ostatní právní obory

Zákaz kouření: Návod pro hostinské

Nový tabákový zákon mimo jiné přináší zákaz kouření v restauracích. Pokud jej schválí Senát a podepíše prezident, vstoupí v účinnost 31. 5. 2017. Co to bude znamenat pro provozovatele restaurací?

Jak se daří právu být zapomenut?

Tzv. "právo být zapomenut", tedy možnost požadovat po webových vyhledávačích jako je Google, aby ve svých výsledcích vyhledávání neposkytovaly odkazy na osobní citlivé údaje, bylo odstartováno rozsudkem Soudního dvora EU ve věci Mario Costeja Gonzales vs. Google Spain[1] v roce 2014. Pan Gonzales před mnoha lety neplatil příspěvky na sociální…

Fiktivní rozsudek pro uznání jako následek nevyjádření se ke kvalifikované výzvě dle § 114b o. s. ř.

Přípravné řízení představuje významnou součást nalézacího řízení před civilními soudy, které stojí na počátku samotné litigace. V rámci této fáze řízení, je soud povinen provést takovou přípravu, aby v ideálním případě mohlo být o věci rozhodnuto při prvním jednání, případně aby mohlo být ve věci samé rozhodnuto bez nutnosti jejího…

Ohrozí evropská autorskoprávní reforma hostingové služby?

Tento článek je shrnutím příspěvku, předneseným na konferenci Nové soukromé právo 2016, pořádané 22. 11. 2016 v Praze.[1] Zaměřuje se především na problematiku zvláštního režimu vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti, a to v kontextu novinek, které do problematiky vnáší současná legislativní činnost Evropské komise…

Změny v pojetí pojmu „povinná osoba“ podle novely zákona č. 253/2008 Sb.

Dne 19. října 2016 byl přijat nový zákon č. 368/2016, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), a další související zákony. Daná novela AML zákona nabyla účinnosti dne 1. ledna 2017. Jednou z hlavních změn…

Bezplatná obhajoba má být skutečně bezplatná

Ústavní soud dne 13. září 2016 přijal pod sp. zn. I ÚS 848/16 nález, který by měl zajistit právo na skutečně bezplatnou obhajobu, a to od samého jejího počátku. Dosavadní praxe nebyla jednotná. Jestliže si obviněný zvolil obhájce a následně mu na jeho žádost byl přiznán nárok na bezplatnou obhajobu, pak některé soudy přiznávaly obhájci odměnu a…

Právo na informace o zdravotním stavu a nakládání s nimi

U lékaře jsme v průběhu svých životů byli asi všichni. Umíme si ale správně zodpovědět na otázky typu, zda nám může lékař zamlčet informace týkající se našeho zdravotního stavu či kdo všechno má právo získat informace o našem zdravotním stavu a za jakých podmínek? V následujícím článku bych se rád zaměřil na právní úpravu povinnosti lékaře…

Kauza Pechstein. Revoluce ve sportovní arbitráži se zatím nekoná

V červnu letošního roku vydal německý Spolkový soudní dvůr rozhodnutí, které netrpělivě očekával celý sportovní svět. V sázce byl celý systém sportovní arbitráže a zejména postavení Sportovního arbitrážního soudu pro sport v Lausanne, který je konečnou instancí na mezinárodním poli sportovních sporů. Dlouhotrvající spor mezi několikanásobnou…

Rozporuplné sjednocování judikatury

Úkolem vrcholných článků soudní soustavy, tedy Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, je vedle přezkumu rozhodnutí v konkrétních věcech též sjednocování judikatury. Zákony upravující fungování těchto soudů, stejně jako zákon o Ústavním soudu, proto upravují zvláštní postup v případě, kdy by se senát rozhodující konkrétní věc chtěl odchýlit…

Povinnost uzavřít povinné ručení při provozu elektrického vozíku

V současnosti je na trhu množství nejrůznějších elektrických vozíků a elektrických invalidních skútrů pro osoby se sníženou pohyblivostí. Při jejich pořízení je potřeba myslet na právní povinnosti vyplývající z jejich provozu. Tento článek se zaměřuje na povinnost uzavřít pojištění o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla…

Role ekonomické analýzy v soutěžním právu

Soutěžní právo vychází z ekonomie. Soutěžní úřady, regulátoři a společnosti se řídí závěry ekonomické teorie – jejich týmy zahrnují jak právníky, tak ekonomy. Ekonomická analýza a argumentace může pomoci při právní obhajobě různých realizovaných či zvažovaných podnikatelských kroků z pohledu soutěžního…

Novinky v telekomunikacích se nesou ve jménu revize telekomunikačního rámce

Otázka harmonizace a unifikace pravidel telekomunikačního trhu je v současné době hojně diskutovaným tématem na úrovni Evropské unie. V této souvislosti vznikl celý soubor návrhů právních předpisů Evropské komise v oblasti elektronických komunikací, jako například směrnice, kterou se stanoví Evropský kodex pro elektronické komunikace nebo akční…

Manuál ke kontrole Úřadu pro ochranu osobních údajů

V přechozím článku týkajícím se základních povinností podnikatelů ve vztahu k ochraně osobních údajů (článek s názvem „Ochrana osobních údajů v podnikání“) bylo uvedeno, že kontrolu dodržování předpisů na jejich ochranu vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Cílem tohoto článku je zevrubné provedení osoby, u které je kontrola…

Rozbouřené moře legislativy v IT

Uplynulý rok byl velmi bohatý na změny a novinky i z pohledu tak dynamického a turbulentního oboru jako je právo informačních technologií. Změny nejen v legislativě se udály jak na domácím, tak na evropském poli a podobají se bouři nad otevřeným mořem. Vlny v podobě jejich důsledků budou na břehy sektoru IT narážet ještě dlouhou dobu. Pojďme se…

IP adresa osobním údajem?

Povaha IP adresy jako osobního údaje není dosud zcela jednoznačná. Na evropské úrovni se této otázce před již poměrně dlouhou dobou věnoval SDEU v rozsudku Scarlet Extended,[1] kde v podstatě učinil závěr, že IP adresy internetových uživatelů jsou chráněnými osobními údaji, neboť umožňují přesně určit totožnost těchto uživatelů. Tento závěr…

Ochrana osobních údajů v podnikání

Předmětem zájmu tohoto článku jsou především povinnosti podnikatele vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OOÚ“).

Lze omezit rozsah pojistného plnění za újmu, kterou způsobil advokát v souvislosti s výkonem advokacie svému klientovi?

Ne každý advokát je neomylný, ale každý bez výjimky odpovídá v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, svým klientům za újmu, kterou jim v souvislosti s výkonem advokacie způsobil. Aby se mohli klienti vždy domoci její náhrady, stanoví zákon o advokacii v § 24a každému advokátovi povinnost být pro případ odpovědnosti…

Vyvlastněním proti oligarchům?

Mezi množstvím zákonů, které momentálně procházejí schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, je několik skvostů, které si zaslouží minimálně stručnou zmínku, neboť se ostatním do jisté míry vymykají. Zářným příkladem této skupiny černých ovcí je sněmovní tisk č. 915,[1] pod kterým se skrývá zákon o znárodnění majetku Zdeňka…

Novinky v oblasti práva duševního vlastnictví

Není vždy snadné nalézt v oblasti práva duševního vlastnictví významné novinky, které by měly podstatný význam pro celé odvětví či vliv na jeho další vývoj. Je tomu tak i přes rychlý rozvoj oblastí, které autorské právo upravují, především s ohledem na digitalizaci a rozšiřování nových technologií. Letošní podzim v tomto směru ovšem přinesl…

Právní posouzení odstraňování filtrů pevných částic

S příchodem normy EURO 5[1] je do osobních motorových vozidel se vznětovými motory prakticky obligatorně montován tzv. filtr pevných částic – DPF[2] (dále také jen „filtr“). Jde o zařízení zachycující karcinogenní, velmi jemné prachové částice z výfukových plynů, což šetří životní prostředí a zdraví osob. Filtr však mírně snižuje výkon motoru a…