173 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 17/2016
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2506/PH/16 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Vltava,
přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou, ř. km 71,37,
ve dnech od 18. dubna 2016 do 12. září 2016,
přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou, ř. km 71,37,
ve dnech od 12. září 2016 do 14. listopadu 2016.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
V době zastavení uvedené plavební komory je vždy druhá plavební komora Vrané nad Vltavou v provozu.
Článek 3
Odůvodnění
Dne 08.02.2016 podalo Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou, ř. km 71,37, ve dnech od 18.04.2016 do 12.09.2016 a přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou, ř. km 71,37, ve dnech od 12.09.2016 do 14.11.2016.
Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 24.02.2016 projednán s Městským úřadem Černošice, odborem životního prostředí - vodoprávním úřadem. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou a velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou, ř. km 71,37, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 25.02.2016 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Plavba přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou je zastavena z důvodu prohlídky a realizace potřebných oprav malé plavební komory Vrané nad Vltavou a přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou je zastavena z důvodu prohlídky a realizace potřebných oprav. Zastavení plavby je realizováno za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 15. dubna 2016.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 31. března 2016
Sejmuto dne -------
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky