ostatní právní obory

Azylové právo EU a navrhované změny aktuální podoby Dublinského systému

Již od Amsterodamské smlouvy je oblast azylového práva pravomocí, která je sdílená mezi Evropskou unií a členskými státy. Největší příval nové legislativy, která má převážně za cíl reagovat na tzv. uprchlickou krizi probíhající od roku 2015 můžeme ale registrovat až v posledních několika letech. Nejvýraznějším návrhem nejen z pohledu rozsahu…

Aktuální problémy měření a uvádění spotřeby a emisí u osobních vozidel

Spotřeba paliva osobních automobilů společně s emisemi především oxidu uhličitého, které vozidla vypouští, je snad více než kdy jindy pro drobnohledem politické, odborné i laické části veřejnosti. Očekávání kladená různými stranami na měření spotřeby a emisí jsou přitom velmi různá a prakticky neslučitelná. Zatímco cílem zákonodárce je snaha…

Ukládání ochranného léčení a jeho prostupnost s institutem zabezpečovací detence

Ochranné léčení je druhem trestní sankce, konkrétně ochranného opatření, jehož hlavním účelem je terapeutické působení na osoby, které se dopustily trestného činu nebo činu jinak trestného. Ochranné léčení je upraveno v ustanovení § 99 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (dále jen „TZ“), a v ustanoveních § 83 až 89 zákona č.

Povinnost mlčenlivosti pro zdravotníky. Platí však absolutně?

Problematika zachování povinnosti mlčenlivosti poskytovatele zdravotních služeb se v České republice řídí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon“). V rámci článku se zaměřujeme na otázku, do jaké míry mají poskytovatelé zdravotních služeb povinnost zachovávat mlčenlivost i před orgánem…

Komerční arbitráže v roce 2017: další silný rok

Mezinárodní obchodní komora (ICC) a Londýnský soud pro mezinárodní arbitráže (LCIA) nedávno zveřejnili statistiky ohledně nových sporů za rok 2017. Statistiky ukazují další silný rok pro obchodní arbitráže. Přestože obě instituce zaznamenaly drobný pokles počtu nových kauz oproti předchozímu roku, z dlouhodobého pohledu pokračuje stabilní…

Soudní řízení ve Francii

Francie je významným hráčem na mezinárodním trhu zboží a služeb, a tak se interakce mezi francouzskými a zahraničními společnostmi stává poměrně běžnou a častou praxí. Není nic neobvyklého, že má být přeshraniční spor řešen francouzskými soudy. Cílem tohoto článku je představit soudní proces ve Francii se zvláštním zaměřením na přeshraniční…

Hromadné žaloby – budoucnost českého procesního práva?

Vláda na začátku dubna 2018 schválila věcný záměr zákona o hromadných žalobách. Návrh koncepčně vychází z úpravy ve Spojených státech amerických, kde mají tzv. class actions velký vliv na tamní právní a podnikatelské prostředí. Hromadná žaloba však není institutem kontinentálnímu právu zcela cizím, obdobu hromadné žaloby znají například v Norsku…

Novelizace zákona o léčivech

Dne 7.3.2018 vyhlášením ve Sbírce zákonů České republiky nabyl účinnosti zákon č. 36/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech (zákon o léčivech).

Budoucnost netradičních ochranných známek

Když se nápad setká s kreativitou, vznikne nespočet výsledků tvůrčí duševní činnosti. Zájem na ochraně takových výsledků před neoprávněným užíváním třetími osobami je přitom stále aktuálnější. Jedním z takových výsledků tvůrčí duševní činnosti mohou být všudypřítomná označení výrobků či služeb, nástrojem k jejich ochraně pak mimo jiné ochranné…

Jak postupovat v případě neshody rodičů při zápisu prvňáčka na základní školu

Duben je měsícem zápisů k povinné školní docházce. Zatímco malí předškoláci se chystají a těší na svůj velký den, kterým zápis do 1. třídy jistě je, pro řadu rodičů může představovat nástup do základní školy problém a dohady s druhým rodičem. Dle ustanovení § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v tzv. spádové škole, tj.

Dohled nad znalci: věcný přezkum znaleckých posudků, aneb na kterém bojišti tuto bitvu bojovat

Znalci jsou významnou součástí právního života a jejich znalecké posudky představují mnohdy klíčové důkazní prostředky pro rozhodování soudů. Kvalita a hodnocení znaleckých posudků je proto (nejen) v posledních letech poměrně živým tématem[1] a v souvislosti s přijímáním nového zákona o znalcích[2] tato problematika opět nabírá na aktuálnosti.

Vymáhání pohledávek ve Španělsku a na Slovensku

V následujícím článku se pokusíme shrnout a porovnat specifika jednotlivých způsobů vymáhání pohledávek a jejich rozdíly ve slovenském a španělském právním systému, přičemž jsme se zaměřili na běžnou pohledávku, jako nárok na peněžité plnění závazku stanovené vymezenou dobou splatnosti, po jejímž uplynutí může věřitel od dlužníka požadovat…

Limity zpravodajské licence při zveřejňování fotografií osob

Přijdeme na ochutnávku vín a provozovatel vinotéky bude o ochutnávce referovat na svých webových stránkách. Je v těchto případech zveřejněné fotky oprávněné a z jakého titulu?

Kolize doménového jména a ochranné známky

S narůstajícím počtem uživatelů Internetu se zvyšuje význam doménového jména[1] coby identifikátoru, jehož prostřednictvím se subjekty v prostředí Internetu prezentují, v případě komerčních subjektů vchází do povědomí svých potenciálních zákazníků a potažmo realizují své podnikatelské aktivity. Základní funkci doménového jména lze velmi…

Ekonomická závislost rozhodců ve světle aktuální judikatury

Ve druhé polovině roku 2017 se odvolací a dovolací soudní instance zabývaly otázkou ekonomické závislosti ad hoc rozhodců ustanovovaných opakovaně jednou ze stran sporu. V rámci tohoto článku jsou rozebrány závěry rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 27 Co 139/2017-92 ze dne 31. července 2017, dále usnesení Krajského soudu v Praze č.j.

Postavení ekologických spolků po novele stavebního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny – účastenství v řízeních dle stavebního zákona

Dne 1. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“), a další související zákony, např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) (zákon č. 225/2017 Sb. dále jen „Novela“). Jednou z…

Digitální právní služby advokáty nevytlačí, spíš se uplatní jako pomocné nástroje

Digitální technologie proměňují podnikání nevídaným tempem. Počítačové systémy přebírají stále větší část lidské práce a zvládají ji mnohdy efektivněji a spolehlivěji. Ani oblast práva není výjimkou. Na jedné straně mohou inovativní právnické softwary usnadnit právníkům práci, na druhé straně poroste význam zkušeností a osobního přístupu…

Řádné užívání ochranné známky EU

Ochranná známka EU má na území Evropské unie zajistit jejímu vlastníkovi ochranu obchodního názvu nebo názvu jeho výrobků a služeb před zneužíváním jinými osobami. Vlastník ochranné známky je jediný, kdo je oprávněn nakládat s označením v souvislosti s konkrétními výrobky a službami, pro které je ochranná známka zapsaná. Nikdo jiný není oprávněn…

Problematika odposlechů komunikace advokáta s klientem

Následující text vychází ze všeobecně uznávaného faktu, že advokátní mlčenlivost je instrument, chráněný zejména čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod(dále Úmluva). Tak tento institut pojímají nejen soudy v ČR ale i Evropský soud pro lidská práva (dále ESLP). Jasně to vyplývá i ze stanoviska trestního kolegia NS…

Česká republika: spotřebitelské testy před Ústavním soudem

Ve svém rozhodnutí[1] ze začátku března 2018 Ústavní soud ČR zamítl ústavní stížnost společnosti Karlovarské minerální vody, a.s., (KMV), známého výrobce minerálních vod. KMV podala ústavní stížnost proti rozhodnutím obecných soudů. Ústavní soud hodnotil zejména vzájemnou interakci práva na dobrou pověst (výrobce) s právem na kritiku a její…