Vyhláška ze dne 10.6.1940 o ražbě a vydání zinkových dvacetníků

6.7.1940 | Sbírka:  219/1940 Sb. | Částka:  71/1940ASPI

Vztahy

Nadřazené: 202/1938 Sb.
Pasivní derogace: 109/1948 Sb.
219/1940 Sb.
Vyhláška
ministra financí
ze dne 18. června 1940
o ražbě a vydání zinkových dvacetníků
Podle § 3 vládního nařízení ze dne 28. září 1938, č. 202 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soustavě drobných peněz a o akciové bance cedulové, vyhlašuji:
§ 1.
Drobné mince korunové měny po 20 haléřích razí se z čistého zinku.
Z kilogramu čistého zinku se razí 380 kusů dvacetníků. Průměr dvacetníku jest 20 mm.
Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 20/1000 a v čistosti 10/1000.
Na líci dvacetníku jest menší znak Protektorátu Čechy a Morava, kolem něho nápisy v horní polovině "Böhmen und Mähren", v dolní polovině "ČECHY A MORAVA" v jedné řádce a letopočet ražby. Oba nápisy jsou odděleny dvěma ozdobami z 5 bodů.
Na rubu dvacetníku jest snop klasů se srpem do něho vetknutým, s lipovou ratolestí, ovinutý stužkou a s označením "20".
Okraj mince jest hladký; po obou stranách jest plochá obruba.
§ 2.
Zinkové dvacetníky počne Národní banka pro Čechy a Moravu v Praze vydávati u svého hlavního ústavu a u všech svých filiálek dnem účinnosti této vyhlášky.
Dosavadní dvacetníky ze spěže (bronzu) niklové zůstávají nadále zákonným platidlem.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Kalfus v. r.
Kresba zinkového dvacetníku: