Vyhláška ze dne 20.11.1941 o ražbě a vydání korunových mincí ze zinku

15.12.1941 | Sbírka:  422/1941 Sb. | Částka:  156/1941ASPI

Vztahy

Nadřazené: 202/1938 Sb.
Pasivní derogace: 73/1947 Sb.
422/1941 Sb.
Vyhláška
ministra financí
ze dne 20. listopadu 1941
o ražbě a vydání korunových mincí ze zinku.
Podle § 3 vládního nařízení ze dne 28. září 1938, č. 202 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soustavě drobných peněz a o akciové bance cedulové, vyhlašují:
§ 1.
Drobné mince korunové měny po 1 K razí se z čistého zinku.
Z kilogramů čistého zinku se razí 222 kusy korun. Průměr korunové mince jest 23 mm.
Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 30/1000 a v čistosti 10/1000.
Na líci korunové mince jest menší znak Protektorátu Čechy a Morava a kolem něho nápisy v horní polovině "BÖHMEN UND MÄHREN", v dolní polovině "ČECHY A MORAVA" v jedné řádce. Oba nápisy jsou odděleny dvěma ozdobami z 5 kroužků.
Na rubu korunové mince jest označení "1" mezi dvěma lipovými ratolestmi a pod nimi letopočet ražby.
Okraj mince jest hrubě rýhovaný; po obou stranách jest plochá obruba.
§ 2.
Korunové mince ze zinku počne Národní banka pro Čechy a Moravu v Praze vydávati u svého hlavního ústavu a u všech svých filiálek dnem účinnosti této vyhlášky.
Dosavadní papírové koruny zůstávají nadále v oběhu jako zákonné platidlo.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Kalfus v. r.
Kresba korunové mince ze zinku: