ostatní právní obory

Jak postupovat v případě neshody rodičů při zápisu prvňáčka na základní školu

Duben je měsícem zápisů k povinné školní docházce. Zatímco malí předškoláci se chystají a těší na svůj velký den, kterým zápis do 1. třídy jistě je, pro řadu rodičů může představovat nástup do základní školy problém a dohady s druhým rodičem. Dle ustanovení § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v tzv. spádové škole, tj.

Dohled nad znalci: věcný přezkum znaleckých posudků, aneb na kterém bojišti tuto bitvu bojovat

Znalci jsou významnou součástí právního života a jejich znalecké posudky představují mnohdy klíčové důkazní prostředky pro rozhodování soudů. Kvalita a hodnocení znaleckých posudků je proto (nejen) v posledních letech poměrně živým tématem[1] a v souvislosti s přijímáním nového zákona o znalcích[2] tato problematika opět nabírá na aktuálnosti.

Vymáhání pohledávek ve Španělsku a na Slovensku

V následujícím článku se pokusíme shrnout a porovnat specifika jednotlivých způsobů vymáhání pohledávek a jejich rozdíly ve slovenském a španělském právním systému, přičemž jsme se zaměřili na běžnou pohledávku, jako nárok na peněžité plnění závazku stanovené vymezenou dobou splatnosti, po jejímž uplynutí může věřitel od dlužníka požadovat…

Limity zpravodajské licence při zveřejňování fotografií osob

Přijdeme na ochutnávku vín a provozovatel vinotéky bude o ochutnávce referovat na svých webových stránkách. Je v těchto případech zveřejněné fotky oprávněné a z jakého titulu?

Kolize doménového jména a ochranné známky

S narůstajícím počtem uživatelů Internetu se zvyšuje význam doménového jména[1] coby identifikátoru, jehož prostřednictvím se subjekty v prostředí Internetu prezentují, v případě komerčních subjektů vchází do povědomí svých potenciálních zákazníků a potažmo realizují své podnikatelské aktivity. Základní funkci doménového jména lze velmi…

Ekonomická závislost rozhodců ve světle aktuální judikatury

Ve druhé polovině roku 2017 se odvolací a dovolací soudní instance zabývaly otázkou ekonomické závislosti ad hoc rozhodců ustanovovaných opakovaně jednou ze stran sporu. V rámci tohoto článku jsou rozebrány závěry rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 27 Co 139/2017-92 ze dne 31. července 2017, dále usnesení Krajského soudu v Praze č.j.

Postavení ekologických spolků po novele stavebního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny – účastenství v řízeních dle stavebního zákona

Dne 1. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“), a další související zákony, např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) (zákon č. 225/2017 Sb. dále jen „Novela“). Jednou z…

Digitální právní služby advokáty nevytlačí, spíš se uplatní jako pomocné nástroje

Digitální technologie proměňují podnikání nevídaným tempem. Počítačové systémy přebírají stále větší část lidské práce a zvládají ji mnohdy efektivněji a spolehlivěji. Ani oblast práva není výjimkou. Na jedné straně mohou inovativní právnické softwary usnadnit právníkům práci, na druhé straně poroste význam zkušeností a osobního přístupu…

Řádné užívání ochranné známky EU

Ochranná známka EU má na území Evropské unie zajistit jejímu vlastníkovi ochranu obchodního názvu nebo názvu jeho výrobků a služeb před zneužíváním jinými osobami. Vlastník ochranné známky je jediný, kdo je oprávněn nakládat s označením v souvislosti s konkrétními výrobky a službami, pro které je ochranná známka zapsaná. Nikdo jiný není oprávněn…

Problematika odposlechů komunikace advokáta s klientem

Následující text vychází ze všeobecně uznávaného faktu, že advokátní mlčenlivost je instrument, chráněný zejména čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod(dále Úmluva). Tak tento institut pojímají nejen soudy v ČR ale i Evropský soud pro lidská práva (dále ESLP). Jasně to vyplývá i ze stanoviska trestního kolegia NS…

Česká republika: spotřebitelské testy před Ústavním soudem

Ve svém rozhodnutí[1] ze začátku března 2018 Ústavní soud ČR zamítl ústavní stížnost společnosti Karlovarské minerální vody, a.s., (KMV), známého výrobce minerálních vod. KMV podala ústavní stížnost proti rozhodnutím obecných soudů. Ústavní soud hodnotil zejména vzájemnou interakci práva na dobrou pověst (výrobce) s právem na kritiku a její…

„Velký Facebookový únik“ aneb jak si chránit soukromí na internetu

Zatímco Spojené státy americké v posledních týdnech žijí svůj sdílený sociální život na Facebooku v pobouření a ve strachu z úniku osobních údajů ve prospěch politicky profanovaných společností, většina Čechů i nadále přemýšlí, která fotografie jejich dítěte půjde nejlépe „na zeď“ vedle fotografií nového auta, babičky nebo líbajícího se páru.

Musí soud přihlédnout k tomu, zda úkon učiněný prostřednictvím datové schránky učinila osoba oprávněná jednat za právnickou osobu?

Plénum Nejvyššího soudu vydalo v lednu minulého roku sjednocující stanovisko Plsn 1/2015, jehož cílem bylo definovat a upřesnit dosud sporná pravidla elektronické komunikace mezi soudy a účastníky řízení. Jak uvedl samotný Nejvyšší soud, řešené otázky mají zásadní účinky pro podání činěná v soudních řízeních. Uvedené stanovisko však ve svém…

Obrana proti hodnocení zkoušky na vysoké škole

Již z § 62 odst. 2 písm. d) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v účinném znění (dále „zákon“) vyplývá, že „student má právo konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem.“ Každý student vysoké školy tak nesporně má veřejné subjektivní právo na „řádný proces“ při zkoušení, a tomuto právu přísluší…

Zvukový záznam monitorovaného telefonního rozhovoru jako důkaz v civilním řízení

Předkládaný článek popisuje průběh a výsledky soudního řízení týkajícího se použití zvukového záznamu monitorovaného telefonního rozhovoru jako důkazu v civilním soudním řízení.

Využití oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů podle GDPR

Před zahájením zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu bude muset správce vždy vyhodnotit, zda nad jeho oprávněným zájmem nepřevažují zájmy, základní práva nebo svobody subjektů, jejichž údaje jsou zpracovávány. Jestliže správce dospěje k závěru, že tyto zájmy převažují, bude muset dále zvážit, zda mu pro dané zpracování osobních…

Vznesení námitky promlčení v rozporu s dobrými mravy a jako zneužití práva

Současná judikatura je již konzistentní v tom, že vznesení námitky promlčení může být za určitých okolností považováno za výkon práva v rozporu s dobrými mravy. Zajímavým příspěvkem do této problematiky je rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. ledna 2018, sp. zn. 27 Cdo 2826/2017.

Došly peníze na staré ekologické zátěže?

Vláda schválila návrh novely zákona, který může mít podstatný dopad na řadu výrobních a průmyslových podniků v České republice. Týká se snad každého zprivatizovaného podniku, jehož areál je zatížen historickou kontaminací, kterou se český stát během procesu privatizace zavázal odstranit.

Privacy by design jako jedno z nových pravidel pro zpracování osobních údajů?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů[1], které je také známé pod svým anglickým názvem General Data Protection Regulation, resp. zkratkou GDPR, bude plně účinné od 25. května 2018. GDPR k tomuto datu jako přímo závazný evropský předpis nastaví nový právní rámec pro zpracování osobních údajů. Doprovodný český zákon, pokud jej zákonodárce do…

Jsou alternativní způsoby doručení vždy bez rizika?

Včasnost doručení vašeho podání na soud nebo správnímu orgánu je klíčová pro možný úspěch ve věci. Ať podáváte žalobu či odvolání k soudu nebo týká-li se vás řízení vedené obecním úřadem či jiným správním orgánem, jakmile doručíte písemnost pozdě, veškerá vaše snaha je rázem zbytečná. Ne všechny dostupné způsoby doručení přitom mají účinky, jež od…