ostatní právní obory

Manuál ke kontrole Úřadu pro ochranu osobních údajů

V přechozím článku týkajícím se základních povinností podnikatelů ve vztahu k ochraně osobních údajů (článek s názvem „Ochrana osobních údajů v podnikání“) bylo uvedeno, že kontrolu dodržování předpisů na jejich ochranu vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Cílem tohoto článku je zevrubné provedení osoby, u které je kontrola prováděna....

Rozbouřené moře legislativy v IT

Uplynulý rok byl velmi bohatý na změny a novinky i z pohledu tak dynamického a turbulentního oboru jako je právo informačních technologií. Změny nejen v legislativě se udály jak na domácím, tak na evropském poli a podobají se bouři nad otevřeným mořem. Vlny v podobě jejich důsledků budou na břehy sektoru IT narážet ještě dlouhou dobu. Pojďme se krá...

IP adresa osobním údajem?

Povaha IP adresy jako osobního údaje není dosud zcela jednoznačná. Na evropské úrovni se této otázce před již poměrně dlouhou dobou věnoval SDEU v rozsudku Scarlet Extended,[1] kde v podstatě učinil závěr, že IP adresy internetových uživatelů jsou chráněnými osobními údaji, neboť umožňují přesně určit totožnost těchto uživatelů. Tento závěr Soudníh...

Ochrana osobních údajů v podnikání

Předmětem zájmu tohoto článku jsou především povinnosti podnikatele vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OOÚ“).

Lze omezit rozsah pojistného plnění za újmu, kterou způsobil advokát v souvislosti s výkonem advokacie svému klientovi?

Ne každý advokát je neomylný, ale každý bez výjimky odpovídá v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, svým klientům za újmu, kterou jim v souvislosti s výkonem advokacie způsobil. Aby se mohli klienti vždy domoci její náhrady, stanoví zákon o advokacii v § 24a každému advokátovi povinnost být pro případ odpovědnosti ...

Vyvlastněním proti oligarchům?

Mezi množstvím zákonů, které momentálně procházejí schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, je několik skvostů, které si zaslouží minimálně stručnou zmínku, neboť se ostatním do jisté míry vymykají. Zářným příkladem této skupiny černých ovcí je sněmovní tisk č. 915,[1] pod kterým se skrývá zákon o znárodnění majetku Zdeňka Bakaly....

Novinky v oblasti práva duševního vlastnictví

Není vždy snadné nalézt v oblasti práva duševního vlastnictví významné novinky, které by měly podstatný význam pro celé odvětví či vliv na jeho další vývoj. Je tomu tak i přes rychlý rozvoj oblastí, které autorské právo upravují, především s ohledem na digitalizaci a rozšiřování nových technologií. Letošní podzim v tomto směru ovšem přinesl významn...

Právní posouzení odstraňování filtrů pevných částic

S příchodem normy EURO 5[1] je do osobních motorových vozidel se vznětovými motory prakticky obligatorně montován tzv. filtr pevných částic – DPF[2] (dále také jen „filtr“). Jde o zařízení zachycující karcinogenní, velmi jemné prachové částice z výfukových plynů, což šetří životní prostředí a zdraví osob. Filtr však mírně snižuje výkon motoru a jeh...

Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení člověka v zařízení sociálních služeb

Zákon o zvláštních řízeních soudních obsahuje od srpna novou úpravu řízení o vyslovení nepřípustnosti držení člověka v zařízení sociálních služeb. Ta spolu se změnou zákona o sociálních službách představuje komplexní úpravu této právní oblasti, v níž se střetává právo na osobní svobodu a zájem na ochraně zranitelných osob a jejich okolí. V tomto čl...

Kdy by soud měl informovat žalovaného o podaném návrhu na předběžné opatření?

Před nedávnem publikoval Mgr. Karel Volný na tomto serveru článek s názvem „Úprava předběžného opatření v o. s. ř.: kdy je nutno informovat ostatní účastníky odlišné od navrhovatele?“.[1] Rád bych na tento článek navázal drobnou úvahou.

Institut změny okolnosti v zahraničních úpravách a soft law

Možnost adaptace či terminace smluvního závazku v důsledku podstatné změny vnějších okolností je českému právu známa již z doby účinnosti obecného zákoníku občanského. Vždy se ale jednalo o úpravu, která nebyla zcela komplexní, a to buď ve svých předpokladech, anebo ve svých řešeních. O komplexnosti lze hovořit až v souvislosti s novým občanským zá...

Expresní rozvod - novinka v argentinském právu

Nový národní občanský a obchodní (sjednocený) zákoník, který vstoupil v platnost 1. srpna 2015, kromě jiného deroguje a nahrazuje občanský zákoník Véleze Sársfielda, obchodní zákoník a novely obou zákoníků.

Jak se vypořádat s odpovědností za firemní dokumenty v cloudu

Zavádění cloudových služeb s sebou nese i rizika spojená ochranou osobních údajů: jde především o nedostatek kontroly nad osobními údaji a nedostatečnou informovanost zákazníka cloudu o tom, kde a kým jsou údaje zpracovávány. Společnosti si začínají tato rizika uvědomovat a mnohé, které dříve měly svá data uložena ve veřejném cloudu, začínají tato ...

Sběr dat na internetu není bez rizika

Již dlouho se na odborné úrovni hovoří o tom, že v dnešní době, kdy je svět díky internetu přehlcen informacemi, poroste poptávka po službách, které pomohou lidem se v těchto informacích zorientovat. Téměř každý měsíc se na trhu objeví nový agregátor nabízející výběr z dat dostupných v „síti sítí“. Roste i počet analyticky zaměřených služeb, zpraco...

Rozkazní řízení v Německu

Německou obdobu rozkazního řízení (Mahnverfahren) za účelem vydání platebního rozkazu může věřitel využít v případě, kdy je pro spory s dlužníkem o zaplacení peněžité pohledávky v EUR příslušný německý soud. Nejčastěji se jedná o případy, kdy si smluvní strany soudní příslušnost přímo ve smlouvě upraví nebo kdy vyplývá z aplikovatelných právních př...

Problematika profesionálních smluv sportovců v České republice

Sport lze bezpochyby považovat za autonomní odvětví práva. Základní východisko je obsaženo v Listině základních práv a svobod – konkrétně v čl. 20, který v odstavcích 1 a 3 stanoví, že stát (podobně jako v případě církví) nesmí svými orgány zasahovat do vnitřního uspořádání spolků. Toto ustanovení je však spolu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře...

Procesní souvislosti jednoho nálezu

V nedávné době vydal Ústavní soud nález pod sp. zn. Pl. ÚS 20/15. Šlo o rozhodnutí ve věci platů soudců, které bylo provázeno i patřičnou pozorností médií.

Webová doména aneb nekalé praktiky ve virtuálním světě

Virtuální reklama je v dnešní době alfou a omegou úspěchu, a mít své vlastní webové stránky je opravdu nutností. Tyto webové stránky však mohou existovat pouze na registrované webové adrese, jež je kódována zápisem čísel (nyní i písmen) označovaným jako IP adresa, k němuž se (pro snadné dohledání bez nutnosti zapamatovat si tyto „souřadnice“) přiřa...

Ochrana osobnosti jako mantinel svobody projevu

Tento příspěvek je inspirován soudním sporem na ochranu osobnosti, neboť projevem jiného bylo zasaženo do cti, pověsti, dobrého jména, důstojnosti a v neposlední řadě i do rodinné a profesní sféry klienta. Stalo se tak pro Českou republiku příznačným způsobem, že jinou osobou byl klient nařčen ze spolupráce s bývalou Státní bezpečností a to i přes ...

Ohlédnutí za rozhodovací činností Arbitrážního soudu pro sport při OH v Riu

Odměnou za olympijské sportovní výkony už dávno není jen věnec z olivových listů. Ze sportu se stal velmi výnosný byznys a ruku v ruce s tím roste i počet sportovních sporů. Účast na olympijských hrách je pro většinu sportovců stále vrcholem jejich sportovní kariéry. Pokud je jim do cesty k místu, kde má vzplanout olympijský oheň, vhozena nějaká př...