Opatření ze dne 18.4.2016 obecné povahy, kterým se upravuje plavební provoz

18.4.2016 | Sbírka:  19/2016 (PL) | Částka:  0/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 81/2015 (PL)
19/2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č.j.: 1380/DC/16
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 19/2016
kterým se upravuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1380/DC/16 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu dokončení stavebních prací a odstranění plavební překážky, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě ruší opatření obecné povahy 81/2015
na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 788,07 (levé pole železničního mostu Lovosice),
ode dne 18.04.2016.
Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu
Plavební provoz levým polem železničního mostu Lovosice je obnoven.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě dokončení realizace stavby na levém břehu Labe v ř. km 788,15, bylo přistoupeno k uvedenému opatření.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 18. dubna 2016
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
v z. Ing. Hana Urbanová
ředitel pobočky