Vládní nařízení ze dne 7.8.1940 o příslušnosti ministerstva zemědělství

27.8.1940 | Sbírka:  270/1940 Sb. | Částka:  85/1940ASPI
270/1940 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 7. srpna 1940
o příslušnosti ministerstva zemědělství.
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb.:
§ 1.
Ministerstvu zemědělství náleží péče o výživu a zemědělství.
§ 2.
(1) Příslušnost ministerstva zemědělství obsahuje:
a) výrobu všech zemědělských (rostlinných a živočišných) výrobků, včetně výrobků zahradnických, vinařských a rybářských;
b) dovoz a vývoz zboží zaznamenaného v příloze k vládnímu nařízení ze dne 7. května 1940, č. 153 Sb., jímž se mění vládní nařízení ze dne 23. června 1939, č. 150 Sb., o zřízení dozorčí úřadovny při ministerstvu průmyslu, obchodu a živností, pokud není dána příslušnost Česko-Moravské úřadovny pro dovoz a vývoz výrobků hospodářství vyživovacího a zemědělského;
c) podniky a činnosti uvedené v příloze k tomuto nařízení. Při podnicích a činnostech uvedených pod písm. b) přílohy omezuje se příslušnost na úpravu trhu (§ 4). Rozsah příslušnosti ministra zemědělství ohledně podniků a činností jmenovaných pod písm. a) přílohy, pokud nejde o úpravu trhu, upraví se dalšímu ustanoveními.
(2) Příslušnost ve věcech dovozu a vývozu neobsahuje všeobecné otázky devisového hospodářství. Příslušnost ministra průmyslu, obchodu a živností podle živnostenského řádu (včetně vládního nařízení ze dne 4. listopadu 1939, č. 263 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, a vládního nařízení ze dne 17. prosince 1938, č. 347 Sb. o dočasných omezeních v některých odvětvích podnikání, ve znění vládního nařízení ze dne 1ččince 1939, č. 34 Sb. z roku 1940) a podle ustanovení jej doplňujících a pozměňujících zůstává nedotčena.
(3) Rovněž nejsou dotčena ustanovení o zdaňování lihu a kyseliny octové a o hospodaření jimi. Pro přidělování surovin k výrobě lihu a pro úpravu výroby a zpeněžení lihových výrobků jest příslušné ministerstvo zemědělství.
§ 3.
Pokud ve věcech výživy a zemědělství (§ 2) jsou dosud příslušná jiná ministerstva, přechází příslušnost na ministerstvo zemědělství. Příslušnost vyhrazená ministerstvu zemědělství podle jiných předpisů zůstává nedotčena.
§ 4.
V rámci příslušnosti podle § 2 jest ministerstvo zemědělství oprávněno za účelem úpravy trhu
a) upravovati výrobu, opracování a zpracování, nákup, udržování zásob, rozdělování a obhospodařování a
b) slučovati osoby, podniky, spolky, sdružení a svazy z oboru výživy a zemědělství nebo je připojiti k takovým útvarům již stávajícím, jeví-li se sloučení nebo připojení potřebným ve veřejném zájmu; v tomto případě mohou býti stávající útvary také zrušeny.
§ 5.
(1) Toto nařízení provede ministr zemědělství, a pokud jde o přechod příslušnosti podle § 3, prvé věty, v dohodě se zúčastněnými ministry.
(2) Prováděcí předpisy budou uveřejněny vyhláškou ministra zemědělství ve Sbírce zákonů a nařízení.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Hácha v. r.
Ing. Eliáš v. r.
Ježek v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Dr. Kapras v. r.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Kratochvíl v. r.
Dr. Havelka v. r.
Čipera v. r.
Bubna v. r.
Dr. Klumpar v. r.
Příl.
1. Výroba rostlinná:
a) obchod se zemědělskými výrobky a se zemědělskými potřebami, jako hnojivy, motouzem na vázání a pod. (obchod se zemědělskými potřebami jen potud, pokud jest provozován v spojení s obchodem se zemědělskými výrobky), obchod s obilím, obchod s luštěninami, obchod s krmivy, obchod s objemnými krmivy a s pící, obchod s brambory, obchod se semeny a sadbou, nákup lnu a konopí u výrobce v Protektorátu Čechy a Morava, obchod s chlévskou mrvou, mlácení za mzdu, orání za mzdu, obchod s moukou a mlynářskými výrobky, obchod s rýží, obchod s kukuřicí, obchod s řepou a kořenovými plodinami, obchod s kávovými náhražkami;
b) mlýny na mouku, luštírny, mlýny na krupici, mlýny na šrot, výrobci krmiv, pekárny, továrny na chléb, výroba kávových náhražek, čistírny na rýži, leštírny rýže, máčírny lnu, čistírny polních semen, po živnostensku provozované podniky na lisování sena a slámy a na řezání slámy, po živnostensku provozovaná skladiště u uskladnění zemědělských výrobků, tírny na len a konopí, provozovatelé zahradnictví a pěstitelé stromů, podnikatelé, kteří moří po živnostensku osivo nebo provádějí opatření na ochranu rostlin včetně potírání škůdců zásob v zemědělských závodech, školkách, sklenících, mlýnech, špýcharech a podobných zařízeních, s výjimkou hubení domácího hmyzu.
2. Výroba živočišná:
a) po živnostensku provozované vykrmování vepřů, po živnostensku provozované výdojné hospodářství, umělé líhně za mzdu, po živnostensku provozovaný výkrm drůbeže, obchod s jatečným dobytkem, obchod s drobným zvířectvem, obchod s užitkovým dobytkem, obchod s chovným dobytkem, obchod s koňmi, obchod se zvěřinou a drůbeží, obchod s vejci, nákup surových koží a kožešin u výrobce v Protektorátu Čechy a Morava, nákup vlny u výrobce v Protektorátu Čechy a Morava, obchod s masem, obchod s masným zbožím, po živnostensku provozovaný chov plemenných zvířat, po živnostensku provozovaný výkrm drůbeže, chovatelé kožišinatých zvířat, zvěrokleštici, nákup peří u výrobce v Protektorátu Čechy a Morava, obchod s vnitřnostmi, obchod se střevy s výjimkou střev, jež nejsou ke zpracování v potravinářském průmyslu, obchod s výtažky z masa;
b) průmysl masných výrobků (továrny na masové konservy, továrny na uzenářské zboží), velkořeznictví, řeznictví, střihači ovcí, domácí poražeči, továrny na výtažky z masa, zpracování střev, pohodní, po živnostensku provozované chladírny a po živnostensku provozované nakládání vajec.
3. Pivovarství:
a) obchod s chmelem, obchod s kvasnicemi, obchod se sladem, obchod s pivem;
b) pivovary, sladovny a drožďárny.
4. Hospodaření cukrem:
a) obchod s cukrem, obchod s cukrovinkami, obchod s výrobky z cukru, obchod se zmrzlinou a s práškem na zmrzlinu, obchod s keksy, s perníky;
b) cukrovary, továrny na výrobu surového cukru, továrny na výrobu bílého cukru, rafinerie cukru, továrny na čokoládu, továrny na výrobky z cukru, továrny na keksy, továrny na umělý med, cukrárny, továrny na výrobu cukru z melasy, výroba perníku, výroba zmrzliny a prášku na zmrzlinu.
5. Lihovarnictví a škrobařství:
a) obchod s lihovinami, obchod s kukuřičným škrobem, obchod s rýžovým škrobem, obchod s bramborovými vločkami, obchod s bramborovým škrobem, obchod s pšeničným škrobem, obchod s vlhkým škrobem, obchod s glukosou, obchod se ságem bramborovým, obchod s pudingovou moukou a pudingovým práškem;
b) lihovary na zpracování brambor, lihovary na zpracování žita, palírny ovoce, továrny na lihoviny, výroba kukuřičného škrobu, výroba rýžového škrobu, výroba dextrinu, výroba glukosy, výroby pšeničného škrobu, výroba bramborových vloček, výroba bramborového škrobu, palírna melasy, výroba bramborového sága, výroba pudingové mouky a pudingového prášku.
6. Hospodaření rybami:
a) obchod s rybami (obchod s rybami, korýši, lasturovci a mořskými zvířaty všeho druhu), obchod s výrobky z ryb, obchod s rybí moučkou;
b) továrny na zužitkování ryb (továrny na výrobky z ryb, továrny na marinování ryb, továrny na rybí moučku).
7. Hospodářství s tuky a mlékařství:
a) obchod s mlékem, mlékárny, sýrárny, obchod s máslem a sýrem, obchod s konservovaným mlékem, obchod s ostatními mléčnými výrobky, obchod s olejem, obchod s olejnatými semeny, obchod s olejnatými krmivy, obchod s tukem a výrobky z tuku, obchod s rybím tukem, obchod s margarinem a umělými tuky jedlými, obchod s majonézou (obchod s oleji, tuky a výrobky z tuků a s rybím tukem jen potud, pokud jsou ministerstvo zemědělství nebo Česko- Moravská úřadovna pro dovoz a vývoz příslušné pro dovoz a vývoz tohoto zboží);
b) výroba konservovaného mléka včetně výroby kaseinu, továrny na mléčný cukr, po živnostensku provozované závody k výrobě a získávání živočišných a rostlinných olejů a tuků, pokud výrobky tyto slouží k výživě lidí nebo zvířat, továrny na margariny, továrny na umělé tuky jedlé, výroba majonézy.
8. Potraviny a poživatiny:
a) obchod s ovocem, obchod se zeleninou, nákup surového tabáku u výrobce v Protektorátu Čechy a Morava, obchod s rostlinnými výrobky, obchod s medem, obchod s vínem, obchod s minerální vodou, obchod s lesními plodinami, obchod s houbami, obchod s výrobky průmyslu na zužitkování ovoce a zeleniny, obchod s pěnivým vínem, obchod s přísadami do pečiva, obchod s těstovinami, obchod s výrobky továren na polévky, obchod s poživatinami, obchod s kvasným octem, obchod s hořčicí, obchod s tresťmi k přípravě nápojů, obchod s limonádami, nákup včelího vosku, získaného v Protektorátu Čechy a Morava od podniků v Protektorátu, pokud včelí vosk zpracovaný nebo nezpracovala jest odevzdáván ke včelařským účelům;
b) továrny na poživatiny, továrny na přísady do pečiva, továrny na těstoviny, továrny na polévky, průmysl na zužitkování ovoce, průmysl na zužitkování zeleniny, továrny na pěnivá vína, výroba vermutu, výroba minerálních vod, výroba hořčice, získávání trestí k přípravě nápojů, výroba kvasného octa, výroba limonád, získávání syrubu, továrny na umělý led, získávání včelího vosku vyrobeného v Protektorátu Čechy a Morava k dalšímu zpracování za účelem odevzdání pro včelařskou potřebu.
9. Zahradnictví a hospodaření s ostatními rostlinami, pokud se jich nepoužívá v lesních závodech:
a) obchod s květinami a okrasnými rostlinami, nákup košikařské vrby, rákosí a mechu u výrobce v Protektorátu Čechy a Morava, nákup sobího lišejníku pro vazačské účely;
b) vázání květin, mlýny na kouření pro koření z Protektorátu Čechy a Morava.
10. a) Obchod s poživatinami v malém, jenž nebyl uveden v předcházejících skupinách.
   b) . . . . . . . . . . . .
K 1.-10.: Za obchod se pokládá též činnost zprostředkovatelů pracujících ve shora označených skupinách (komisionáři, obchodní zástupci, agenti a makléři).